Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  picking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the face of challenges faced by today’s managers, such as unreliability of processes conducted within the company, low quality of materials, too long time of fulfilling the customer orders and missing the deadlines of their implementation, the role of dynamic parameters of the warehousing as the source of competitive advantage of a modern enterprise is growing. The aim of the study is to identify and analyze the factors determining the effective implementation of the warehousing in the Distribution Center. In the research there has been adopted the following hypothesis: with the increase in the number of customer orders, which is characterized by an increasingly smaller number of assortment items, the importance of managing constraints limiting the material flow within the warehousing is increasing. The above-mentioned hypothesis is verified in accordance with the test procedure including literature research and a case study. The research results show that the Theory of Constraints is an excellent tool supporting the transformation of the warehouse management method. With the help of the Theory of Constraints it is possible to determine precisely the places in the material flow, where the adaptation actions undertaken bring down the greatest effects.
PL
Celem artykułu było zaproponowanie usprawnienia procesu kompletacji w hurtowni działającej w branży elektrotechnicznej, które polegało na zaprojektowaniu systemu kodów lokalizacji produktów. Dokonano pomiarów czasów poszczególnych czynności wykonywanych podczas realizacji zamówienia klienta oraz ustalono korelację między liczbą pozycji asortymentowych w realizowanym zamówieniu a czasem trwania czynności przygotowania produktów do odbioru. Na podstawie szeregu rozdzielczego punktowego ustalono średni czas trwania czynności przygotowania produktów po wprowadzeniu zaproponowanego rozwiązania.
EN
The aim of the article was to propose the improvement of the picking process in an electrical engineering wholesaler, which consisted in designing the product localization code system. Time measurements of individual actions carried out during the execution of the customer's order were measured and also a correlation between the number of assortment items in the executed order and the duration of the preparation of the goods for delivery was established. On the basis of the point distributive series, the average duration of the preparation of the goods after the proposed solution was determined.
PL
W artykule omówiono proces kompletacji zleceń przy użyciu regału kompletacyjnego przepływowego. Przedstawiono dwie metody organizacji procesu kompletacji. Uwzględniając zróżnicowanie wydajności zatrudnionych pracowników, wspomniane metody zaimplementowano w ośmiu wariantach realizacji procesu kompletacji. Następnie, na podstawie symulacji przebiegu procesu, określono preferowany wariant organizacji procesu kompletacji dla określonej struktury zleceń.
EN
This paper presents the order picking process using the flow rack. Two methods of picking organization are presented. Taking into account the diversity of staff efficiency, these methods were implemented in 8 variants of the picking process. Then, based on the process simulation, the preferred variant of the organization of the picking process for the particular order structure was defined.
PL
W artykule przedstawiono założenia organizacyjne kompletacji jednostopniowej i dwuwymiarowej mające wpływ na wydajność. Autor w artykule przedstawił opracowane modele kompletacji, które są częściami składowymi aplikacji KMA wykorzystywanej w ILiM przy realizacji prac doradczych. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych procesu kompletacji jednostopniowej i dwuwymiarowej dla zmiennych parametrów kompletacji: liczby dokumentów oraz pozycji na dokumentach.
EN
The article presents organizational assumptions of a single- -stage and two-dimensional completion affecting performance. The author of the article presented the developed models picker, which are components used in the application KMA ILiM the implementation of consultation. The results of simulation studies carried out single-picking process and the two-dimensional variables for completion: the number of documents and position papers.
PL
W artykule przedstawiono problematykę zależności pracochłonności od sposobu rozmieszczenia asortymentu w strefie kompletacji. Ze względu na wybrane kryteria dokonano klasyfikacji systemów komisjonowania. Dla zidentyfikowanych czynności składających się na proces komisjonowania, omówiono warianty procesu przepływu ładunków przez strefę kompletacji. Zdefiniowano trzy warianty realizacji procesu komisjonowania z przemieszczaniem jedno- i dwuwymiarowym dla ustalonego przestrzenno-funkcjonalnego ukształtowania strefy kompletacyjnej. Dla zdefiniowanych wariantów dokonano analizy wpływu sposobu rozmieszczenia asortymentu w strefie kompletacji na pracochłonność procesu komisjonowania.
EN
Paper presents selected aspects of order-picking problem. Processes of order-picking and it's element are defined. Order-picking systems were systematized in correspondence to selected criteria. For spatial and functional assumptions stated for structuring order-picking area and selected order-picking process three realization alternatives were defined; with one- or two-dimensional handling. For defined variants the labor consumption analysis was provided.
PL
W referacie przedstawiono wybrane aspekty problematyki procesu komisjonowania. Zdefiniowano proces komisjonowania oraz kompletacji. Dokonano podziału systemów komisjonowania ze względu na wybrane kryteria. Dla przyjętych założeń przestrzenno-funkcjonalnego ukształtowania strefy kompletacyjnej oraz struktury programu komisjonowania zdefiniowano trzy warianty realizacji procesu komisjonowania z przemieszczaniem jedno- i dwuwymiarowym. Dla zdefiniowanych wariantów dokonano analizy pracochłonności procesu.
EN
Paper presents selected aspects of order-picking problem. Processes of order-picking and it’s element are defined. Order-picking systems were systematized in correspondence to selected criteria. For spatial and functional assumptions stated for structuring order-picking area and selected order-picking process three realization alternatives were defined; with one- or two-dimensional handling. For defined variants the labor consumption analysis was provided.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.