Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono projekt czujnika przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową do pracy w impulsowej telemetrii błotnej (ITB). Omówiono sposób wyboru częstotliwości własnej czujnika dla określonej szybkości przekazywania informacji w ITB. Przedstawiono projekt czujnika dla wybranej częstotliwości własnej. Obliczono podstawowe parametry czujnika. Porównano je z parametrami eksperymentalnie wykonanego czujnika.
EN
The paper presents the design of surface acoustic wave acceleration sensor for mud pulse telemetry (MPT). It discusses how to select the sensor's own frequency for a given MPT transfer rate. The sensor design for the selected frequency was presented. The basic parameters of the sensor were calculated. They were compared with the parameters of the sensor`s prototype.
PL
W pracy przedstawiono teoretyczną analizę czujnika przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową (AFP). Wyniki analizy mogą być wykorzystane w impulsowej telemetrii błotnej (ITB) podczas wierceń w formacjach łupkowych. Bardzo ważną sprawą jest dostosowanie czujnika do szybkości transmisji sygnałów informacyjnych w ITB. Uzyskane wyniki pokazują, że możliwe jest wykonanie projektu czujnika o parametrach odpowiedzi impulsowej dostosowanej do szybkości przekazywania informacji w systemie ITB.
EN
In the paper was presented the theoretical analyze of the surface acoustic wave (SAW) acceleration sensor. This analyze can be used in a mud pulse telemetry (MUD) during drilling in shale formations. For this application optimization of the transmission speed of information signals from the sensors for MUD system are very important. Presented results poof that it is possible to design SAW acceleration sensor with proper impulse response parameters adapted to the transmission speed for the MUD system.
EN
Hip resurfacing surgery is a matter of controversy. Some authors present very good late results of 99% survival outcomes. However, national records of implants point to the series of complications connected with biomechanical flaws of the implant. These results implicate the experimental research on biomechanical properties of HRS. The aim of the research was to define the nature of cooperation between the components of hip resurfacing surgery (HRS) and the influence of the deformation of acetabulum, the size of the implant and the nature of the bone surface on the stress distribution in the acetabulum and the femoral component. The calculations were run with the use of the finite element method (FEM), using the ANSYS bundle for this purpose. Four decrete models of the studied system were made: a model with the elements of the system connected with glue, a perfect spherical model with cooperating surfaces, a model reflecting an elliptical deformation of the acetabulum, and a model with different sizes of the implant. The results indicate that the stress values obtained for models with the ideally spherical acetabulum cannot cause significant deformation of cooperating implants. In the case of loads of the elliptically deformed acetabulum significant point stress concentrations can be observed in the spots of joint. The size of the acetabular and femoral components of HRS has influence on the stress concentration on the internal surface of the acetabulum as well as in the bone tissue surrounding the madrel of the femoral component. Moreover, physical properties of the base surface surrounding the HRS components have influence on the size of stress in the acetabulum and the femoral component.
EN
The article examines the spatial and temporal variability in selected extreme meteorological phenomena on the Polish coast of the Baltic Sea. Data from the 2001-2014 period related to a few meteorological and oceanographic elements were used to calculate indices of extreme weather events. The amount of intensive and widespread precipitation events in the 21st century corresponds well with the long-term means and is stable over a long period. The number of 50-60 frost days recorded per year has been systematically decreasing for several decades. Only a few deep cyclones occur per year and year-to-year variations of their number and magnitude corresponds to the overall long-term insignificant changes in the cyclone activity in the North Atlantic and the European region. The mean annual number of days with strong winds reaches nearly 8 cases per year. About 6 storm surges per year are recorded and this value has been slowly increasing in the long-term perspective. The rare occurrence of sea ice in 2001-2014 is a continuation of the reduction in the phenomenon observed in the 20th century. The passage of deep cyclones resulting in strong winds, storm surges and waves constitutes the most dangerous hazard to the coast.
7
Content available remote Manufacturing composite aileron : case study
EN
The new generation of prepregs that can be cured without autoclaves, only with the help of vacuum bags and ovens, provide an excellent opportunity for small and medium sized private enterprises to manufacture high quality airframe parts. The design and manufacturing process of an aileron demonstrator made of an MTM46/CF0302 CF/epoxy prepreg, being one of the above mentioned vacuum bag curable ones, is presented. The aileron structure, its fabrication breakdown, the related inexpensive tools made of low thermal resistance polyurethane foam and the curing process allowing for the application of such materials are addressed.
PL
Wśród preimpregnatów nowej generacji pojawiły się takie, które mogą być utwardzane poza autoklawem, jedynie z wykorzystaniem worków próżniowych i pieców. Eliminacja autoklawów znacznie obniża koszty inwestycyjne i w ten sposób oferuje małym i średnim zakładom o profilu lotniczym olbrzymią szansę na wytwarzanie kompozytowych elementów płatowca o parametrach mechanicznych umożliwiających kooperację z dużymi firmami lotniczymi. W artykule zaprezentowano demonstrator lotki wykonanej z preimpregnatu MTM46/CF0302, przystosowany do utwardzania poza autoklawem, i przedstawiono zwięzłą charakterystykę istotnych cech procesu utwardzania wymienionego preimpregnatu, rozwiązanie konstrukcyjne struktury demonstratora lotki wraz z dostosowanymi do niej podziałami fabrykacyjnymi, kolejność i sposób montażu oraz, związaną ze specyficznymi warunkami utwardzania wyrobu, koncepcję foremników i możliwy zakres ich wykorzystania. Proces utwardzania MTM46/CF0302 może być przeprowadzony w kilku wariantach. Jednym z nich jest proces dwuetapowy. W procesie tym wyrób zostaje wstępnie utwardzany w temp. 80°C w foremniku, następnie schładzany, wyjmowany z foremnika i dotwardzany w temperaturze 130°C poza foremnikiem. Proces taki umożliwia wykonanie foremników z taniej, łatwo obrabialnej i o stosunkowo niskiej odporności termicznej pianki poliuretanowej o dużej gęstości LAB975. Możliwość tę wykorzystano, wykonując z niej większość foremników potrzebnych do uformowania struktury demonstratora lotki, składającej się z dzielonych żeber, dźwigara głównego i pomocniczego, krawędzi natarcia oraz powłok o częściowo przekładkowej strukturze, stanowiących górne i dolne pokrycie. Wszystkie elementy po wstępnym utwardzeniu w piankowych foremnikach zestawiono w foremniku powłoki górnej, pokrywając uprzednio przewidziane do połącznia powierzchnie klejem Hysol EA9394.2. Po utwardzeniu się kleju w temperaturze pokojowej demonstrator został wyjęty z foremnika i poddany ostatecznemu dotwardzaniu poza foremnikiem w temperaturze 130°C.
8
Content available remote Sukcesy polskich projektantów w Tekla Global BIM Awards 2014
PL
Global BIM Awards jest międzynarodowym konkursem, organizowanym od pięciu lat przez fińską firmę Tekla. Jego celem jest promowanie osiągnięć klientów oraz przybliżenie światowej publice szczegółów inwestycji przygotowanych z wykorzystaniem BIM i oprogramowania Tekla Structures. W 2014 roku do wydania międzynarodowego zakwalifikowały się także firmy z Polski, m.in. Energoprojekt-Katowice SA oraz Constravia Sp. z o.o. Sp. k.
9
Content available remote Podzespoły z akustyczną falą powierzchniową
PL
W pracy przedstawiono podzespoły z akustyczną falą powierzchniową. Omówiono ich historyczny rozwój od wynalazku przetwornika międzypalczastego przez pierwsze zastosowania do obróbki sygnałów złożonych w systemach radiolokacyjnych i do wprowadzenia filtrów AFP dla telefonii komórkowej. Przedstawiono praktycznie wykonane podzespoły z AFP znane z literatury oraz z prac Autorów.
EN
The paper presents components of surface acoustic wave devices. Will discuss the historical development of the components of the AFP since invention the interdigital transducer the first use of complex signal processing in radar systems for the introduction of filters AFP for miniaturization of mobile telephony. The components are practically made of AFP familiar with the literature and the work of the Authors.
10
Content available remote Parametry czujników przyśpieszenia z akustyczną fala powierzchniową
PL
Przedstawiono czujnik przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową. Omówiono jego zasadę działania i sposób modelowania pracy. Przedstawiono układ pomiarowy czujnika. Amplitudowa charakterystyka częstotliwościowa, czułość i liniowość to podstawowe parametry czujnika. Przedstawiono sposoby pomiaru tych parametrów. Wykonano ich analizę. Otrzymane parametry porównano z parametrami aktualnie stosowanych czujników przyśpieszenia.
EN
The paper presents acceleration sensor surface acoustic wave. The principle of operation and the modeling work have been discussed. Presented sensing system. Basic parameters of the sensor are: the amplitude frequency response, sensitivity, linearity. Are ways to measure these parameters. Made their analysis. The obtained parameters are compared with parameters currently used in acceleration sensors
PL
W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania czujnika przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową w impulsowej telemetrii błotnej. Pokazano realizację odwiertów w formacjach łupkowych. Omówiono metody transmisji sygnałów pomiędzy dolnym zespołem wiertniczym, a zespołem sterowania wykonywaniem odwiertu. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych potwierdzających przyjętą koncepcję.
EN
The paper presents a concept of using acceleration sensor surface acoustic wave in a mud pulse telemetry. Showing the realization of drilling in shale formations. Showing a method of transmitting signals between the lower drilling unit, and the control unit performing well. We present the results of experimental studies confirming adopted the concept.
12
Content available remote Analiza przyczyn powstania oraz likwidacja osuwiska w starym nasypie drogowym
PL
Warunki geotechniczne podłoża oraz korpusu starego nasypu drogowego. Powstania osuwiska na skutek wzrostu natężenia ruchu kołowego. Wyniki analizy numerycznej stateczności nasypu oraz trzy koncepcje naprawy stanu awaryjnego. Pomyślna realizacja jednej z koncepcji naprawy stanu awaryjnego.
EN
Geotechnical properties of substratum and old road embankment body. Occurrence of the landslide caused by the increase of traffic. Results of numerical stability analysis and three ways of failure state improvement. Successful completion of one of the ways of failure state improvement.
PL
Zmiany geometrii kości spowodowane rozwojem osteoartrozy (OA) dotyczą coraz szerszej populacji. Skomplikowany przebieg choroby wymaga prowadzenia dokładniejszych badań mechanizmów powstawania choroby. W pracy przeprowadzono analizę numeryczną przebudowy tkanki gąbczastej kości udowej według dwóch modeli przebudowy (model Tsuboty oraz model Cartera) w zależności od stadium rozwoju choroby zwyrodnieniowej. Pokazano wpływ zmian geometrii nasady na rozkład beleczek kostnych w chorobie zwyrodnieniowej.
EN
Changes in bone geometry caused by development of osteoarthritis (OA) affect more and more people. The complicated course of the disease necessitates a closer studies of mechanisms of the disease. In the paper numerical analysis of remodeling of femur spongy tissue was carried out. Two models of reconstruction were used (Tsubota model and Carter model) depending on the stage of development of osteoarthritis. Impact of changes in geometry of epiphysis on the distribution of trabecular bone in osteoarthritis were analyzed.
EN
The paper presents organic soils from Koszalin, Szczecinek area: peat, mud and bog lime have been tested regarding their usefulness for stabilisation using cement-fly ash admixture. Physical soil properties have been examined as well as compressive strength. The admixture contains 0/100, 75/25, 50/50, 25/75, 100/0, cement/fly ash and it has been added at amounts 150, 250 i 300 kg/m3. Used to stabilize fly ash from power plants Konin. Stabilized soil samples have been cured in water for 28 days. Presents the main sources of fly ashes from, as well as the principal directions of their utilization. The quality characteristics of fly ashes is discussed.The main tendencies in fly ashes utilization are pointed out. The compressive strength is presented in Figs. 3, 4 and 5.
PL
Materiałami stosowanymi najczęściej w stomatologii, do leczenia zachowawczego jako wypełnienia stałe, są materiały złożone takie jak: cementy szkło – jonomerowe oraz materiały kompozytowe. Materiały stomatologiczne odbudowując i przywracając funkcję tkanek zęba muszą spełniać szereg wymagań. Od materiałów tych wymaga się, aby posiadały dużą adhezję do szkliwa i zębiny, mały objętościowo skurcz polimeryzacyjny oraz miały działanie profilaktyczne na okoliczne tkanki, a z punktu widzenia właściwości estetycznych, miały również łatwość doboru barwy i połysku. Materiały kompozytowe, z uwagi na swoje właściwości estetyczne oraz mechaniczne gwarantują lepszą trwałość wypełnień, zarówno ubytków zębów przednich oraz bocznych również tych pochodzenia próchnicowego. Zastosowanie kompozytów daje możliwość użycia techniki warstwowej, która pozwala na wymodelowanie poszczególnych warstw wypełnienia, które mogą jednak posiadać różne właściwości. Materiały kompozytowe posiadają bardzo dobrą adhezję do tkanek zęba, jednak ich wadą jest duży skurcz polimeryzacyjny prowadzący do mikroprzecieku brzeżnego, powodującego powstawanie mikropęknięć dodatkowo wprowadzając zmiany we właściwościach fizycznych i mechanicznych poszczególnych warstw pracującego wypełniania. Materiały stomatologiczne powinny się charakteryzować odpowiednią twardością, tak aby nie powodować abrazji współpracujących tkanek zębów, a z drugiej strony powinny być odpowiednio twarde i trwałe. Z uwagi na wszystkie te wymagania, materiały stosowane jako wypełnienia stałe powinny charakteryzować się odpowiednimi właściwościami fizycznymi oraz mechanicznymi zarówno na ściskanie jak i na zginanie. Celem pracy jest analiza porównawcza właściwości mechanicznych próbek wybranych materiałów kompozytowych, poddanych próbie zginania trójpunktowego. Na podstawie uzyskanych rezultatów można zaobserwować wpływ techniki warstwowej na właściwości mechaniczne badanych materiałów.
EN
Glass-ionomer, cements and composites are the most often used materials in dentistry, for medical treatment as a dental fillings. Dental materials used to rebuild and restore the function of the teeth must meet a number of requirements. Materials are required to have high adhesion to dentin and enamel, a small volume shrinkage, a prophylactic effect on the surrounding tissue, and a simple choice of colour and gloss had to be guaranteed for esthetical reason. Due to mechanical properties, composite materials ensure better durability of fillings for defects in both anterior and lateral also the origin of caries. Application of dental composites give possibility to use layer techniques and build fillings layer by layer. This technique allows to shape each layer separately but simultaneously may lead to different mechanical properties of each layer. Dental composites have very good adhesion to surrounding dental tissues, but simultaneously they shrink quite heavily which may lead to marginal microleakage, resulting in the formation of microcracks that in turn affect physical and mechanical properties of each layers and the whole filling. Dental materials should have appropriate hardness, to ensure that they don’t lead to erosion of teeth cooperating tissue while still being sufficiently hard and durable. According to all these requirements, the materials used as dental fillings should have a suitable physical and mechanical properties of both the compressive and flexural strengths. The main aim of the work is a comparative analysis of the mechanical properties of samples of selected composite materials in three-point bending test. Based on the results it can be seen that layering technique impacts mechanical properties.
16
Content available remote Ekonomiczne aspekty budowy i eksploatacji suszarni słonecznej
PL
Celem pracy była analiza ekonomicznych aspektów budowy i eksploatacji suszarni słonecznej osadów uzyskiwanych podczas procesu oczyszczania scieków w gminnej oczyszczalni na przykładzie trzech wariantów inwestyczyjnych, zróżnicowanych pod względem stosowanych urządzeń: wariant 1 (podstawowy) – suszarnia o wymiarach 33,6 x 32 x 5,96 m i wydajności 400 Mg/rok. Obiekt istniejący, powstały w 2007 roku w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Bytkowie, był pierwszym tego typu obiektem w Polsce, w którym zastosowano promieniowanie słoneczne (źródło energii odnawialnej) do procesu osuszania osadów, wariant 2 – suszarnia o wymiarach 33,6 x 32 x 5,96 m i założonej wydajności 800 Mg/rok. W stosunku do rozwiązań wariantu 1 suszarnię planuje się wyposażyć dodatkowo w urządzenia do mechanicznego przewracania osadów (przewracarka), wariant 3 – suszarnia słoneczna o wymiarach 120 x 12 x 5,96 m i założonej wydajności 1200 Mg/rok. W stosunku do rozwiązań wariantu 1 suszarnię planuje się wyposażyć w urządzenia do mechanicznego przewracania osadów (przewracarka) oraz do wentylacji.
EN
The paper presents an analysis of economic aspects of the construction and operation of a solar drying plant of sludge accumulating during the process of sludge removal in a communal sewage treatment plant, on the basis of three investment variants differentiated regarding the applied installations: Variant 1 (the basic one) of the drying plant represents a building covering an area of 33.6 x 32 m x 5.96 m and an expected output of 400 Mg per year. The existing object was developed in the year 2007 within the modernization of the sewage treatment plant in Bytkow. It was the first object of this type in Poland, where solar radiation (the source of renewable energy) was applied to the drying process of sludge. Variant 2 a drying plant with an area of 33.6 x 32 x 5.96 m and an assumed output of 800 Mg per year.. In comparison with Variant 1, the drying plant should have an additional installation for mechanical turning-over of the sludge (a turning-over device). Variant 3 a solar drying plant measuring 120 x 12 x 5.96 m and with an assumed output of 1200 Mg per year. In relation to variant 1, it is planned to equip the drying plant with an installation for mechanical turning-over of the sludge (a turning-over device) and an installation for ventilation. The calculation of the construction and operation, as well as the expected effects was carried out on the basis of financial data (balance-sheet) obtained from the plant operation in an Enterprise of Communal Services in Rokietnica, from our own calculations and from data referring to the rates and unit prices in the year 2011 without the VAT tax. For the estimation of the technical and economic effectiveness of the absorptive power of the analysed investment, the following indices of capital consumption have been applied: capital absorptive power of the unit cost of plant operation, the mean annual unit cost of the actualized net value and the discounted return period. The total costs of the object construction can be essentially differentiated and they can amount from 0.623 mln PLN, in case of the basic variant, to 1.585 mm. PLN for the most technologically advanced variant equipped with installations for mechanical turning-over of sludge (a turning-over device) and for ventilation. Taking into consideration the surface area of the analysed drying plant, the unit cost has been estimated for 580.944 PLN and 1101 PLN, respectively, for 1 2. The running operation costs of the particular solar drying plant variants, the pay costs, insurance costs and other services for the workers have been added. In case of variants 2 and 3 of the sewage treatment plant, also the costs of material consumption, energy and foreign services needed for the proper functioning of the additionally in-stalled technical installations have been added. The annual operation costs of variants 1, 2 and 3 have been estimated for 11, 32 and 135 PLN per one square meter of the drying plant area, respectively. In conditions of the accepted assumptions referring to the efficiency of the installations, the annual revenue for the basic variant of the drying plant can amount to 80 thous. PLN, while for the variant euipped with the turning-over device to 364 thous. PLN, while for the variant equipped with a turning-over device and the ventilation installation, the costs can reach 546 thous. PLN. The introduction of additional installations would potentially increase the economic productivity of variant 2 by about 4.5-times, and the variant 3 - by 6.8 times, in relation to the basic variant 1. Taking into consideration the assumed parameters of the calculation, all three analysed variants of sludge drying plant can be regarded as profitable ones. From the economic point of view, the most justified is the realization of the object equiped with a device for the turning-over of the sludge. The return of the investment outlays, in case of the last variant may be expected after 3 years and 9 months from the date of the started plant operation, while the total value with a net profit value (NPV) can be expected after 18 years of the object operation and it can amount to about 2 millions PLN.
EN
One of the applications of the Ilizarov apparatus is the correction of rotational deformities. There are several types of designs commonly used for derotation. Different types of derotators have different mechanical properties, which affect the stability of the entire Ilizarov apparatus. The aim of this study was to determine the stiffness of the Ilizarov fixator depending on the type of derotation mechanism. We analyse three types of derotators: the type Z, the type H, and the cubicoid derotator. The tests were conducted on physical models in which the fixator analysed was fitted to polyethylene pipe segments. The reference fixator was the Ilizarov apparatus in the configuration adapted for thigh lengthening. The pipe segments intersected at a point corresponding to the osteotomy site of the distal thigh. The fixator was assembled with one proximal arch fixed with two Schanz screws, a proximal ring fixed with two Kirschner wires (K-wires), a middle free ring, and a distal ring fixed with three K-wires. There were three different types of derotation mechanisms installed between the proximal and middle rings. We determined the axial stiffness kA and the transverse stiffnesses of the compared fixators in two planes: frontal kM-L and sagittal kA-P. The results of the research lead to two basic conclusions. Firstly, the use of any of the derotators analysed has no negative impact on the stiffness of the Ilizarov apparatus. Secondly, similar stiffness values of the fixators with different derotation mechanisms suggest their equal applicability and the choice between them can be made based on practical considerations. In the case of axial stiffness, the differences do not exceed 7.5%. The highest value of stiffness kA was obtained for the type H derotator, while the lowest value was obtained for the type Z derotator. There is a greater difference in the case of transverse stiffness in the sagittal plane, which only concerns the fixator with the type Z derotators. The stiffness coefficient kA-P for that fixator is lower by approximately 19% compared to the reference fixator.
18
Content available remote Wykorzystanie energii słonecznej w procesie suszenia osadów ściekowych
PL
Celem pracy jest sprawdzenie, czy w rzeczywistych warunkach klimatycznych Wielkopolski odwodnione wstępnie na prasie taśmowej osady ściekowe umieszczone w bloku foliowym poprzez solarne osusza-nie osadów ściekowych będą w okresie wegetacyjnym ulegały zmianie uwilgotnienia od początkowej wartości 86,4% do 35÷50%, co pozwoli na ich rolnicze wykorzystanie lub w procesie spalania bądź współspalania. Badania osadów ściekowych przeprowadzono w bloku foliowym na oczyszczalni ścieków w Bytkowie, w gminie Rokietnica, w powiecie poznańskim jako jednostce reprezentatywnej dla oczyszczalni działających na obszarach wiejskich Wielkopolski. Osady ściekowe po odwod-nieniu na prasie taśmowej zostały zmagazynowane w bloku foliowym na przygotowanych 3 poletkach o wymiarach 2x2 m i miąższości 0,3 m, 0,4 m i 0,5 m oraz w 9 skrzyniach o miąższości 0,2 m, 0,25 m i 0,3 m.
EN
Studies were carried out in summer (28.07÷28.09.2009) on sewage sludge primarily dewatered on a belt press and subsequently dried by solar energy on a ferroconcrete plate covered with foil in a solar dryer ventilated gravitationally. No raking of the sludge was applied during the process. Experiments were carried out on plots of 2 x 2 m area and sludge layer depths of 30, 40 and 50 cm, and in plastic boxes. The purpose of the study was to determine the content of sludge dry matter after the solar drying. The dry matter amount changed from the original 14.6% to 55÷65% after drying, but only in the top part of the layer reaching about 10 cm, independent of the layer depth. Below the 10 cm layer, the drying effect occurred in a minimal degree. From the energetic point of view, the studied sewage sludge after dehydration on the belt press contained 10.13 MJ/kg of dry matter and after the experiment termination, it reached the value of 18.03 MJ/k d. m. The required demand for heat energy was fully satisfied by the solar energy.
PL
Polska jest krajem, w którym podstawowym źródłem energii jest węgiel. W efekcie spalania węgla kamiennego i brunatnego w elektrowniach i elektrociepłowniach powstają odpady paleniskowe składające się głównie z popiołów lotnych i żużla. Popioły lotne powstają ze spalenia zmielonego węgla w paleniskach bezrusztowych, przy przeciętnej temperaturze 1000÷1100°C. Są one wychwytywane ze strumienia spalin w drodze z paleniska do komina [6]. Popiołami lotnymi nazywa się tę część odpadów, w których zawartość ziaren mineralnych mniejszych od 0,075 mm jest w przewadze, tzn. powyżej 50% [BN/79/6732.09]. Popiół lotny jest unikatowym i uniwersalnym materiałem, który wciąż jeszcze czeka na pełne wykorzystanie w wielu gałęziach przemysłu. W pracy przedstawiono metodologię i wyniki badań wzmacniania gruntów organicznych mieszanką cementowo-popiołową, wykorzystując popiół lotny z Elektrowni Bełchatów, pracującej na węglu brunatnym. Na wstępie podano klasyfikację popiołów lotnych z uwagi na jego skład chemiczny. Omówiono możliwości stosowania popiołów w budownictwie. Przedstawiono metody wykorzystania takiego materiału do wzmacniania gruntów spoistych. W zasadniczej części pracy opisano badania laboratoryjne, których celem było określenie zmiany wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie wzmocnionych popiołem próbek gruntu.
EN
The part of the waste from coal combustion process, in which the mineral grains smaller than 0.075 mm are in advantage, i.e. more than 50% is called fly ash [BN/79/6732.09]. Fly ash is a unique and universal material, which is still waiting for full use in many industries. The paper presents the methodology and results of stabilization of organic soil mixture with cement-waterash, using fly ash from the Bełchatów Power Station, working on brown coal. At first classification of fly ash due to its chemical composition is given. Possibility of the use of ash in construction is discussed. The paper presents methods of using such material for strengthening the soils. Main part of the paper describes the laboratory tests aimed at determining changes of uniaxial compressive strength of soil samples reinforced with ash. The paper presents methodology and results of investigations of organic soils reinforcement from Koszalin, Szczecinek area. Peat, bog lime and clayey mud have been tested regarding their usefulness for reinforcement using cement-fly ash admixture. Physical soil properties have been examined as well as compression strength. The admixture contained 0/100, 75/25, 50/50, 25/75, 100/0 of cement/fly ash and it has been added in amounts of 150, 250 and 300 kg/m3. Stabilized soil samples maturated for 28 days. The compression strength is presented in Figs. 3, 4 and 5.
EN
The research represents an attempt to find a polymer alternative to intravascular metallic implants. Materials were selected considering mechanical properties and deformation behavior of blood vessels, assuming that convergence regions of vessel and polymeric material strain characteristics ensure the uniformity of deformations at the implant/tissue interface and may reduce postimplantation side-effects. The findings of the research facilitated review the potential use of biodegradable polymers and their composites for the development of vessel stents; a successful attempt to create stent prototype using selected material has been made.
PL
Przeprowadzono badania właściwości mechanicznych biodegradowalnych polimerów bazowych oraz ich kompozytów z dodatkiem włókien lub proszków (tabela 1). Materiały selekcjonowano biorąc pod uwagę charakterystyki naprężeniowo-odkształceniowe naczyń krwionośnych (rys. 5), poszukując pokrywających się obszarów sprzyjających zachowaniu ciągłości odkształceń na granicy implant-tkanka (rys. 6, tabela 5). Materiałem wykazującym największą zbieżność pod względem charakterystyki naprężeniowo-odkształceniowej z tkanką naczyniową, w obszarze liniowym, jest poli(laktyd-ko-glikolid) (rys. 6b). Spośród materiałów o charakterystyce naprężeniowo-odkształceniowej typowej dla materiału ulegającego umocnieniu, największy stopień zbieżności uzyskano w przypadku kompozytów z dodatkiem włókien poliakrylonitrylowych (PAN) (rys. 6c) oraz alginianu sodu (NaAlg) (rys. 6d). Na podstawie przeprowadzonej analizy materiałowej wykonano prototyp stentu naczyniowego z polilaktydu PL(DL)A z długim włóknem alginianowym (rys. 7). Udało się uzyskać implant o zamierzonych wymiarach i założonej charakterystyce geometrycznej.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.