Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 241

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy security
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
In numerous definitions of energy security, an approach, which emphasises the importance of continuity of supply dominates. It takes into account the need for diversification and signals the necessity to protect the environment and keep energy costs under control. Noticeably, energy security is not only an issue of the state in strategic dimension, but it also embraces the management issues that can be comprehensively described through a classical, multi-level management approach using: strategic and operational levels. Furthermore, security in the dimension of needs is a response to threats. Therefore, the taxonomy of threats concerning the energy sector facilities may be useful in defining energy security in terms of management. This article is an attempt to define the features of energy security as a response to threats, within strategic, operational and tactical dimensions. The proposed herein approach aims to manage energy security in the scope of a diagnosis, an assessment, and taking action, as well as monitoring the current state.
PL
W artykule podjęto próbę opisu wybranych obszarów elektroenergetyki w Polsce na dzień dzisiejszy, sięgając do wyników za rok ubiegły. Scharakteryzowano bilans energii za rok 2019 w porównaniu do roku poprzedniego. Stwierdzono, iż w całym 2019 roku nie było przerw w dostawach energii elektrycznej z przyczyn braku mocy, a jedynie z przyczyn przesyłowych, głównie awarii sieci dystrybucyjnych. Zwrócono uwagę na to, jak jest w otoczeniu polskiej energetyki i ku czemu zmierzamy. Poddano w wątpliwość, sens ponoszenia ogromnych kosztów (w tym społecznych) dla eliminacji węgla z energetyki UE, jeśli nie ma to znaczącego wpływu na ograniczenie emisji w skali globalnej.
EN
The article attempts to describe selected areas of the power industry in Poland, reaching for the results for the previous year. The energy balance for 2019 has been characterized compared to the previous year. It was found that in the whole of 2019 there were no interruptions in the supply of electricity due to lack of power, but only for transmission reasons, mainly distribution network failures. Attention was paid to how it is the Polish energy sector and where it are heading. The sense of incurring huge costs (including social costs) for the elimination of coal from EU energy was questioned, if it does not have a significant impact on reducing emissions on a global scale.
3
Content available remote The future of energy security of states
EN
The work focuses on the controversy about technological progress and unlimited access to all kinds of energy acquisition, storage and distribution. It suggests a formula for energy acquisition and usage which embraces issues of peace and war, social conflicts, and stability determined by access to energy conditioned by the state of the climate of our planet. The question is how will an interdisciplinary combination of progress and future implementation of technologies influence energy security of states and social entities, their natural environment, up to 2030 and beyond? The methods used in the work rely on a non – linear approach to disruptive technologies combined with empirical verifiability of scientific progress in the field of energy acquisition and use. They are reinforced with drivers taken from development scenarios gained through technological development in quantum mechanics, molecular biology, and computational techniques. The result is a conceptual approach to energy acquisition and distribution for states, their communities and individuals regardless of whether the technologies are “civil” or “military” in their essence. The recalled disruptive technologies shape factors of social development and create conditions for human existence and the natural environment that influence the security of states and social entities. The development of automation and robotics, digital transformation, bio-technologies and cognitive science creates new energy security for states, social entities and the natural environment. Technologies for the generation, processing and distribution of energy create an almost unlimited perspective of reconfiguration of existing forms of life and their safety
4
Content available remote An easy target? Types of attack on oil tankers by state actors
EN
Objectives: Although they became vocal in May and June 2019, due to attacks taking place in the Gulf of Oman, attacks against oil tankers are a century old problem. Because of their size and the cargo tankers appear to be easy targets. The main objective of the paper is to analyze effectiveness of different modes of attacks against oil tankers that have been undertaken since widespread use of oil has begun. Methods: A comparative case-study approach was adopted to evaluate the effectiveness of different modes of attacks against oil tankers over the long-term, namely, the last century. It briefly reviews destructiveness of three anti-tanker campaigns during both World Wars. Subsequently they are compared with two post-1945 sets of attacks that happened in the Persian Gulf region – the Tanker War of 1980s and the 2019 attacks. Results: The scale of damages inflicted by attacks against oil tankers is varied. The experience of both World Wars shows their effectiveness. However, post-1945 events do not provide confirming evidence. The main difference is scale of hostile activities applied against tankers. Conclusions: These are not characteristics of tankers that make them easy targets but political conditions (war/peace state of international system) that enable application weapons and tactics of different scale of destruction.
PL
W artykule przedstawiono główne zmiany na krajowym rynku gazu ziemnego. Mając na uwadze, że niezwykle istotnym dla stabilności funkcjonowania i dalszego rozwoju krajowego rynku gazu ziemnego jest otoczenie regulacyjne, w artykule szczegółowo przeanalizowano najważniejsze zmiany architektury prawnej, jakie miały miejsce w ciągu ostatniej dekady. W dalszej części artykułu przybliżono wpływ instytucji europejskich na kształtowanie się krajowego otoczenia regulacyjnego dla sektora gazu ziemnego. Wskazano na dynamikę prawa i konieczność jego dostosowania do stanu rozwoju rynku i planów strategicznych sektora w zakresie stworzenia hubu gazowego i transfor-macji energetycznej. Scharakteryzowano główne uwarunkowania krajowego rynku gazu ziemnego, począwszy od dynamiki zużycia gazu ziemnego, a także zmian w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej roli LNG w strukturze importu gazu do Polski. Zauważono, że segmentem rynku gazu zimnego, który będzie się najszybciej rozwijać, będzie wykorzystanie gazu na cele energetyczne. Przedstawiono dane potwierdzające rosnące znaczenie udziału energii elektrycznej wytworzonej z gazu ziemnego w krajowym bilansie produkcji energii elektrycznej w ciągu ostatnich lat. Przybliżono, jak przedstawiał się ten kierunek wykorzystania gazu na tle wybranych krajów UE.
EN
The paper presents the main changes on the domestic natural gas market. Bearing in mind that the regulatory environment is extremely important for the stability of operation and further development of the domestic natural gas market, the article analyses in detail most important changes in the legal architecture that have been implemented during last decade. Article presents also the impact of European institutions on the shaping of the national regulatory environment for the natural gas sector. The dynamics of the law and the need of adapting it the market development level and strategic plans for the sector such as creating gas hub and transformation of energy system, were underlined. Main characteristics of the domestic natural gas market are presented, starting from the dynamics of natural gas consumption, as well as changes in the diversification of natural gas supplies, with particular emphasis on the growing role of LNG in the structure of gas imports to Poland. It was noted that the segment of gas market that will develop rapidly, will be the use of gas for energy production. Data confirming the growing importance of the share of electricity generated from natural gas in the national balance of electricity production in recent years has been presented. The production of energy from natural gas in different EU countries has been compared.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego możliwe jest dzięki utrzymaniu sprawności eksploatacyjnej oraz permanentnej modernizacji wszystkich elementów, tworzących infrastrukturę elektroenergetyczną. W obliczu stale rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, a także występujących w ostatnich latach anomalii pogodowych i zdarzeń nadzwyczajnych, zagadnienie to nabiera szczególnego wymiaru. Podkreślić należy, że na tle państw sąsiadujących, a przede wszystkim Europy Zachodniej, polska infrastruktura elektroenergetyczna jest w słabej kondycji technologicznej. Cechuje ją przede wszystkim znaczne zaawansowanie wiekowe, mała gęstość sieci oraz niewielka ilość linii najwyższych napięć. Implikują one, poza znacznymi stratami energii, także istotne ryzyko poważnych awarii i długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej. Państwo i jego obywatele nie są przygotowani ani wyposażeni do zapewnienia ciągłości funkcjonowania na akceptowalnym poziomie w tego rodzaju zdarzeniach, czego dowodzą incydentalne i małoobszarowe przerwy w ciągłości dostaw energii.
EN
Ensuring energy security is possible thanks to maintenance of operational efficiency and permanent modernization of all elements constituting the power infrastructure. In the face of constantly growing demand for electricity, as well as weather anomalies and extraordinary events occurring in recent years, this issue is taking on a special dimension. It should be emphasized that Polish electricity infrastructure is in a weak technological condition compared to neighboring countries, and above all Western Europe. It is characterized primarily by significant age advancement, low network density and a small number of high voltage lines. Apart from significant energy losses, they also imply a significant risk of major accidents and long-term interruptions in the supply of electricity. The state and its citizens are not prepared or equipped to ensure the continuity of functioning at an acceptable level in such events, as evidenced by incidental and small-scale interruptions in the continuity of energy supplies.
PL
W artykule przedstawiono główne zmiany na ukraińskim rynku gazu ziemnego od czasu uzyskania jej niepodległości. Przeanalizowano stan i rozmieszczenie zasobów gazu, a także wielkość zużycia oraz jego wydobycia w latach 1991-2018. W dalszej części artykułu przybliżono sieć gazociągów przesyłowych w Ukrainie jaką jedną z istotnych dróg tranzytu rosyjskiego gazu ziemnego do państw europejskich, w tym konsekwencje umowy z końca 2019 r., dotyczące zachowania roli Ukrainy jako kraju tranzytowego. Scharakteryzowano zmieniające się w ciągu ostatnich lat trendy w zakresie wydobycia, importu i zużycia gazu ziemnego Przybliżono zmianę cen gazu ziemnego na rynku wewnętrznym dla poszczególnych grup konsumentów gazu ziemnego oraz czynniki mające wpływ na kształtowanie się cen gazu. Na zakończenie przedstawiono obecny stan PMG Ukrainy oraz koszty usługi magazynowania gazu ziemnego.
EN
This paper presents the main changes on the Ukrainian natural gas market since its independence. It analyses the condition and distribution of gas resources, as well as the volume of gas consumption and production between 1991 and 2018. Later on in the paper, it discusses the network of transmission pipelines in Ukraine as one of the important routes for the transit of Russian natural gas to European countries, including the consequences of the agreement in late 2019, concerning the preservation of the role of Ukraine as a transit country. The latest trends in natural gas production, import and consumption have been characterised as well. The paper provides with an insight into the evolution of natural gas prices in the internal market for specific groups of natural gas consumers and factors influencing gas prices. Finally, the current status of Ukraine's UGS facilities and the costs of natural gas storage services are presented.
EN
China is now a second biggest economy in the world. In the last decade the Middle Kingdom’s international presence was very intensive. In 2013, President of China, Xi Jinping, announced new Chinese global initiative called One Belt and Road (New Silk Road). It is an opportunity for China for further development, expanding its sphere of influence and strengthening its position in the international arena. The article presents issues concerning cooperation between the PRC and the countries of the African continent as well as the PRC and the Middle East. The article deals with the topic of Chinese energy security related to the import of crude oil to this country. The topic of the New Silk Road was presented, which aims to strengthen economic cooperation between countries on its route. The Chinese concept is based on two types of transport: sea and rail. It is a long-term and relatively new project, which is why it is constantly evolving and its scale is growing. This initiative may lead to a change in contemporary international economic order. China is the biggest importer of crude oil. The markets exporting oil to China such as Saudi Arabia, Iran and Angola are planned to be part of the New Silk Road. The Beijing’s new tool of diplomacy can serve as a prominent engine to maintain China’s energy security in importing this raw material.
PL
Chiny są teraz drugą co do wielkości gospodarką na świecie. W ostatniej dekadzie międzynarodowa obecność Państwa Środka była bardzo intensywna. W 2013 r. Prezydent Chin Xi Jinping ogłosił nową chińską globalną inicjatywę One Belt and Road (Nowy Jedwabny Szlak). Jest to szansa dla Chin na dalszy rozwój, poszerzenie strefy wpływów i umocnienie pozycji na arenie międzynarodowej. W artykule zostały przedstawione zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy ChRL i krajami kontynentu afrykańskiego oraz ChRL i krajami bliskiego wschodu. Artykuł porusza temat chińskiego bezpieczeństwa energetycznego związanego z importem do tego kraju ropy naftowej. Przedstawiony został temat Nowego Jedwabnego Szlaku, który ma na celu zacieśnienie współpracy gospodarczej między krajami na swojej trasie. Chińska koncepcja opiera się na dwóch rodzajach transportu: morskim i kolejowym. Projekt Nowego Jedwabnego Szlaku jest relatywnie nowy oraz długoterminowy dlatego ciągle się rozwija, a jego skala będzie rosnąć. Ta inicjatywa może doprowadzić do zmiany współczesnego międzynarodowego ładu gospodarczego. Chiny są największym importerem ropy naftowej. Rynki eksportujące ropę do Chin, takie jak Arabia Saudyjska, Iran i Angola, mają być częścią Nowego Jedwabnego Szlaku. Nowe narzędzie dyplomacji w Pekinie może być ważnym motorem utrzymania bezpieczeństwa energetycznego Chin w imporcie tego surowca.
EN
The issue of energy security was the subject of research in the 1970s when the oil crisis of 1973 significantly affected the economic stability of hundreds of companies and ordinary citizens in the United States and Western Europe. One of the first researchers of energy security was Mason Willrich who, considering the impact of energy on international politics, national security, the world economy, and the environment in the world, drew attention to the issues of “security of supply” and “security of demand” as fundamental to ensure energy security. The concept of “energy security” involves the comprehensive implementation of political, economic, environmental, technological, and social measures to strengthen the internal subjectivity of the state and limit opportunities for external influence. Subsequently, numerous researchers have expanded the understanding of energy security to environmental sustainability and energy efficiency). The presented scientific work is focused on the analysis of state management decisions for ensuring the energy security of Ukraine. The authors also trace vulnerabilities in various energy systems, including energy infrastructure, energy services, and renewable energy sources. The decline in energy demand due to the COVID-19 pandemic in Ukraine has created a dilemma: state support for renewable energy production (RES), which generates rising producer prices, or reduced energy intensity of GDP and stimulated production of cheap nuclear energy. A comprehensive scientific analysis of the solution to this dilemma is the purpose of the presented work.
PL
Zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego było przedmiotem wielu badań w latach 70. XX w., kiedy kryzys naftowy w 1973 r. znacząco wpłynął na stabilność ekonomiczną setek firm i zwykłych obywateli w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Jednym z pierwszych był Mason Willrich, który badając wpływ energii na politykę międzynarodową, bezpieczeństwo narodowe, gospodarkę światową i środowisko, zwrócił uwagę na kwestie „bezpieczeństwa dostaw” i „bezpieczeństwa dostępu do energii” jako fundamentalne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Pojęcie „bezpieczeństwa energetycznego” zakłada kompleksową realizację działań politycznych, ekonomicznych, środowiskowych, technologicznych i społecznych, mających na celu wzmocnienie wewnętrznej podmiotowości państwa i ograniczenie możliwości wpływów zewnętrznych. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego zostało później rozszerzone o zagadnienia zrównoważenia środowiska i efektywności energetycznej. Prezentowana praca koncentruje się na analizie decyzji zarządczych państwa dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. Autorzy identyfikują również słabe punkty w różnych systemach energetycznych, w tym w infrastrukturze energetycznej, usługach energetycznych i odnawialnych źródłach energii. Spadek zapotrzebowania na energię w wyniku pandemii COVID-19 na Ukrainie spowodował powstanie dylematu: czy państwo ma wspierać produkcję energii odnawialnej (OZE), co generuje rosnące ceny producentów, czy też zmniejszenie energochłonności PKB i stymulowanie produkcji taniej energii jądrowej. Celem prezentowanej pracy jest wszechstronna analiza zmierzająca do rozwiązania tego dylematu.
10
EN
Energy security is one of the most frequently analysed phenomena in the energy markets. Great variety of scientifc efforts should have indicated clear definition of the phenomenon. However, those studies highlighted more than 80 different definitions of what energy security really is. Due to the fact, that energy security is analyzed by different scientific disciplines, studies have provided a comperehensive reflection on the phenomenon. The main objective of this paper is of the theoretical nature and focuses on showing energy security externalities. Author delivers an integrative review focusing on existing literature referring to the analyzed phenomena. Energy security is though studied only from the perspective of economics therefore interdisciplinary studies are out of the study scope. The reason for such scientific procedure stem from a belief that each discipline approach is different in terms of concepts, research methods and though results that are obtained. Therefore without undermining high value of interdisciplinary approaches to energy security, author decided to concentrate solely on economic perspective, which in energy security studies seems to be underestimated. Such approach in author’s belief helps achieve theoretical clarity of the below given analysis. Presented paper is of the theoretical nature and focuses on showing energy security externalities. Critical literature review shows the literature mainstream in which energy security externalities are depicted from the point of energy imports and disruption costs, in particular. Majority of identified externalities is of pecuniary nature, which means that they are not a symptom of market inefficiency. Paper presents also selected measures that aim at externality capturing.
PL
Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z najczęściej analizowanych zjawisk na rynkach energii. Dotychczasowe badania nie są jednoznaczne w zakresie tego, czym jest bezpieczeństwo energetyczne. Z uwagi na fakt, że bezpieczeństwo energetyczne jest analizowane przez różne dziedziny i dyscypliny nauki, badania dostarczyły kompleksowej refleksji na temat tego zjawiska. Główny cel tego artykułu ma charakter teoretyczny i koncentruje się na pokazaniu efektów zewnętrznych związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Autorka dokonuje przeglądu literatury, koncentrując się na istniejącej literaturze odnoszącej się do analizowanych zjawisk. Bezpieczeństwo energetyczne jest jednak badane wyłącznie z punktu widzenia ekonomii, dlatego badania interdyscyplinarne są poza zakresem analizy. Przyczyną dla przyjęcia takiej perspektywy badawczej jest przekonanie, że każda dyscyplina jest inna pod względem koncepcji, metod badawczych i uzyskanych wyników. Dlatego, nie podważając wysokiej wartości interdyscyplinarnych podejść do bezpieczeństwa energetycznego, autorka postanowiła skoncentrować się wyłącznie na perspektywie ekonomicznej. Takie podejście pomaga uzyskać przejrzystość teoretyczną analizy. Prezentowany artykuł ma charakter teoretyczny i koncentruje się na pokazaniu efektów zewnętrznych związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Krytyczny przegląd literatury pokazuje główny nurt literatury, w którym efekty zewnętrzne związane z bezpieczeństwem energetycznym są przedstawione w szczególności z punktu widzenia importu energii i kosztów zakłóceń. Większość zidentyfikowanych efektów zewnętrznych ma charakter pieniężny, co oznacza, że nie są one objawem nieefektywności rynku. W pracy przedstawiono również wybrane środki mające na celu uchwycenie efektów.
EN
In the paper, the effect of the recommendations of the international communities, connected with the promotion of the idea of the necessity to protect climate and counteracting the global warming on Polish environment-friendly solutions, as implemented by the Polish Government and the related legislation have been presented. Also, the project of developing the assurance of the energy security of Poland in aspect of international agreements, aiming at the reduction of GHG (greenhouse gases) emissions and counteracting the unfavourable climate changes has been discussed.
PL
W pracy przedstawiono wpływ zaleceń społeczności międzynarodowej związanych z propagowaniem idei konieczności ochrony klimatu oraz przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu na polskie rozwiązania proekologiczne realizowane przez rząd polski i związane z nim ustawodawstwo. Omówiono również projekt rozwoju zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego polski w aspekcie porozumień międzynarodowych mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałaniu niekorzystnych zmian klimatycznych.
12
Content available Rare Earth Elements – a Novelty in Energy Security
EN
This study analyses the role of rare earth elements (REE) as critical resources for the energy security. This research presents the developments in the global REE extraction, i.e. the dominance of the Republic of China, which attempts to maintain and control its monopoly. The typical and novel uses of rare earth metals were presented in various applications, such as in advanced electronic and information technologies utilised in the aerospace and energy industries. Bearing in mind their vital importance to the manufacturing of high-tech products, the REE deposits are of strategic importance for the USA, the Republic of China and for the European Union. Striving to maintain the independence of raw materials, the USA is focused on the search for raw materials on its territory and furthermore on waiving the legal restrictions with respect to their extraction. China is primarily occupied with maintaining the monopoly and control over the global market of critical raw materials, including REE. The activities within the European Union concentrate on the exploration in search for the REE deposits in Europe and ensuring the continuity of supplies by maintaining good diplomatic relations with partners – the USA and Japan. In addition, extensive REE recycling initiatives are being undertaken in the EU. Further rare earth metals extraction is anticipated to extend to the outer space. However, developing the economically viable methods of extraction remains the major challenge faced by space mining, given that it requires establishing an expensive, permanent space infrastructure. What is more, mining and processing of rare earth metals raises serious environmental concerns, as it involves such hazards as radioactive products, toxic chemical compounds and waste generation. With respect to the environmental protection, this study also addresses the issues of REE substitutes and recycling. It is concluded that the environmental protection practices regarding the long-term extraction and use of REE (with a 2030 horizon) will bring substantial long-term financial benefits.
EN
Energy policy is part of the national economy policy of each government. Assurance of national energy security, based on the country’s own energy raw material resources and the prospects of their import and export belong to the essential tasks of energy policy. Hard coal was and has been the most important energy raw material for Poland, and this paper is devoted to that topic. In 1990–2009, five documents entitled “Assumptions of the Polish Energy Policy” or “Assumptions of the Energy Policy of Poland...,” with references to particular years, were drafted together with the “Evaluation of the Implementation and Revisions of the Assumptions of the Polish Energy Policy until 2020.” After 2009, however, the Polish Parliament failed to approve any such document, although several more or less recognised prognostic documents had been prepaid, but none was ever approved or implemented. Consequently, the “Energy Policy of Poland until 2030,” approved by the Polish Parliament on 10 November 2009, is the last binding document in that area. #is paper presents the evolution of the approach to coal in subsequent government documents in the recent years. Besides, drafts or bills were intentionally omitted here, as they have never been approved by the Parliament and have remained unofficial.
PL
Polityka energetyczna jest częścią polityki gospodarczej każdego państwa. Najważniejszym jej zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju w oparciu o własne zasoby surowców energetycznych oraz możliwość ich importu i eksportu. Dla Polski najważniejszym surowcem energetycznym był, i jest nadal, węgiel kamienny i właśnie temu surowcowi poświecony jest ten artykuł. W latach 1990–2009 opracowano pięć dokumentów o nazwie Założenia polityki energetycznej Polski lub Polityka energetyczna Polski do określonego roku oraz Ocenę realizacji i korektę Założeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku. Po 2009 roku nie przyjęto przez parlament RP żadnego nowego dokumentu, choć opracowano kilka prognoz mniej lub bardziej udanych, żadna jednak nie została wdrożona. Tak więc przyjęta przez parlament 10 listopada 2009 roku Polityka energetyczna Polski do 2030 roku jest ostatnim obowiązującym dokumentem w tym zakresie. W artykule przedstawiono jak zmieniało się podejście do węgla w kolejnych dokumentach rządowych na przestrzeni lat. Świadomie pominięto projekty, gdyż nie zostały one nigdy zatwierdzone przez parlament i przez to nie są oficjalnymi dokumentami.
PL
Nadrzędnym celem funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. W okresie letnim nasila się tendencja wzrostowa zapotrzebowania na energię elektryczną wywołana m.in. przez upowszechnienie klimatyzacji. W związku z tym należy spodziewać się utrzymania tendencji wzrostowej zapotrzebowania szczytowego w okresie letnim. Przykłady z lat 2015, 2016 czy 2018 wskazują, że KSE potrzebuje letniego źródła szczytowego, które będzie w stanie wytwarzać energię elektryczną niezależnie od sytuacji hydrologicznej. Fotowoltaika jest źródłem energii, które może pokryć zapotrzebowanie szczytowe w dni upalne. W niniejszym artykule pokrótce scharakteryzowano problem wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie letnim i posłużono się przykładami zdarzeń, które miały miejsce w ostatnich latach. Głównym wnioskiem jest postulat rozbudowy mocy fotowoltaicznych, którego celem będzie produkcja energii elektrycznej w dni upalne pokrywająca szczytowe obciążenie sytemu. Przedstawiono zalety i wady takiego rozwiązania. Niekorzystne warunki atmosferyczne ograniczają produkcję energii elektrycznej z farm wiatrowych czy bloków konwencjonalnych, a także zwiększają straty w przesyle, dlatego fotowoltaika jest pożądanym źródłem z punktu widzenia KSE. W artykule powołano się na przykłady z Czech iNiemiec, gdzie znaczna moc zainstalowana fotowoltaiki pozwala na stabilizowanie pracy systemu elektroenergetycznego w dni upalne. Wskazano także na wzrost roli fotowoltaiki w KSE, który jest zgodny z założeniami Projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.
EN
The overriding objective of the National Electric Power System (KSE) is to ensure the security of electricity supply. In summer, the upward trend in the demand for electric energy is caused by, among others, the proliferation of air conditioners. Therefore, the upward trend in summer’s on-peak demand is expected to be maintained. Examples from 2015, 2016 or 2018 indicate that National Electric Power System needs a summer’s on-peak source that will be able to produce electricity regardless of the hydrological conditions. Photovoltaics is a source of energy that can cover the peak demand during sweltering heat. This article briefly characterizes the problem of increasing demand for electricity in summer and uses examples that have taken place in recent years. The main conclusion is the postulate for the extension of photovoltaic power in the National Electric Power System, the purpose of which will be the production of electricity during sweltering heat, covering the peak load in the system. This article presented both the advantages and disadvantages of such a solution. Unfavorable weather conditions (high air temperature, low water level, lack of wind) limit the production of electricity from wind farms or conventional power plants, and also increase transmission losses, which is why photovoltaics is a desirable source from the National Electric Power System’s point of view. The article refers to examples from the Czech Republic and Germany, where a significant installed capacity of photovoltaics enables the stable operation of the power system during sweltering heat. It was also pointed out that the role of photovoltaics in the National Electric Power System is growing, which is consistent with the assumptions of the Polish Energy Policy Project until 2040.
PL
W ostatnich latach zauważa się wzrost znaczenia gazu ziemnego jako istotnego surowca dla światowej gospodarki. W Polsce w ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój rynku gazu, czemu towarzysz m.in.: systematyczny wzrost liczby odbiorców gazu oraz spadek liczby niezgazyfikowanych powiatów. W Polsce aż 35% dystrybuowanego gazu ziemnego zużywane jest przez odbiorców komunalnych. Znaczący udział zużycia gazu przez odbiorców prywatnych skłania do poznania wpływu uwarunkowań, które mają znaczenie na liczbę odbiorców gazu oraz ilość zużywanego paliwa gazowego. W artykule przedstawiono istotny czynnik wpływający na zużycie gazu i liczbę odbiorców tzw. poziomu rozwoju infrastruktury w podziale na powiaty. Zauważono, że liczba odbiorców mediów takich jak woda, kanalizacja czy energia elektryczna odgrywa kluczową rolę w rozwoju rynku gazu.
EN
In the last few years the importance of natural gas has been growing as an important raw material for the global economy. In Poland, dynamic development of the gas market has been observed in recent years, which is accompanied by, among others: a systematic increase in the number of gas consumers and a decrease in the number of unpolluted poviats. In addition, in Poland even 35% of distributed natural gas is consumed by municipal customers. This article presents an important factor affecting gas consumption and the number of recipients of so-called the level of infrastructure development divided into poviats. It was noted that the number of recipients of media such as water, sewage or electricity plays a key role in the market development.
16
Content available remote Koszty przerw i ograniczeń w zasilaniu energią elektryczną i ich wyznaczanie
PL
Ocena strat ekonomicznych powodowanych niedostatecznym poziomem bezpieczeństwa elektroenergetycznego, zawodnością systemu elektroenergetycznego, jest w szczególności niezbędna dla analizy alternatywnych planów rozwoju elektroenergetycznych systemów sieciowych. Celowość podejmowania inwestycji podnoszących niezawodność systemu elektroenergetycznego można ocenić na podstawie relacji kosztów i spodziewanych korzyści. Narzędziem w tak rozumianym planowaniu rozwoju systemu jest analiza koszty – korzyści, znana jako wartościowanie niezawodności (VBRA - value-based reliability approach). Jednym z elementów wartościowania niezawodności systemu elektroenergetycznego, bezpieczeństwa elektroenergetycznego, jest ocena kosztów strat wywołanych przerwami i ograniczeniami w dostawie energii elektrycznej. W artykule przedstawiono zasadnicze aspekty wartościowania bezpieczeństwa elektroenergetycznego, niezawodności zasilania energią elektryczną, oraz szacowanie kosztów strat odbiorców z tytułu niedostatecznego poziomu niezawodności zasilania energią elektryczną.
EN
Assessment of economic losses caused by insufficient level of energy security, unreliability of the power system, is particularly necessary for the analysis of alternative plans for the development of power grid systems. The purposefulness of making investments that improve the reliability of the power system can be assessed on the basis of the costs and the expected benefits relation. The cost-benefit analysis known as value-based reliability approach (VBRA) is a tool in the system development planning understood in this way. One of the elements of valuing the reliability of the power system, energy security, is the assessment of the cost of losses caused by interruptions and limitations in the supply of electricity. The article presents the basic aspects of evaluation of power security, reliability of electricity supply, and estimation of the customers cost of losses due to insufficient level of reliability of electricity supply.
PL
W artykule poddano analizie możliwość zastosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych poprawiających lokalne bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność zasilania odbiorców, w tym związane z tworzeniem mini centrów energetycznych (klastrów energii). Zaprezentowano istniejące rozwiązania oraz perspektywy najbliższych wdrożeń w obszarze energetyki lokalnej, na przykładzie jednej z gmin śląskich.
EN
This paper presents an analysis of possibility of use of technical and organizational solutions that improve local energy security and reliability of customer supply, including those related to the creation of mini energy centers (energy clusters). Existing solutions are presented and prospects for the next deployment in the area of local energy, with the example of the Silesian communes.
EN
The paper analyzed the natural gas sector in Ukraine for the period 2000 to 2018. This sector was affected by external factors, such as the crisis which began in late 2008/2009, as well as internal factors, including the situation in Ukraine after 2013 (the Annexation of Crimea). A comparative analysis was also conducted of the natural gas sector in European Union countries and Ukraine – compared the specificity of natural gas consumption in 2018. The analysis (I) examined the demand for natural gas in Ukraine between 2000 and 2018; (II) described changes in sources to cover Ukraine’s gas needs with a particular emphasis on its own production; (III) pointed to the fundamental changes that have occurred in the natural gas supply routes to the Ukrainian sector in recent years; (IV) stressed the growing role of own production in balancing Ukraine’s gas needs; (V) described the role of Ukraine as a transit country for Russian gas to be delivered to EU countries (in recent years, the volume of natural gas transmitted via the Ukrainian transmission system has been around 90 bcm annually); and (VI) looked at the structure of natural gas consumption in the Ukrainian gas sector and how it has changed in recent years. Unlike EU countries, the growing role of own production in balancing Ukraine’s natural gas needs was emphasized, which is consistent with the strategy of the Ukrainian government. Also, attention was drawn to the threats that may significantly reduce the role of Ukraine as an important transit country. The paper also puts forward the most important parameters concerning the underground natural gas storage facilities in Ukraine which is one of the largest in Europe.
PL
W artykule przeprowadzono analizę sektora gazu ziemnego na Ukrainie w latach 2000–2018. Na sektor ten oddziaływały czynniki zewnętrzne, takie jak kryzys finansowy, który rozpoczął się na przełomie 2008/2009, a także czynniki wewnętrzne, w tym sytuacja na Ukrainie po 2013 r. (aneksja Krymu). Również przeprowadzono analizę porównawczą sektora gazu ziemnego krajów Unii Europejskiej oraz Ukrainy – porównano, jak kształtowało się jednostkowe zużycie gazu ziemnego w 2018 r. Przeanalizowano zapotrzebowanie na gaz ziemny na Ukrainie w latach 2000–2018 oraz scharakteryzowano zmiany w zakresie źródeł pokrycia popytu na gaz ziemny, ze szczególnym uwzględnieniem wydobycia własnego, a także wskazano na zasadnicze zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat w kierunkach dostaw gazu ziemnego z importu na ukraiński rynek. W odróżnieniu od państw UE, podkreślono rosnącą rolę wydobycia własnego w zbilansowaniu potrzeb gazowych Ukrainy, co jest zbieżne ze strategią rządu ukraińskiego. Scharakteryzowano rolę Ukrainy jako kraju, przez którego terytorium realizowany jest tranzyt rosyjskiego gazu do krajów UE (w ciągu ostatnich lat wolumen przesyłanego gazu ziemnego ukraińskiego systemu przesyłowego kształtował się na poziomie około 90 mld m3 rocznie). Następnie zwrócono uwagę na zagrożenia, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ograniczenie roli Ukrainy jako istotnego państwa tranzytowego. Porównano także, jak zmieniła się struktura zużycia gazu ziemnego na ukraińskim rynku gazu w ciągu ostatnich lat. W artykule również przybliżono najważniejsze parametry bazy PMG w Ukrainie, jednej z największej w Europie.
EN
The article presents the author’s considerations on the significance of the investment package diversifying natural gas supplies as part of the Northern Gate in ensuring Poland’s energy security. Data found in literature concerning the possibilities of importing the raw material by sea (terminals, gas pipelines) includes investments at various stages of concept development and construction. However, these documents lack cohesive information about a full investment package being implemented. The author has thus attempted at creating variants concerning the diversification capacities of the Republic of Poland in reference to several key offshore and onshore projects. A problem has therefore been formulated: To what extend will the Northern Gate investment package increase Poland’s energy security as a result of increased supply of natural gas from the sea? To answer this questions, researchers were forced to verify their working hypothesis which assumed that Northern Gate investments including a comprehensive package of projects had the potential of significantly improving the level of energy security in Poland by extending the possibility of importing natural gas. To solve the problem and verify the hypothesis, the researchers applied systemic analysis, deduction and variant analysis, which were used to estimate the possible import capacities of the raw material by sea. As a result of the works, the researchers created four variants including various investment projects assuming the import of 7.75 m3 to 30,95 B m3of natural gas a year by sea. The variant which was adopted as the most probable indicates the possibility of importing 17.75 through 22.75 B m3 of gas a year, which is 111% of the average annual demand in Poland.
PL
Artykuł prezentuje rozważania autora na temat znaczenia pakietu inwestycji dywersyfikujących dostawy gazu ziemnego, w ramach Bramy Północnej, dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Pojawiające się w literaturze przedmiotu dane dotyczące możliwości importowych surowca drogą morską (terminale, gazociągi) obejmują inwestycje będące na różnym poziomie koncepcji i realizacji. Brak przy tym w dokumentach spójnych informacji na temat pełnego pakietu inwestycji. Autor tym samym podjął próbę stworzenia wariantów dotyczących zdolności dywersyfikacyjnych Rzeczypospolitej w odniesieniu do kilku kluczowych projektów usytuowanych na morzu i polskim wybrzeżu. Tym samym postawiono pytanie problemowe:w jakim stopniu pełen pakiet inwestycji Bramy Północnej zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski w związku z rozwojem możliwości sprowadzenia gazu z kierunku morskiego? Odpowiedz na sformułowany problem badawczy wymagała weryfikacji hipotezy roboczej, w której założono, iż inwestycje Bramy Północnej, obejmujące szeroki pakiet inwestycji, są w stanie w znaczący sposób podnieść poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez rozbudowę możliwości sprowadzania gazu ziemnego. Rozwiązaniu sytuacji problemowej i weryfikacji hipotezy posłużyła metoda analizy systemowej, dedukcji oraz wariantowanie, które umożliwiło oszacowanie potencjalnych zdolności importowych surowca drogą morską. W wyniku przeprowadzonych prac udało się stworzyć cztery warianty obejmujące różne projekty inwestycyjne umożliwiające sprowadzenie drogą morską od 7,75 mld m3 po 30,95 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Przyjęty za najbardziej prawdopodobny wariant wskazuje na możliwości sprowadzania od 17,75 do 20,25, nawet po 22,75 mld m3 gazu rocznie, co dla średniej wartości stanowi 111% rocznego zapotrzebowania Polski.
20
EN
The role and importance of energy security increases with the development of civilization, whose inherent element has become the demand for energy and its carriers. The article discusses the issue of cooperation in the field of energy security in Central Europe at the moment of finishing work on the North-South Corridor, which changes the existing gas architecture in the region. In order to better understand the situation in the region, the energy systems of the Visegrad Group countries, identical to the Central European region, have been analysed, according to the definition of the World Bank and OECD. Considering the historical and geopolitical connections of the Visegrad Group’s fate, it is important to create a common gas market. The physical interconnection of gas systems greatly increases energy security in this region. Moreover, thanks to the construction of LNG terminals in Poland and Croatia, it will be possible to diversify not only the routes, but also the sources of supply of this important raw material.
PL
Rola i znaczenie bezpieczeństwa energetycznego wzrasta wraz z rozwojem cywilizacyjnym, którego nieodłącznym elementem stało się zapotrzebowanie na energię oraz jej nośniki. W artykule poruszono kwestię współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowej w momencie finiszu prac nad Korytarzem Północ-Południe, który zmienia dotychczasową architekturę gazową w regionie. Dla lepszego zrozumienia sytuacji panującej w regionie analizie poddane zostały systemy energetyczne państw Grupy Wyszehradzkiej, tożsamej z regionem Europy Środkowej, według definicji Banku Centralnego i OECD. Biorąc pod uwagę historyczne i geopolityczne powiązania państw Grupy Wyszehradzkiej, istotne znaczenie ma stworzenie wspólnego rynku gazu. Fizyczne połączenie systemów gazowych ogromnie podnosi bezpieczeństwo energetyczne w tym regionie. Ponadto dzięki budowie terminali LNG w Polsce i Chorwacji, możliwa stanie się dywersyfikacja nie tylko szlaków, ale także źródeł dostaw tego ważnego surowca.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.