Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 234

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podejmowanie decyzji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
Extensive research has already been done on visual inspection as well as on the effect of different factors on human inspection performance. However, a method should be developed to measure their inspection skill based on influencing factors. This study contributes to the literature by proposing a competency assessment model based on the influencing factors that can classify human labour into its respective skill levels. From the literature review, the influencing factors of visual inspection are listed and divided into five observed variables. A team of experts selected the significant factors with respect to the textile and clothing industry. The analytical hierarchy process is used to measure their respective weights so as to calculate the inspection performance in terms of a competency score. A numerical example is presented and the model proposed successfully determined the competency score, and inspectors are classified into their respective skill levels according to the well-defined cut-off values. This study enables organisations to classify available human labour into its skill levels and utilise them according to their capacity.
PL
Dotychczas przeprowadzono szeroko zakrojone badania dotyczące inspekcji wizualnej, a także wpływu różnych czynników na wyniki inspekcji wykonywanej przez człowieka. W pracy skupiono się na opracowaniu metody pomiaru umiejętności inspekcji w oparciu o czynniki na nie wpływające. Praca wnosi wkład do literatury, proponując model oceny kompetencji oparty na czynnikach wpływających, które mogą sklasyfikować ludzką pracę według odpowiednich poziomów umiejętności. Na podstawie przeglądu literatury wyszczególniono czynniki wpływające na kontrolę wzrokową i podzielono je na pięć obserwowanych zmiennych. Zespół ekspertów wybrał istotne czynniki w branży tekstylno-odzieżowej. Proces hierarchii analitycznej posłużył do pomiaru ich odpowiednich wag, w celu obliczenia wyników inspekcji w kategoriach oceny kompetencji. Przedstawiono przykład liczbowy, a zaproponowany model z powodzeniem określił punktację kompetencji, tak aby inspektorzy mogli być klasyfikowani według ich odpowiednich poziomów umiejętności zgodnie z dobrze określonymi wartościami granicznymi. Badanie umożliwiło organizacjom klasyfikowanie dostępnej siły roboczej według poziomów umiejętności i wykorzystywanie jej zgodnie z ich możliwościami.
EN
This paper addresses an application of the specific methods of multi-criteria decision analysis to specify the appropriate supplier of an autonomous train in a certain production–distribution company. This company identifies three potential suppliers dealing with the development and purchase of autonomous train systems. In terms of the multi-criteria decision analysis, the WSA method, the Scoring method and the TOPSIS method were used to define a suitable compromise solution. To apply each method, individual suppliers were sorted depending on the appropriateness for the examined company based on relevance with all the identified criteria and their weights. The evaluation criteria include procurement cost, time of the whole autonomous train system project implementation, references from plants where such a technology has already been introduced, service department availability and battery charge time. Thereafter, the outcomes obtained using individual methods were compared to each other and the compromise supplier of the autonomous train system to be implemented in the selected company was determined.
3
Content available UAV flight safety system based on fuzzy logic
EN
The article proposes a method of deciding on the continuation or termination of the UAV flight on the basis of fuzzy logic to ensure its trouble-free flight, which will be used in the future to build an onboard monitoring system of the power supply of the unmanned aerial vehicle. The developed method of decision-making allows to determine the residual battery life on the basis of data on current voltage, battery temperature, temperature on board the UAV and the direction and strength of the wind, using which the computer system will make recommendations for continuing or terminating the UAV flight task. The method of decision-making using fuzzy logic involves the formation of linguistic variables, which are the input information parameters and the output decision, their linguistic terms and membership functions, as well as a system of rules for decision-making. The voltage at the output of the battery, its surface temperature and the wind direction on board the UAV were used as input variables, and the residual battery life was used as the output linguistic variable.
PL
W artykule zaproponowano sposób podejmowania decyzji o kontynuacji lub zakończeniu lotu UAV w oparciu o logikę rozmytą zapewniający jego bezproblemowy lot, który posłuży w przyszłości do budowy pokładowego systemu monitoringu zasilania bezzałogowego pojazdu powietrznego. Opracowana metoda podejmowania decyzji pozwala określić resztkową żywotność baterii na podstawie danych o aktualnym napięciu, temperaturze baterii, temperaturze na pokładzie UAV oraz kierunku i sile wiatru, na podstawie których system komputerowy będzie zalecał kontynuację lub zakończenie zadania UAV. Metoda podejmowania decyzji z wykorzystaniem logiki rozmytej polega na tworzeniu zmiennych lingwistycznych, którymi są parametry informacji wejściowej i decyzja wyjściowa, ich terminy językowe i funkcje przynależności, a także system reguł podejmowania decyzji. Napięcie na wyjściu akumulatora, jego temperatura powierzchni i kierunek wiatru zostały wykorzystane jako zmienne wejściowe, a pozostała żywotność akumulatora została wykorzystana jako wyjściowa zmienna językowa.
EN
The aim of the conducted studies was made to develop a bottom sediment monitoring network for selected water reservoirs of the Silesian voivodeship (Ostrowy, Poraj and Dzierżno Duże reservoirs). Based on the obtained spatial distributions, the location of points was selected, which should be considered in further studies. In the search for the solution, it was assumed that the network enabling collection of reliable results on the sludge quality, while minimising financial outlays, should not exceed 25% of measurement points from the base year. In order to define the quality and accuracy of the planned network, a visual assessment of the obtained spatial distributions was used. A comparison of the classification of measurement stations with respect to the quality assessment of the geochemical criterion in relation to the selected heavy metal real data, as well as the values obtained on the basis of the simulation was made. Comparative analysis showed a high range of changes in the classification of measuring positions (Ostrowy 0-5 positions, Poraj 0-19 positions, Dzierżno Duże 0-16 positions). This fact is associated with a significant range of base data resulting from high pollution of bottom sediments with individual heavy metals (Ostrowy – Cr, Ni, Poraj – Cd, Pb, Zn, Dzierżno Duży – Cd, Zn). Considering the conducted research, it was found that the sustainable management of the environment by determining the bottom sediment monitoring network of the Ostrowy, Poraj and Dzierżno Duże reservoirs should be based on an individual research approach for each of the facilities. The research allowed to state that GIS has a significant impact on decision-making in the field of environmental management.
PL
Celem przeprowadzonych badań była próba opracowania sieci monitoringu osadów dennych wybranych zbiorników wodnych województwa śląskiego (zbiornik Ostrowy, Poraj i Dzierżno Duże). Na podstawie uzyskanych rozkładów przestrzennych całkowitej zawartości metali ciężkich i ich geochemicznej klasyfikacji wytypowano lokalizację punktów, które powinny zostać uwzględniane w dalszych badaniach. W poszukiwaniu rozwiązania założono, że sieć pozwalająca na uzyskanie wiarygodnych wyników jakości osadów, przy jednoczesnej minimalizacji nakładów finansowych, nie powinna przekraczać 25% punktów pomiarowych pochodzących z roku bazowego. W celu zdefiniowania jakości i poprawności zaplanowanej sieci posłużono się wizualną oceną uzyskanych rozkładów przestrzennych. Dokonano również porównania klasyfikacji stanowisk pomiarowych względem oceny jakości kryterium geochemicznego w odniesieniu do wybranego metalu ciężkiego danych rzeczywistych, jak i wartości uzyskanych na podstawie przeprowadzonej symulacji. Analiza porównawcza wykazała wysoki zakres zmian klasyfikacji stanowisk pomiarowych (Ostrowy 0-5 stanowisk, Poraj 0-19 stanowisk, Dzierżno Duże 0-16 stanowisk). Zjawisko to związane jest ze znaczną rozpiętością wartości danych bazowych wynikającą z wysokiego zanieczyszczenia osadów dennych poszczególnymi metalami ciężkimi (Ostrowy – Cr, Ni, Poraj – Cd, Pb, Zn, Dzierżno Duże – Cd, Zn). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zrównoważone zarządzanie środowiskiem poprzez wyznaczanie sieci monitoringu osadów dennych zbiornika Ostrowy, Poraj i Dzierżno Duże powinno odbywać się w oparciu o indywidualne podejście badawcze w odniesieniu do każdego z obiektów. Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, że GIS ma istotny wpływ na podejmowania decyzji w zakresie zarządzania środowiskiem naturalnym.
EN
In today’s turbulent times, companies need to embrace new business models and paradigms of B2B marketers, learn from the mistakes of others and get inspired by new ways and innovative ideas, as innovations represent a source of a long-term profit, business success and competitive advantage. The aim of this contribution is to propose an effective business and marketing plan of the business and manufacturing holding companies Výstaviště České Budějovice in the Czech Republic with regard to the planned sales volume in quantitative and financial terms of long-term profit potential, business success and competitive advantage in the field of exhibitions in the Czech Republic. Scientific methods for obtaining information, data collection and results from the evaluation were analysis of identifying the phases of innovative marketing - selecting the area of interest of the marketing process, creating a “marketing gap” and suggesting of the way to link new ideas to original ones; method of secondary analysis of professional economic studies and written internal documents of the holding companies Výstaviště České Budějovice in the Czech Republic; formal interview in way of open questions with selected members of the management holdings Výstaviště České Budějovice in the Czech Republic and other. A specific hypothesis was proposed to verify the current change in the marketing concept that has an impact on the expansion of services portfolio, progress of an enterprise, support of production processes, and improvement of output values of economic indicators.
PL
W dzisiejszych niespokojnych czasach firmy muszą stosować nowe modele biznesowe i paradygmaty marketerów B2B, uczyć się na błędach innych i inspirować się nowymi sposobami i innowacyjnymi pomysłami, ponieważ innowacje stanowią źródło długoterminowego zysku, sukces biznesowy i przewaga konkurencyjna. Celem tego artykułu jest zaproponowanie skutecznego planu biznesowego i marketingowego holdingów biznesowych i produkcyjnych Výstaviště České Budějovice w Czechach w odniesieniu do planowanej wielkości sprzedaży pod względem ilościowym i finansowym pod względem długoterminowego potencjału zysku, sukcesu biznesowego i przewaga konkurencyjna w dziedzinie wystaw w Czechach. Naukowe metody uzyskiwania informacji, gromadzenia danych i wyników oceny obejmowały analizę identyfikacji faz marketingu innowacyjnego - wybór obszaru zainteresowania procesu marketingowego, tworzenie „luki marketingowej” i sugerowanie sposobu połączenia nowych pomysłów z oryginalne; metoda wtórnej analizy profesjonalnych badań ekonomicznych i pisemnych dokumentów wewnętrznych spółek holdingowych Výstaviště České Budějovice w Czechach; formalny wywiad w formie pytań otwartych z wybranymi członkami kierownictwa Výstaviště České Budějovice w Czechach i innych. Zaproponowano konkretną hipotezę, aby zweryfikować obecną zmianę koncepcji marketingowej, która ma wpływ na rozszerzenie portfela usług, rozwój przedsiębiorstwa, wsparcie procesów produkcyjnych i poprawę wartości wyjściowych wskaźników ekonomicznych.
EN
Introduction/background: This paper’s aim is to contribute to overcoming the limitations of existing policies intended to facilitate innovativeness. This article addresses the need for more tailored and targeted innovation support measures for small and medium-sized enterprises (SMEs) to help maximize their economic and societal impact. Aim of the paper: Specifically, the aim is to advance methodological frameworks for segmenting or selecting innovative SMEs by providing a conceptual proposition based on the innovation cycle at the firm level. Materials and methods: This objective is achieved by exploring the literature on the innovation cycle concept, and adapting the model developed by Abernathy and Utterback (the A–U model) for the purpose of innovation policy. Particular phases of the innovation cycle are transformed into variables and values, and based on the research regarding the behaviour of SMEs illustrative weights are assigned; this assignment depends on the preferred policy approach: either supporting innovativeness in and of itself or supporting innovativeness and an SME’s standing in the long run. Results and conclusions: As a result, the paper presents a tentative working procedure for assessing enterprises according to operationalized criteria derived from the A–U model. Added to this, collaborative efforts in developing innovations are briefly discussed from the innovation policy perspective. It is believed that the new conceptual proposition outlined in the paper will be instrumental in segmenting companies and selecting innovative projects, and will serve policy-makers and intervention organizations in the implementation phase of the innovation policy process, thus contributing to a more efficient and transparent allocation of support instruments by public institution.
EN
Background: The paper is devoted to implementation of the omnichannel concept using the ranking of opportunities. Opportunities were obtained from a SWOT/TOWS analysis and Thurstone’s method is used for ranking. The SWOT/TOWS analysis is one of the most basic analytical methods and the result of this analysis indicates a general strategy. Based upon previous authors’ experiences in using SWOT/TOWS, we can conclude that this analysis is often insufficient for decisions to be taken, as it lacks information on what factors should be prioritized over others in implementing the chosen strategy. Further analysis is required to confirm the next steps should be in implementing corporate strategy, and this analysis is performed using different methods. Methods: Based on the previously developed SWOT/TOWS analysis, the authors created an algorithm for making decisions in logistics in terms of implementing the concept of omnichannel. In the methodology, an algorithm merging SWOT/TOWS analysis with Thurstone’s method is presented. The results of this paper show how making decisions in logistics can be more accurate using Thurstone’s method in conjunction with SWOT/TOWS analysis. Thurstone’s method is used to sort all factors in implementing the omnichannel concept. Results: A grouped list of opportunities from the most critical to the least crucial correspond with the present state of the market. Using Thurstone’s method together with SWOT/TOWS analysis will result in a more complete set of data to use in the decision-making process in implementing the omnichannel concept. Combining the results of the two analyses creates a methodology for ranking opportunities for implementing the omnichannel concept. Conclusions: The method for making decisions in implementing the omnichannel concept presented here gives more information for managers than using each of these analysis separately. The main advantage of using both analyses is that risk is reduced during implementation and a list of factors is produced that can be used in the following decisions.
PL
Wstęp: Głównym celem tego artykułu jest pokazanie rankingu szans dla wdrożenia koncepcji omnichannel wraz z metodologią analizy. Badane szanse uzyskano z analizy SWOT/TOWS. Natomiast do opracowania rankingu szans zastosowano metodę Thurstone'a. Analiza SWOT/TOWS jest jedną z najbardziej podstawowych metod analitycznych. Wynik tej analizy wskazuje jedynie ogólną strategię, jaką powinno obrać przedsiębiorstwo. Na podstawie poprzednich doświadczeń autorów w stosowaniu SWOT/TOWS można stwierdzić, że analiza zwykle nie wystarcza do podjęcia trafnej decyzji. Brakuje informacji o tym, jakie szanse należy wykorzystać lub jakie zagrożenia należy ograniczać w pierwszej kolejności podczas wdrażaniu wybranej strategii. W celu zwiększenia skuteczności wdrożenia strategii wyznaczonej przez analizę SWOT/TOWS przez przedsiębiorstwo należy przeprowadzić dalsze analizy korzystając z różnych metod. Metody: Autorzy tego artykułu chcieliby pokazać, w jaki sposób podejmowanie decyzji w logistyce może być bardziej efektywne przy użyciu metody Thurstone'a wraz z analizą SWOT/TOWS. Metoda Thurstone'a posłużyła do wzbogacenia analizy SWOT/TOWS. Wyniki: Rezultatem artykułu jest posortowana i pogrupowana lista szans od najbardziej do najmniej kluczowych. Zastosowanie metody Thurstone'a wraz z analizą SWOT/TOWS dostarcza pełniejszy zestaw danych do wykorzystania w procesie decyzyjnym we wdrażaniu koncepcji omnichannel. Wnioski: Przedstawiona metodyka podejmowania decyzji we wdrażaniu koncepcji omnichannel daje menedżerom więcej informacji niż stosowanie każdej analizy osobno. Główną zaletą korzystania z obu analiz jest zmniejszenie zwiększenie szans udanego wdrożenia, dzięki uzyskaniu listy szans wraz z ich rangą, które należy uwzględnić w procesie podejmowania decyzji o sposobie realizacji koncepcji omnichannel.
EN
Background: In this article, we introduce some approaches for decision making in the neutrosophic set. The purpose of this study is to develop a neutrosophic multi-criteria group decision-making (MCGDM) model based on hybrid score-accuracy functions for approving a tender for construction under a simplified neutrosophic environment. Five criteria have been selected from experts' opinions to be considered for the distribution of tender. In this paper, we use the score functions, the accuracy functions, and the hybrid score-accuracy functions of single-valued neutrosophic numbers (SVNNs) and ranking method for SVNNs, those will help for making a decision. Methods: Decision making under uncertain situation is an important aspect of those days. For this, we have developed the multi-criteria decision-making model using a single-valued neutrosophic set. The main aim is to select an appropriate tender for assigning the work to be done, so that the output will be the best one, under the available resources. Results: We have developed an algorithm for taking proper decisions for the selection of a contractor for the construction of a public/government work. Conclusions: We have verified our algorithm with the help of an example. We have considered five criteria. However, this algorithm can be applied for multi-criteria decision making. Also, it can be applied to other case studies too.
PL
Wstęp: W pracy przybliżono kilka rodzajów podejmowania decyzji w układzie neutrosoficznym. Celem pracy jest opracowanie modelu neutrosoficznego wielokryterialnego podejmowania decyzji (MCGDM) w oparciu o funkcje hybrydowej akuratności dla akceptacji ofert w uproszczonym neutrosoficznym środowisku. Wybrano pięć kryteriów na podstawie opinii ekspertów, które były użyte w trakcie budowania oferty. W trakcie badań zostały użyte funkcje oceny, akuratności, hybrydowe dla pojedynczych wartości neutrosoficznych (SVNNs) oraz metoda rankingu dla SVNNs. Służyły one jako wspomaganie do podejmowania decyzji. Metody: Podejmowanie decyzji w niepewnym środowisku jest istotnym czynnikiem współcześnie. W tym celu opracowano wielokryterialny model podejmowania decyzji przy zastosowaniu jednowartościowego układu neutrosoficznego. Wyniki: Opracowano algorytm podejmowania decyzji wyboru kontrahenta budowlanego dla zleceń rządowych. Wnioski: Opracowany algorytm został przetestowany na przykładzie. W analizie uwzględniono pięć kryteriów, niemniej jednak opracowany algorytm może być użyty do wielokryterialnego podejmowania decyzji.
EN
Engineering management and engineering projects are subject to greater levels of uncertainty and complexity as part of the current dynamic and competitive industrial environment. Engineering managers need to navigate the arising challenges and consequently gain access to effective decision-making processes. Engineering education has a clear role to play here. However, formal education in quantitative methods is only part of the solution — engineers and engineering managers should also have access to a broader set of skills and knowledge to be effective in the industrial landscape. Therefore, we now need a new paradigm for engineering management and the decision-making process. This article draws on supporting material from the literature and the insights gained from a series of industrial cases using the participatory action research method and a process of inductive reasoning to allow synthesis of generalised propositions that are linked to the industrial cases and antecedent factors from the literature. The findings lead to a set of areas that require further development to support engineering managers to be more effective when dealing with increasing levels of uncertainty and complexity. This includes a number of areas, which are as follow: the need for engineering managers to have enhanced professional skills and knowledge; the importance of experience-based judgement; effective knowledge management; supportive leadership and overall organisational culture; and a holistic approach to decision-making. The research study has practical relevance to engineering management practitioners working in industrial companies to support self-evaluation and professional development. The findings are also pertinent to academic researchers seeking to evaluate decision-making models as part of extending the current understanding of the field of engineering management in technology-based organisations.
EN
The use of new technologies in modern industry improves productivity but induces complexity in the industrial system. This complexity makes it vulnerable to faults, which requires significant expense in terms of safety, reliability and availability. Indeed, a diagnostic operation is essential for the operational safety and availability of these industrial systems. This diagnostic operation is based on two important functions which are the detection and localization of anomalies, which consists to verifying the consistency of the data taken in real time from the installation with a reliable model, to ensure the good performance of the monitoring system. Hence, the diagnosis of gas turbines is a main component for making maintenance decisions for this type of machine. In this paper, the faults detection approach based on fuzzy logic is applied for the vibrations monitoring of a gas turbine, in order to monitor their operating state by including the detection and occurrence of vibration faults, thus using determined fault indicators based on the input/output variables of the examined gas turbine. In this work, the investigation results of fuzzy fault detection approach applied on gas turbine vibration are presented, based on the actual data recorded in the different gas turbine operating modes. However, analysis of the defect detection results was performed in order to determine the influence of these vibration defects on the deferent operating modes of the examined machine. This makes it possible to find the causes of failures and then to deduce the actions to follow the operational safety of the examined turbine.
EN
An information model has been carried out, with the help of which it is possible to implement methods that ensure the growth of competitiveness of IT companies. Growth conditions for companies provide mergers and acquisitions (M&A). The analysis of the data obtained as a result of the P&L financial report is mainly based on current indicators and can be partially used to prolong economic indicators for a certain (most often limited) period. The authors propose using methods for assessing stochastic indicators of IT development processes based on the solution of a number of problems: (1) Development of models to assess the impact of indicators in the analysis of the financial condition of companies; (2) Creation of an information model and methods for processing current stochastic data and assessing the probability of the implementation of negative and positive outcomes.
EN
Sustainability has become of paramount importance in the biofuel industry. Accordingly, various ‎sustainability assessment schemes such as emergy analysis, techno-economic analysis, life ‎cycle ‎assessment, energy accounting, and exergy analysis and its extensions (exergoeconomic, ‎exergoenvironmental, and ‎exergoeconoenvironmental analyses) are being employed increasingly for decision-‎making on biofuel production and consumption systems. In this opinion paper, after classifying ‎and describing biofuel generations, the developed sustainability assessment tools are critically ‎explained, and their pros and cons are discussed. Overall, among the various sustainability assessment approaches introduced so far, exergy-based methods appear to be ‎the most promising tools for developing ‎sustainable biofuel systems. This can be attributed to the fact that the exergy ‎concept is deeply ‎rooted in the well-defined principles of thermodynamics.‎
EN
The goal of the paper is to present the application of Business Intelligence systems belonging to the area of business analytics in the domain of logistics and particularly indicate its role and meaning in supporting logistics decision making processes. Its content embraces the characteristic of BI systems, its functionality, construction and benefits resulting from its implementation. The paper also presents review of research and case studies connected to the BI usage in such areas of logistics as optimization of supply chain, managerial dashboard design and improvement of business processes.
EN
Relevant indicators and measurement methods should be assessed in order to contribute to optimize management of an enterprise. Business performance can be measured by various indicators and various business results could be assessed. Analyses of value chains should be focused on specification of so called bottle necks which mention those activities that disable to increase business margin. At the same time, these analyses show the inefficiency caused by oversized of some activities regarding to lower level of assurance or safety and lower performance of other business activities. Importance of multi criteria decision-making methods for evaluation of alternatives doesn´t lie in definite increasing of results objectivity although it should lead to that. Priority of this method lies mainly in simplification of manager´s decision making. It allows managers to arrange alternatives according to extensive file of criteria, it describes particular steps of solution and its logical sequence, this methodology also requires from managers to express their understanding of various criteria importance. All this process of solution is transparent, repeatable and there are evident starting assumptions and also how these assumptions, situations, criteria and incidents affect reached results.
15
Content available Who is responsible for the development of the city?
EN
The author puts forward a question about responsibility for the development of the city. The question is seemingly simple, but with a deeper analysis of the subject, it turns out that there are many entities that in a different scope bear the responsibility for the shape of the city, the pace of its development, the way of living, the quality of public space, the quality of its architecture. It has been widely accepted that responsibility for failures and poor spatial solutions, above all the city authorities, with mayors and presidents at the forefront. However, the author wishes to draw attention to a number of other factors that have a significant impact on the development of the city, and result from the actions of other entities. The author underlines the separateness of "decisionmaking" from "responsibility" for shaping space and the lack of responsibility of entities that in reality take spatial decisions that are important to the city.
PL
Autor poddaje pod rozważanie pytanie o odpowiedzialność za rozwój miasta. Pytanie to jest z pozoru proste, ale przy głębszej analizie tematu okazuje się, że jest wiele podmiotów, które w różnym zakresie noszą brzemię odpowiedzialności za kształt miasta, tempo jego rozwoju, sposób utrzymania, jakość przestrzeni publicznej, jakość jego architektury. Przyjęło się powszechnie obarczać odpowiedzialnością za niepowodzenia i złe rozwiązania przestrzenne przede wszystkim władze miejskie z burmistrzami i prezydentami na czele. Autor pragnie jednak zwrócić uwagę na szereg innych czynników, które mając niebagatelny wpływ na rozwój miasta, a wynikają z działań innych podmiotów.
EN
Poland is characterized by a number of factors which adversely affect the agricultural economy, so this paper will aim to present the possibilities of using multi-criteria decision-making methods of Analytical Hierarchy Process (AHP) in the analysis of the spatial structure of rural areas. AHP is a widely used tool for making complex decisions based on a large number of criteria, such as, for example, land consolidation works on fragmented agricultural land. The first step is to formulate the decision-making process, then the assessment criteria and the solution variants guided by expert knowledge are determined. A ranking, according to which the order of land consolidation and land exchange works in the studied area should be determined, will be defined by using decision-making models of the AHP method. The basis for calculations will be the weights received for the factors/parameters defined for the five thematic groups. Calculations for individual villages will be made, and then the obtained results will allow creating a ranking for the studied commune, allowing for the effective (in terms of economic and socio-economic) spending of funds for this purpose. The presented method can be successfully used to conduct analogous analyses for any area.
PL
Obszar Polski charakteryzuje się występowaniem wielu czynników wpływających niekorzystnie na gospodarkę rolną, dlatego celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania wielokryterialnej metody podejmowania decyzji Analytical Hierarchy Process (AHP) w analizie struktury przestrzennej obszarów wiejskich. AHP jest powszechnie stosowanym narzędziem do podejmowania złożonych decyzji na podstawie znacznej liczby kryteriów, a takim procesem są prace scaleniowe dotyczące rozdrobnionych gruntów rolnych. Pierwszy krok to sformułowanie procesu decyzyjnego, następnie ustala się kryteria oceny oraz warianty rozwiązania, kierując się wiedzą ekspercką. Model procesu decyzyjnego dla metody AHP zostanie wykorzystany do określenia wag poszczególnych czynników wpływających na pilność przeprowadzenia prac scaleniowych na badanym obszarze. Uzyskane wyniki umożliwią stworzenie rankingu pilności prac scaleniowych dla badanej gminy, pozwalającego na efektywne pod względem ekonomicznym i społeczno-gospodarczym wydatkowanie środków na ten cel. Zaprezentowana metoda może zostać z powodzeniem wykorzystana do przeprowadzenia analogicznych analiz dla dowolnego obszaru.
EN
This study aims to analyse the sensitivity in decision-making which results in the selection of the appropriate underground metal mining method using the fuzzy-analytical hierarchy process (FAHP) model. The proposed model considers sixteen criteria for the selection of the most appropriate mining method out of the seven. The model consists of three-layer viz. the first layer represents the criteria (factors which influence the mining method), the second layer represents the sub-criteria (categorisation of the factors) and the third layer represents the alternatives (mining methods). The priority of the different mining methods was determined based on global weights. The global weights of seven mining method were determined using a different fuzzification factor under different decision-making attitudes (optimistic, pessimistic and unbiased). The sensitivity of the decision-making results was analysed in order to understand the robustness of the model.
EN
A problem of simultaneously reducing a group of interval uncertainties is considered. The intervals are positively normalized. There is a constraint, by which the sum of any point estimates taken from those intervals is equal to 1. Hence, the last interval is suspended. For mapping the interval uncertainties into point estimates, a minimax decision-making method is suggested. The last interval’s point estimate is then tacitly found. Minimax is applied to a maximal disbalance between a real unknown amount and a guessed amount. These amounts are interpreted as aftermaths of the point estimation. According to this model, the decision-maker is granted a pure strategy, whose components are the most appropriate point estimates. Such strategy is always single. Its components are always less than the right endpoints. The best mapping case is when we obtain a totally regular strategy whose components are greater than the left endpoints. The irregular strategy’s components admitting many left endpoints are computed by special formulae. The worst strategy exists, whose single component is greater than the corresponding left endpoint. Apart from the point estimation, irregularities in the decision-maker’s optimal strategy may serve as an evidence of the intervals’ incorrectness. The irregularity of higher ranks is a criterion for correcting the intervals.
EN
Businesses today are incredibly data rich, and dealing with large amount of data, so making some inferences and conclusions, depending on the organisation size and complexity of its processes, it has been a challenge, especially that the next disruptive phase in manufacturing, i.e. Industry 4.0 (I4.0) is already underway. Business Intelligence (BI) and Enterprise Resource Planning (ERP) have become key issues for business activities as well a necessity for further phases of the industrialisation. Their importance has been recognised especially in supporting decision making by building an analytic capability and providing a holistic framework for technical systems in production, quality management, predictive modelling and maintenance, simulation techniques, etc. The introduction of Industry 4.0 requires the digitalisation of data stored in distributed systems and organisational and technological processes. The integration allows one to facilitate the collection, integration, and analysis of data in order to affect the process of development of technical innovations and support the planning and managing in efficient and productive manner. Therefore, the main purpose of this paper was to discuss the importance of BI and ERP amalgamation for the process of the digitalisation and maximisation of company resources stored in distributed transactional systems in the context of Industry 4.0.
PL
Współczesny biznes i przemysł charakteryzuje wielowymiarowość danych, duża dynamika zmian oraz konieczność podejmowania elastycznych decyzji, co stanowi także wyzwanie dla narzędzi informatycznych oraz metod zarządzania. Systemy Business Intelligence (BI) i Enterprise Resource Planning (ERP) stały się kluczowymi platformami analizy i przetwarzania danych, a także podstawą dalszych etapów zaawansowanej industrializacji. Ich znaczenie doceniono szczególnie na płaszczyźnie wspomagania decyzji poprzez budowanie zdolności analitycznych, dostarczanie real-time danych oraz integrację wielowymiarowych przekrojów informacyjnych. Business Intelligence (BI) to nie tylko koncepcja, ale także zestaw technologii, które ułatwiają gromadzenie, integrację i analizę danych w celu wspomagania procesów decyzyjnych. Z drugiej strony w większości organizacji wszystkie dane potrzebne do analiz są najczęściej przechowywane w systemach planowania zasobów przedsiębiorstwa klasy ERP. Zatem głównym celem tego artykułu jest omówienie znaczenia konsolidacji systemów klasy BI i ERP dla potrzeb procesu digitalizacji i maksymalizacji zasobów informacyjnych składowych w rozproszonych systemach transakcyjnych w kontekście koncepcji Przemysłu 4.0.
20
Content available Modern management of national competitiveness
EN
This article offers a modern approach to the policy of competitiveness of the national economy at the regional level. Based on the results and experience of domestic and foreign economists the author offers a system of indicators of regional activity and a method for determination of the integrated index of the competitiveness level in the region. This way of calculation makes it possible to carry out the analysis of the regional economic activity dynamics at the tactical (1 year) and strategic (5 years) levels. Three main policies to increase the competitiveness of the region have been proposed: refocus, dualistic, directive. The essence of major policies to increase the competitiveness of the region, its directions and objectives for the national economy have been characterized. The proposals concerning the application of the basic policies of the competitiveness of the region to the appropriate region of Ukraine on the relevant level of its competitiveness have been given.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia nowoczesne podejście do polityki konkurencyjności gospodarki narodowej na poziomie regionalnym. W oparciu o wyniki i doświadczenia ekonomistów krajowych i zagranicznych autorzy proponują system wskaźników aktywności regionalnej oraz metodę wyznaczania zintegrowanego wskaźnika poziomu konkurencyjności w regionie. Ten sposób obliczania umożliwia przeprowadzenie analizy dynamiki regionalnej aktywności gospodarczej na poziomie taktycznym (1 rok) i strategicznym (5 lat). Zaproponowano trzy główne polityki mające na celu zwiększenie konkurencyjności regionu: reorientacja, dualistyczna, dyrektywa. Scharakteryzowano istotę głównych polityk zwiększania konkurencyjności regionu, jego kierunki i cele dla gospodarki narodowej. Przedstawiono propozycje dotyczące zastosowania podstawowych polityk konkurencyjności regionu do odpowiedniego regionu Ukrainy na odpowiednim poziomie jego konkurencyjności.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.