Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cięcie blach
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Omówienie i porównanie wybranych metod cięcia blach płaskich
PL
Odkąd metal i jego stopy stały się powszechnie wykorzystywane na skalę przemysłową, jednym z podstawowych półproduktów stały się blachy płaskie. Obecnie produkty z blach płaskich stanowią znaczną część metalowego rynku obróbki metali.
EN
Due to present-day challenges for the improvement of the operating characteristics of rotating electrical machines, the core material is regarded as increasingly important. Non-oriented (NO) electrical steel sheets are conventionally used for the construction of magnetic cores of rotating electrical machines. The most appropriate choice of material and machine design is based on standardized material data obtained from Epstein frames or single sheet testers. Both, low losses as well as good magnetizability in any spatial direction of the sheet plane are requested. Despite their name, NO electrical steels do show a magnetic anisotropy. A significant increase of loss and decrease of permeability can additionally be induced by mechanical cutting processes to shape the magnetic circuit. Magnetic anisotropy and induced mechanical stress can affect the local iron-loss distribution, magnetizability, acoustic behavior and therefore, have to be considered in numerical simulations of electrical machines. In this paper, the interdependency of the magnetic anisotropy with the effect of cutting is studied in order to improve the necessary understanding of the material behavior.
PL
W procesie mechanicznego cięcia blchy elektrotechnicznej mogą ulec degradacji podstawowe jej parametry – straty I przenikalność. Indukowane w procesie cięcia naprężenia wpływają na anizotropię I rozkład strumienia. W artykule W artykule analizowany jest wpływ procesu cięcia na właściwości niezorientowanych blach elektrotechnicznych.
PL
Każda z obecnie stosowanych technologii ma swoją specyfikę i zakres stosowania, przy których jest najbardziej ekonomiczna. Dlatego to parametry ciętych materiałów, czyli gatunki stali, ewentualne grubości, a także precyzja cięcia powinny być decydujące przy zakupie maszyny. Często jednak wygrywa warunek finansowy.
4
Content available remote Głowica Multi3D. Trzy technologie, trzy wymiary cięcia
PL
Jak pokazuje historia, opracowanie nowatorskiego rozwiązania technicznego powoduje ogromny skok rozwojowy w danej dziedzinie przemysłu. Tak też powinno się stać z najnowszym produktem legnickiej firmy STIGAL.
5
Content available remote Ekomodelowanie procesu cięcia blach nożycami krążkowymi
EN
In this study, a numerical model of the shearing process was developed using the finite element method and the effect of the main process parameter - clearance between tools on the deformation of DC01 steel and quality of the sheared edge was analyzed. The shearing process was considered a geometrical and physical nonlinear problem with unknown boundary conditions in the contact area of the system, such as the tool and workpiece. Numerical results were obtained based on slitting process using the dynamic explicit method in the ANSYS/LS-DYNA code. Experimental verification was conducted to confirm the results of the finite element simulation. These experimental results showed good agreement with those of the finite element simulation. Obtained results can be used to select the optimal clearance in shearing and decrease the scrap.
Mechanik
|
2012
|
R. 85, nr 8-9
688, 690, 692, 694, 696
EN
Presented is a method of modeling the process of cutting metal sheets on shears with consideration given to geometric and physical non-linearity effects. There are cited some selected results of the stress and strain condition as occurring in the process.
PL
Przedstawiono sposób modelowania procesu cięcia blach na gilotynie, z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i fizycznej. Zademonstrowano wybrane wyniki badań stanów naprężeń i odkształceń występujących w czasie trwania procesu. Do opisu zjawisk zachodzących w czasie trwania procesu na typowym kroku przyrostowym wykorzystano uaktualniony opis Lagrange'a oraz metodę elementów skończonych. Analizy numeryczne zostały przeprowadzone w programie ANSYS/LS-Dyna, z wykorzystaniem metody explicit. Do opisu właściwości ciętej blachy przyjęto równanie konstytutywne Cowpera-Symondsa. Wykonane obliczenia pozwalają prześledzić zjawiska zachodzące podczas kształtowania blachy, co stwarza możliwość optymalizacji procesu projektowania technologii cięcia w zależności od przyjętych kryteriów пр.: jakościowych, czy trwałościowych
PL
W artykule przedstawiono zachodzące zmiany w maszynach sterowanych numerycznie wykorzystywanych w technologii kształtowania blach. Omówiono trendy rozwojowe w budowie maszyn do cięcia blach z uwzględnieniem laserowych i plazmowych wycinarek sterowanych numerycznie, wykrawarek matrycowych i wycinarek elektroerozyjnych. Przedstawiono także tendencje w zakresie zwiększania produktywności przez wprowadzanie nowych technologii oraz modernizację obecnie stosowanych.
EN
This paper presents changes in the numerically controlled tool machines in sheet metal forming technology. The article has also showed the characteristics of cutting machines including numerically controlled laser and plasma cutting machine, die cutting machines and machines for wire electrical discharge machining. Furthermore, the tendencies in increasing the productivity by development of new technologies and modernization recently used have been also presented.
PL
W artykule przedstawiono badania, których celem było zwiększenie efektywności tłoczenia elektromagnetycznego. W tym celu autorzy wykorzystali stanowisko badawcze z możliwością wielokrotnego rozładowania baterii kondensatorów. Zaproponowana metoda wytłaczania elektromagnetycznego pozwala na uzyskanie większej o 32% głębokości wytłoczek w porównaniu do technologii tradycyjnej. W pracy pokazano również zastosowanie pola elektromagnetycznego jako narzędzia do procesu cięcia blach. W tym celu wykorzystano standardowy przyrząd do cięcia, który uzupełniono o specjalnie wykonaną głowicę induktorową. Wykazano, że metoda wielokrotnego rozładowania baterii kondensatorów, znacząco zwiększa możliwości konwencjonalnych procesów tłoczenia elektromagnetycznego.
EN
In this article authors describes increase efficiency of the electromagnetic sheet metal forming. For this operations authors suggest using multiple-discharge-forming. This pulsed deep drawing provides relative improvement in maximum deformation of the blank in range of 32 %. Paper presents also the application of the electromagnetic field as a tool for sheet metal cutting. The process of electromagnetic cutting can be conducted using the conventional cutting tools supplemented with a coil. Method using a multiple step strategy offers much greater capabilities then traditional electromagnetic stamping methods.
9
Content available remote Sterowanie prędkością w prototypowej gilotynie do cięcia pakietów blach
PL
Przedmiotem pracy jest prototypowa gilotyna do cięcia pakietów blach. Opracowano metodę i algorytm sterowania prędkością noża gilotyny przy użyciu języka programowania obiektowego C++ oraz dokumentację techniczną gilotyny przy użyciu systemu komputerowego wspomagającego projektowanie CAD. Gilotyna umożliwia cięcie pod dowolnym kątem w zakresie od 30° do 90° mierzonym względem roboczej powierzchni poziomego stołu. Podstawowym zespołem gilotyny jest mechanizm korbowo-wodzikowy połączony z elektrycznym układem napędowym, którego zadaniem jest zapewnienie stałej prędkości liniowej ostrza noża podczas procesu cięcia.
EN
The aim of the paper was preparation of methods and algorithms for the velocity control of a prototypical guillotine used for cutting bundles of sheets applying an object oriented language C++ and elaboration of technical documentation of the guillotine using a computer aided design system CAD. The guillotine allows for cutting at an arbitrary chosen angle within a range from 30° to 90° measured relatively to the work-top of a horizontal table. The functioning of the guillotine is based on a slider-crank mechanism combined with an electrical power transmission system whose task is to guarantee a constant value of a linear velocity of the blade of a cutting tool in the process.
PL
Przedstawiono sposób modelowania procesu cięcia blach nożami krążkowymi z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i fizycznej. Zademonstrowano wybrane wyniki badań stanów naprężeń i odkształceń występujących w czasie trwania procesu. Do opisu zjawisk zachodzących w czasie trwania procesu na typowym kroku przyrostowym wykorzystano uaktualniony opis Lagrange'a oraz metodę elementów skończonych. Analizy numeryczne zostały przeprowadzone w programie ANSYS/LS-Dyna, z wykorzystaniem metody explicit. W efekcie obliczeń przedstawiono zjawiska zachodzące podczas kształtowania wyrobu, rozkłady naprężeń i odkształceń w elemencie przecinanym oraz zjawiska pękania, co stwarza możliwość optymalizacji procesu projektowania technologii cięcia w zależności od przyjętych kryteriów, np. jakości, trwałości.
EN
A method of developing a model of metal sheet shearing process by means of circular tools with geometric and physical linearity deviations considered. Presented are selected results of the checks on strain and deflection occurring during the process. Numerical analysis procedure was carried out through the ANSYS/LS-Dyna software. Results of the calculations are presented in the form of description of the phenomena occurring in the component also explaining the strain and deflection pattern and tearing effect.
11
Content available remote Modelowanie uszkodzeń pojawiających się na nożu podczas cięcia na gilotynie
PL
W pracy przedstawiono stan naprężenia i odkształcenia w pakietach blach stalowych wywołany losowo pojawiającymi się uszkodzeniami na ostrzu noża podczas ich przecinania na gilotynie. Obliczenia numeryczne prowadzono za pomocą metody elementów skończonych. Uszkodzenia na nożu zamodelowano w kształcie półkoli o różnych dyskretnych wartościach promieni. Analizowano ruch główny noża pod pewnym kątem, który zmieniał się w pewnym ustalonym zakresie w odniesieniu do poziomego stołu. Zakres ten podzielono na kilka dyskretnych wartości i dokonano analizy jego wpływu na pojawiające się obszary koncentracji naprężeń i energii w przecinanych pakietach.
EN
In the paper the state of stress and strain in bundles of steel sheets induced by randomly occurring defects on the blade of the cutting tool during cutting process on a guillotine using the finite element method has been introduced. The defects on the cutting tool have been modelled in the shape of semicircles with different discrete values of the radii. The main movement of the cutting tool at a certain angle which varies in an established range related to the horizontal table was analysed. That range was divided into several discrete values and the analysis of its influence on the occurring zones of stress and energy concentration in the bundles being cut was performed.
PL
W pracy przedstawiono metody i algorytmy służące do wyznaczania optymalnych prędkości cięcia blach stalowych ułożonych w pakiety w trakcie przecinania ich nożem o zdefiniowanej geometrii na gilotynach. Optymalizację prowadzono przy użyciu algorytmów genetycznych. Za funkcję celu przyjęto maksymalne wartości temperatury występujące w bezpośredniej strefie cięcia pakietów blach, a za zmienną decyzyjną prędkość przecinania. Wyniki obliczeń numerycznych zestawiono graficznie w postaci wykresów przedstawiających krzywe nagrzewania w funkcji czasu względnego dla wybranych węzłów znajdujących się na Unii cięcia przecinanego pakietu blach przed optymalizacją i po optymalizacji.
EN
In the paper, the methods and algorithms serving for optimisation of the heating process of steel sheets arranged in bundles during cutting them by a knife with the defined geometry on guillotines have been introduced. The optimisation has been conducted by using the genetic algorithms. As an objective function the maximum values of temperatures occurring in the direct cutting zone of the sheet bundles was assumed and as a design variable the cutting velocity was established. The results of numerical calculations are set up graphically in charts showing the heating curves versus relative time for the chosen nodes located on a cutting line of a sheet bundle before optimisation and after optimisation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.