Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 142

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computer system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The article deals with the modified Dijkstra’s algorithm of searching the shortest routes between all transport nodes of the road-transport network, which allows presenting the transport problem in the classical matrix form. This makes it possible to apply each of the known methods of optimal transport plans to solve it. The object of study is the transport process of freight transportation on the transport network by routes of international transport corridors. The purpose of the work is to improve the methods of solving the problems of finding the shortest routes on the transport network, including sections of international transport corridors. The research method is the analysis and modeling of freight transportation on road networks. The modified Dijkstra’s algorithm of finding the shortest paths between all nodes of the road-transport network was work out, which allows to represent the transport problem in the classical matrix form, i.e. in the form of a table of connections. This makes it possible to apply each of the known methods of constructing optimal plans of cargo transportation in the table of connections. The software complex based on the developed algorithm was designed in the algorithmic language Delphi, which was tested on the example of a transport problem set in the form of a road network, as well as complex testing and debugging of a computer system to support decision-making on the optimization of freight traffic on Ukrainian and Western Europe transport systems.
EN
The objective of the paper was to describethe concept of a virtual, digital equivalent to a physical process. The basic idea of the virtual counterpart for the process called a digital twin is described first. Following this the hybrid computer system dedicated to the design of the optimal manufacturing technology for thin steel strips is presented. The models used in the system and the database are described. Numerical tests showing capabilities of the system recapitulate the work.
PL
W artykule przedstawiono metody detekcji błędów w czasie pracy systemu informatycznego. Wskazano, że techniki unikania błędów powinny być wspomagane przez narzędzia sprzętowe i programowe. W pracy zaproponowano strategię tolerowania błędów w czasie pracy systemu informatycznego. Opisano w jaki sposób identyfikuje się obszary problemowe oraz jak na ich podstawie określić można cele związane z ograniczeniem występowania błędów.
EN
This article presents methods of detecting errors in computer science systems during their work. It shows, that techniques of avoiding errors should be supported by program tools and processing equipment. Article offers : strategy of tolerating errors in computer science systems, describes how to find problematic areas and suggest how to define targets, that could eliminate appearing errors.
PL
Siły zbrojne przez prawie dziesięć lat od chwili wstąpienia do NATO, nie posiadały systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie własnym systemem transportowym. Dla logistyki wojskowej istotne znaczenie, z punktu widzenia poprawy efektywności funkcjonowania systemu logistycznego, miało wdrożenie i eksploatacja systemu informatycznego wspomagającego pracę organów transportu i ruchu wojsk. Progresywność artykułu przejawia się w tym, że oprócz przedstawianej w dotychczasowych opracowaniach zwyczajowo charakterystyki, roli i zadań systemu, autor dodatkowo przeprowadził badania, dokonał oceny funkcjonowania i przedstawił kierunki rozwoju systemu informatycznego pk. SI KONWÓJ. Znaczenie systemu jeszcze wzrosło z chwilą podjęcia decyzji przez NATO w 2016 roku o wzmocnieniu swojej wschodniej flanki. W związku z tym, spowodowało to zwiększoną liczbę konwojów na drogach, które aby się tam znaleźć, muszą uzyskać zgodę wydaną przez właściwe organy transportu i ruchu wojsk. SI KONWÓJ pozwala na przyspieszenie tego procesu poprzez elektroniczne uzgadnianie, opracowywanie i wydawanie zezwoleń na przejazdy drogowe i ich monitorowanie w czasie rzeczywistym.
EN
For almost a decade since joining NATO, the armed forces did not have an information system support-ing the management of their own transport system. For military logistics, the implementation and operation of an IT system supporting the work of transport and army forces was of significant importance from the point of view of improving the efficiency of the logistics system. Progressiveness of the article is manifested in the fact that in addition to the characteristics, role and tasks of the system presented in previous studies, the author additionally carried out research, evaluated the functioning and presented directions of development of the IT system code name KONWÓJ. The significance of the system has even increased since NATO decided in 2016 to strengthen its eastern flank. Consequently, this has resulted in an increased number of convoys on the roads that must be ob-tained by the competent transport and troop movement in order to be there. IT system KONWÓJ allows to speed up this process by electronic reconciliation, development and issuance of road traffic permits and their monitoring in real time.
EN
For almost a decade since joining NATO, the armed forces did not have an information system supporting the management of their own transport system. For military logistics, the implementation and operation of an IT system supporting the work of transport and army forces was of significant importance from the point of view of improving the efficiency of the logistics system. Global trends in this area indicate the desire to shorten the time of operations and activities that require a lot of work through their automation. A similar philosophy also applies in the area related to the process of planning permits for journeys and monitoring the movement on public roads of dangerous, non-normative vehicles and military columns. Progressiveness of the article is manifested in the fact that in addition to the characteristics, role and tasks of the system presented in previous studies, the author additionally carried out research, evaluated the functioning and presented directions of development of the IT system code name KONWÓJ. The significance of the system has even increased since NATO decided in 2016 to strengthen its eastern flank. Consequently, this has resulted in an increased number of convoys on the roads that must be obtained by the competent transport and troop movement in order to be there. IT system KONWÓJ allows to speed up this process by electronic reconciliation, development and issuance of road traffic permits and their monitoring in real time.
PL
Siły zbrojne przez prawie dziesięć lat od chwili wstąpienia do NATO, nie posiadały systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie własnym systemem transportowym. Dla logistyki wojskowej istotne znaczenie, z punktu widzenia poprawy efektywności funkcjonowania systemu logistycznego, miało wdrożenie eksploatacja systemu informatycznego wspomagającego pracę organów transportu i ruchu wojsk. Światowe trendy w tym zakresie wskazują na dążenie do skracania czasu wykonywanych operacji i czynności, wymagających dużego nakładu pracy poprzez ich automatyzację. Podobna filozofia obowiązuje również w obszarze związanym z procesem planowania zezwoleń na przejazdy i monitorowania przemieszczania po drogach publicznych pojazdów niebezpiecznych, nienormatywnych i kolumn wojskowych. Progresywność artykułu przejawia się w tym, że oprócz przedstawianej w dotychczasowych opracowaniach zwyczajowo charakterystyki, roli i zadań systemu, au-tor dodatkowo przeprowadził badania, dokonał oceny funkcjonowania i przedstawił kierunki rozwoju systemu informatycznego pk. SI KONWÓJ. Znaczenie systemu jeszcze wzrosło z chwilą podjęcia decyzji przez NATO w 2016 roku o wzmocnieniu swojej wschodniej flanki. W związku z tym, spowodowało to zwiększoną liczbę konwojów na drogach, które aby się tam znaleźć, muszą uzyskać zgodę wydaną przez właściwe organy transportu i ruchu wojsk. SI KONWÓJ pozwala na przyspieszenie tego procesu poprzez elektroniczne uzgadnianie, opracowywanie i wydawanie zezwoleń na przejazdy drogowe i ich monitorowanie w czasie rzeczywistym.
EN
The paper presents implementation of computer system dedicated to flexible design of hot rolling technologies. The system allows to compose a production line, which includes rolling, cooling and coiling devices with all the parameters dedicated to control the manufacturing process. VirtRoll system is implemented in mixed client-server architecture including both strong server and strong client sides, where the first one is based on Model-View-Controller (MVC) Angular approach, and the latter one is based on PHP Restful API. Moreover, the server side is responsible for submission of computing jobs to High Performance Computing (HPC) infrastructure to obtain fast and reliable results. The most important advantage of the system is a flexible material models definition giving the possibility to introduce innovative materials models into the final design of the modern hot rolling processes.
PL
Artykuł przedstawia system komputerowy dedykowany do elastycznego projektowania technologii walcowania na gorąco. System umożliwia komponowanie linii produkcyjnych składających się z urządzeń do walcowania, chłodzenia oraz zwijania. System VirtRoll został zaimplementowany w architekturze mocnego klienta i mocnego serwera, gdzie pierwszy z nich zaimplementowany został zgodnie z rozwiązaniem Model-Widok-Kontroler (MVC) Angular, natomiast drugi w technologii Restful API umożliwiającej bezpośrednie wysłanie zapytania na serwer WWW. Ponadto, serwer odpowiada za zlecanie zadań obliczeniowych na infrastrukturę sprzętową obliczeń wysokiej wydajności (HPC) w celu osiągnięcia szybkich i wiarygodnych wyników. Najważniejszą korzyścią z opracowania systemu jest jednak możliwość elastycznego definiowania modeli materiałowych, co pozwala na wprowadzanie innowacyjnych materiałów do projektów technologii walcowania na gorąco.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja nowych technologii, które wspomagają pracę magazynów w polskich przedsiębiorstwach oraz ocena poziomu i efektów ich stosowania. W publikacji przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących wykorzystywanych w magazynach systemów informatycznych, a także rozwiązań usprawniających procesy identyfikacji towarów oraz komisjonowania. Stosowanie tego typu narzędzi staje się niezbędne wobec zwiększającej się konkurencji i wzrostu oczekiwań klientów, które przekładają się między innymi na rosnące wymagania dotyczące sprawnej realizacji procesów logistycznych w magazynach.
EN
The purpose of this article is to identify modern technologies that can support warehouses management in Polish companies, to determine the level of its use and the effects of its implementation. The paper presents the results of a survey of computer systems, data identification systems and order-picking technologies that are used in warehouses. The implementation of this kind of tools are more and more necessary in the face of increasing competition and of growth in customers’ demands that considerably change the expectation of logistic process efficient realization in the warehouses.
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia implikacji i rozwoju cyfrowych, komputerowych systemów telewizji użytkowej w sterowaniu ruchem kolejowym i monitoringu obiektów infrastruktury transportowej. Opisano rosnący wpływ rozwiązań technicznych na poprawę bezpieczeństwa ruchu i warunków eksploatacyjnych oraz przedstawiono perspektywy nowych zastosowań tych systemów.
EN
This article discusses the implications and development of digital broadcast television systems for rail traffic control and transport infrastructure monitoring as well as describes the increasing influence of technical solutions on the improvement of traffic safety and maintenance conditions. The prospects of new applications of the systems are also presented here.
PL
Model poboru mocy jest istotnym elementem rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną serwerów sieciowych. Należy spodziewać się że profile poboru mocy zależą od zastosowania danej maszyny. Przeprowadzenie szczegółowych eksperymentów pomiarowych wymaga odpowiedniego sprzętu – przede wszystkim miernika mocy. Tematem przedstawionej pracy jest próba znalezienia zależności między całkowitą mocą pobieraną przez serwer a mocą odczytaną z rejestrów msr procesora, Wyznaczenie takiej zależności pozwoli na stosunkowo szybkie dostrajanie generycznego modelu poboru mocy do konkretnego zastosowania i konfiguracji sprzętowej.
EN
Precise model of power consumption is crucial for improving energy effectiveness of network servers. Model construction requires numerous measurement experiments employing appropriate equipment – power meter and data collection system. The subject of paper is assessment if power statistics available via msr registers of some Intel processors may be correlated to total power consumed by the server. Finding such relation will allow to construct generic total power consumption model which may be easily tuned to suit specific application.
10
Content available remote ŚKUP działa pełną parą
PL
Od października 2015 roku trwa uruchamianie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy (do czerwca br.) wydano ponad 100 tysięcy kart. W trakcie wakacji ma zakończyć się proces wycofywania z dystrybucji papierowych biletów okresowych.
11
Content available remote Quo vadis, Śląska Karto Usług Publicznych?
PL
Projekt ŚKUP pracuje już pełną parą. Największy w Polsce, nowoczesny system biletowy wystartował na dobre. I po siedmiu miesiącach można powiedzieć, że KZK GOP wyciągnął wnioski ze startu systemu PEKA w Poznaniu. Problemy poznańskie związane były na przykład z niedziałającymi w nowym systemie automatami, błędnymi poborami opłat, kolejkami i słabą edukacją pasażerów. Na Śląsku spektakularnych wpadek nie ma, choć system jest ponad trzykrotnie większy i dużo bardziej rozbudowany funkcjonalnie.
EN
The identification of the proper parameters of material models plays a crucial role in the design of production technologies, especially in the case of modern materials with diversified properties under different boundary conditions. The procedure of identification is usually based on an optimization algorithm that uses sophisticated numerical simulations as a part of the goal function and compares the obtained results with experimental tests. Despite its reliability, such an approach is numerically inefficient. This paper presents the concept of how to replace the most numerically-demanding part of the identification procedure with metamodels, allowing us to maintain uniform result quality. The computer system, which allows us to manage input data, metamodels, and calculations, is proposed and described in detail in this paper. Finally, the proposed approach is validated on the basis of tests performed in the laboratory.
EN
In this paper we present the results of a two-year study aimed at developing a full-fledged computer environment supporting post-stroke rehabilitation. The system was designed by a team of computer scientists, psychologists and physiotherapists. It adopts a holistic approach to rehabilitation. In order to extend the rehabilitation process, the applied methods include a remote rehabilitation stage which can be carried out of at the patient’s home. The paper presents a distributed system architecture as well as results achieved by patients prior to and following a three-month therapy based on the presented system.
PL
W artykule przedstawiony został projekt oraz metody implementacji komponentu wizyjnego systemu komputerowego przeznaczonego do nadzoru pracy stanowiska do nagrzewania indukcyjnego.
EN
The article presents the project and ways to implement video component of a computer system designed to supervise position of induction heating charges.
PL
Optymalizacja rozcięć jest jednym z podstawowych działań bezinwestycyjnych mających na celu zmniejszanie strat w sieci dystrybucyjnej, przy założeniu, że nie są instalowane nowe punkty podziału. Wprowadzenie metod optymalizacyjnych może doprowadzić do zmniejszenia sumarycznych strat mocy nawet o kilkanaście procent. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń dokonanych dla rzeczywistego fragmentu sieci rozdzielczej SN i nN.
EN
Optimization of network configuration is one of the basic non-investment activities for reducing the losses in the distribution network. Introduction of optimization methods can lead to a reduction in aggregated losses by up to ten percent. The results of calculations made for the actual fragment distribution network MV and LV are presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono symulowany komputerowy system zarządzania mocą i energią elektryczną w mikrosieci budowanego ośrodka badawczo-szkoleniowego. Na początku krótko scharakteryzowano rozważaną mikrosieć niskiego napięcia prądu przemiennego, a następnie opisano elementy składowe opracowanego systemu informatycznego dla tej mikrosieci. Ponadto zaprezentowano wyniki przykładowych symulacji komputerowych uzyskanych w oparciu o wspomniany system oraz omówiono zagadnienie wyznaczania wskaźników niezawodnościowych. Całość zakończono podsumowaniem i przedstawieniem kierunków dalszych badań.
EN
The paper presents a simulated power and energy management computer system for a microgrid of the research and educational center under construction. First, the low voltage AC microgrid considered is shortly characterized. Then, the components of the computer system designed for the microgrid are described. Moreover, the results of computer simulations obtained with the use of the system mentioned are included, along with discussion of the problem of calculation the reliability indexes. The paper is completed with the summary and the presentation of further possible research directions.
EN
Traditional management methods and structures are failing to adequately accommodate a complex reality, which is characterized by discontinuous change, hypercompetition and the exponential explosion of information science. Therefore, it demands a fundamental rethink and the development of a management paradigm that can withstand the pressure of rapid change in a borderless, connected, and wired world relying more and more on virtual structures. Inevitable changes in business environment and the redefinition of management methods and styles address new challenges for computer science in offering new services and products tailored to virtual organisational structures. The paper explores more attentively the potential and advantages of the usage of advanced information and communication technologies for support of network-based virtual organisations. The paper presents a specialised computer system, i.e. Computer PINF Platform designed to support virtual organisations in the efficient exchange, diffusion, and transfer of knowledge and innovations. The main features and functions offered by the PINF Platform were selected based on in-depth analyses of its potential users and stakeholders, i.e. research institutions, academia, and SMEs. The genesis of performed scientific and application works, architecture, main functions, and practical areas of the application of the Computer PINF Platform are also revealed in the paper. The implemented computer PINF Platform is a complex, modular IT tool to support geographically distributed entities of virtual organisations that aims at efficient transfer of knowledge and innovation into science, industry, and the business sector.
PL
Tradycyjne metody i style zarządzania nie spełniają już wymogów adekwatności w stosunku do złożonej rzeczywistości, która charakteryzuje się nieustanną dynamiką oraz wszechobecnością technologii informatycznych. Zatem konieczne jest wprowadzanie nowych paradygmatów zarządzania, takich jak struktury wirtualne, które w bardziej efektywny sposób odpowiadają na zachodzące w otoczeniu gwałtowne zmiany ekonomiczne, technologiczne, społeczne i kulturowe. Nieuchronne zmiany w otoczeniu biznesowym, które wymuszają redefinicję metod i stylów zarządzania, mają także ogromny wpływ na pojawiające się nowe wyzwania stawiane informatyce oraz technologiom ICT w zakresie oferowania nowych usług i produktów dostosowanych do tzw. wirtualnych struktur organizacyjnych. W artykule przedstawiono potencjał wykorzystania technologii teleinformatycznych w zakresie wspomagania funkcjonowania organizacji wirtualnych (OV). Artykuł prezentuje specjalizowany system komputerowy w formule Platformy informatycznej PINF, która należy do instrumentarium systemów komputerowych dedykowanych do wspierania funkcjonowania wirtualnego klastra instytucjonalnego ukierunkowanego na dyfuzję innowacyjnych technologii oraz wyników prac badawczych. Analiza potrzeb informacyjnych z zakresu szeroko pojętej innowacyjności wśród przedstawicieli jednostek badawczych i przedsiębiorstw sektora MSP umożliwiła opracowanie założeń technicznych oraz struktury logicznej i fizycznej efektywnego narzędzia komputerowego w formule platformy informatycznej. W artykule zaprezentowano genezę architektury, funkcjonalności oraz praktyczne obszary wykorzystania opracowanej Platformy informatycznej. Opracowana multisycyplinarna platforma PINF stanowi kompleksowe, modułowe i elastyczne narzędzie wspomagające pracę interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz efektywny transfer wiedzy i innowacji do sektora nauki, przemysłu oraz biznesu.
PL
W artykule opisano komputerowy system wspierający projektowanie technologii walcowania blach ze stali wielofazowych. Do modelowania złożonych procesów metalurgicznych występujących w procesie walcowania zastosowano heterogeniczne architektury komputerowe. Zasadniczym celem pracy było uzyskanie integracji dziedzinowo zorientowanego systemu VirtRoll z platformą Scalarm działającą na bazie architektury usług sieciowych SOA (ang. Service Oriented Architecture) i umożliwiającą masowe zrównoleglenie oraz analizę parametryczną. Szczególny nacisk położono na aspekty bezpieczeństwa integracji oraz udostępniania zasobów. W artykule opisano następującą funkcjonalność systemu: przepływ informacji przy modelowaniu walcowania, dziedzinowo zorientowany system do interpretacji badań doświadczalnych, integracja tego systemu z platformą do analizy parametrów procesu. Ponadto, omówione zostały możliwości zastosowania opracowanego rozwiązania w praktyce jak i potencjalne korzyści ekonomiczne wynikające z tego zastosowania.
EN
The paper describes the computer system for the design of rolling technology for multiphase steel strips. Heterogeneous computational infrastructures were applied to study complex metallurgical processes occurring during rolling. The goal of the work was achieved by integration of a domain-oriented system (VirtRoll) with a platform for massive parameter studies (Scalarm) on the basis of Service Oriented Architecture (SOA). In particular, technological and security aspects of the integration and permissions delegation are discussed in the paper. The following aspects of the system are describe: a workflow of studying rolling processes with the parameter study approach, the domain-oriented system for conducting metallurgical experiments, its integration with the platform for parameter studies along with its enhancements, a sample use of the developed solution and its potential business benefits.
PL
Opisano główne funkcje prototypowego systemu komputerowego wspomagającego zarządzanie ofertami, przeznaczonego dla firm wytwarzających narzędzia specjalne. Aplikacja stanowi centralne repozytorium ofert oraz zgromadzonych wokół nich dokumentów i danych. Przedstawiono, w jaki sposób można zarządzać pracami przedsiębiorstw produkcyjnych w sposób procesowy, z zastosowaniem modułu typu workflow, na przykładzie działu narzędzi specjalnych.
EN
Described are the main functions of a prototype of the computer system designed to support the tender management procedure as dedicated for the companies producing special tools. The developed IT application provides for central repository for the tenders and collection of the relevant documents and data. Presented is the way how operation of the production companies can be managed in a process oriented manner using the workflow module of the IT system by example of performance of the special tools department.
EN
The DP_builder software, which was developed to design the best continuous annealing technology for DP steels in a fast and efficient way, is presented in the paper. The key components of the system, including models of phase transformations during heating and cooling stages, are described first. Following this, major principles, features and implementation details of the system are presented. The main functionalities of the system compose simulation of microstructure evolution during thermal cycles and capability to apply simulations to design the best technological variant. Additionally a database, which stores material and technological information for all previously analyzed cases, was designed and incorporated in the system. Finally, graphical user interface was added to make the system easily accessible and user friendly.
PL
Przedstawiona praca opisuje zaprojektowany i zbudowany system, dzięki któremu w prosty sposób można zaprojektować technologię ciągłego wyżarzania stali typu DP (Dual-Phase). W pierwszej części pracy opisano główny moduł systemu wykorzystujący modele przemian fazowych podczas nagrzewania i chłodzenia. Następnie opisano zasady działania, dostępne funkcjonalności oraz szczegóły implementacyjne prezentowanej aplikacji. Główna funkcjonalność systemu łączy w sobie symulację ewolucji mikrostruktury podczas cykli nagrzewania i chłodzenia oraz optymalizację połączoną z procesem projektowania cykli, co daje duża swobodę podczas konfiguracji. Dodatkową funkcjonalnością systemu jest zdolność do przechowywania informacji o materiałach i parametrach technologicznych wszystkich analizowanych do tej pory przypadkach. Aby aplikacja była przejrzysta i łatwa w użytku wyposażono ją również w graficzny interfejs użytkownika.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.