Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  public investment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zostały poruszone zagadnienia koncepcji zrównoważonego rozwoju w kontekście realizacji projektów drogowych na przykładzie analizy modelu porównawczego inwestycji publicznych w szkoły a inwestycji publicznych w drogi.rn
EN
The article discusses the concept of sustainable development in the context of road projects on the example of the analysis of a comparative model of public investment in schools and public investment in roads.
2
Content available remote BIM w zapisach kontraktowych
3
PL
Trolejbus jest jednym z najbardziej proekologicznych środków transportu. Z tego względu jego rozwój w miastach jest rekomendowany w polityce transportowej Unii Europejskiej. Obecnie trolejbusy są wykorzystywane w zaledwie trzech miastach w Polsce. W Gdyni stanowią podstawowy element systemu transportu. W latach 2005–2013 zrealizowano w tym mieście projekty rozwoju transportu trolejbusowego o łącznej wartości około 150 milionów PLN. Projekty te były współfinansowanie przez fundusze unijne i pozytywnie wpłynęły na rozwój społeczno- gospodarczy Gdyni, m.in. poprzez wzrost dostępności do nowoczesnej infrastruktury transportu zbiorowego, wzrost jakości przewozów transportu zbiorowego w mieście, oszczędność czasu pasażerów, redukcję kosztów wypadków drogowych, zmniejszenie zatłoczenia ulic, spadek emisji gazów spalinowych, zmniejszenie hałasu komunikacyjnego, a także pozytywny wizerunek Gdyni. Gdyńskie projekty trolejbusowe zostały uznane za wzorcowe przedsięwzięcia transportowe w miastach Unii Europejskiej.
EN
Trolleybus is one of the most pro-ecological mean of transport. Its development in cities is highly recommended in the EU transport policy. Currently, only three cities in Poland use trolleybuses regularly. In Gdynia they play an important role in the urban transport system, since trolleybus projects worth 150 million zlotys have been implemented between 2005 and 2013. Those projects resulted with a socio-economic development of Gdynia, by i.e. increasing public transport accessibility and services’ quality, decreasing number of accidents, congestion, gas emission and traffic sound level, as well as creating a positive image of Gdynia.
PL
W artykule przedstawiono genezę powstawania przepisów prawnych dotyczących koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przekonanie, że instytucja partnerstwa publiczno-prywatnego przyniesie dużo korzyści społeczno-gospodarczych nie sprawdziło się. Efekty współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w realizacji celów publicznych były niewystarczające. Uchwalenie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi nie przyniosło oczekiwanych efektów. Nieliczne przykłady zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych nie są satysfakcjonujące. Trudne jest zatem ustalenie zasadniczych przyczyn takiego stanu. Wymienione w artykule przyczyny mogą stanowić podstawę do dalszych studiów nad oceną dotychczasowych efektów partnerstwa publiczno-prywatnego.
EN
The paper presents the origins of creation of legal regulations concerning the concession for construction works or services. The conviction that the public-private partnership will bring numerous social and economic benefits did not come true. The results of cooperation between public and private entities in achieving public objectives were insufficient. Adoption of the act on concession for construction works or services did not bring the expected results. Scarce examples of realized investment projects are not satisfactory. Thus, the determination of causes underlying such a state of affairs remains difficult. The causes enumerated in the paper might constitute a basis for further research on the assessment of the results of the public-private partnership achieved so far.
PL
Realizacja inwestycji pożytku publicznego zwykle stawia inwestora w uprzywilejowanej w stosunku do wykonawcy pozycji, bowiem treść umowy, decyzje administracyjne, uzgodnienia, projekt, finansowanie, jak też odbiory są skupione po tej samej stronie. Taka pozycja inwestora może prowadzić w procesie przygotowania inwestycji do pewnych skrótów, uproszczeń a czasami braku dochowania należytej staranności. Spotkać można przykłady na to, że taka pozycja inwestora może prowadzić do naruszeń przepisów obowiązującego prawa ze szkodą nie tylko dla wykonawców, lecz także dla trwałości i bezpieczeństwa samej inwestycji. Poniżej przedstawiono przykład, w którym odpowiedzialność za zaniedbania w procesie przygotowania inwestycji, a także błędy w projekcie przygotowanym przez inwestora próbuje się przerzucić na wykonawcę. Ten ostatni bojąc się utraty zleceniodawcy innych zadań godzi się ponosić odpowiedzialność za nie swoje błędy, gdyż alternatywą pozostaje jedynie karkołomna, kosztowna i rozciągnięta w czasie droga dochodzenia prawdy przed sądami.
EN
Realization of the public benefit investments places the investor usually on the privileged position towards the contractor. The reason is that contracts, administrative decisions, financing and acceptance of the construction investment are placed usually in the same hands. Such situation can be a reason of breaking the law and in consequence causes the harm not only to the contractor but also to the safety and durability of the construction. The paper presents a situation when the investor is truing to blame the contractor for mistakes made in the phase of investment preparation and in the design made for the investor. The contractor being under the threat of loosing further contracts is ready to accept responsibility not own mistakes because the long and expansive court trial is the only alternative.
PL
Jan Styliński od czerwca 2013 r. jest prezesem zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Z zawodu adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, wspólnik w kancelarii adwokacko-radcowskiej. Specjalizuje się w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, wsparciu prawnym procesów inwestycyjnych, postępowaniach przetargowych, pozyskiwaniu finansowania, świadcząc pomoc prawną dla sektora publicznego i prywatnego. Współpracował m.in. przy przygotowaniu i realizacji koncesyjnych projektów autostradowych, jest także współautorem części prawnej programu, a następnie studium wykonalności kolei wielkich prędkości w Polsce.
EN
Anna Siedlecka talks to Jan Styliński, the Chairman of the Polish Association of Construction Industry Employers.
PL
Od kilkunastu lat toczy się w Polsce żywa dyskusja na temat infrastruktury drogowej i kolejowej. Podejmowane są w tej sprawie kolejne kroki prawne, które mają skutkować przyśpieszeniem i uproszczeniem procedur związanych z budową dróg. Niniejszy artykuł przedstawia problematykę prawną nabywania gruntów pod drogi. W pierwszej części dokonano przeglądu przepisów i procedur nabywania nieruchomości pod tego typu przedsięwzięcia. W drugiej przeprowadzono analizę, w jaki sposób zrealizowano te zasady na odcinku autostrady płatnej A1.
EN
For many years, there has been an ongoing debate in Poland on road and rail infrastructure. Legislation was passed aimed at accelerating and simplifying the procedures required to construct new roads. This article takes a look at the problematic legal issues involved in acquiring land for the purpose of road construction. The first part reviews the rules and procedures for expropriating property for this type of project. The second part presents an analysis of how these principles were followed for a stretch of the A1 toll road.
9
Content available remote Wpływ jakości dokumentacji przetargowej na przygotowanie ofert
PL
Zamawiający publiczny chcąc zrealizować inwestycję budowlaną jest zobowiązany właściwie przygotować i przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy. W artykule przeanalizowano łącznie 94 postępowania dotyczące robót budowlanych, przeprowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa oraz Urząd Miasta Szczecina w latach 2010, 2011. Uwagę skupiono na pytaniach zadawanych przez wykonawców w analizowanych procedurach. Wyniki badań wskazują, że najwięcej problemów przysparza wykonawcom przekazywana przez zamawiających dokumentacja projektowa. Dużo pytań dotyczyło także wymagań co do materiałów budowlanych. Braki i nieścisłości w dokumentacji powodują często konieczność wprowadzania zmian i uzupełnień przez zamawiających. Za pozytywny można uznać fakt, że w żadnym z analizowanych przypadków nie wystąpiła konieczność przedłużenia terminu składania ofert.
EN
In order to perform a building project a public awarding entity is required to prepare properly and execute the procedure for selecting the contractor. In the article the authors examine the case for a total of ninety-four public works contracts conducted by the City of Krakow and the City of Szczecin in the years 2010–2011. Attention was focused on the questions asked by the contractors in the analysed public procurements. The results of the research show that most problems the contractors have are design documentation prepared by public entities. Numerous questions were about the requirements for building materials. Incomplete tender documentation and inconsistencies in the documentation often result in the need to make changes and additions by the authorities. It can be regarded as a positive fact that in none of the analysed cases it was necessary to extend the deadline for submission of tenders.
10
Content available remote Udzielanie zamówień na roboty dodatkowe w realizacji inwestycji publicznych
PL
Roboty dodatkowe pojawiające się na etapie realizacji są powszechnie występującym elementem w procesie inwestycyjnym. Pod pojęciem robót dodatkowych rozumie się prace, które nie zostały przewidziane na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Można je wprowadzić do realizacji aneksem do umowy bądź oddzielną umową. W przypadku zamówień publicznych wprowadzenie robót dodatkowych musi zostać przeprowadzone zgodnie z prawem zamówień publicznych. Umożliwia to tryb zamówienia z wolnej ręki. W artykule przedstawiono przesłanki do jego zastosowania wynikające z Ustawy Prawo zamówień publicznych i dokonano ich konfrontacji z praktyką w oparciu o udzielone zamówienia.
EN
Additional works that appear at the stage of project performance are very common during the investment process. They can be defined as contingencies, not foreseen when developing design documentation. They may result from the requirements of the client, who has decided to introduce some additional works, or they can be necessary to carry out in order to complete the main contract. They can be annexed to the contract agreement (as proposed in FIDIC contracts), or introduced by a separate agreement. In case of public procurement, additional works must be carried out in accordance with the public procurement law. The paper focuses on the mode of a single-source procurement, used in awarding additional and complementary contracts to enable, among others, additional works to be introduced. The conditions for application of a single-source procurement under the law are presented herein, in terms of time, value and need to justify the selection. To compare the requirements of the law with the practice of awarding contracts several notices of contracts awarded under this mode, which appeared in Public Procurement Bulletins, were subject to analysis.
PL
Partnerstwo publiczno-prywatne na świecie jest bardzo popularne. Przejawia się we wspólnych przedsięwzięciach inwestycyjnych o różnej skali i w różnych dziedzinach życia. Pierwsze przykłady połączenia interesów prywatnych i publicznych pochodzą z szesnastego wieku i dotyczą działań wojennych. Późniejsza aktywność publiczno-prywatna związana była z handlem i funkcjonowaniem kolonii. Współcześnie do najgłośniejszych inwestycji publiczno-prywatnych należy tunel pod kanałem La Manche, tunel Warnowquerung czy autostrada Highway 407. W niniejszym artykule analizie poddano wymienione oraz inne przykłady skutecznego zastosowania partnerstwa publiczno- -prywatnego w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na świecie.
EN
Public-private investments have become popular in Poland with the end of 90s. In the first period of popularity, when many concepts of common realization of big and smaller investment enterprises appeared, the attention to partnership decreased. Many primary plans were turned down. A spectacular example may be a concept of building Warsaw metro in the frames of public-private partnership that was dropped although there were attractive perspectives of cooperation. Currently the interest in such partnership is reappearing. The trigger for undertaking common enterprises is the new Act on public-private partnership. In the article a review of common concepts of public-private enterprises has been made, both in case of the successful ones and the ones which realization was rejected.
PL
Przygotowanie i prowadzenie inwestycji krajobrazowych jest wieloetapowym, złożonym procesem, wymagającym scisłej współpracy inwestora, projektanta i wykonawcy oraz odpowiedniego przygotowania każdej ze stron. Warto prześledzić tok postępowania na przykładzie parku im. M. Kopernika, położonego na obszarze średniowiecznego centrum Wrocławia.
PL
Inwestycje publiczne służące poprawie jakości krajobrazu są złożonym, wieloetapowym procesem. Dlatego nie powinny być one traktowane przez samorządy lokalne na równi z działaniami w zakresie szeroko pojetego podnoszenia standardu infrastruktury. Dla sprawnego przebiegu całego procesu inwestycyjnego konieczna jest współpraca urzędu, projektanta i wykonawcy robót.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.