Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  financial risk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Companies in the raw materials market operate in a volatile and unstable market. Business downturns exert a particular effect on the level of cash flows and generate insolvency risk among companies, all the more so when crises are driven by objective circumstances beyond human control. Being well-versed with these risks, a company should take steps to mitigate the risk of raw materials price volatility affecting the planned results in at least the medium term. The subject of this analysis is to point out the interdependencies between the basic economic categories when it comes to how the steel market functions and the risks stemming from the volatility of the raw materials market. Moreover, it portrays the main financial instruments that can be used to mitigate the consequences of the risk of movement of raw materials prices.
PL
Przedsiębiorstwa branży surowcowej funkcjonują na zmiennym i niestabilnym rynku. Okresy dekoniunktury w szczególny sposób wpływają na poziom przepływów pieniężnych i generują ryzyko niewypłacalności spółek, tym bardziej że kryzysy wspierane są przez obiektywne okoliczności, na które człowiek nie ma wpływu. Mając wiedzę o tych ryzykach, przedsiębiorstwo powinno podjąć działania ograniczenia wpływu ryzyka zmienności cen surowców na planowane wyniki w okresie co najmniej średnioterminowym. Przedmiotem analizy jest wskazanie zależności pomiędzy podstawowymi kategoriami ekonomicznymi w aspekcie funkcjonowania rynku stalowego oraz ryzyk wynikających ze zmienności rynku surowcowego. Zaprezentowane zostały ponadto podstawowe instrumenty finansowe, które mogą złagodzić skutki ryzyka zmiany cen surowców.
2
Content available remote Pozaekonomiczne koncepcje zachowań uczestników rynków finansowych
PL
Rynek finansowy stanowi istotny element systemu gospodarczego i finansowego. Jego funkcjonowanie ma istotne znaczenie dla sprawności funkcjonowania gospodarki w wymiarze narodowym, międzynarodowym i globalnym. Umiejętności wykorzystania mechanizmów rynku pieniężnego i kapitałowego decydują o efektywności działalności gospodarczych podmiotów sfery realnej: przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Ważną determinantą sposoby i sprawności funkcjonowania rynku finansowego są zachowania jego uczestników. Dominujące koncepcje ekonomiczne funkcjonowania rynku finansowego okazały się niewystarczające. Stad też, stały się one przedmiotem dociekań na gruncie neurologii, neurobiologii, psychologii, a ostatnio także genetyki. Nowatorskie koncepcje, nie negując istoty praw i prawidłowości sformułowanych na gruncie ekonomii i finansów, przyczyniają się zarówno do głębszego poznania i zrozumienia prawidłowości funkcjonowania rynków finansowych, jak również mają duże znaczenie praktyczne.
EN
The financial market is an important element of the economic and financial system. Its functioning is essential for the efficiency of the economy on the national, international and global level. The ability to use the mechanisms of the financial and capital market determine the efficiency of the economic entities of the real economy: companies and households. An important determinant of the manner and efficiency of the functioning of the financial market is the behavior of its participants. The dominant economic concepts of the financial market functioning proved to be insufficient, therefore, they have become the subject of investigations on the grounds of neurology, neurobiology, psychology, and recently also genetics. Innovative concepts, without denying the essence of the laws and regularities formed on the basis of economy and finances, contribute to a deeper understanding of the rules of financial market functioning and are of great significance for practice.
PL
Struktura kapitałów przedsiębiorstwa ma istotny wpływ na ryzyko finansowe działalności gospodarczej. Wraz ze wzrostem kapitałów obcych, wzrasta zmienność przepływów gotówkowych netto firmy. Korelacja ta będzie jednak różna w zależności od sytuacji rynkowej oraz wielkości sprzedaży. Jeżeli kapitał obcy zostanie umiejętnie wykorzystany, można spodziewać się równowagi w przepływach gotówkowych. Równowaga finansowa przedsiębiorstwa może się zachwiać, jeśli zarządzający nieumiejętnie wykorzystywać będą zarówno majątek jaki i kapitał przedsiębiorstwa. Analizując mierzalność skutków ryzyka można je podzielić na ryzyko finansowe lub pozafinansowe. Cechą charakterystyczną ryzyka finansowego jest możliwość jego zmierzenia i określenia jego wpływu na wynik finansowy.
EN
The capital structure of an enterprise has a significant impact on the financial risk of business operations. Along with the increase in foreign capital, the volatility of the company’s net cash flows increases. However, this correlation will vary depending on the market situation and sales volume. If the foreign capital is skillfully used, one can expect a balance in cash flows. The financial balance of an enterprise may be shaken if managers misuse both the assets and the capital of the enterprise. By analyzing the measurability of risk effects, they can be divided into financial or non-financial risk. A characteristic feature of financial risk is the ability to measure it and determine its impact on the financial result.
EN
The aim of the research was to identify the level of economic risk and to evaluate the effects of the risk management in the tourism companies listed on the stock exchange from 2010 till second quarter of 2017 on the basis of their financial reporting. Desk research method for identifying specific risks and a comparative indicator analysis of the tourism companies were used in the research process. Operating and financial risk, using degree of leverages and multipliers, bankruptcy risk, systematic risk, and business profitability have been measured. The results indicated that tourism companies operating in the valuable natural areas had a higher level of risk and, at the same time, had lower profitability. The necessity of verification of the way of distinguishing the tourism companies sector on the Warsaw Stock Exchange was pointed out and the implementation of social responsibility reporting standards in the tourist companies was recommended.
PL
Ryzyko finansowe oznacza niebezpieczeństwo niespłacenia zobowiązań wraz z odsetkami. Jest ono tym większe, im mniejszy jest udział kapitału własnego w strukturze kapitału. Nie jest to jednak jedyny parametr wpływający na poziom tego ryzyka. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja zestawu wskaźników diagnostycznych, za pomocą których można sparametryzować ryzyko finansowe. Taki zestaw zastosowano do badania ryzyka finansowania w branży górniczej, porównując polskie i światowe przedsiębiorstwa górnicze.
EN
Financial risk means the danger of failing to repay the liabilities with interest. The lower the share of equity capital in the capital structure the higher the risk is. However, it is not the only parameter influencing the level of this risk. The objective of this paper is to identify a set of diagnostic indicators, by the use of which the financial risk can be parameterized. Such a set was used for examining the financial risk in the hard coal mining industry, making a comparison between Polish and global mining enterprises.
6
Content available remote Analiza i ocena ryzyka finansowego w przedsięwzięciach budowlanych
PL
Złożoność i kompleksowość przedsięwzięć budowlanych powoduje zmienny poziom ryzyka, jako czynnika zakłócającego ich poprawny przebieg. Kluczową kwestią jest jednak właściwe określenie ryzyka w przypadku danego kontraktu, decydującego o podjęciu realizacji inwestycji. Czynników ryzyka jest wiele, ale nie wszystkie przy określonej inwestycji mają znaczenie. Autorzy artykułu na podstawie analizy danych 30 przedsięwzięć budowlanych zrealizowanych na północno-zachodnim obszarze Polski, w tym obiektów biurowych, hal produkcyjnych, budynków dydaktycznych, robót rozbiórkowych obiektów, zidentyfikowali kluczowe zmienne, a także podjęli próbę określenia istotności z uwagi na częstotliwość wystąpienia czynników ryzyka w przedsięwzięciach budowlanych w ujęciu finansowym. W celu porównania zestawiono ryzyko planowane, oszacowane na etapie przedprzetargowym z ryzykiem rzeczywistym (procentowo w stosunku do wartości kontraktu).
EN
The complexity and comprehensiveness of construction projects affects the variable level of risk, as a disturbing factor of their correct course. However, the key issue is to properly identify the risk for a given contract, deciding to take or reject the investment. There are many risk factors but not all of them are important in a specific project. The authors of the paper, based on the analysis of data from the 30 completed (on the north-western area of Poland) construction projects (including: office buildings, production halls, teaching buildings, demolition work of buildings, etc.) not only identified the key variables, but also attempted to determine their significance due to the occurrence frequency of risk factors. For comparison, the authors summarized the planned risk, estimated at the stage before the tender, with the real risk in the financial terms, which occurred during the construction work execution (as a percentage of the contract value).
7
Content available remote Wrażliwość systemów CCS na ryzyko finansowe
PL
Przeprowadzono analizę finansowego ryzyka budowy systemów CCS (carbon capture and storage) w elektrowniach PC (pulverized coal combustion), IGCC (integrated gasification combined cycles) i NGCC (natural gas combined cycles) poprzez wykonanie wariantowych analiz ekonomicznej efektywności technologii CCS w warunkach niepewności i ryzyka.
EN
Pulverized coal combustion, integrated gasification combined cycles and natural gas combined cycles-based systems for generation of energy with CO2 capture and storage were analyzed from economic point of view to assess their sensitivity to elec. energy prices and prices of CO2 emission permission. The power plant based on natural gas combined cycles showed the lowest sensitivity to financial risk.
PL
Partnerstwo publiczno-prywatne daje coraz więcej możliwości w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Dowodem na to jest zaprezentowany przykład budowy autostrady A2, który potwierdza możliwość efektywnej współpracy partnera publicznego i partnerów prywatnych w obszarze inwestycji infrastrukturalnych. Inwestycja, jaką jest budowa autostrady A2 jest postrzegana jako jedna z najsprawniej realizowanych inwestycji publiczno-prywatnych w Polsce. Jej model finansowania uznany został za jeden z najnowocześniejszych w Europie. Inwestorzy zostali uhonorowani licznymi nagrodami. W artykule dokonano przeglądu sposobu finansowania tej inwestycji publiczno-prywatnej, związanego z nią ryzyka i innych uwarunkowań współpracy publiczno-prywatnej.
EN
Public-private partnership brings more possibilities in the area of realizing infrastructural investments. The proof for that is the presented example of building motorway A2 that confirms the possibility of effective cooperation between a public partner and private partners in the area of infrastructural investments. The investment of building motorway A2 is perceived as one of the most efficiently realized among the public-private investments in Poland. The model of its funding has been regarded as one of the most modem in Europe. The investors were honored with countless awards. In the article the research on funding way concerning this investment, the risk connected with it and other conditions of public-private cooperation was done.
9
Content available remote Analiza ryzyka finansowego składek ubezpieczenia kredytów konsumpcyjnych
PL
W artykule przedstawiono problem ubezpieczenia kredytu konsumpcyjnego, spłacanego w tzw. ratachi całkowitych. Opierając się na zasadzie równoważności kapitałów, wyznaczono indeksowane i waloryzowane raty. Ponadto wyznaczono: kwoty kredytu do spłaty w każdym terminie oraz składki ubezpieczeniowe. Składki ubezpieczeniowe są obarczone ryzykiem stóp procentowych oraz prawdopodobieństw zdarzeń ubezpieczeniowych, które są prognozowane.
EN
The article presents the problem of consumer credit insurance, repaid by so-called total installments. Based on the principle of capital equivalence was set installments equity - valued or indexed. In edition were determined : the amount of credit outstanding in each term and insurance contributions. Insurance contributions are subject to interest rate risk and the probability of insurance events, witch are prospective.
PL
Obliczenie ceny ciepła wymaga określenia planowanego kosztu jego wytwarzania oraz uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w ten rodzaj działalności. Podstawą do ustalenia zwrotu z kapitału stanowi tylko ten majątek, który rzeczywiście wypracowuje marżę ze sprzedaży ciepła. W artykule zaprezentowano na przykładzie sposób wyznaczania zwrotu z kapitału w elektrociepłowni.
EN
The companies that deals with heat plant, transmission & distribution use their assets to run their business, but those assets do not mean exactly company's capital. Still, both need to be managed to inctrease owner's contribution. To achieve this goal the company strive for keeping the balance between financial liquidity and the profitability.
PL
Artykuł prezentuje kursy walut jako czynnik ryzyka finansowego w handlu zagranicznym. Omówione zostało pojęcie waluty jako elementu systemu płatniczego, określono pojęcie rynku walutowego, podmioty rynku oraz jego funkcje. Przedstawiono czynniki determinujące kurs walutowy, pojęcie ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka walutowego oraz „tradycyjne metody” ochrony przed skutkami wahań kursów walut. Obok nich pokazano finansowe instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym oraz metody i strategie zarządzania tymi instrumentami w odniesieniu do sfery finansowej w przedsiębiorstwie. Wskazano również te elementy sprawozdania finansowego, z których można pozyskać informacje na temat zrealizowanego poziomu ryzyka walutowego. Zbudowano trzy modele współzależności eksportu i importu względem różnic kursowych oraz określono ich reakcje na wahania kursów walut.
EN
The article presents rates of currency exchange as a financial risk factor in foreign trading. Currency concept as an element of a payment system is discussed. The concept of currency markets, subjects of the market, and its functions are defined. Factors that determine currency exchange rate, risk concept, with special emphasis on currency risk and the “traditional methods” of protection against the effects of currency exchange fluctuations are presented. Also, financial instruments that provide protection against currency risk, together with methods and strategies for managing these instruments with regard to the financial area of an enterprise are discussed. Elements of financial reports which give information of the level of currency risk that has been undertaken, are indicated. Three models of export and import correlations, in relation to rate differences, have been constructed and their reactions to the fluctuations of currency exchange are shown.
12
Content available remote Modele analizy ryzyka funduszu emerytalnego
PL
W artykule przedstawiono modele matematyczne ryzyka funduszu emerytalnego, oparte na probabilistycznej zasadzie równoważności kapitałów. Jako czynniki ryzyka przyjęto stan rynku finansowego (oprocentowanie proste lub składane, ze stałą lub zmiennymi stopami) oraz stan osoby ubezpieczonej (prawdopodobieństwa przeżycia kolejnych lat). Wyróżniono parametry kompensacji ryzyka jako: waloryzowane oraz indeksowane składki i wypłaty.
EN
The paper presents mathematical models of a pension fund based on the probabilistic principle of capitals equivalence. The state of the financial market (a simple or compound interest with constant or changeable interest rates) and the insured person state (survival probability of the following years) are risk factors. Risk compensation parameters have been highlighted as valorised and indexed premiums and payments.
13
Content available remote Inżynieria finansowa - nowy trend w świecie finansów
PL
Inżynieria finansowa obejmuje metody i narzędzia, które są nowe i twórcze i rozwiązują problemy finansowe. Stąd dotyczy ona instrumentów pochodnych, różnych strategii inwestowania, a w szczególności teorii portfela. Inżynieria finansowa wiąże różne koncepcje nowoczesnych finansów, do których zalicza się wycenę, ryzyko i strategię inwestowania. Zalicza się tu również różne teorie, w szczególności teorie stóp procentowych i teorie kursów walutowych. Znaczenie inżynierii finansowej we współczesnych finansach oraz możliwość wykorzystania tej metody w górnictwie jest tematem niniejszego artykułu.
EN
Financial engineering includes the new and creative instruments and solves financial problems. Hence it refers to derivates, various investment strategies, and in particular the portfolio theory. Financial engineering connects various conceptions of modern finance, including estimation, risk and strategy of capital expenditure. Various theories are included here, in particular the theories of interest rates and theories of exchange rates. Importance of financial engineering in contemporary finances as well as possibility of its using in mining is the subject of this article.
14
Content available remote Proste metody zabezpieczania ryzyka kursu walut
PL
Ryzyko finansowe, na jakie narażone są przedsiębiorstwa, jest obecnie większe niż w przeszłości. Zmiany kursów walut czy cen innych aktywów finansowych wpływają nie tylko na wynik finansowy, ale mogą mieć kluczowe znaczenie dla przetrwania przedsiębiorstwa. Skuteczność instrumentów zabezpieczających (instrumenty pochodne) dostępnych na rynku zależy od wielu czynników, m.in. od wiedzy i to nie tylko przedsiębiorców, ale i pracowników instytucji oferujących te instrumenty. Bankructwo opcyjnie, które pojawiło się na GPW pogłębi jeszcze prawdopodobnie derywatofobię, jaka pojawiła się na rynkach finansowych wielu krajów. Należy więc przypuszczać, że kadra kierownicza wielu przedsiębiorstw w większym stopniu niż dotychczas zainteresuje się możliwościami użycia dostępnych im prostych technik asekuracji.
DE
In dem Beitrag werden einfache Methoden zur Absicherung des Wechselkursrisikos dargestellt, auf die Unternehmen zurückgreifen können. Es wurden ausgewähltc Methoden erläutert sowie deren Vor- und Nachteile als Instrument zur Absicherung des Untemehmensvermögens dargestellt.
15
Content available remote Modele analizy ryzyka ubezpieczeń życiowych
PL
Z finansowego punktu widzenia, ubezpieczenia życiowe stanowią bilans ciągu prawdopodobnych składek oraz ciągu prawdopodobnych wypłat. W artykule przedstawiono modele matematyczne ryzyka ubezpieczeń życiowych, oparte na probabilistycznej zasadzie równoważności kapitałów. Zgodnie z tą zasadą: suma prawdopodobnych i zdyskontowanych składek jest równa sumie prawdopodobnych i zdyskontowanych wypłat. Jako czynniki ryzyka przyjęto stan rynku finansowego oraz stan osoby ubezpieczonej. Ponadto, wyróżniono parametry kompensacji ryzyka w postaci waloryzacji oraz indeksacji składek i wypłat.
EN
From a financial point of view, life insurances are a sequence balance of probable insurance premiums and a sequence balance of probable payments. The paper presents mathematical models of life insurance risk based on the probabilistic principle of capitals equivalence. According to this principle, the sum of probable and discount premiums equals the sum of probable and discount payments. The state of the financial market and the insured person state are treated as risk factors. Moreover, risk balance parameters in its valorised form and indexation of premiums and payments have been highlighted.
16
Content available remote Modele analizy ryzyka funduszu emerytalnego
PL
W artykule przedstawiono modele matematyczne ryzyka funduszu emerytalnego, oparte na probabilistycznej zasadzie równoważności kapitałów. Jako czynniki ryzyka przyjęto stan rynku finansowego (oprocentowanie proste lub składane ze stałymi lub zmiennymi stopami) oraz stan osoby ubezpieczonej (prawdopodobieństwa przeżycia kolejnych lat). Wyróżniono parametry kompensacji ryzyka jako: waloryzowane oraz indeksowane składki i wypłaty.
EN
The paper presents mathematical models of a pension fund based on the probabilistic principle of capitals equivalence. The state of the financial market (a simple or compound interest with constant or changeable interest rates) and the insured person state (survival probability of the following years) are risk factors. Risk compensation parameters have been highlighted as valorised and indexed premiums and payments.
17
Content available remote Zarządzanie ryzykiem finansowym opcji
PL
W artykule przedstawiono analizę ryzyka finansowego opcji typu PUT oraz CALL. Wykazano, że klasyczne charakterystyki zysku tych opcji są zależne od funkcji: kurs rozliczenia - cena opcji. Ma to istotne znaczenie przy analizie finansowej portfeli różnorodnych opcji, co nie zostało dotąd uwzględnione w opublikowanych pracach.
EN
The paper highlights the problem of financial risk analysis of PUT and CALL option types. It was proved that classic profit characteristics of these options depend on the function: clearing ratę - option price. It is important while financially analyzing the portfolio of various options which has not been taken into account in the publications so far.
PL
Symulacja Monte Carlo jest względnie prostym i bardzo skutecznym narzędziem oceny ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego. Celem niniejszego artykułu jest analiza kosztów budowy i eksploatacji podziemnego magazynu gazu z wykorzystaniem symulacji MC. Uzyskane w wyniku symulacji rozkłady statystyczne szukanych wskaźników kosztowych pozwalają ocenić prawdopodobieństwa nieprzekroczenia maksymalnych akceptowalnych wartości tych wskaźników. Symulacja umożliwia również analizę wrażliwości wskaźników rentowności inwestycji na zmianę danych wejściowych.
EN
Monte Carlo simulation is relatively simple and very effective tool of investment project risk analysis. The goal of this paper is to analyze the underground gas storage construction and operating costs using Monte Carlo method. Statistical distributions of the outcome cost ratios resulting from the simulation help to measure a probability of not exceeding maximum acceptable values of the ratios. Simulation also allows sensitivity analysis of an investment efficiency ratios as a change of input data.
PL
Publikacja ta jest częścią cyklu artykułów, w których opisano podstawy i wyniki projektu celowego (KBN/NOT:6T120056 2000 C/05823) realizowanego wspólnie przez GIG i CSRG, a dotyczącego zagrożenia sejsmicznego i ryzyka w czasie akcji ratunkowej po tąpnięciu. Przedstawiono w niej podstawowe pojęcia i definicje, a także konstruktywne estymatory ryzyka wraz z elementarnymi przykładami obliczeń. W rozdziale 4 - zakładając, że dostępne są sekwencyjne prognozy parametrów rozkładu energii sejsmicznej (zagadnienie to opisano w innym artykule tego cyklu) przedstawiono prosty sposób automatycznej sekwencyjnej estymacji prognozy zmian ryzyka finansowego w czasie akcji. W części końcowej zaproponowano i przeanalizowano konstruktywną (tzn. umożliwiającą przybliżone obliczenie) definicję zagrożenia tąpaniami.
EN
This paper is a part of a sequence of papers describing basis and results of the project - realized by cooperating teams of GIG and CSRG - attempting to build methods (and computer programs) for induced seismic hazard and risk prediction during a rescue action after a rockburst. The basic notions of risk and hazard are (constructively) defined, elementary numerical examples are given and sequential estimators / predictors are discussed provided we are given predicted parameters of seismic energy distribution. At the final part of the paper the constructive definition of rockburst hazard is suggested.
EN
Every economic performance requires capital, both owner's equity and liabilities. Using of provides a company with most stability and financial independence. Though in practice financing of company performance based only on owner's equity is not sufficient. Capital taken from outside usually is necessary. In many cases the liabilities are indispensable to run an enterprise successful. In addition this capital enhance the profitability of owner's equity-and gives the effect called as leverage.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.