Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tribometer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Methods and devices for measuring metal cutting friction and wear
EN
This paper presents different constructions of tribometers for determination of friction and tool wear developed in the cutting zone between the cutting tool and the workpiece materials. They are classified as the closed and open tribotesters. Relevant measuring techniques of various process outputs such as cutting forces, tool wear, cutting temperature and heat flux entering the contact surface of the rubbing element are outlined. Some limitations and practical applications are highlighted.
PL
W artykule zaprezentowano różne konstrukcje tribometrów do wyznaczania współczynnika tarcia i zużycia narzędzia w strefie skrawania – między narzędziem skrawającym i obrabianym materiałem. Urządzenia te sklasyfikowano jako zamknięte i otwarte tribotestery. Opisano odpowiednie techniki pomiarowe różnych wielkości wyjściowych procesu, takich jak: składowe siły skrawania, zużycie ostrza, temperatura skrawania oraz strumień ciepła wnikający do powierzchni kontaktu trących elementów. Wyjaśniono niektóre ograniczenia i podano praktyczne zastosowania tribometrów.
EN
This paper overviews some frequently used apparatus for determination of friction between the elements of tribo-pairs which represent the cutting tool and the workpiece materials. The three methods which utilize different measuring techniques are outlined and some construction details of tribotesters are presented. The main advantages and disadvantages of the closed and open tribosystems along with their practical applications in machining are highlighted.
EN
In an industrial project concerning sliding bearings, a sliding pair was selected of high alloy steel vs. industrial grade DLC coated high alloy steel as a basis for an innovative design of high performance sliding bearings lubricated with a synthetic oil for use in geared transmission units. The development process required credible data on the ultimate resistance of the sliding pair to very high contact stress. An experimental evaluation was undertaken in ring-on-ring contact with an incremental semi-steady state input parameters increase. Due to restrictions in time, economy, and manufacturing, the number of specimen sets available was limited. A flexible approach to specimen use and load/velocity/time combinations was employed to deliver required test results within the available resource limitations and at constantly updated project detailed goals.
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki badań tarcia ślizgowego skojarzenia próbek ze stali wysokostopowej z powłoką DLC do zastosowań przemysłowych naniesioną na jedną ze stron skojarzenia. Badania stanowiły część prac związanych z rozwojem łożysk ślizgowych o wysokiej obciążalności jednostkowej, przeznaczonych do pracy w warunkach smarowania syntetycznym olejem przekładniowym. W toku prac rozwojowych konieczne okazało się uzyskanie danych na temat maksymalnej odporności powłoki na uszkodzenia przy bardzo dużych obciążeniach jednostkowych. Doświadczenia przeprowadzono w skojarzeniu płaskim, pierścieniowym przy semistacjonarnym wymuszeniu obciążeniem. Z uwagi na ograniczenia czasowe, finansowe i technologiczne związane z ograniczonymi możliwościami wytwarzania próbek, prace badawcze zrealizowano przy bardzo ograniczonej liczbie skojarzeń. Wykorzystano elastyczne podejście do wykorzystania próbek oraz zastosowanych w testach kombinacji obciążenie/prędkość/czas, aby zgromadzić dla partnera przemysłowego potrzebne wyniki w ramach dostępnych środków i przy ciągłych korektach szczegółowych celów podczas prowadzenia prac.
EN
The paper describes an example of an experiment on sliding friction of metallic materials in which vibration measurement methods were used to identify friction induced vibrations occurring in sliding. The determination of the parameters of the motion of the critical components in the sliding system in different modes of operation allowed using the vibration signal as a source of information pertaining to the observed process. The tests performed with a metallic material were inspired by the earlier research performed with machine ceramics in which the result of vibration analysis allowed the determination of the correctness of measurement with regard to the conditions of contact and the analyses of the nature of the observed effect of vibration on the inflicted friction. The motion analysis data was used as a basis for a screening method eliminating corrupted measurements from the data set used for global evaluation of the friction characteristics. It was confirmed that, in a steel-on-steel sliding system, similar friction and vibration regimes occur as in ceramics-on-ceramics, but the effects of certain vibration modes are opposite in the two systems, despite the same load/velocity conditions.
PL
W artykule opisano przykład doświadczenia z tarciem ślizgowym w jednoimiennym skojarzeniu materiałów metalicznych. W doświadczeniu tym wykorzystano metody pomiaru drgań do identyfikacji samowzbudnych drgań ciernych występujących podczas ślizgania. Identyfikacja parametrów ruchu kluczowych elementów układu badawczego w różnych stanach pracy pozwoliła na wykorzystanie sygnału drganiowego jako źródła istotnych informacji o obserwowanym procesie. Badania wykonane z użyciem materiałów metalowych zostały zainspirowane wcześniejszymi pracami o podobnym charakterze przeprowadzonymi na próbkach wykonanych z ceramiki maszynowej. Po przeprowadzeniu analizy drgań możliwa jest ocena prawidłowości pomiaru ze względu na warunki styku oraz analiza oddziaływania drgań na wywoływane tarcie. Analiza ruchu stała się podstawą do oceny przesiewowej wyników pomiarów ze względu na prawidłowość warunków pomiaru i eliminację danych zarejestrowanych z zakłóceniami ze zbioru użytecznego. Po korekcie zbiór danych może zostać wykorzystany do aproksymacji funkcyjnej charakterystyki tarcia ślizgowego w zakresie wymuszeń stosowanych podczas opisywanych badań. Przedstawiono potencjalne konsekwencje wprowadzenia opisanej metody dla końcowych wyników doświadczeń z tarciem ślizgowym.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań współczynnika tarcia pary ciernej chrząstka stawowa – biomateriał. Przeprowadzone badania pozwoliły wyznaczyć współczynnik tarcia tkanki chrzęstnej oraz wzorca (przeciwpróbki), wykonanego z biomateriału szklanego i biopolimeru. W badaniach zaobserwowano wpływ tarcia suchego oraz hydrodynamicznego na zmiany współczynnika tarcia różnych biomateriałów.
EN
This paper presents results of the friction coefficient of friction pair: cartilage and biomaterial. In this investigation was determine friction coefficient of cartilage and counterspecimen made of glass and biopolimer. Also was observed influence of dry and hydrodynamic friction to changes friction coefficient for different biomaterials.
PL
Praca zawiera wyniki badań tribologicznych blach stalowych przeprowadzonych za pomocą tribotestera CSM Instruments typu trzpień-tarcza. Badaniom poddano blachę stalową głębokotłoczną kategorii tłoczności B, blachę płytkotłoczną P oraz blachę na najtrudniejsze wytłoczki USB. Badania wykazały cykliczność zmian wartości współczynnika tarcia wzdłuż obwodu próbki, co potwierdza anizotropowe cechy tribologiczne blach. Ze wzrostem granicy plastyczności badanych materiałów obserwuje się zwiększenie wartości współczynnika tarcia. Ponadto, zakres zmian wartości współczynnika tarcia ulega zmniejszeniu ze wzrostem obciążenia trzpienia tribotestera.
EN
The paper contains results of tribological analysis of steel sheets tested by using a pin-on-disk CSM Instruments tribometer. Deep drawing quality steel sheets and USB steel destined for the most difficult to form drawpieces were used as test materials. The investigations show the periodicity of the friction coefficient variation along the circumference of the sample what confirms anisotropic tribological properties of the sheets. The increase of yield stress of the tested materials causes the increasing of the friction coefficient value. Furthermore, the range of the friction coefficient value variation decreases as the tribometer pin loading increases.
PL
W pracy przedstawiono analizę tribologiczną powierzchni blach stalowych badanych za pomocą tribotestera typu trzpień–tarcza. Badaniom poddano blachę stalową głębokotłoczną kategorii tłoczności B, blachę płytkotłoczną P oraz blachę na najtrudniejsze wytłoczki USB. Wykonano analizę topograficzną badanych próbek za pomocą maszyny pomiarowej Taylor Hobson Surtronic 3+. Badania wykazały cykliczność zmian wartości współczynnika tarcia wzdłuż obwodu próbki, co potwierdza anizotropowe cechy tribologiczne blach. Ze wzrostem granicy plastyczności badanych materiałów obserwuje się zwiększenie wartości współczynnika tarcia. Ponadto, zakres zmian wartości współczynnika tarcia ulega zmniejszeniu ze wzrostem obciążenia trzpienia tribotestera. Dominujący udział plastycznego odkształcenia nierówności powierzchni w całkowitym oporze przemieszczania trzpienia związany z cyklicznym kontaktem trących ciał powoduje, że z każdym obrotem próbki obserwuje się zmniejszenie efektu anizotropowości wartości współczynnika tarcia.
EN
The paper presents the tribological analysis of steel sheets surfaces used in automotive industry tested by using a pin-on-disc tribometer. Drawing quality, deep drawing quality steel sheets and USB steel destined for the most difficult to form drawpieces were used as test materials. The topographic analysis of the tested samples was carried out by using Taylor Hobson Surtronic 3+ instrument. The investigations show the periodicity of the friction coefficient variation along the circumference of the sample what confirms anisotropic tribological properties of the sheets. The increase in yield stress of the tested materials causes the increasing value of a friction coefficient. Furthermore, the range of the friction coefficient value variation decreases as the tribometer pin loading increases. The dominant share of plastic deformation of surface peaks in the total resistance of pin displacement, associated with the cyclic contact of friction bodies, causes that with each rotation of the sample, the decreasing anisotropic effect of the friction coefficient value is observed.
8
EN
Many issues in machining are related to interface characteristics, such as the friction coefficient, adhesive layer, or heat transfer coefficient. A specially designed tribometer is used to quantify these contact parameters in the case of four stainless steels (three austenite grade with controlled composition and an austenito-ferritic one). The sensitivity to sliding velocity and coatings is investigated. It is highlighted that the contact pressure effect is limited compared with the influence of sliding speed. Moreover, tool damage can also be explained by local phenomena exhibited by the tribometer, such as adhesion layer or thermal aspects, which are critical in case of stainless steels.
PL
Artykuł prezentuje metodykę i przykładowe wyniki badań tarcia spoczynkowego miniaturowych łożysk ślizgowych polimer-polimer. Przedstawiono parametry badanych łożysk, budowę stanowiska badawczego z uwzględnieniem elementów toru akwizycji danych, metodykę przeprowadzania pomiarów wraz z wartościami zadawanych parametrów wejściowych oraz sposób obróbki danych pomiarowych. W dalszej części przedstawiono wybrane wyniki badań tarcia oraz wnioski z przeprowadzonych eksperymentów.
EN
This paper presents methodology and selected results for friction test experiments on miniature journal polymer-on-polymer bearings. There is not so much data regarding polymer versus polymer frictional contacts in particular used in miniature devices. In the first paragraph there is introduction followed by second paragraph with test rig design (Fig. 1), tested bearing dimensions (Fig. 2) and all experimental parameters. Step-by-step experiment process, data acquisition and 3-stage data processing is described. The method for experimental estimation of the static friction coefficient is shown. In the third paragraph the discussion of the experimental results is presented. On several plots the selected experimental data are show illustrating influence of particular parameters (sliding speed, bearing load and standstill time under load before starting to slide) on the friction coefficient. The fourth paragraph specifies conclusions from the experiments and the references are listed at the end.
10
Content available remote FEM applications to model friction processes in plastic strain conditions
EN
Purpose: The analysis of FEM applications to evaluate stress states in investigated tribologic processes of plastic working in a special tribological device designed for the purpose of this research. Design/methodology/approach: The analysis and modeling of upsetting processes in movement conditions by means of FEM. Findings: The paper presents the application of FEM and its methodology of computations for the established friction conditions in real conditions and in virtual conditions. The common properties and differing ones for both methods have been described. Research limitations/implications: The research on the carried upsetting process in movement conditions makes possible to determine the effectiveness of applied methodology of investigation. Practical implications: Finite Element Method can be successfully used as a tool to examine plastic strain phenomena at considerations of different working conditions of particular elements. Originality/value: The use of a special instrument for friction tests and of FEM to evaluate friction processes in plastic strain conditions.
PL
Zjawisko tarcia występujące podczas zbioru, transportu, składowania i obróbki podzbiorowej plonu ziemniaków w dużym stopniu determinuje przebieg procesu technologicznego. Celem badań była analiza wpływu rodzaju nawożenia na wartości: współczynnika tarcia zewnętrznego bulw o podłoże gumowe, wskaźnika wypełnienia gabarytowego bulw oraz współczynników sferyczności bulw. Obiektami doświadczenia były odmiany ziemniaków: Baszta, Irga i Salto i rodzaj nawożenia. Stosowano nawozy: Polli-Pam, zielone i mineralne. Współczynniki sferyczności wyznaczono metodą wideo-komputerowo, a współczynnik tarcia kinetycznego metodą trybometryczną. Od notowano wpływ rodzaju nawożenia na badane właściwości bulw, choć należy podkreślić, że nie we wszystkich kombinacjach doświadczenia różnice pomiędzy wartościami średnimi są statystycznie istotne.
EN
The course of the technological process of harvesting, transport, conservation and post-harvest treatment of the potato crop is influenced to a large extent by the phenomenon of friction. The purpose of the investigation was the analysis of the influence of the kind of manure applied on the coefficient of external friction of tubers upon a rubber under-layer, the index of tubers' mass filling and the coefficient of tubers' spherical shape. The object of the experiment were the potato cultivars Baszta, Irga and Salto and the type of maturing. Polli-Pam, green manures and mineral fertilizers were used. The coefficient of shape was determined by the video-computer method and the kinetic friction coefficient by means of a tribometer. An influence of the kind of manure upon the investigated parameters was visible, although it should be noted that the observed differences between mean values were not statistically strong in all the combinations of the experiment.
12
Content available remote A method for study of friction dynamics
EN
An equipment, experimental model and procedure of a method developed for study of friction dynamics are presented in the paper. Tribometer PT-3 has been adapted to produce friction in a contact of model specimens. Dynamic properties of the experimental set-up may be changed by replacement of some of its components to obtain various natural frequencies of vibration in two levels of freedom, e.g. tangential and normal to specimen contact surface, what is an original feature of the method. A computer control system enables to produce programmed variable load, sliding speed and temperature of lubricant. The system digitises electric output signals from systems measuring instantaneous tangential and normal deflections and velocities. Frictional oscillations may be identified using the measurements saved to compute required derivative quantities including vibration power spectral density. The method has been developed in order to investigate affect of tribometer dynamics on the friction produced.
PL
Przedstawiono aparaturę badawczą, model doświadczalny i metodę obliczeń parametrów oscylacji tarciowych. Tribometr PT3 został przystosowany do wywoływania tarcia w styku modelowych próbek i cyfrowej rejestracji jego przebiegu. Przez wymianę niektórych elementów mogą być zmieniane właściwości dynamiczne układu badawczego, co pozwala uzyskać rożne częstotliwości drgań własnych w kierunkach normalnym i stycznym do powierzchni tarcia. Jest to oryginalna cecha tej metody. Komputerowy system sterująco--pomiarowy pozwala wywoływać programowane, zmienne obciążęnie, prędkość i temperaturę kąpieli smarowej oraz próbkuje sygnały z torów pomiarowych, reprezentujące wartości chwilowe odkształceń układu w kierunku stycznym i normalnym, obciążenie oraz prędkość napędową. Na podstawie zarejestrowanych sygnałów obliczane są wielkości pochodne, które pozwalają na identyfikację drgań i ich analizę widmową. Metodę opracowano w celu badania wpływu właściwości dynamicznych tribometru na przebieg wywoływanego tarcia i zużycie.
13
Content available remote Problemy rozwoju eksperymentu tribologicznego
PL
Eksperyment tribologiczny polega na celowym wywoływaniu tarcia oraz obserwacji jego przebiegu i skutków. Ten podstawowy sposób badań tarcia ciał stałych wciąż nie spełnia oczekiwań nauki i techniki i wymaga istotnej ewolucji. Kierunki przeobrażeń wynikają z aktualnych zadań i poziomu tribologii oraz potrzeb tribotechniki.
EN
The critical assessment of the tribological experiment state at the background of present tasks of tribology has been given in the paper. A concept of redefinition of some tribological terms considering current level of understanding of phenomenology of friction and wear has been suggested. At the background of analysis of current state and potential of prediction mathematical modelling of friction, wear and failure a postulate of complementary development of phenomenological, mathematical, physical an tribological experiment has been put forward. The influence of dynamic characteristics of tribometer on the course of dynamic friction and wear has been documented with results of own experimental study.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.