Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  farm building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A rising trend in the number of production buildings, mainly livestock buildings, which were given for use in farming, has been at the same level for several years. The paper presents the level and structure of equipment of the selected organic farms with farm buildings and their replacement value and operating costs were calculated. The scope of research included 50 facilities located in the southern Poland, which were granted an organic farm certificate. The investigated facilities were the object of research within the development subsidy titled "Innovative influence of technology and information management supporting system on production efficiency in organic farms". The analysed data concerned 2012. For the purpose of comparative analysis the researched facilities were divided into two groups which specialize in plant and animal production. Average area of buildings was 314.45 m2 and was comparable in distinguished trend groups. In farms producing plants, storehouses prevailed and in case of animal farms – livestock buildings. Average annual replacement value of buildings was PLN 105.78 thousand and was also comparable in trend groups. In the structure of replacement value, storehouses prevailed, which constituted at the average 43.03% and livestock buildings – 37.68%. Average annual operating costs of buildings were PLN 58.61 thousand. The fact that these costs in animal farms were 2 times higher than in plant farms, should be emphasised. Renovation materials and ordered repairs constituted the highest costs.
PL
Od kilku lat utrzymuje się tendencja wzrostowa w ilości oddawanych do użytku budynków produkcyjnych w rolnictwie, głównie obiektów inwentarskich. W pracy określono poziom i strukturę wyposażenia wybranych gospodarstw ekologicznych w budynki gospodarskie oraz obliczono ich wartość odtworzeniową i koszty eksploatacji. Zakresem badań objęto 50 obiektów położonych w rejonie Polski południowej, posiadających certyfikat gospodarstwa ekologicznego. Badane obiekty były przedmiotem badań w grancie rozwojowym pt. „Innowacyjne oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego wspomagania zarządzania na efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych”. Analizowane dane dotyczyły roku 2012. W celu analizy porównawczej badane obiekty podzielono na dwie grupy: specjalizujące się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Średnia powierzchnia budynków wynosiła 314,45 m2 i była porównywalna w wyróżnionych grupach kierunkowych. W gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję roślinną przeważały magazyny, a w przypadku gospodarstw utrzymujących zwierzęta – budynki inwentarskie. Średnia roczna wartość odtworzeniowa budynków wynosiła 105,78 tys. PLN i również była porównywalna w grupach kierunkowych. W strukturze wartości odtworzeniowej przeważały magazyny, które średnio stanowiły 43,03%, a 37,68% budynki inwentarskie. Średnie roczne koszty eksploatacji budynków wynosiły 58,61 tys. PLN. Na uwagę zasługuje fakt, że koszty te w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta były 2-krotnie wyższe, niż w obiektach z produkcją roślinną. Największe koszty stanowiły materiały remontowe oraz naprawy zlecone.
2
PL
W budownictwie, zwłaszcza w budownictwie o małej intensywności zabudowy (osiedla domów jednorodzinnych, gospodarstwa rolne, schroniska, domki letniskowe), istnieje możliwość korzystania ze wszystkich źródeł energii, tak z tradycyjnych opartych na spalaniu, jak i nowoczesnych bazujących na odnawialnych źródłach energii. Patrząc na źródła energii z punktu widzenia użytkownika na czoło wysuwają się aspekty ekonomiczne pozyskiwania energii. Natomiast z punktu widzenia społecznego ważniejsze są aspekty ekologiczne. Przedstawiony referat zawiera analizę porównawczą tradycyjnych paliw i odnawialnych źródeł energii.
EN
Low-density developments (detached houses, farms, hostels, cottages) offer entire gamut of uses of both traditional fossil energy sources and modern renewable ones. From the consumer point of view the most important is the economical aspect, however from the social point of view the most important are the ecological issues. This paper presents a comparative analysis of fossil fuels and renewable energy.
PL
Celem pracy było określenie poziomu wyposażenia gospodarstw ekologicznych w maszyny i narzędzia rolnicze oraz budynki gospodarskie. Do badań przyjęto 12 gospodarstw ekologicznych, położonych na terenie górskiej gminy Uście Gorlickie. Głównym kierunkiem prowadzonej działalności w tych obiektach była produkcja mleka. W pracy przedstawiono stan badanych gospodarstw pod względem powierzchni, struktury użytkowania gruntów i zasiewów oraz obsady i struktury inwentarza żywego. Obliczono wydajność mleczną, odnosząc wielkość produkcji mleka zarówno do 1 sztuki krowy jak i do hektara użytków rolnych. Podano liczbę i wiek poszczególnych grup maszyn, powierzchnię użytków rolnych przypadającą na 1 sztukę maszyny oraz powierzchnię i wiek budynków gospodarskich. Osobno dokonano charakterystyki maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej. Średnio badane gospodarstwo dysponowało 24,25 szt. środków technicznych, a średni ich wiek wynosił 22 lata. Najmłodsze były maszyny do zbioru zielonek. Łączna powierzchnia budynków w gospodarstwie wynosiła 302 m2, a na 1 sztukę zwierząt przypadało 7,40 m2. Średni wiek budynków to 26 lat.
EN
The purpose of the work was to determine the equipment level of ecological farms with machinery and agricultural tools and farm buildings. Research covered 12 ecological farms located on the territory of a mountainous district Uście Gorlickie. Milk production was the main business orientation in these facilities. The work presents a condition of the researched farms in relation to surface area, structure of using lands and crops as well as livestock and its structure. Milk efficiency was calculated, relating the seize of milk production both to 1 cow as well as to 1 hectare of arable lands. Number and age of particular groups of machines , surface area of arable lands per one unit of machine and surface area and age of farm buildings were given. Characteristics of machines and devices used in animal production was carried out separately. On the average the researched farm had 24.25 units of technical means and their average age was 22 years. Green forage harvesting machines were the youngest. Total surface area of buildings in the farm was 302 m2, and 7.40 m2 per one animal. Average age of buildings was 26 years.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań terenowych przeprowadzonych w okolicach Norymbergi (Bawaria, Niemcy), skupiając się na wybranych zagadnieniach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, układem urbanistycznym i architekturą wsi. zaobserwowano zwarte układy zabudowy wsi. Stwierdzono stosunkowo chaotyczną zabudowę gospodarstw rolnych przy jednoczesnym wysokim wskaźniku intensywności zabudowy poszczególnych siedlisk. Zauważono nietypowe proporcje wielkości budynków: największe są domy mieszkalne rolników, mniejsze lub równe rozmiarami budynki inwentarsko – składowe.
EN
The article presents the results of the field studies carried out in the area of Nuremberg (Bavaria, Germany) focusing on selected issues related to rural planning, urban design and rural architecture. Dense patterns of villages’ built-up areas have been noted. It has also been observed that a relatively chaotic built-up of farms is accompanied by a high intensity built-up index of individual settlements. Unusual proportions of building sizes have been found: the biggest are farmers’ houses, smaller or equal in size are livestock or storage buildings.
PL
W pracy przedstawiono wyposażenie gospodarstw w budynki inwentarskie w zależności od kierunku i stopnia uproszczenia produkcji roślinnej oraz oszacowano stopień wykorzystania powierzchni budynków inwentarskich. Badania przeprowadzono w 116 rozwojowych obiektach położonych na terenie woj. małopolskiego. W badanych gospodarstwach odnotowano 369 szt. budynków gospodarskich z czego 71% stanowiły budynki murowane a 29% tzw. budynki lekkie. Średnia wartość odtworzeniowa budynków wynosiła 9,5 tys. zł*ha-1 UR. Powierzchnia obiektów inwentarskich tj. obór i chlewni średnio wykorzystywana była zaledwie w 25%.
EN
The paper presents the number of livestock buildings in farms, depending on plant production trend and simplification level, and estimates the degree of floor space being used in livestock buildings. The research was carried out in 116 developing objects located within Małopolskie (Lesser Poland) Voivodship. In the examined farms there were 369 farm buildings, including 71% of brick buildings and 29% of the so-called lightweight buildings. Average replacement value of buildings was 9.5 thousand PLN/ha of arable land. On average, total floor space of livestock buildings, that is cowsheds and pigsties, was used in 25% only.
PL
Pomieszczenia inwentarskie są niszami ekologicznymi wytwarzającymi specyficzny mikroklimat stwarzający warunki do zasiedlenia, życia i proliferacji różnorodnych mikroorganizmów. Drobnoustroje powodują rozkład i korozję materiałów budowlanych, ale przede wszystkim stwarzają zagrożenie zdrowotno-toksykologiczne. Problem wydaje się szczególnie istotny w niektórych systemowych technologiach wznoszenia budynków dla zwierząt. Ocenę stanu mikrobiologicznego przeprowadzono na ścianach bezściołowej tuczarni trzody chlewnej, wykonanych z elementów drewnopochodnych i wykończonych od wewnątrz twardymi płytami pilśniowymi. Materiał badawczy z przegród uzyskano wykorzystując metodę wymazów, które pobrano w dwóch seriach. Analiza mykologiczna pozwoliła stwierdzić obecność grzybów pleśniowych i drożdżopodobnych. Ponadto wymazy ze ścian wykazały obecność bakterii z rodzajów Saphylococcus, Streptococcus, Bacillus oraz pałeczek z grupy coli.
EN
Farm buildings are ecological niches producing specific microclimate, where various microorganisms can populate, live and proliferate. Microorganisms cause decay and corrosion of construction materials, but most of all they pose health and toxicological threat. The problem seems to be particularly important in certain system technologies of erecting buildings for animals. The microbiological condition evaluation was done on the walls of bedding-free pig fattening house, made of wood-like elements and finished from the inside with hardboard. The tested material from the partitions was obtained by using smear tests done in two series. Mycological analysis allowed for detecting the presence of mould and yeast-like fungi. Moreover, smear tests from the walls detected the presence of Saphylococcus, Streptococcus, Bacillus and coliform bacteria.
7
PL
Przeprowadzono badania modeli dachu energetycznego budynku inwentarskiego w okresie od marca do maja 2004. Przedstawione wyniki badań wstępnych potwierdzają celowość zastosowania ogniw fototermicznych w budynkach generujących energię ponad własne zapotrzebowanie.
XX
The research was conducted regarding the energetic roof models of a farm building from March to May 2004. The presented results of preliminary research conform the usefulness of applying photothermal cells in buildings generating energy in excess of their own needs.
PL
W pracy podjęto próbę określenia wpływu temperatur obliczeniowych na ogólny bilans ciepła w budynku inwentarskim. Badania mikroklimatu w obiektach rzeczywistych wskazują, że obliczeniowe temperatury podawane przez PN-82/B-02403 różnią się od występujących w rzeczywistości. Dotyczy to szczególnie zlewni mleka. W wybranym budynku dla bydła przeprowadzono pomiary temperatur i wilgotności powietrza we wszystkich pomieszczeniach budynku w odstępach 15-min. W celu uwzględnienia bezwładności cieplnej budynku obliczono średnio-godzinne temperatury we wszystkich pomieszczeniach przylegających do hali zwierząt. Dla takich danych, w oparciu o metodę klasyczną, została wyznaczona temperatura w hali zwierząt, dla której bilansują się zyski i straty ciepła. W drugim wariancie, do obliczeń przyjęto temperatury w pomieszczeniach otaczających halę zwierząt wg normy. Tak obliczone temperatury w hali zwierząt porównano z temperaturą pomierzoną.
EN
The paper is an attempt to specify ihe influence of calculative temperatures on the general heat balance in a farm building. Microclimate research in actual facilities indicate that calculative temperatures specified by PN-82/B-02403 differ from the actual ones. This refers in particular to milk reception room. In a selected barn the temperature and humidity measurement was performed in all rooms of the building al intervals of 15 minutes. In order to take into account the building's heat inertia. hourly average temperatures were calculated in all rooms adjoining the room for animals. For such data, on the basis of the classical method, the temperature in the room for animals was determines, for which heat losses and profits balance. In the second variant, the calculalions assumet the temperatures in the rooms adjoining ihe rooms for animals according to the norm. Thus calculated temperalures in the room for animals were compared with the measured temperature.
PL
Podano zagrożenia przepięciowe i środki ochrony obiektów wiejskich wyposażonych w urządzenia elektryczne i elektroniczne. Omówiono rodzaje i właściwości eksploatacyjne ograniczników przepięć oraz zasady ich doboru i skutecznego działania.
EN
Overvoltage hazards and preventive measures in farm buildings provided with electric and electronic equipment Kinds and operating properties of the overvoltage limiters, principles of their selection and effective operation.
PL
Przeprowadzono analizę zagrożenia piorunowego obiektów, rodzaje ochrony i priorytety w jej stosowaniu. Omówiono dobór środków ochrony obiektów budowlanych na terenach wiejskich.
EN
Analysis of lightning hazard to the buildings, kinds of the protection and priorities as to their application. Selection of the protection means for buildings on rural areas.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy zużycia technicznego typowej wiejskiej i podmiejskiej zabudowy mieszkalnej oraz gospodarczej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Podstawą badań była utworzona baza danych, zawierająca informacje o konstrukcji, stanie technicznym i uszkodzeniach 1053 budynków mieszkalnych i gospodarczych, znajdujących się w obszarach górniczych O/ZG "Lubin", O/ZG "Rudna" oraz O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" KGHM "Polska Miedź" S.A. Do analizy wyselekcjonowano grupę 893 budynków o tradycyjnej konstrukcji, z murowanymi ścianami nośnymi i o wieku do 100 lat. Składa się na nią 466 budynków mieszkalnych typu wiejskiego i podmiejskiego oraz 427 budynków gospodarczych (głównie stodoły, stajnie i obory). W oparciu o określone zużycie techniczne s(z) poszczególnych budynków ustalono na drodze statystycznej trend czasowy zjawiska, to jest przebieg zużycia technicznego w czasie. Spośród budynków mieszkalnych wydzielono również grupę budynków o stanie w niezakłóconym ingerencją budowlaną (remonty, modernizacje itp.), co pozwoliło na ocenę ich trwałości (T = 119,5 lat).
EN
The article presents the analysis results of technical wear of typical rural and suburban residential housing in the Legnica-Głogow Copper Region. The basis for the study was a data base which included information on construction, technical condition and damages of 1053 residential buildings and farm buildings situated in the mining areas of O/ZG "Lubin", O/ZG "Rudna" and O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" KGHM "Polska Miedź" S.A. A group of 893 traditionally constructed buildings, with brick load-bearing walls under 100 years of age were selected for the analysis. A total of 466 residential rural and suburban buildings were selected and 427 farm building, mainly barns, stables, and cowsheds. In compliance with a statistic approach, a time tendency of the phenomena, i.e. technical wear in time, was defined on the basis of a described technical wear coefficient s(z) for each building. A group of buildings undisturbed due to construction interference (overhauls, modernization, etc.) was separated from among the residential buildings permitting to evaluate their durability (T= 119,5 years).
12
Content available remote Rozprzestrzenianie się amoniaku z budynków inwentarskich
PL
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania przestrzennego rozkładu amoniaku w obszarze otaczającym budynek inwentarski, gazu wytwarzanego w budynku w trakcie chowu zwierząt. Metoda umożliwia określenie rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza za pomocą obliczeń komputerowych na podstawie danych obejmujących wielkość i warunki emisji zanieczyszczeń oraz statystyczne parametry meteorologiczne dla obszaru lokalizacji budynku. Przedstawiono przykłady obliczeń oraz analizę rozprzestrzeniania się amoniaku z czterech chlewni różniących się technologią utrzymania zwierząt.
EN
A method which enables estimation of the distribution of ammonia in surroundings the farm building is described in this work. This method based on computer calculation used data such as value of ammonia emission, parameters of emitters and meteorological condition. This work includes examples of the distribution of the ammonia concentration in surroundings of the piggery.
PL
Piwnice pierzchnickie to obiekt unikalny w skali kraju. Stanowią one oryginalny przykład budowli gospodarczych osad ludzkich. Pochodzący prawdopodobnie z XVIII wieku kompleks zabudowań stanowią 83 zachowane do dziś piwnice zlokalizowane na Górze Piwnicznej. Przeznaczone były one na pewno do składowania produktów gospodarczych, nie jest jednak stwierdzone co dokładnie w nich przechowywano. Architektura i konstrukcja piwnic nawiązują do typowych rozwiązań spotykanych w tego typu obiektach, wszystkie piwnice murowane są z kamienia lub cegły, sklepione kolebkowo. Unikatem natomiast jest fakt zgromadzenia tak wielkiej ich liczby w jednym miejscu, w tym przypadka na wzgórzu poza miastem.
EN
The Cellars in Pierzchnica are a unique object in Poland. They are an original example of farm building. They were built probably in 18th century. Nowadays it is a complex of 83 cellars, located on the Cellar Hill. They were destined for storing of agricultural products, but it is unknown exactly, what were stored. The architecture and construction of cellars refer to typical solutions met in similar buildings. All cellars are brick or stone, with arched vaults. Rarity is an accumulation so many cellars in one place, on the hill beyond the village in this case.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.