Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 674

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nośność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
PL
W artykule opisano wybrane aspekty stosowania poziomych obciążeń eksploatacyjnych w analizie nośności istniejących kolejowych obiektów inżynieryjnych wg PN-EN 15528.
EN
The article describes selected aspects of the application of horizontal operational loads in the analysis of the bearing capacity of existing railway engineering structures according to PN-EN 15528.
PL
Przedstawiono zmodyfikowane podejście do podanej w PN-EN 1993-1-1 ogólnej metody oceny stateczności konstrukcji. Według tego podejścia można, jedynie na podstawie rodzaju przekroju, jego wytężenia oraz mnożnika cr, określić stopień wykorzystania nośności konstrukcji (elementu) z warunku stateczności. Rozwiązanie podano w postaci prostych zależności i wykresów. Zamieszczono syntetyczne wnioski.
EN
A modified approach to the general method for structure members buckling given in PN-EN 1993-1-1 was presented. According to this approach, it is possible to determine the degree of utilization of the load capacity of the structure from the stability condition only on the basis of: the type of the cross-section, its resistance utilization and αcr. The solution is given in the form of simple formulas and graphs. Synthetic conclusions were given.
EN
The article presents the analysis of the impact of surface roughness on the load capacity of lap adhesive joints from aluminum alloy 2024. The surfaces of the samples were prepared to bond using mechanical treatment methods, such as milling and abrasive blasting. The surface roughness of the samples for different pre-treatment variants, measured in the 2D system, was found in the range of: Rp=19,4÷60,6 [μm], Rv=16,5÷88,1 [μm], Rz=35,9÷147,0 [μm], Rc=32,2÷103,3 [μm], Rt=37,1÷174,7 [μm], Ra=8,91÷22,73 [μm], Rq=10,50÷27,33 [μm], Rsk=-0,2260÷0,6487, Rku=1,78÷5,85, RSm=0,1207÷0,7337 [mm], Rdq=23,4÷198,7 [˚]. Strength tests showed an increase in the bearing capacity of joints the surfaces of which were subjected to both milling and abrasive blasting.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu chropowatości powierzchni na nośność zakładkowych połączeń klejowych stopu aluminium 2024. Powierzchnie próbek zostały przygotowane do klejenia z zastosowaniem metod obróbki mechanicznej, takich jak frezowanie i piaskowanie. Chropowatość powierzchni próbek dla poszczególnych wariantów obróbki, zmierzona w układzie 2D, mieściła się w przedziale: Rp=19,4÷60,6 [μm], Rv=16,5÷88,1 [μm], Rz=35,9÷147,0 [μm], Rc=32,2÷103,3 [μm], Rt=37,1÷174,7 [μm], Ra=8,91÷22,73 [μm], Rq=10,50÷27,33 [μm], Rsk=-0,2260÷0,6487, Rku=1,78÷5,85, RSm=0,1207÷0,7337 [mm], Rdq=23,4÷198,7 [˚]. Badania wytrzymałościowe wykazały wzrost nośności połączeń, których powierzchnie poddawane były zarówno frezowaniu, jaki i piaskowaniu.
EN
This article presents the construction and technical concept for the use of an innovative repair of the airport pavement. It consists in embedding a prefabricated concrete slab in place of the excessively degraded surface of the existing slabs. In addition, the introduced technology of connecting adjacent panels together increases the spatial stiffness of the entire functional element and significantly increases the load-bearing capacity of the pavement. The results of laboratory and field tests presented in the article confirm the effectiveness of the technology used. As a result, the application of the reconstructing technology ensures the safety performance of aircraft operations at airports facilities.
PL
W niniejszym artykule przedstawiona została konstrukcyjno-techniczna koncepcja dotycząca zastosowania nowatorskiej naprawy nawierzchni lotniskowej. Polega ona na wbudowaniu prefabrykowanej płyty betonowej w miejscu nadmiernie zdegradowanej nawierzchni płyt istniejących. Ponadto wprowadzona technologia połączenia ze sobą płyt sąsiednich zwiększa przestrzenną sztywność całego elementu funkcjonalnego oraz znacząco wpływa na wzrost parametru nośności nawierzchni. Przedstawione w artykule wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych i poligonowych potwierdzają skuteczność zastosowanej technologii. W rezultacie stosowanie przedmiotowej technologii napraw zapewnia bezpieczne wykonywanie operacji statków powietrznych na obiektach lotniskowych.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze wzmacnianiem stalowych elementów profilowanych na zimno taśmami CFRP. W pierwszej części pracy dokonano przeglądu literatury i przedstawiono podstawowe informacje dotyczące stalowych elementów cienkościennych profilowanych na zimno oraz materiałów kompozytowych CFRP, podkreślając zalety i wady wykorzystania ich do wzmacniania konstrukcji stalowych. Następnie przedstawiono opublikowane, własne badania naukowe dotyczące wpływu długości zakotwienia taśm CFRP i ich lokalizacji na nośność i efektywność wzmacniania stalowych belek cienkościennych typu sigma.
EN
This paper presents selected issues related to the reinforcement of cold-formed steel elements with CFRP tapes. In the first part of the work, the literature was reviewed and basic information on cold-formed thin-walled steel elements and CFRP composite materials, emphasizing the advantages and disadvantages of using them to reinforce steel structures was presented. Moreover, published, own scientific research on the influence of effective anchorage length of the CFRP tape and their location on the load capacity and on the effectiveness of strengthening thin-walled steel beams of the sigma type with CFRP composites was presented.
PL
Głównym powodem podjęcia tematu napraw i wzmocnień stropów drewnianych było napotkanie problemu znacznego ugięcia konstrukcji w budynku zabytkowym z 1887 roku. Strop ten wykazuje znaczne ugięcie, co stwierdzono podczas wizji lokalnej i wykonania odkrywek stropu. Dla przedstawienia stanu obecnego stropu w opracowaniu zamieszczono zdjęcia wykonane podczas wizji lokalnej. Ważnym aspektem opracowania są zagadnienia związane z tematyką zabytków, które dodatkowo generują warunki, do których należy się dostosować podczas prac remontowych. W celu przystosowania nośności ustroju do zadanych obciążeń zaprojektowano cztery warianty rozwiązania wzmocnienia konstrukcji.
EN
The main reason for taking up the topic of repairs and reinforcements of wood ceilings was the encountered problem of significant deflection of construction in a historic building from 1887. This ceiling shows a significant deflection, which was found during the on-site inspection and uncovering of the ceiling. In order to present the current state of the ceiling, photos taken during the on-site inspection have been included in the paper. An important aspect of the study is constituted by issues related to the subject of monuments which additionally generate conditions that need to be addressed during renovation works. In order to adapt the load-bearing capacity of the structure to the given loads, the four variants of construction reinforcement solution were created.
PL
W artykule opisano na przykładzie istniejącego obiektu gospodarczego z 1903 roku problem dotyczący sprawdzenia wytrzymałości stalowych i żeliwnych elementów konstrukcji stropu w obecnych czasach. Stan wytężenia żeliwnych słupów i stalowych belek, znajdujących się w analizowanym obiekcie, sprawdzono metodą naprężeń dopuszczalnych obowiązującą na początku XX wieku, a belek pośrednich i podciągu obliczono metodą stanów granicznych według eurokodów obowiązujących obecnie. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że ocena poziomu bezpieczeństwa przekrojów belek zaprojektowanych metodą naprężeń dopuszczalnych jest zbliżona do otrzymanej w metodzie stanów granicznych.
EN
Using the example of an existing outbuilding from 1903, the article describes problem related to verification of strength of steel and cast iron elements of ceiling construction in present times. The state of effort of cast iron columns and steel beams existing in the analysed facility has been checked using the allowable stress method, used in the beginning of the 20th century, whereas the state of intermediate beams and binding joist has been calculated using the borderline state method, according to currently used eurocodes. The conducted analysis revealed that the assessment of the safety level of cross-sections of beams designed using the allowable stress method is similar to the assessment achieved in the borderline state method.
PL
W artykule przedstawiono konfrontację obowiązujących zasad projektowania wzmocnienia konstrukcji żelbetowych materiałami kompozytowymi FRP z podważającymi je tezami, które z uwagi na błędne założenia prowadzą do mylnych wniosków. Wyjaśnienie mechanizmów zniszczenia w kontekście zasad projektowych ma na celu uniknięcie upowszechniania błędnych teorii w środowisku inżynierów budownictwa.
EN
The paper presents confrontation of existing design guidelines of strengthening reinforced concrete structures using FRP materials with undermining theses, which due to incorrect assumptions lead to misleading solutions. Explanation of failure mechanisms in the context of design guidelines aims to avoid dissemination of confusing theories in the civil engineering community.
PL
Omówiono typowe problemy ceglanych łuków oraz sklepień. Porównano znane metody obliczeniowe. Zaproponowano sposób szacowania nośności na podstawie wartości sił przekrojowych. Przedstawiono przebadane możliwe metody wzmocnień.
EN
The article discusses the typical problems of brick arches and vaults. Known calculation methods were compared. A method of estimating the load capacity based on the values of the internal forces was proposed. Possible and tested methods of reinforcement were presented.
PL
Przedstawiono wyniki oceny stanu technicznego 50-letniej konstrukcji stalowej przęseł mostu drogowego przez Dunajec w Ostrowie koło Tarnowa. Stwierdzono liczne pęknięcia, deformacje i ubytki korozyjne konstrukcji. Wykorzystując model numeryczny przęseł, wykonano analizę statyczną, sprawdzenie wybranych stanów granicznych konstrukcji oraz analizę jej nośności normowej i użytkowej w stanie projektowym, jak również z uwzględnieniem zinwentaryzowanych uszkodzeń konstrukcji. Na podstawie uzyskanych wyników podjęto decyzję o zamknięciu mostu dla ruchu i całkowitej wymianie uszkodzonej konstrukcji przęseł.
EN
The state-of-repair assessment results of the 50-years old road bridge over Dunajec river in Ostrów near Tarnów has been presented in the paper. The numerous welds' cracks, local deformations and corrosion losses have been discovered in steel structure of bridge spans. Using FE model of steel structure the static analysis, Eurocode code checking and carrying capacity evaluation have been carried out assuming actual service loads and deteriorated stare-of repair of structure. Based on the obtained numerical results the final decision of closing the bridge for service has been made and further replacement of existing steel structure has been advised.
PL
Scharakteryzowano mechaniczne modele pracy tego rodzaju styków, a także różne postępowania obliczeniowe podane w normach. Oceniono je w świetle wyników badań eksperymentalnych, wskazując stwierdzone rozbieżności i ich możliwe przyczyny. Stwierdzono, że mimo uwzględnienia wielu czynników, takich jak wytrzymałość betonu, stopień zbrojenia poprzecznego, szorstkość powierzchni zespolenia, w żadnej z analizowanych norm nie opisano w sposób zadowalający nośności styków między betonami układanymi w różnym czasie.
EN
In the paper mechanical models describing behaviour of interface between concrete cast at different times, as well as various design procedures were presented. Regulations were evaluated in the light of the results of experimental investigations. The discrepancies found and their possible causes were indicated and discussed. Despite including such factors as concrete strength, interface reinforcement ratio or roughness of the joint surface, it was found that none of the analysed standard procedures satisfactorily describes the load bearing capacity of the interfaces between concrete cast at different time.
PL
Scharakteryzowano zagadnienia związane z oceną nośności elementów ściskanych i zginanych eurokodową metodą ogólną. Omówiono kwestie związane z efektami wpływającymi na sprężysty stan krytyczny elementów ściskanych i zginanych. Przedstawiono ogólną zależność stanu krytycznego, która pozwala na bardziej ekonomiczne projektowanie elementów stalowych o przekrojach szerokostopowych. Zamieszczono jej zastosowanie w ocenie nośności prętów realnych. Podano wnioski praktyczne dotyczące normowej weryfikacji nośności wyboczeniowej.
EN
Problems related to the evaluation of beam-column resistance with the use of Eurocode's General Method are dealt with in this paper. Issues related to effects influencing the elastic critical state of beam-columns are discussed. The general relationship for the critical state is presented that allows for more economical design of steel elements of wide flange sections. Its application in the resistance evaluation of real members is presented. Practical conclusions are drawn with regard to codified verification of the buckling resistance.
PL
Przedstawiono analizę obliczeniową mającą na celu porównanie nośności rygla i słupa ramy portalowej, wykonanych z elementów walcowanych na gorąco (IPE) i giętych na zimno (ceowniki łączone przewiązkami). W pierwszym etapie przeprowadzono obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz zoptymalizowano ramę wykonaną z kształtowników IPE. Następnie przeanalizowano wyodrębnione elementy składowe jako element walcowany na gorąco oraz gięty na zimno.
EN
The article presents a computational analysis aimed at comparing the resistance of the rafter and column of the portal frame made of hot-rolled (IPE) and cold-formed elements (back-to-back channel sections). In the first stage, static and strength calculations were performed and the frame made of IPE profiles was optimized. Then, the separated elements were analyzed as hot rolled and cold-formed.
EN
Upper-bound estimation of the load-capacity of cold-formed steel sections (TWCFS) with perforations, subjected to axial compression is presented. The estimation is performed on the basis of the Yield Line Analysis ((YLA). TWCFS lipped channel sections with two sets of perforations (on the web and on the flanges) are under investigation. The comparison of experimental results, FE simulation results, European code ultimate strength predictions and upper-bound estimation based on YLA approach is carried out and presented. Some conclusions concerning an applicability of the YLA approach for ultimate strength prediction of perforated TWCFS structural members are derived.
PL
W artykule przedstawiono wyniki górnego oszacowania nośności cienkościennych prętów zimno formowanych z perforacjami, poddanych osiowemu ściskaniu. Oszacowanie to jest oparte na metodzie załomów plastycznych. Rozpatrywano dwa warianty perforacji (środnika i pasów) cienkościennych prętów ceowych z żebrami końcowymi. Przeprowadzono analizę porównawczą wyników eksperymentu, wyników symulacji numerycznych MES oraz wyników obliczeń wg wzorów normatywnych normy europejskiej z wynikami oszacowania górnego nośności opartego na metodzie załomów plastycznych. Sformułowano wnioski dotyczące możliwości zastosowania tej metody do szacowania nośności cienkościennych prętów zimno formowanych z perforacjami.
EN
The presented work is devoted to the improvement of spur gears of the reduction drive for metal-cutting machines according to the criterion of load capacity. A feature of this article is the creation of such a constructive solution, which is aimed at finding a compromise between reducing contact loads in the engagement zone and increasing the complexity and labour intensity of the manufacturing gears process. A procedure for accelerated creation of 3D models of a gear drive and its components using the specialized software application “Shafts and Mechanical Transmissions-3D” in the environment of integrated CAD system KOMPAS-3D is proposed. A study of a new cylindrical gear transmission design with a longitudinal generatrix of axoids, confirmed by the corresponding patent solution is realized. A calculation form for the practical design and manufacture of a new design cylindrical gear is proposed.
EN
The study presents an analysis of steel I-beam warping. The calculations were made for hot-rolled IPE200 hinged beams with different lengths. After determining load-bearing capacity using the GMNIA method, the beams were strengthened with bimoment restraints at each end. The changes in critical moment and load-bearing capacity were then evaluated. The study presents the manner in which the material and geometric imperfections have been determined. The GMNIA calculations were conducted using the Finite Element Method in Abaqus software. The results were then compared to results obtained with traditional methods and acquired from LT Beam software.
PL
W konstrukcjach z betonu coraz częściej stosuje się pręty kompozytowe FRP (ang. Fiber Reinforced Polimer) wykonane z różnych materiałów. Właściwości wytrzymałościowe dostępnych na rynku prętów kompozytowych są bardzo zróżnicowane. Pręty kompozytowe mają bardzo wysoką wytrzymałość, moduł sprężystości większości z nich jest niski. Pręty te nie mają cech plastycznych, ich zniszczenie następuje w sposób nagły. Dlatego zachowanie się belek zbrojonych prętami kompozytowymi odbiega od znanego zachowania się belek ze zbrojeniem stalowym; nośność na zginanie i odkształcalność tych belek są bardzo zróżnicowane. W artykule przeanalizowano wpływ rodzaju zastosowanego zbrojenia w belkach na ich nośność i odkształcalność. Belki ze zbrojeniem niemetalicznym w stosunku do belek ze zbrojeniem stalowym charakteryzują się większą nośnością i mniejszą sztywnością, a tym samym większymi ugięciami.
EN
Reinforced concrete constructions use nonmetallic rebar (FRP) made of various materials. The strength properties of FRP rebar available on the market are very diverse. FRP rebar have very high strength, the modulus of elasticity of most of them is low. These rebar have no plastic features, their failure occurs suddenly. Therefore, the behavior of reinforced beams with FRP rebar differs from the known behavior of steel reinforced beams; the flexural strength and deformability of these beams vary widely. The article analyzes the impact of the type of FRP rebar used in beams on their load-bearing capacity and deformability. Beams behind non-metallic reinforcement in relation to steel-reinforced beams are characterized by higher load capacity and lower stiffness, and thus greater deflections.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.