Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spektroskopia absorpcyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Fractions of 8 heavy metals (Cd, Cr, Hg, Cu, Zn, Pb, Ni and As) in sludges from two typical coking wastewater treatment plants were determined by atomic absorption spectroscopy (AAS) using the modified the European Community Bureau of Reference sequential extraction procedure as the pretreatment technology. The sludges from biological, coagulation deposition units and the discharged sludges of two plants were sampled and the exchangeable, reducible, oxidable, residual fraction and the total content were determined. The oxidable or residual fraction was the predominant fraction in various sludges and on the contrary that the values of the exchangeable and reducible fractions were much lower. Poor biological availability and low potential environment risk of heavy metals was found in sludges from typical coking wastewater treatment plants. Further results of cluster analysis conducted by SPSS that the units with similar conditions could be classed together identified that the unit condition was one key factor affecting on the fraction of heavy metals in sludges.
PL
Wstęp i cele: Artykuł ma na celu przybliżenie tematyki badania składu mieszaniny nanorurek węglowych. Z uwagi na specyfikę stosowanych metod syntezy nanorurek węglowych, otrzymany materiał zawiera wiele zanieczyszczeń. W skład mieszaniny wchodzą katalizatory oraz węgiel w różnych formach alotropowych. Również wszelkie modyfikacje surowego materiału, takie jak: oczyszczanie, separacja czy funkcjonalizacja, pociągają za sobą konieczność zbadania składu i jakości otrzymanego materiału. Materiał i metody: W pracy przedstawiono analizę materiału nanorurkowego otrzymanego metodą odparowania laserowego. W jego skład wchodzą katalizatory Ni/Co/Mo lub na bazie metali szlachetnych Pt/Re/Rh oraz węgiel amorficzny i cząstki grafitowe. W pracy przedstawiono analizę jakościową i ilościową składu mieszaniny, poddanej oczyszczaniu, separacji i funkcjonalizacji. Metody używane do określenia składu i jakości materiału to spektroskopia absorpcyjna w zakresie UV-Vis-NIR, spektroskopia ramanowska, analiza termograwimetryczna oraz transmisyjna mikroskopia elektronowa. Wyniki: Wykazano, że materiał nanorurkowy należy badać kompleksowo przy pomocy wyżej wymienionych metod w celu uzyskania kompletu informacji na temat jego składu, a tym samym jakości. Wniosek: Nie istnieje jedna metoda, dzięki której można przeanalizować wszystkie aspekty materiału nanorurkowego. Część metod pozwala na ilościowe określenie zawartości podstawowych zanieczyszczeń, podczas gdy inne pozwalają poznać morfologię i określić przydatność materiału do określonych celów.
EN
Introduction and objectives: The aim of this article is to familiarize the issue of carbon nanotubes analysis. Due to specificity of the synthesis method of carbon nanotubes the obtained material contains several kinds of impurities, such as catalysts and various carbon allotropes. Furthermore, any modifications to the raw material, such as purification, separation or functionalization, require the examination of the composition and quality of the obtained material. Material and Methods: This study presents the analysis of the nanotube material obtained by laser ablation synthesis. The material contains impurities, such as catalysts and other than nanotubes allotropes of carbon. This paper presents an qualitative and quantitative analysis of the compositions of the mixture subjected to purification, separation and functionalization. The methods used to determine the composition and quality of the material arethe absorption spectroscopy in the UV-Vis-NIR range, Raman spectroscopy, thermogravimetric analysis, and transmission electron microscopy. Results: It has been demonstrated that the nanotube material should be comprehensively examined using the abovementioned methods in order to obtain complete information on its composition and quality. Conclusion: There is no single method allowing for the analysis of all aspects of the nanotube material. Some of the methods allow for quantitative determination of the some impurities, whereas others can be used to explore the morphology of the material and to determine if material is suitable for particular purposes
PL
Spektroskopia strat we wnęce optycznej należy do jednych z najczulszych technik stosowanych do wykrywania gazów. Dużą czułość uzyskuje się przez zastosowanie wnęk optycznych zbudowanych ze zwierciadeł o ekstremalnie dużych współczynnikach odbicia. Układy tego typu umożliwiają wykrywanie śladowych ilości gazów. W artykule przedstawiono optoelektroniczny sensor tlenku węgla, który obok tlenków azotu oraz ditlenku siarki jest jednym z głównych zanieczyszczeń powietrza. Projekt sensora uwzględnia najnowsze krajowe osiągnięcia technologii optoelektronicznych, w tym kwantowe lasery kaskadowe oraz fotodetektory z supersieci drugiego rodzaju. Prace nad tymi urzą- dzeniami były realizowane w ramach projektu EDEN, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego liderem jest Instytut Technologii Elektronicznych. Badania wstępne pokazały, że opracowany sensor tlenku węgla charakteryzuje się dużą liniowością charakterystyki czułości w zakresie stężeń od 10 ppb do 2,5 ppm.
EN
Cavity enhanced spectroscopy is one of the most sensitive techniques apply in the detection of gases. High sensitivity is achieved by the use of optical cavities consisted of dielectric mirrors with extremely high reflectance. Systems of this type allow the trace amounts of gases detection. The article presents an optoelectronic sensor of carbon monoxide, which is one of the major air pollutants. Project of the sensor was designed using the latest achievement of optoelectronic technology as a part of the EDEN project, funded by the National Centre for Research and Development. In this project, new quantum cascade lasers and detection modules made from type II superlattice detector were developed. The project was led by the Institute of Electronic Technology. Preliminary tests have shown that these devices can be applied in optoelectronic sensor to detect carbon monoxide. The sensor is characterized by high linear sensitivity in the concentration range of 10 ppb to 2.5 ppm.
PL
W artykule scharakteryzowano wybrane techniki laserowej spektroskopii absorpcyjnej. Szczególną uwagę zwrócono na układy, w których stosuje się komórki wieloprzejściowe, modulację długości fali oraz wnęki optyczne. Przedstawiono przykładowe wyniki badań prowadzonych w zakresie opracowania optoelektronicznych sensorów gazów do wykrywania biomarkerów chorób w ludzkim oddechu. Zademonstrowano sensory, których granica wykrywalności wyniosła od 0,3 ppb do 200 ppm.
EN
The article describes selected techniques of laser absorption spectroscopy. Particular attention was paid to systems using multi-pass cells, wavelength modulation process and optical cavities. Examples of the research results related to development of the optoelectronic gas sensors designed to disease biomarkers detection in the human breath were presented. Demonstrated sensors are characterized by the detection limit from 0.3 ppb to 200 ppm.
PL
Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił gwałtowny wzrost ilości gazów zanieczyszczających powietrze atmosferyczne. Jest on skutkiem szybkiego rozwoju produkcji przemysłowej i wykorzystania w jej trakcie coraz większej liczby i ilości szkodliwych gazów. Monitorowanie poziomu zanieczyszczeń gazowych atmosfery będących skutkiem emisji ich przez zakłady przemysłowe wymaga stosowania bardzo czułych i niezawodnych systemów wykrywania i identyfikacji śladowych ilości gazów. W pracy przedstawiono wyniki badań nad poprawą czułości i dokładności pomiarów systemów detekcji śladowych zanieczyszczeń gazowych atmosfery wykorzystujących komórki wieloprzejściowe. Na podstawie przeprowadzonych badań zoptymalizowano konstrukcję systemu pod kątem uzyskania maksymalnej czułości, dużej rozdzielczości spektralnej oraz wysokiej dokładności pomiaru stężenia gazów. Głównymi elementami systemu są: wykonany w Instytucie Technologii Elektronowej laser kaskadowy oraz komórka wieloprzejściowa. Działanie zoptymalizowanego systemu przedstawiono na przykładzie wykrywania i pomiaru stężenia tlenku węgla.
EN
In recent years there has been a sharp increase in the amount of gases polluting atmospheric air. It is a result of the rapid development of industrial production and use of increasing number of harmful gases and their various concentrations in the atmosphere. Therefore, monitoring the level of gaseous atmosphere pollutants resulting from emissions of industrial plants requires very sensitive and reliable detection systems enabling the trace gases to be identified. The paper presents the results of research aimed to improve the sensitivity and accuracy of the measuring systems detecting the trace concentrations of gaseous pollutants in the atmosphere. The improvement is based on applying the multi-path cells. Using the results of the studies, the design of the measuring system has been optimized in terms of maximum sensitivity, high spectral resolution and high-precision detection of gas concentrations. The main elements of the system are: a cascade laser, made at the Institute of Electron Technology (ITE), and the multi-path cell. The operation of the optimized system is exemplified by the detection and the concentration measurement of carbon monoxide.
EN
The potential of Quantum Cascade Laser technology has been recently harnessed in industry, medicine and military to create a range of original infrared gas sensors. These sensors have opened up many new applications due to compact size, excellent sensitivity, robust construction and low power requirements. They rely on infrared absorption spectroscopy to determine identity and quantity of gases. The measurement of these gases has relied on different technologies including multi-pass spectroscopy, photoacoustic spectroscopy, cavity ring down spectroscopy, and their various modifications. In this review paper some technologies are described in terms of its advantages/disadvantages in many application. The results of own works about methane, ammonia, nitric oxide, nitrous oxide, and carbonyl sulfide detection are presented as well.
PL
Systemy monitorowania zanieczyszczeń gazowych atmosfery, zbudowane w oparciu o lasery kaskadowe, znajdują coraz szersze zastosowanie w ochronie środowiska. Kwantowe lasery kaskadowe w połączeniu ze spektroskopowymi metodami detekcji umożliwiają wykrywanie gazów o stężeniu na poziomie pojedynczych ppt w atmosferze oraz długoterminowe, ciągłe monitorowanie stopnia jej zanieczyszczenia. W pracy przedstawiono wysokoczuły system wykrywania i monitorowania śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych atmosfery. Głównym elementem systemu jest kwantowy laser kaskadowy będący źródłem promieniowania IR. Działanie systemu zaprezentowano na przykładzie wykrywania i monitorowania stężenia amoniaku w atmosferze.
EN
Systems for monitoring of the atmosphere gas pollutants based on cascade lasers have recently been widely used in environment protection. The cascade lasers, combined with the spectroscopic detection methods, allow determination of the gas pollutant molecules concentration in the atmosphere at the level of a single ppt. They are also useful for the continuous monitoring of the degree of the atmosphere pollution. In this work, we present a high-sensitivity system enabling the traced amounts of gas pollutants in the atmosphere to be detected and monitored. The system is based on using the quantum cascade laser as a source of the infrared radiation. The system potentialities are exemplified by its using to detection and monitoring of the ammonia concentration in the atmosphere.
PL
W artykule poruszono problematykę wpływu na wynik pomiaru niejednorodności środowiska. Problem taki istnieje między innymi w pomiarach spektroskopii absorpcyjnej wykonywanych w obiektach, w których parametry zmieniają sie wzdłuż ścieżki pomiarowej. Przykładem takich obiektów są kotły energetyczne, w których występuje silna zmiana temperatury w przekroju poprzecznym.
EN
Article presents problems of influence of medium heterogeneity on measurement accuracy. This problems may by observed at absorption spectroscopy in objects whose parameters are changing along measure path. Example of such objects are power boilers in which there is a large temperature variation in cross-section.
9
Content available remote Sterowanie kwantowymi laserami kaskadowymi w aspekcie zastosowań spektroskopowych
PL
Przedstawiono możliwości zastosowania laserowej spektroskopii absorpcyjnej w diagnostyce medycznej. Omówiono różne techniki wykrywania markerów chorobowych w wydychanym przez człowieka powietrzu. W zasadniczej części pracy przedstawiono techniki przestrajania widma promieniowania laserowego oraz zaproponowano układy sterowania pracą kwantowych laserów kaskadowych dedykowanych do omawianych aplikacji.
EN
The paper presents the possibility of using laser absorption spectroscopy in medical diagnostics. Some detection techniques of disease markers existed in exhaled air are described. There is also discussed performance of quantum cascade lasers (QCL’s) in view of their applications in infrared spectroscopy. In the main part the work, some methods of QCL’s spectral tuning are analyzed. In summary, preliminary test results of the special QCL driving system for the wavelength tuning are discussed.
10
Content available remote Projekt optoelektronicznego systemu do wykrywania biomarkerów w oddechu
PL
W artykule przedstawiono opis projektu systemu, który będzie umożliwiał wczesną diagnozę chorób na podstawie analizy oddechu człowieka. W ramach podjętych prac opracowany zostanie demonstrator optoelektronicznych sensorów do wykrywania lotnych markerów chorobowych. Będą w nim zastosowane wysokoczułe techniki spektroskopii laserowej takie jak spektroskopia w komórkach wieloprzejściowych (SWP) oraz spektroskopia strat we wnęce optycznej (SSWO). Zaproponowane metody detekcji mogą być zastosowane w diagnostyce medycznej, nawet w screeningu chorób, do oceny skuteczności leczenia, do monitorowania gazów egzogennych (emisji bakteryjnych lub trucizn) i w analizie gazów metabolicznych, we wczesnym wykrywaniu wznowy (ponowny wzrost stężenia cząstek), do późnego wykrywania wznowy - nawrotu choroby, lub do analizy skuteczności leków.
EN
Optoelectronic system designed to biomarkers detection - the paper presents a design of the system, which provides early diagnosis of diseases based on the analysis of human breath. The goal of the undertaken work is to develope the optoelectronic system for the detection of volatile disease markers. In this design, there are used highly sensitive laser spectroscopy techniques such as multipass spectroscopy and cavity ring-down spectroscopy. The proposed detection method can be used in medical diagnosis, even in the diseases screening, to evaluate the effectiveness of treatment, to the exogenous gases monitoring (bacterial emissions or toxins), to analyze metabolic gases, to detect disease recurrence (re-increase in the concentration of particles), and to analyze the medicines efficacy.
EN
The article presents influence of a variable compound concentration along measurement path on results obtained by absorption spectroscopy. It is very important, especially for the case when long optical path are applied. The discussed measurement method is utilized e.g. in environment control of power boilers when biomass is co-combusted with coal.
PL
Artykuł porusza problem wpływu na wynik pomiarów uzyskanych metodą spektroskopii absorpcyjnej występowania na ścieżce pomiarowej zmiennego stężenia badanego związku. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku wykonywania pomiarów dla długich ścieżek optycznych. Pomiary tego typu są wykonywane m.in. przy kontroli składu środowiska w kotłach energetycznych przy współspalaniu biomasy i węgla.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie modelowania wpływu zmian temperatury ośrodka wzdłuż biegu promieniowania sondującego przy pomiarach spektroskopowych modyfikowaną metodą korelacyjną. W wyniku przeprowadzonych badań symulacyjnych zostały oszacowane niedokładności, jakich należy się spodziewać w przypadku występowania wzdłuż ścieżki pomiarowej profili temperatury charakterystycznych dla kotłów energetycznych.
EN
The article presents modelling of medium temperature variations influence along probing beam in spectroscopy measurements based on the modified correlative method. During research simulations the expected inaccuracy was estimated for different temperature profiles, typical of the power boiler.
PL
Rozważane są wybrane aspekty zastosowania dwuwymiarowych kryształów fotonicznych jako elementów aktywnych w optycznych czujnikach gazów. Działanie analizowanych czujników oparte jest na metodach spektroskopii absorpcyjnej. Możliwe do uzyskania w krysztale fotonicznym znaczące obniżenie prędkości grupowej światła, tzw. efekt powolnego światła (ang. slow light), podnosi efektywność oddziaływania pomiędzy falą świetlną a ośrodkiem gazowym.
EN
Selected aspects are discussed of two-dimensional photonic crystals to be applied as active elements of spectroscopic gas sensors. Absorption spectroscopy methods are employed in the sensors considered. Significant decrease in light wave group velocity, the slow light effect, obtainable in photonic crystals enhances the efficiency of the light-gas interaction.
14
Content available remote Projekt układu zatężania i dekompozycji par materiałów wybuchowych
PL
Wykrywanie par materiałów wybuchowych o bardzo niskim stężeniu jest możliwe dzięki zastosowaniu precyzyjnych systemów pomiarowych wykorzystujących metody optoelektroniczne . Do jednych z najczulszych metod należy spektroskopia strat we wnęce optycznej - CEAS (ang.: cavity enhanced absorption spectroscopy). W niniejszym artykule przedstawiono ideę sensora CEAS zastosowanego do wykrywania par materiałów wybuchowych oraz układu umożliwiającego poprawę jego czułości. Jednym z głównych elementów tego układu jest grzejnik indukcyjny, który umożliwia uzyskanie w odpowiednim czasie wymaganych temperatur podczas procesu zatężania i dekompozycji par materiałów.
EN
The explosives materials vapours detection with a very low concentration is possible using precision measurement systems based on optoelectronic methods. One of the most sensitive is cavity enhanced absorption spectroscopy (CEAS). In this article, CEAS sensor with concentrator and pyrolyzer unit applied to detect explosives vapors is described. The main components of the system are characterized, in particular, the basic functional block of the system, which is the induction heater.
15
Content available remote The study of interactions between ibuprofen and bovine serum albumin
EN
Investigation of the interactions between ibuprofen and Bovine Serum Albumin was carried using UV-Vis absorption and fluorescence methods. There was a quenching effect found between these two molecules in the fluorescence methods.
PL
W pracy zbadano oddziaływania pomiędzy ibuprofenem i surowiczą albuminą, przy użyciu metod spektroskopii absorpcyjnej UV-Vis oraz metod fluorescencyjnych. Wyniki wskazują na występowanie efektu wygaszania BSA przez ibuprofen.
PL
Przedstawiono dwuetapową syntezę nowego fotoinicjatora degradacji polimerów, mianowicie 4-metoksybenzoesanu S-4-benzoilofenylu, którego użyto do modyfikacji fizycznej poli(chlorku winylu) (PVC). Przebieg procesów fotochemicznych przebiegających w tym modyfikatorze oraz w cienkich błonach samego PVC i PVC z 2-proc. zawartością inicjatora badano metodami spektroskopii absorpcyjnej (UV-Vis i FT-IR). Stwierdzono przyspieszające działanie dodanego związku w procesie dehydrochlorowania i utleniania PVC pod wpływem promieniowania UV o długości fali ?=254nm. Zaproponowano mechanizm reakcji fotochemicznych zainicjowanych w PVC przez omawiany fotoinicjator.
EN
A two-stage synthesis of new photoinitiator of polymer degradation, namely S-(4-benzoylphenyl)-4-methoxythiobenzoate, is presented [equation (1) and (2)]. The initiator was used for physical modification of poly(vinyl chloride) (PVC). The courses of photochemical processes going in thin films made of PVC itself or with addition of 2% of initiator were investigated by absorption spectroscopy (UV-Vis and FTIR, Fig. 1-7). It has been found that the initiator accelerated the processes of dehydrochlorination and oxidation of PVC under the influence of UV radiation of wavelength ?=254nm. The mechanism of photochemical reactions initiated in PVC by the initiator discussed was proposed.
17
Content available remote The study of interactions between diclofenac and bovine serum albumin (BSA)
EN
Investigation of the interactions between diclofenac and BSA was performed using UV-Vis absorption and fluorescence methods. There was a quenching effect found between these two molecules in the fluorescence measurement methods; steady-state and time-resolved. The fluorescence decay time enables to determine the quenching mechanism and thus conclude that the complex is formed in ground-state but also collisional quenching - when the excited-state fluorophore of BSA is deactivated - occurs. Computer modeling was applied to observe and optimize the formation of the complex between N-acetyl-L-tryptophamide and diclofenac.
PL
W pracy zbadano oddziaływania pomiędzy diklofenakiem i surowiczą albuminą wołową przy użyciu metod spektroskopii absorpcyjnej UV-Vis oraz metod fluorescencyjnych. Wyniki wskazują na istnienie interakcji pomiędzy cząsteczkami zarówno w stanie wzbudzonym (wygaszanie dynamiczne) jak i podstawowym (powstanie niefluoryzującego kompleksu). Za pomocą modelowania molekularnego zdołano zoptymalizować kompleks pomiędzy diklofenakiem a N-acetylo-L-tryptofanamidem.
PL
W artykule przedstawiono wybrane metody TDLAS (m.in. dwupunktową, metody korelacyjne). Zaprezentowano wyniki porównania tych metod na drodze badań symulacyjnych, a także badań laboratoryjnych. Uwzględniono przy tym zmiany warunków środowiska (temperatury i ciśnienia). Badania przeprowadzono na przykładzie wyznaczenia stężenia tlenku węgla z wykorzystaniem linii absorpcyjnych drugiego overtonu.
EN
In the article, selected TDLAS methods, double-point and correlation methods are presented. Results of comparation the mentioned above methods, both by simulation and laboratory tests have also been presented. Changes of enviorment parameters such as pressure and temperature have also been taken into consideration. The examinations were made for determinig CO concentration using absorption lines of the second overtone.
EN
The paper discusses the various applications of FTIR absorption spectroscopy as a tool for characterizing waste biofuels for pyrolysis and gasification. The FTIR spectrometer used in the study allows for analysis of solid and liquid waste and biofuel samples. Further, an attached dedicated gas cell is used in the characterization of gases evolving during pyrolysis in a versatile pyrolyser/gasifier attached to the FTIR. The pyrolyser operates in a batch mode and generates large quantities of product samples suitable for further chemical and physical analysis. The paper presents the preliminary results from investigation of the pyro-lysis gases from three different biofuels: pure cotton, wood and fuel made from a mixture of biomass and plastics (ROFIREŽ). First, certain characteristic classes of components are identified in the gas, and second, an attempt is made to explain the origin of the gas compo-nents based on the known chemical constituents of the waste/biofuel.
PL
W artykule omówiono możliwości zastosowania spektroskopii absorpcyjnej FTIR do określania własności odpadów i biopaliw w procesach pirolizy i zgazowania. W badaniach posłużono się spektrometrem FTIR pozwalającym na analizowanie zarówno stałych jak i płynnych próbek odpadów lub biopaliw. Ponadto urządzenie wyposażone jest w moduł z celą pomiarową do analizy próbek gazowych, które otrzymano z uniwersalnego reaktora pozwalającego na przeprowadzenie pirolizy lub zgazowania próbek biopaliw. Reaktor ten wyposażony jest w ruszt stały, a jego podstawową cechą jest możliwość generowania dużych ilości produktów pirolizy/zgazowania do dalszej analizy. W pracy przedstawiono pierwsze wyniki badań spektroskopowych FTIR próbek gazowych uzyskanych z pirolizy trzech biopaliw: bawełny (celulozy), peletów drewnianych i mieszanki biomasy z tworzywami sztucznymi (ROFIREŽ). Uzyskane spektra posłużyły początkowo do identyfikacji charakterystycznych dla danego paliwa grup składników, a następnie do próby powiązania zidentyfikowanych związków gazowych ze składnikami zawartymi w paliwach poddanych pirolizie.
20
Content available remote Optical properties of polyazomethine with oxygen atom in the backbone
EN
Purpose: The aim of this paper is to show results of optical measurement performed on poly - (1-(4-methylenephenoxy-1)phenylene-4-methylene-1.4-phenylnenitrylomethylene) (PPI2) polyazomethine thin films and to compare with poly - (1.4-phenylenemethylenenitrilo-1.4 phenylenenitrilomethylene) (PPI). Design/methodology/approach: Influence of oxygen atom in the polymer chain on optical properties of polyazomethine was investigated. Optical UV-VIS and FTIR absorption spectra of polyazomethine PPI2 with oxygen atom were recorded and X-ray patterns of these polymers were performed. Findings: The oxygen atom incorporated in ordered way into PPI2 chain breaks conjugation and cause increase of energy gap in polymer. Research limitations/implications: The oxygen atom incorporated between phenylene rings of dialdehyde changes PPI chain into sequence of alternative three ring conjugated fragments and oxygen atoms. Practical implications: Addition of oxygen atom inside aldehyde fragment in polyazomethine chain influences conformation of polymer. The prepared layers of polyazomethine with oxygen atom in the backbone are expected to be more amorphous and more luminescent properties. Originality/value: Polyazomethine is very interesting material as it has nitrogen atom in the backbone, and is isoelectronic counterpart of polyparaphenylenevinylene (PPV). This paper shows that addition of oxygen atom into polyazomethine chain influences its optical properties.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.