Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  programowalne struktury logiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Rough set methods and hardware implementations
EN
This paper describes current achievements about hardware realisation of rough sets algorithms in FPGA (Field Programmable Gate Array) logic devices. At the moment only few ideas and hardware implementations have been created. Most of the existing rough set methods implementations are software type. Software solution provides flexibility in terms of data processing and executed algorithms, but is relatively slow. Hardware implementation limits this versatility, but gives a significant increase in calculation speed. The paper also includes brief description of current authors research on the creation of this type of implementation. The testing environment uses FPGA from Altera called Cyclone II. This is a high-capacity device providing the ability to create soft-processor core, along with modules allowing to support peripherals of the development board.
PL
Zbiory przybliżone (ang. rough sets) zostały wprowadzone przez Prof. Zdzisława Pawlaka jako narzędzie wnioskowania o poj˛eciach nieostrych (ang. vague concepts). Zarówno podstawy teoretyczne jak i zastosowania zbiorów przybliżonych zostały istotnie rozwinieęte. Metody bazujące na zbiorach przybliżonych cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wielu środowisk na świecie. Praca opisuje bieżące dokonania na polu implementacji sprzętowych w strukturach programowalnych FPGA (ang. Field Programmable Gate Array) metod zbiorów przybliżonych. Do tej pory stworzonych zostało zaledwie kilka takich rozwiązań. Większość istniejących implementacji metod zbiorów przybliżonych jest realizowanych programowo. Rozwiązanie programowe zapewnia uniwersalność działania pod względem przetwarzanych danych oraz wykonywanych algorytmów zapewniając jednocześnie prostotę ich modyfikacji, jednak jest relatywnie powolne. Implementacja sprzętowa ogranicza tą uniwersalność, dając jednak w zamian znaczny przyrost szybkości działania. W pracy zawarto również krótki opis bieżących badań prowadzonych przez autorów nad stworzeniem tego typu implementacji. Do badań wykorzystywany jest układ FPGA firmy Altera o nazwie Cyclone II. Jest to układ o dużej pojemności zapewniający możiwość tworzenia procesorów typu soft-core wraz z modułami pozwalającymi na obsługę peryferiów płyty rozwojowej.
PL
Kluczowe zadanie w systemach sterowania ruchem drogowym pełnią sterowniki lokalne ruchu drogowego. Obecnie stosowane sterowniki są urządzeniami mikroprocesorowymi, realizującymi zaawansowane algorytmy sterowania zarówno lokalnego jak i obszarowego. W artykule przedstawiono argumentację na rzecz stosowania w tego typu urządzeniach rozwiązań sprzętowych, układów reprogramowalnych oraz wady i zalety tego typu realizacji. Przedstawiono proponowaną metodę realizacji i syntezy lokalnych sterowników ruchu drogowego w postaci specjalizowanych jednoukładowych urządzeń sprzętowych. Dzięki czemu, poza niezawodnością urządzeń, znacznie wrasta ich szybkość przetwarzania. Pozwala to na implementację dodatkowych funkcjonalności dostępnych dotychczas w klasycznych sterownikach jedynie jako oddzielne moduły.
EN
Local traffic control devices play a key role within traffic control systems. Currently used controllers are microprocessor devices realizing advanced algorithms of both local and area control. The paper presents argumentation substantiating the use of hardware solutions and programmable structures in this type of devices, as well as the advantages and disadvantages of realization of this kind. The proposed method has been presented of realization and synthesis of local traffic control devices in the form of specialized single system hardware devices, due to which, apart from reliability of these devices, their processing speed increases significantly. This allows for implementation of additional functionalities available so far in classic controllers only as separate modules. The method at the same time allows for specification of controllers with the use of intuitive graphic models.
PL
W artykule przedstawiono początkowy etap projektowania lokalnych sterowników ruchu drogowego w formie sprzętowych sterowników specjalizowanych, realizowanych w układach programowalnych. Przedstawiono stosowane sposoby opisu algorytmów adaptacyjnego sterowania ruchem drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem metod graficznych. Szczególnie skupiono się na metodach modelowania formalnego sprzętowych sterowników cyfrowych, dokonując klasyfikacji modeli oraz wyboru metody korzystnej do modelowania specjalizowanych sterowników ruchu drogowego.
EN
The article presents the initial stage of designing of local traffic controllers in the form of hardware specialised controllers realized in programmable devices. Applied methods have been presented of algorithms description of adaptive traffic control, with significant consideration of graphic methods. Particular attention has been given to methods of formal modelling of digital hardware controllers, classifying the models and selecting advantageous method for modelling specialised traffic controllers.
4
Content available remote Metodyka budowy specjalizowanych układów SRD w językach opisu sprzętu
PL
W artykule przedstawiono problematykę budowy specjalizowanych układów sterowania ruchem drogowym w językach opisu sprzętu. Dokonano prezentacji narzędzi do projektowania i realizacji urządzeń cyfrowych w programowalnych strukturach logicznych. na przykładzie sterownika lokalnego ruchu drogowego przedstawiono metody specyfikacji urządzeń sterowania ruchem w jezyku VHDL, ze szczególnym uwzględnieniem metod i narzędzi weryfikujących ich poprawność. Zaprezentowano proces przejścia z opisu funkcjonalnego układu do jego rzeczywistego modelu oraz sposób realizacji prototypu urządzenia. Dla otrzymanego prototypu sterownika ruchu drogowego wyznaczono parametry niezawodnościowe.
EN
In the article a methodology of building specialized traffic control devices in hardware description language has been presented. Computer aided design and building tools to digital devices in programmable logic devices have been presented. Methods of local traffic control device specification written in VHDL language has been presented, with special attention paid on methods and tools used to verify validity of methods mentioned above. Tha stage of transition from functional description into real model and the method of building a device prototype have been presented as well. For the obtained prototype of traffic control devices reliability measures have been calculated.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję równoległej syntezy głowicy pomiarowej miernika promieniowania nadfioletowego z zastosowaniem matrycy fotodiod sprzężonych z filtrami optycznymi. Omówiono analogowy układ przetwarzania prądów fotoelektrycznych torów pomiarowych głowicy. Scharakteryzowano przykładowe rozwiązanie cyfrowego układu sterowania i obróbki danych miernika aktrynometrycznego. Zawarto również wyniki pomiarów wybranych parametrów modelu głowicy.
EN
This paper presents the method of parallel synthesis a measuring head of UV-meter with using interference filters and UV photodiodes. At the beginning, the idea of multichannel synthesis of spectral response of UV-meters is presented. Further considerations are restricted to analog and digital processing of photoelectric signals of measuring head. In the final part, the results of measurements and theirs interpretation are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.