Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody syntezy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono podstawowe aspekty materiałów o wysokim stopniu zdyspergowania w skali nanometrycznej obejmujące pochodzenie, budowę i klasyfikację, wykazywane właściwości oraz ich metody wytwarzania. Osobliwe właściwości i zjawiska wykazywane przez te materiały sprawiły, że w ostatnich dwóch dekadach jesteśmy świadkami rewolucji materiałowej. Świadczy o tym zarówno i istotny wzrost intensywności prowadzonych prac badawczych jak i rosnący zakres możliwości praktycznego stosowania osiągnięć nanotechnologii we wszystkich dziedzinach naszego życia.
EN
At work are fundamental aspects of materials with a high degree of nanometric scale has dispersed, including their origin, construction and classification, reported properties and manufacturing methods. Peculiar properties and phenonena reported by these materials have made in the last two decades, we are witnessing a revolution in materials. These shows both a significant increase in the intensity of the carried out research work and the growing range of practical applications of nanotechnology advances in all areas of our lives.
2
Content available remote Metody syntezy estrów skrobi i kwasów tłuszczowych
PL
Przedstawiono metody otrzymywania estrów skrobi i kwasów tłuszczowych z wykorzystaniem katalizatorów chemicznych oraz enzymatycznych. Ze względu na różnice w rozpuszczalności poszczególnych substratów omówiono wpływ wyboru medium reakcyjnego na efektywność reakcji.
EN
A review, with 56 refs., of the prepn. methods of the title esters in org. or ionic solvents, under the supercrit. conditions, in absence of solvents as well as by using lipases of microbial origin.
PL
Celem prezentowanych badań była synteza oraz charakterystyka wybranych tlenków metali (TiO2, ZnO2, ZnO, CeO2 o właściwościach promieniochronnych w zakresie UV, jak również tlenków możliwych do wykorzystania jako pigmenty w wybranych formulacjach kosmetycznych (Fe2O3 oraz układy Fe2O3/SiO2). W celu określenia potencjalnej przydatności otrzymanych tlenków jako środków promieniochronnych lub barwiących w kosmetykach, zostały zbadane ich właściwości fizykochemiczne, a w szczególności barwa, zdolności absorpcyjne w zakresie UV-Vis, parametry teksturalne i struktura krystalograficzna.
EN
The aim of the study was to synthesize and characterize some metallic oxides (TiO2, ZrO2, ZnO, CeO2) with potential UV protection properties, as well as oxides that can be used as pigments in cosmetic formulations, namely Fe2O3and Fe2O2SiO3 systems. Physicochemical properties of the synthesized oxides, especially coloration, absorbing power in the UV-Vis region, textural parameters and crystallographic structures were examined.
PL
W artykule opisano materiały nanoporowate ze szczególnym uwzględnieniem węglowych materiałów porowatych. Scharakteryzowano różne metody otrzymywania materiałów porowatych o dobrze rozwiniętej powierzchni właściwej. Omówiono metodę wytwarzania nanoporowatych materiałów węglowo-palladowych, opracowaną w ITR. Zaprezentowano możliwość aplikacji uzyskanych warstw jako warstwy aktywne w detektorach wodoru i jego związków.
EN
Nanoporous materials with partteular consideration carbonaceous porous materials were described. Various methods of synthesis of materials with a high specific surface area were characterized. The method of production of carbonaceous-pallad nanoporous materials, invented in Tele and Radio Research Institute was discussed. Obtained nanoporous films can be used as active layers in hydrogen sensors application.
PL
Podano krótką charakterystykę nanomateriałów węglowych ze szczególnym uwzględnieniem fulerenów, nanorurek węglowych i kompozytowych warstw węglowych zawierających ziarna metalu w matrycy węglowej. Omówiono techniki wytwarzania nanomateriałów węglowych, charakterystykę ich właściwości i metody ich modyfikacji. Zwrócono szczególną uwagę na badania realizowane w PIE.
EN
In this work the carbon nanomaterials are characterized with particular consideration of fullerenes, carbon nanotubes and carbonaceous nanocomposites, composed with metal particles included in carbon matrixes. The synthesis techniques of these materials are presented. The main properties and methods of carbon nanomaterials modification are also given. The special attention was drawn on research realized in Industrial Institute of Electronic.
6
Content available remote Metody specyfikacji, syntezy i weryfikacji hierarchicznych diagramów stanów
PL
W referacie przedstawiono hierarchiczne diagramy stanów jako środek specyfikacji zachowania i syntezy cyfrowych sterowników dyskretnych. Szczególnie skoncentrowano się na pewnych aspektach dynamiki takiego zachowania, opisując pewne szkodliwe zjawiska występujące w zachowaniu, takie jak zakleszczenia i stany nieosiągalne. Ponadto w referacie zmieszczono sposoby ich wykrywania.
EN
The paper presents hierarchical state diagrams as means for behavior specification and synthesis of discrete digital controllers. Special attention is paid to some dynamic aspects of behavior, mainly deadlocks and unreachable states. These flaws of behavior can be formally detected by means of symbolic methods and simple algorithms of detecting them are also contained it this paper.
EN
This paper presents the synthesis of mixed method of characteristic function calIed immobility. The method then is connection of two methods of synthesis: the method of distribution of characteristic into partial fraction and the continued fraction expansion method. The synthesis of discrete mechanical system has been presented.
8
Content available remote Poli(siarczek fenylenu). Cz. I. Otrzymywanie i właściwości
PL
Opracowanie literaturowe. Przedstawiono metody otrzymywania polifsiarczku fenylenu) (PPS). Z dostępnych danych można wnioskować, iż PPS na skalę przemysłową wytwarza się w wyniku homopolrkondensacji halogenotiofenolanów metali alkalicznych lub heteropolikmdensacji 4,4'-dibromobenzenu z bezwodnym siarczkiem sodu w środowisku polarnych rozpuszczalników organicznych. Omówiono procesy krystalizacji i rekrystalizacji PPS. PPS jest polimerem inżynieryjnym o znakomitej odporności termicznej (długotrwała praca w temperaturze do 240°C), ale drogim. Ogrzany do temperatury przekraczającej 300°C ulega cyklizacji, rozgałęzieniu i sieciowaniu; w tych warunkach mogą też tworzyć się liniowe struktury ąuasi-drabinkowe. Oprócz dobrej odporności termicznej, PPS charakteryzuje się znaczną odpornością na chemikalia i rozpuszczalniki, natomiast jest nieodporny na UV, W temp. < 175°C nie rozpuszcza się w żadnym rozpuszczalniku. Ze względu na ostre warunki kondensacji, korozję aparatury oraz toksyczność odgazów i ścieków produkcja PPS jest bardzo trudna.
EN
A review with 24 references covering the methods of preparation and crystallization and recrystallization of PPS. The available data allow to conclude that PPS has been commercially produced via homopolycondensation of alkali metal halophenolates or heteropolycondensation of 4,4'-di-bromobenzene with anhydrous sodium sulfide in polar organic solvents used as reaction media. PPS is an engineering polymer endowed with excellent thermal resistance (long-time operation at 240°C); however, PPS is expensive. When heated to temperatures exceeding 300°C/ PPS undergoes cyclization, branching and crosslinking processes to yield, occasionally, quasi-ladder linear structures. PPS is also well resistant to chemicals and solvents; but not to UV radiation. At temperatures lower than 175°C, PPS is insoluble in any solvent. The acute condensation conditions, corrosion of equipment, and the toxicity of waste waters and off-gases render production of PPS very difficult.
9
Content available remote Silanowe środki wiążące. Część VI. Izocyjanianopropylotrialkoksysilany
PL
Przedstawiono przegląd literatury (głównie patentowej) dotyczący metod syntezy, właściwości fizykochemicznych i za-stosowania propylotrialkoksysilanów z izocyjanianową grupą funkcyjną. Silany te stosuje się jako silanowe środki wiążące, a także jako substraty służące do syntezy nowych silanowych środków wiążących i innych środków pomocniczych. Opisano kilka metod syntezy takich środków. Metoda otrzymywa-nia izocyjanianopropylotrimetoksysilanu z 3-chloropropylotrimetoksysilanu i cyjanianów metali alkalicznych została opracowana przez zespół pracowników Wydziału Chemii UAM oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM w Poznaniu i jest wdrażana do produkcji w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym "Unisil" w Tarnowie.
EN
The (mostly patent) literature was reviewed, covering synthesis, physico-chemical properties and applications of propyltrialkoxysilanes con-taining the isocyanate group. The silanes are used as coupling agents and also as starting materials to prepare new coupling and crosslinking agents. Several syntheses were described. A method for making isocyanatopropyltri-methoxysilane from 3-chloropropyltrimethoxysilane and alkali metal cyanates, developed by the Team of the A. Mickiewicz University's Faculty of Chemistry and the Poznan Science and Technology Park of the University Foundation, is being industrially applied at the UNISIL Co., Ltd., Tarnów, Poland.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.