Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekspert
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Civil transport in NATO
EN
The current security and defence challenges require a new approach to the military logistics. To ensuring collective defence of the Alliance in the 21st century, additionally to the military, a wide range of civilian capabilities and active cooperation between public and private partners, government, science and the private sector is critical. Developing further arrangements to manage efficiently civil capabilities, particularly transport ones, in time of crisis and war and reducing dependency on commercial support will improve military mobility. The article presents current security environment, analysis of NATO civil transport task, structures, procedures and processes enabling civil transport support in crisis and war, including NATO Civil War Time Agencies. This article is related to the research on “Challenges and threats of security and defence of the Republic of Poland in the twenty first century”, which is carried out by the Institute of Security and Defence Systems of the Faculty of Logistics at the Military University of Technology in Warsaw.
PL
Obecne wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wymagają nowego podejścia do logistyki wojskowej. Dla zapewnienia zbiorowej obrony Sojuszu w XXI wieku, oprócz wojskowości, kluczowe znaczenie ma szeroki zakres zdolności cywilnych i aktywna współpraca między partnerami publicznymi i prywatnymi, rządem, nauką i sektorem prywatnym. Opracowanie dalszych rozwiązań w celu skutecznego zarządzania zdolnościami cywilnymi, w szczególności transportowymi, w czasie kryzysu i wojny, oraz zmniejszenie zależności od wsparcia sektora prywatnego poprawi mobilność wojskową. W artykule przedstawiono aktualne środowisko bezpieczeństwa, analizę zadań transportu cywilnego NATO, struktur, procedur i procesów umożliwiających wsparcie transportu cywilnego w sytuacjach kryzysowych i podczas wojny, w tym natowskich cywilnych agencji na czas wojny. Artykuł jest związany z badaniem Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obrony Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku, prowadzonym przez Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obrony Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
EN
This article considers the three main waves of external labour migration from Ukraine to Poland in the second half of the twentieth century. Ukrainian and Polish statistics concerning the study of labour emigration of Ukrainians to the Republic of Poland were submitted and analysed. The author determines the scale of Ukrainian labour migrants and the causes of migration, based on the results of questionnaires.
3
Content available Civil preparedness : new chellenges
EN
The article outlines the new tasks of NATO and allies in the field of non-military preparations, including „civil preparedness”, „civil readiness” and „resilience”. The existing civil NATO structures, as well as the tasks and role of the member states are analysed. NATO system of civil expert is described and changes in national regulations are proposed to enable further use of NATO experts by Polish military and civil bodies.
PL
Artykuł przedstawia nowe zadania NATO i krajów członkowskich w zakresie przygotowań pozamilitarnych, w odniesieniu do których w NATO używa się takich terminów, jak „civil preparedness - przygotowania cywilne”, „civil readiness - gotowość cywilna” oraz „resilience - odporność”. Analizowane są istniejące cywilne struktury NATO oraz zadania i rola państw członkowskich. Opisany jest system cywilnego doradztwa eksperckiego oraz proponowane są zmiany w regulacjach krajowych umożliwiające dalsze wykorzystanie systemu doradztwa na rzecz wojska i instytucji cywilnych.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w terenowych stacjach transformatorowych SN/nN. Wykonano analizę statystyczną danych z 6 stacji. Przeprowadzono analizę porównawczą uzyskanych wyników prognoz za pomocą różnych metod predykcji, w tym prognoz ekspertów. Sformułowano wnioski i spostrzeżenia dotyczące prognoz długoterminowych rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną wykonywanych w terenowych stacjach transformatorowych SN/nN.
EN
This paper concerns issues related to long-term forecasts of annual electrical energy demand in rural transformer stations MV/LV. the analysis of data from 6 stations has been carried out. Comparative analysis of forecasts results obtained by the means of different prediction methods including human experts forecasts has been carried out. Conclusions and remarks concerning long-term forecasts of annual electrical energy demand made in rural transformer stations MV/LV have been formulated.
EN
Expert methods belong to the group of heuristic methods, whose meaning plays more and more significant role in economic phenomena analysis. Data provided in such way should be characterized by good quality. The essential problem in expert research seems to be the problem of reliability of provided information, and what follows, its representativeness. In the article, the expertmathematical method was presented as a method of determining the minimum size of the group of experts, which has a direct impact on research representativeness with assistance of experts. Presentation of the method is supported with empirical example.
PL
Metody ekspertowe należą do grupy metod heurystycznych, których znaczenie w obecnym czasie odgrywa coraz większą rolę w analizowaniu zjawisk ekonomicznych. Dostarczone w ten sposób dane powinny się charakteryzować odpowiednią jakością. Istotny w badaniach ekspertowych wydaje się problem wiarygodności dostarczonych informacji, a co się z tym wiąże – ich reprezentatywności. W artykule zaprezentowano metodę eksperckomatematyczną jako metodę określania minimalnej liczebności grupy ekspertów. Prezentacja metody została poparta przykładami empirycznymi.
PL
W artykule opisano badania kształtowania się stanów ryzyka metanowego z zastosowaniem procedur systemowo-ekspertowej metody oceny jakościowej ryzyka zapłonu i wybuchu metanu (RMQE-IM). Badania przeprowadzono w siedmiu kopalniach węgla kamiennego dla 19 rejonów eksploatacji ścianowej. W ramach badań dokonano identyfikacji i klasyfikacji czynników ryzyka metanowego, usystematyzowanych w cztery grupy. Badania w kopalniach przeprowadzono metodą sondażowo-ekspertową, uczestniczyło 190 ekspertów.
EN
The article describes the research on development of the states of the methane risks using the procedures of the system-expert methods of qualitative assessment of methane ignition and explosion risk (RMQE-IM). The study was conducted in seven hard coal mines for 19 areas of long-wall mining operations. The identification and classification of methane risk factors were performed during the study, structured into four groups. Research in the mines was performed by survey-expert method, attended by 190 experts.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie założeń i opis metody grupowej oceny ekspertów, wybór czynników wpływających i kształtujących system informacji logistycznej w kanałach dystrybucji węgla kamiennego oraz dobór ekspertów do oceny tych czynników. Jest to pierwszy etap badań, mający za zadanie określenie znaczenia ważności wyodrębnionych czynników dla kształtowania systemu informacji logistycznej.
EN
The purpose of this article is to present a description of the assumptions and methods of evaluation group of experts, range of factors that shape the logistics information system in coal distribution channels and selection of experts to assess these factors.
EN
Purpose: The purpose of the paper was to develop a method of methane risk assessment in order to fulfil the technical-organizational and legal requirements for occupational risk assessment in mines. Methane hazard and associated risks of the effects of ignition and/or explosion of methane is one of the most severe natural hazards. Methods: Heuristic methodology based on the Delphi approach and a group survey by a panel of experts, which was named SOPE, was used to assess the magnitude of methane risk. The adopted tools for assessing the current state of methane risk factors and their possible accident consequences were targeted surveys, with the participation of experts representing, mainly, engineering-technical personnel of mine ventilation service. The objectivity and independence of the judgment of the ex-perts was checked by determining indicators of the degree of the experts’ unanimity, indicators of their competence as well as indicators of the validity of their evaluations. The subject matter of the study of methane hazard were five longwall are-as of the "A-Z" twin-mine (after the merge of two mines: Mine A and Mine Z), three longwalls operated towards plant A and two longwalls operated towards plant Z. For the assessment of each area of the mine, a Methane Risk Assessment Questionnaire consisting of 4 assessment cards, was used. The cards included four areas of the studied risk factors, i.e. factors shaping the methane hazard (17 factors), the activity of the methane ignition initiators (19 factors), detection and prevention of methane risk (16 factors) and possible human and material losses (13 factors). Results: The evaluation of 65 factors affecting the causes and consequences of the methane risk in the exploitation area under ana-lysis, was conducted in accordance with the procedure of the adopted method, based on the proposed algorithm. Assess-ments by experts were used to calculate the indicators of the magnitude of methane hazard for each group of factors sepa-rately. Practical implications: A practical example of the application of this method is incorporated in chapter four of this paper, which also discusses the results of the conducted research. Originality/ value: The obtained values of the indicators of methane risk assessment and analysis of their changes showed that the proposed method can be an important element in the design and construction of a modern methane safety system in coal mines. It provides the possibility of controlling this risk and enables the minimization of its consequences in accordance with the criteria of their acceptance, adopted in this paper. The method does not replace the currently used methods of methane risk assessment, but complements them in a significant and modern way.
PL
Koncepcja usług ekosystemowych jest coraz szerzej stosowana zarówno w badaniach naukowych, jak i konstruowaniu polityk publicznych, także w Polsce. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki indywidualnych pogłębionych wywiadów eksperckich ze specjalistami z zakresu ochrony przyrody. Na podstawie wywiadów zidentyfikowano przyczyny ograniczonej obecności koncepcji usług ekosystemowych w polskich politykach publicznych, został oceniony potencjał tej koncepcji w stosunku do różnych sektorów gospodarki, a także wskazano pozytywne i negatywne konsekwencje mogące wynikać z jej praktycznego stosowania.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań nad czynnikami motywującymi ekspertów do udziału w badaniach ankietowych. W badaniach posłużono się ankietą elektroniczną z ekspertami pracującymi w wybranej jednostce organizacyjnej uczelni wyższej.
EN
In this paper the results of the research on the factors which motivate the experts to participate in the surveys are presented. The studies were conducted using an electronic survey with experts from the chosen university.
12
Content available remote Business rules-driven semi-automatic project effort estimation
EN
A new approach to project effort estimation is presented in this paper. It is related to Delphi method of estimation by experts. It also makes use of the business processes and business rules related to the newest OMG standards. A software tool implemented to verify the concept correctness is described.
PL
W artykule przedstawiono nowe podejście do estymowania pracochłonności projektów. Z jednej strony nawiązuje ono do metody Delphi estymowania przez niezależnych od siebie nawzajem ekspertów, a z drugiej strony, w ramach najnowszych standardów OMG, wykorzystuje procesy biznesowe oraz reguły biznesowe. Opisano również opracowane narzędzie stanowiące weryfikację poprawności koncepcji.
PL
W artykule przedstawiono procedurę, na podstawie której dokonano identyfikacji krytycznych czynników sukcesu w zagospodarowaniu majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego. Identyfikacji czynników decydujących o skuteczności zagospodarowania majątku dokonano opierając się na przeprowadzonych badaniach ankietowych na grupie eksperckiej, którą stanowili pracownicy wybranych gmin górniczych oraz wybranych spółek węglowych. Klasyfikacja czynników przeprowadzona została z wykorzystaniem metody względnej ważności obiektów.
EN
In the article represented the procedure on the ground whose one fulfilled the identification of critical factors of the success in the development of liquidated collieries' property. The identification of the factors which determined effective development of liquidated collieries' property basing on effectings inquiry research on the expert group which they determined workers of chosen communes of mining- and chosen coal-companies. The classification of factors effected became with the utilization of the method of the relative importance of objects.
PL
W artykule dokonano rozważań studyjnych, dotyczących wykorzystania: doświadczeń, wiedzy merytorycznej, intuicji, możliwości przewidywań, człowieka tzw. "eksperta" w roli regulatora w układzie automatycznego sterowania obiektem i jego procesem eksploatacji.
EN
The article presents study considerations concerning use of experience, substantial knowledge, intuition, foreseeing capabilities of human – the expert in the role of a regulator in a system of automatic steering of an object and exploitation process. Using the automatic regulation system analysis algorithm presented in the article, one can quickly and surely define stability conditions of modeled object steering system or process of its exploitation based on steering system with expert in a role of a regulator, e.g. using Hurwitz criteria. Precision and quality of regulation with using expert as an regulator rises rapidly and ensures safe and continuous work of object and its exploitation process.
15
Content available remote Grupowa ocena ekspertów w procesach decyzyjnych zarządzania
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z wykorzystaniem grupowej oceny ekspertów w procesach decyzyjnych zarządzania. Rozważono: dobór ekspertów do zespołu oceniającego, wyznaczanie uogólnionej opinii ekspertów za pomocą techniki porównywania obiektów parami. Omówiono problem stopnia zgodności opinii ekspertów oraz przedstawiono trzy metody poszukiwania zespołu ekspertów "umiarkowanie zgodnego".
EN
In the paper problems associated with the application of group experts valuation in decisive processes in management were presented. The selection of experts to evaluative group and assessing of generalised experts' opinion via technique of comparing of objects in pairs were considered. The problem of the level of compatibility of experts' opinions was discussed and three methods of searching of the group of experts called "moderately compatible" were presented.
17
PL
Podczas diagnozowania maszyn dokonujemy pomiarów wielu parametrów diagnostycznych, na podstawie których podejmowana jest decyzja, co do dalszej eksploatacji obiektu. Często, przy ocenie stanu złożonych obiektów technicznych, odwołujemy się do opinii specjalistów. Posiadając odpowiednie środki, prawie zawsze, odwołujemy się do opinii ekspertów, szczególnie gdy w grę wchodzą wysokie koszty usunięcia awarii lub bezpieczeństwo ludzi. Może jednak okazać się, że poziom zróżnicowania znajomości danego problemu przez ekspertów jest różny, a uzyskanie wysokiej jakości opinii wątpliwe. W artykule przedstawiono metodę doboru ekspertów, z zastosowaniem modelu obiektowego aparatury rejestrującej stan obiektu.
EN
When state of the machines is diagnosed we make measures of many diagnostic parameters which create the base that lets us make the decision, how to operate the object in the future? Often while asessing the state of the complex technical objects, we resort to the specialists' opinion. Having the proper means, almost always, we resort to the experts' opinion, especially when the high cost of repairing or safety of people is involved. Howerver it might appear that the diversity of knowledge of given problem among the experts is different and receiving a high quality opinion is doubtful. This is the reason showing the necessity to determine te number of specialists that can be the candidates to the experts team as well as the necessity of conducting the assesment of the diagnostic parameters recorded during the measurements. This article presens the way of choosing the experts while using the object's model of the recording device which registers the condition of the object.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.