Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  underground garages
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano zagrożenia związane z pożarami samochodów elektrycznych w garażach podziemnych. Autorzy wskazują, że zarówno dotychczasowe przypadki takich pożarów, jak i rozwój technologii baterii samochodowych sprawiają, że konieczne jest rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami systemowymi zwiększającymi bezpieczeństwo w przypadku pożaru samochodu elektrycznego w garażu podziemnym - zarówno konstrukcji budynku, jak i ekip ratowniczych.
EN
There are risks associated with electric car fires in underground garages described in the article. The authors indicate that both hitherto cases of such fires and the development of car battery technology make it necessary to start work on system solutions increasing safety in the event of an electric car fire in an underground garage. It concerns both buildings structure and procedures for rescue teams.
PL
Struktura rodzajowa samochodów parkujących w garażach podziemnych zmienia się, związane jest to z pojawieniem się na naszych drogach samochodów elektrycznych. Badania pokazują, że parkowanie samochodów elektrycznych w garażach nie zwiększa prawdopodobieństwa wybuchu pożaru ani jego mocy. Pojawiają się jednak inne zagrożenia związane ze związkami uwalnianymi w czasie palenia się samochodu zasilanego baterią litowo-jonową. W artykule przedstawiono te zagrożenia i rozpatrzono możliwe do zastosowania rozwiązania.
EN
The generic structure of cars parked in underground garages is changing, which is related to the appearance of electric cars on our roads. Researches show that the appearance of electric cars in garages does not increase the probability of a fire and the power of such a fire. However, there are other risks associated with the chemical compounds released during the combustion of a car powered by a lithium-ion battery. The article presents these threats and considers possible solutions.
PL
W pracy przedstawiono syntezę zagadnień związanych z kształtowaniem konstrukcyj-no-przestrzennym garaży podziemnych budowanych w warunkach zwartej zabudowy miejskiej oraz przedstawiono wyniki badań własnych, dotyczących kształtowania konstrukcyjnego tych obiektów.
EN
Increasing demand for greater numbers of motor vehicle parking spaces has become the source of garage structures development in recent years. This fact, the development of city areas and measures being taken to improve the quality of life and housing conditions indicate the necessity to solve even more intricate issues in the scope of technical infrastructure, including parking and garage spaces. The study comprises a synthesis of issues devoted to the spatial and structural planning of underground garages erected in compact urban building developments as well as presents the results of personal research in the scope of structural planning of such buildings.
PL
Zwiększające się potrzeby w zakresie zapewnienia niezbędnej liczby miejsc postojowych na pojazdy samochodowe stały się w ostatnich latach źródłem rozwoju obiektów o charakterze garażowym. W artykule dokonano syntezy zagadnień związanych z kształtowaniem konstrukcyjno-przestrzennym garaży podziemnych wznoszonych w warunkach zwartej zabudowy miejskiej oraz przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących kształtowania konstrukcyjnego tych obiektów, a także wpływu ich realizacji na zabudowę sąsiednią.
EN
Increasing demand for greater numbers of motor vehicle parking spaces has become the source of garage structures development in recent years. The study comprises a synthesis of issues devoted to the spatial and structural planning of underground garages erected in compact urban building developments as well as presents the results of personal research in the scope of structural planning of such structures, including how they affect the building development of neighboring districts.
PL
Zwiększające się potrzeby w zakresie zapewnienia niezbędnej liczby miejsc postojowych na pojazdy samochodowe stały się w ostatnich latach źródłem rozwoju obiektów o charakterze garażowym. Fakt ten, a także rozwój miast, działania na rzecz podnoszenia jakości życia i zamieszkiwania wskazują na konieczność rozwiązywania coraz trudniejszych problemów infrastruktury technicznej, w tym parkingowej i garażowej. Konieczność zapewnienia dostatecznej liczby miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie lub w obiektach nowo budowanych, wynika z przepisów prawnych, a także jest jednym z elementów polityki przestrzennej, ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego. Wybór najkorzystniejszego rozwiązania zaspokojenia potrzeb parkingowych zależy od wielu czynników, z których bardzo istotny, szczególnie w warunkach miejskich ze względu na wysoki koszt gruntów, stanowi absorpcja powierzchni terenu na uzyskanie jednego stanowiska postojowego. W pracy dokonano syntezy zagadnień związanych z kształtowaniem konstrukcyjno-przestrzennym garaży podziemnych wznoszonych w warunkach zwartej zabudowy miejskiej oraz przedstawiono oryginalne wyniki dwudziestoletnich badań własnych dotyczących kształtowania konstrukcyjnego tych obiektów, a także wpływu ich realizacji na zabudowę sąsiednią. Podano cechy optymalnych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych wielokondygnacyjnych garaży zamkniętych przy założonym kryterium minimum powierzchni na uzyskanie stanowiska postojowego samochodu. Na podstawie analiz własnych i wyników pomiarów na obiektach rzeczywistych określono zasięg oddziaływania (wpływu) realizacji obiektu nowo wznoszonego z podziemnymi kondygnacjami garażowymi na zabudowę usytuowaną w bezpośrednim sąsiedztwie. Opracowano także funkcję, na której podstawie można ocenić przemieszczenia pionowe powierzchni terenu. Funkcja ta uwzględnia obciążenie i parametry podłoża gruntowego oraz odległość od krawędzi wykopu.
EN
Increasing demand for the number of parking places for motor vehicles have become in recent years the source of development of garage structures. The aforementioned aspect, the development of town areas as well as measures taken to improve the quality of life and housing conditions indicate the necessity to solve even more intricate issues in the scope of technical infra-structure, including parking and garage places. The necessity to provide the sufficient number of parking places in immediate vicinity or in newly built structures appears from the legal provisions but it is also considered one of the main elements of spatial layout, as laid down by the town planning scheme. The selection of the most advantageous solution to satisfy the demand for parking space depends on various factors, of which really important is, especially in urban conditions, due to high prices of land, take-up of ground surface to provide one, single parking place. The study comprises the synthesis of issues devoted to spatial ancl structural planning of underground garages erected in compact urban building development as well as presents original results of 20-year long own research in the scope of structural planning of such objects, including how they affect the building development of neighbouring districts. The aforementioned study gives the characteristics of best possible functional and spatial solutions for multi-storey enclosed garages with the assumed criterion of minimum surface spent to achieve one parking place for a vehicle. On the basis of own analyses as well as measurement results undertaken and completed on real buildings, the range of influence (effect) of realization of newly erected buildings with underground garage storeys on land development of neighbouring areas has been determined. Additionally, special function has been elaborated which enables to evaluate vertical displacement of the ground. Such function takes into account ballast and parameters of ground base as well as distance from excavation edge.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.