Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wino
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The tradition of wine production and consumption has been known since ancient times. Consumption of wine is particularly widespread in the Mediterranean countries. Wine is composed mainly of water, ethanol, carbohydrates, organic acids, minerals and phenols that shape the taste, aroma and colour of the final product. Phenolic compounds contained in wine also determine its beneficial effect on health. The aim of this article is to characterize the phenolic compounds of wine, as well as presenting the impact of the raw material and wine production process on phenolic content, as well as its healthy properties.
PL
Tradycja produkcji i konsumpcji wina sięga czasów starożytnych. Spożycie wina jest szczególnie rozpowszechnione w krajach basenu Morza Śródziemnego. Wino składa się głównie z wody, etanolu, węglowodanów, kwasów organicznych, składników mineralnych oraz związków fenolowych, które kształtują smak, aromat i barwę produktu finalnego. Obecność związków fenolowych w winie decyduje także o jego korzystnym wpływie na zdrowie. Celem artykułu jest charakterystyka zawartych w winie związków fenolowych, a także przedstawienie wpływu zastosowanego do produkcji wina surowca oraz procesów produkcji wina na zawartość fenoli, jak również ich prozdrowotne właściwości.
PL
Właściwości fizykochemiczne winogron determinują cechy pozyskanych z nich win. Na skład chemiczny owoców winorośli wpływa wiele czynników. W pracy przeprowadzono fermentację moszczu trzech odmian czerwonych winogron pochodzących z regionu klimatu chłodnego. Przedstawiony temat badań jest istotny w dzisiejszych czasach, ze względu na ciągle rosnące zainteresowanie przemysłem winiarskim. W artykule przedstawione zostały wyniki badań (kinetyka fermentacji, zawartość etanolu, cukru oraz kwasowość ogólna i lotna). Na podstawie wyników analiz wykazano międzyodmianową różnorodność winogron i ich wpływ na jakość pozyskanych win.
EN
The physicochemical properties of grapes determine the characteristics of wines obtained from them. Many factors affect the chemical composition of vine fruit. The work carried out must fermentation of three red grape varieties originating from the cold climate region. The presented research topic is even more important nowadays due to the ever-growing interest in the wine industry. The article presents the results of the research (fermentation kinetics, ethanol and sugar content as well as total and volatile acidity). Based on the results of the analysis, it was demonstrated between the variety of grapes and their impact on the quality of obtained wines.
3
Content available remote Wpływ Impulsowego Pola Elektrycznego na zawartość antocyjanów w winie
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analizy wpływu działania impulsowego pola elektrycznego (PEF - pulsed electric field) na poprawę jakości wina poprzez zwiększenie antocyjanów – barwników o udowodnionych właściwościach prozdrowotnych występujących w czerwonych winogronach. Badanie dotyczyło winogron odmiany Marechal Foch, gatunku popularnego na terenie Polski. Przy działaniu pola o natężeniu 5 kV/cm uzyskano 5% wzrost zawartości antocyjanów w wyprodukowanym winie.
EN
In the article the authors present the results of the analysis of the effect of pulsed electric field PEF on the quality of wine by increasing the anthocyanins - dyes with proven health benefits which occur found in red grapes. The research concerned the grapes Marechal Foch, a species popular in Poland. With a 5 kV/cm field, a 5% increase in anthocyans content in the produced wine was achieved.
4
EN
The aim of the study was to determine the content of copper, manganese and chromium in white and red wines available on Polish market. The results have been compared with similar studies of other researchers as well as with the recommendations regarding dietary intake of analysed elements. Statistical analysis showed that there was a statistically important difference in manganese and copper content between the two groups of wines.
PL
Kontrola jakości produktów spożywczych jest bardzo ważna zarówno dla producentów, jak i konsumentów żywności. Zastosowanie metod chemometrycznych znacznie ułatwia prawidłową ocenę jakości żywności. Umożliwia zarówno klasyfikację produktów spożywczych zależnie od ich składu chemicznego oraz ich jakości mikrobiologicznej. W części I artykułu, opublikowanej w nr. 3/2016, przedstawiono najczęściej stosowane metody chemometryczne oraz omówiono ich wykorzystanie do oceny jakości żywności pochodzenia zwierzęcego: mięsa i produktów mięsnych oraz ryb i owoców morza. Część II artykułu jest poświęcona wykorzystaniu chemometrii do oceny jakości napojów i produktów pochodzenia roślinnego, takich jak kawa, herbata, miody, ryż oraz napoje alkoholowe. Dzięki wprowadzeniu metod chemometrycznych możliwa jest np. identyfikacja różnych rodzajów herbat, kaw czy miodów, wyodrębnienie win różnej jakości czy ich rozróżnienie pod względem pochodzenia geograficznego.
EN
Quality control of food products is extremely important, both for producers and consumers of food. In that case, new methods are sought that can provide fast and easy evaluation of food products quality. Chemometrics enable differentiation owf food products according to chemical composition and microbiological quality. Part I of this paper presented most frequently applied chemometric methods and their use in quality control of food of animal origin: meat and meat products as well as fish and sea-food products. In part II of the article, the use of chemometrics in quality control of beverages and food of plant origin, such as: tea, coffee, honey, rice and alcoholic beverages will be described. Due to implementation of chemometric methods, it is possible to identify different varieties of tea, coffee and honey, separation of wines of different quality and their differentiation according to geographical origin
PL
Chemometria należy do działu chemii i łączy elementy statystyki, rachunku prawdopodobieństwa, matematyki i informatyki. Jest narzędziem umożliwiającym analizę wielowymiarowych danych i dokładną interpretację wyników. Znajduje zastosowanie w analityce chemicznej do kontroli jakości produktów spożywczych. W niniejszym artykule opisano zastosowanie narzędzi chemometrycznych do badań jakości popularnych używek: kawy, herbaty, wina oraz piwa. Przedstawiono wykorzystanie chemometrii do klasyfikacji używek, zależnie od ich rodzaju, pochodzenia geograficznego czy składu chemicznego.
EN
Chemometrics is a field of chemistry. It combines the elements of statistics, probability theory, mathematics and computer science. This tool enables multidimensional data analysis and more accurate interpretation of results. It is used in chemical analysis for food products quality control. The article describes the use of chemometric tools for testing the quality of popular stimulants: coffee, tea, wine, and beer. The use of chemometrics to classify stimulants by their type, geographic origin or chemical composition is presented.
7
Content available remote Próba oceny wpływu wybranych metod klarowania na jakość win
PL
Celem niniejszej pracy była próba oceny skuteczności wybranych metod klarowania wina oraz analiza parametrów determinujących jakość próbek wina wyprodukowanego z wykorzystaniem różnych wariantów tego procesu. Materiał badawczy stanowiły próbki wina czerwonego gronowego Cabernet Dorsa, nieklarowanego, producent Winnica Maria Anna w Wyżnem. W ramach niniejszej pracy do klarowania wina zastosowano klarowanie za pomocą substancji organicznych, przy użyciu żelatyny i taniny oraz za pomocą substancji mineralnych (bentonit). W wyniku badań stwierdzono, że zastosowana metoda klarowania wina nie determinuje jego jakości sensorycznej, natomiast może wpływać na poziom zawartości w nim ekstraktu ogólnego.
EN
The aim of this study was to assess the effectiveness of selected methods of wine clarification and analysis of the parameters that determine the quality of the samples of wine produced on the basis of different variants of the process. Material consisted of a sample of red wine grape Cabernet Dorsa, unclarified, producer Anna Maria Vineyard. In the framework of this study, to clarify the wine used clarification of organic matter by means of using tannins and gelatine and with mineral substances (bentonit). The results showed that the method does not determine the wine clarification of its sensory quality, and can affect the levels of the total extract.
PL
Artykuł poświęcony problemowi profesjonalnego przechowywania wina na przykładzie wybranego, poddanego modernizacji obiektu. Na wstępie autorzy szczegółowo omawiają wymagania dotyczące warunków właściwego przechowywania tego wymagającego produktu, a są to: temperatura, wilgotność, wentylacja, drgania i oświetlenie. W dalszej części prezentują stan techniczny wybranego obiektu zarówno pod względem budowlanym jak i istniejącej w nim instalacji chłodniczej. Na podstawie dokonanej oceny określono zakres niezbędnych do wykonania prac modernizacyjnych w odniesieniu do systemu chłodniczego, koniecznego systemu nawilżania powietrza w przestrzeni wewnętrznej komory oraz niezbędnej automatyki gwarantującej utrzymanie wymaganych i stabilnych parametrów cieplno-wilgotnościowych. Publikacja stanowi interesujące studium modernizacji istniejącego obiektu z przeznaczeniem do przechowywania w nim tak wymagającego produktu jakim są wina.
EN
Article devoted to the problem of professional wine storage on the example chosen, the modified object. At the outset, the authors discuss in detail the requirements for proper storage conditions for this demanding product, and they are: temperature, humidity, ventilation, vibration and lighting. Later in the present condition of the object in terms of construction as well as existing in the cooling system. On the basis of this assessment defines the scope necessary for the implementation of modernization works in relation to the cooling system, the necessary air humidification system in the inner space of the chamber and the necessary guarantees to maintain the required automation and stable temperature and humidity parameters. The publication is an interesting study of the modernization of the existing facility for the purpose of storing it as demanding as they are the product of wine.
PL
Odradzające się w Zielonej Górze tradycje winiarskie, doprowadziły także do rewitalizacji Winnego Wgórza - miejsca liczych spotkań i odpoczynku nie tylko mieszkańców, ale i wielu turystów.
11
Content available remote Wine, geology and tourism
EN
Wine is a unique drink, which, when consumed moderately, can significantly improve the health condition. Quality and uniqueness of wine is predominantly dependent on the geological structure of the vineyard locality. Slovakia is lucky enough to possess all elements for high-quality wine production, being able to compete with European, as well as worldwide products. Brief description of history of divine liquor is presented, as well as characteristics of Slovak wine regions and produced wines. Geotourism is connected with the existing and planned Wine Routs.
PL
Wino jest napojem niezwykłym. Jeśli spożywamy je w umiarkowanych ilościach może w sposób znaczący wpłynąć na poprawę naszego stanu zdrowia. Jakość i wyjątkowość wina uzależnione są głównie od budowy geologicznej obszaru, na którym znajduje się winnica. Słowacja jest w szczęśliwej sytuacji, gdyż posiada wszystkie elementy niezbędne do produkcji wysokiej jakości win, mogących konkurować z winami europejskimi, a nawet światowymi. Autorzy przedstawiają krótką historię tego boskiego napoju wraz z charakterystyką regionów produkcji win na Słowacji i samych win. Geoturystyka wiąże się ściśle z istniejącymi i planowanymi "Szlakami Winnymi".
12
Content available remote RP-HPLC and RP-TLC in the analysis of flavonoids
EN
Effect of mobile phase composition on the separation of flavonoids from five major classes (catechins, flavonols, flavanones, flavones and anthocyam'dins) has been investigated on RP-18 TLC plates. Water-acetonitrile mixtures and trifl no ro acetic acid in waier-acetoni-trile mixtures have been used as the mobile phases. An RP-HPLC system for these compounds has also been developed. Interferences from vitamins and methyixanthines in the new RP-HPLC system have been investigated. Flavonoids were determined in fruit, vegetables, wine, tea and urine samples.
PL
Rozdzielano flawonoidy z pięciu gtównych klas (katechiny, flawony. flawanony, flawonole i antocyjanidyny) metodą chromatografii cienkowarstwowej na płytkach RP-18, stosując jako fazę ruchomąmieszaniny wody i acetonitrylu z dodatkiem kwasu trifluorooctowego. Dla tej samej grupy flawonoidów opracowano układ RP-HPLC. W opracowanym układzie badano wpływ interferencji ze strony witamin i metyłoksantyn. Oznaczono zawartość flawonoidów w próbkach: owoców, warzyw, win, herbat i w moczu.
13
Content available remote Modelowanie systemu automatycznego sterowania procesem pasteryzacji
PL
Przedstawiono proces modelowania układu sterowania przepływowym procesem pasteryzacji wina. Obiektem badań dla którego został opracowany system był pasteryzator przepływowy Bełżyce typ"JE". Opracowano algorytm sterowania oraz niezbędne schematy połączeń. Przedstawiono sposób realizacji zadań z wykorzystaniem sterownika PLC. We wnioskach wskazano na korzyści wynikające z prezentowanego rozwiązania: alarmowanie, archiwizacja, pełna integracja z zakładową siecią ETHERNET.
EN
Modelling of automatic control system to continuous-flow wine pasteurization was described. Control system was adapted to existing continuous-flow pasteurizer Bełżyce JE type. The steering algorithm was developed as well as the schemes of essantial connections were designed. The procedure of tasks' realization with the use of programmable logic controller (PLC) was characterized. Conclusions indicate the advantages of presented solution, such as alarming, data storage, full integration with the works' ETHERNET network.
PL
Przedstawiono model matematyczny. Do jego konstrukcji wykorzystano zależność: na obliczanie letalności skumulowanej (wartości pasteryzacyjnej), oraz zaadoptowano prawo Fouriera (przewodzenie ciepła). Przeprowadzono symulację komputerową w programie Matlab 6.0. Wprowadzono zakłócenia w postaci zmian patrametrów wejściowych oraz zmian poszczególnych parametrów w trakcie trwania procesu, które miały za zadanie wyprowadzić układ ze stanu równowagi. Wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych wskazały, że wprowadzenie układu automatycznego sterowania pozwoli utrzymać zadane parametry wyjściowe. We wnioskach wskazano na możliwość wykorzystania programu symulacyjnego jako algorytmu sterującego.
EN
Mathematical model of automatic control in wine pasteurization process was presented. To its formulation the relatioship for calculating cumulated lethality (pasteurizational value) was used as well as the Fourier law of heat conduction was adapted. This simulation was based on MATLAB 6.0 computer programme. Some disturbances were introduced in from of changes in input parameters and changes of particular parameters during the process, in order to bring the system out of equilibrium state. Results of the simulation study showed that the application of automatic control should maintain predicted output parameters. The conclusions indicate the possibility of using simulation programme as a steering algorithm.
15
Content available remote Badanie systemu ręcznego sterowania procesem pasteryzacji przepływowej
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu pasteryzacji prowadzonego z wykorzystaniem ręcznego systemu sterowania. Scharakteryzowano przedmiot badań, który stanowił pasteryzator Bełżyce typ "JE". Badania dotyczyły wpływu ręcznego systemu sterowania na poprawność prowadzenia tego procesu. Obejmowały pomiary podczas pasteryzacji takich wielkości, jak: temperatura wina w procesie wyjaławiania i na wyjściu z pasteryzatora, ciśnienie wina w pasteryzatorze. Uzyskane wyniki badań wskazały na nieprawidłowości prowadzenia tego procesu, wynikające z niedokładnego sterowania zaworem przepuszczającym ogrzaną parę wodną do wymiennika. Docelowo mają za zadanie określić rzędy wielkości niezbęnych parametrów w procesie symulacji pracy modelowanego automatycznego systemu sterowania.
EN
Paper presented the results of testing the pasteurization process operated with the use of manual control system. The pasteurizer of Bełżyce JE type used for tests was characterized. The investigations referred to the effect of applied manual control system on the correctness of pasteurization course. Following parameters were measured during pasteurization: wine temperature - during heat treatment and at the outflow from pasteurizer, the pressure of wine in the pasteurizer. Obtained results showed some irregularities in the course of this process arisen from inaccurate control of the volve supplying heated steam to the heat exchanger. The final task of experiments was to determine the magnitudes of parameters necessary to simulate the operation of model automatic control system.
16
Content available remote Badanie systemu sterowania linią rozlewniczą
PL
Przedstawiono wyniki badań pracy linii rozlewniczej. Polskie regulacje prawne nakładają obowiązek wdrożenia systemu HACCP przez zakłady produkcji i przetwórstwa żywności. Od dnia 1 stycznia 2004 system HACCP stanie się obligatoryjny we wszystkich zakładach produkcji i przetwórstwa żywności w Polsce. W kontekście planowanej modernizacji zakładu przeprowadzono badania systemu sterowania linią rozlewniczą celem określenia krytycznych punktów kontroli. Zwrócono uwagę na długość trwania różnego rodzaju przestojów linii. Pomierzono czasy pracy poszczególnych elementów składowych, zarejestrowano występujące stany alarmowe. Wskazano na nieefektywny czas pracy elementów linii wraz z ich lokalizacją.
EN
The paper presents the results of a bottling line operation. Polish legal regulations assume an obligation to implement the HACCP system by the plants producing and processing food products. From January 1, 2004 on, the HACCP system shall become obligatory for all food production and processing plants in Poland. In view of planned modernization of the plant, a research was conducted on the bottling line control system in order to specify critical inspection points. Attention was paid to the duration of various types of the line's standstill. Working time for individual constituent elements were measured and the warning states were registered. Inefficient working time of the line elements was indicated together with their location.
17
Content available remote Determination of vanadium content in wine by GF AAS
EN
A procedure for the direct determination of vanadium in wine samples by graphite furnace atomic absorption spectrometry is presented. Possible matrix interferences from other organic and inorganic components of wine were investigated. The results obtained by the proposed direct method were validated by comparison with the standard addition method and measurements of decomposed wine samples.
PL
Przedstawiono możliwość bezpośredniego oznaczania zawartości wanadu w próbkach win metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacjąw piecu grafitowym. Sprawdzono wpływ obecności organicznych składników matrycy, jak etanol, glukoza i kwas szczawiowy oraz szeregu jonów metali, występujących zarówno na poziomie makro, jak i w ilościach śladowych. Uzyskane wyniki porównano z metodą dodatku wzorca oraz analizą próbek win po ich mineralizacji z użyciem promieniowania ultrafioletowego.
PL
W dzisiejszym świecie wszechobecnej konkurencji bardzo ważne dla producentów win jest wytwarzanie produktów wysokiej jakości, akceptowanej zarówno przez konsumentów, jak i przez instytucje dopuszczające je do sprzedaży, a także uzyskanie certyfikatów umożliwiających ich eksport.
EN
A solid phase microextraction (SPME) was applied for the static headspace analysis of different volatile organic compounds from wine samples. The 85um polyacrylate (PA) coated fiber for efficient separation of flavour components from wine was used. Final analyses were performed by gas chromatography (GC-FID). Optimal extraction conditions such as: sample volume, extraction time, salt concentration, desorption time and temperature were determined to obtain the highest recoveries and reproducibility results. The concentration of alcohols, terpenes, esters and other volatile organic compounds was performed using of an external standard method. Calculated concentrations of volatile organic compounds allowed to compare the bouquet of different wine samples from various countries.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy jakościowej i ilościowej oznaczania lotnych związków organicznych w próbkach różnych gatunków win statyczną metodą analizy fazy nadpowierzchniowej, wykorzystując technikę mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME). Oznaczania wykonano przy użyciu włókna poliakrylanowego (PA - 5 mm), ale testowano także inne rodzaje faz stacjonarnych. Analizy końcowe wykonano metodą chromatografii gazowej (GC-FID). Aby uzyskać wysoką efektywność ekstrakcji oraz odpowiednią powtarzalność wyników konieczne było wyznaczenie optymalnych warunków izolacji, takich jak: objętość próbki, czas ekstrakcji, dodatek soli nieorganicznej, czas i temperatura desorpcji. Oznaczenia alkoholi, terpenów, estrów i innych związków, wypływających na bukiet wina, wykonano metodą kalibracji bezwzględnej (wzorca zewnętrznego). Uzyskane wyniki pozwoliły właściwie porównać skład win z różnych krajów świata.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.