Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasilanie gwarantowane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną stosowania dynamicznych zasilaczy bezprzerwowych UPS typu DRUPS w systemach zasilania gwarantowanego obiektów data center. Sformułowano wnioski końcowe z wykonanych analiz.
EN
The two parts paper presents technical and economical analysis of the use of dynamic uninterruptible power supplies UPS type DRUPS in guaranteed power supply systems in data center objects. The final conclusions have been formulated from executed analysis.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną stosowania dynamicznych zasilaczy bezprzerwowych UPS typu DRUPS w systemach zasilania gwarantowanego obiektów data center. Sformułowano wnioski końcowe z wykonanych analiz.
EN
The two parts paper presents technical and economical analysis of the use of dynamic uninterruptible power supplies UPS type DRUPS in guaranteed power supply systems in data center objects. The final conclusions have been formulated from executed analysis.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną stosowania dynamicznych zasilaczy bezprzerwowych UPS typu DRUPS w systemach zasilania gwarantowanego obiektów data center. Sformułowano wnioski końcowe z wykonanych analiz.
EN
The two parts paper presents technical and economical analysis of the use of dynamic uninterruptible power supplies UPS type DRUPS in guaranteed power supply systems in data center objects. The final conclusions have been formulated from executed analysis.
PL
W artykule przedstawiono unikalny system zasilania awaryjnego opartego na sześciu zespołach prądotwórczych dużej mocy stanowiących element zasilania gwarantowanego dla potrzeb procesu technologicznego w jednej z największych polskich firm produkcyjnych przemysłu ciężkiego. Zaprezentowany układ automatyki i sterowania pracą zespołów jest uznawany za jedno z najbardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań w Europie. Stopień trudności związany z realizacją tego zadania i koordynacją kilkudziesięciu firm pracujących przy tym projekcie należał do najwyższych w Polsce.
EN
The article presents a unique Emergency Power System based on six high-power generators which is dedicated for the needs of the technological process in one of the largest Polish heavy industry manufacturing companies. The presented automation and control system of six genset is regarded as one of the most technically advanced solutions in Europe. The degree of difficulty associated with the implementation of this task and coordination of dozens of companies working on this project belonged to the highest in Poland.
PL
Temat zasilania gwarantowanego jest obecnie nieodłącznym elementem każdej inwestycji. Praktyka pokazuje, że jest on często pomijany lub rozpatrywany na samym końcu inwestycji, na którym niestety oszczędza się, ponieważ budżet się nie spina. Tego typu podejście to błąd. Po pierwsze na zasilaniu oszczędzać nie wolno. Po drugie odpowiednio dobrane rozwiązanie może z jednej strony zapewnić użytkownikowi bezawaryjną i bezprzerwową pracę urządzeń, a z drugiej pozwala oszczędzać pieniądze w przyszłości, a w niektórych przypadkach nawet zarabiać.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne zasilania odbiorców energii elektrycznej wymagających zwiększonej pewności dostaw. Omówiono układy zasilania o różnym stopniu niezawodności. Przeanalizowano możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w układach zasilania gwarantowanego.
EN
The two parts paper presents selected technical and economic aspects of power supply to electric energy consumers requiring of increased reliability of energy supply. Electric energy supply systems with various degrees of reliability were discussed. The possibilities of using renewable energy sources in guaranteed power supply systems were analyzed.
PL
Niniejsza publikacja obejmuje charakterystykę energoelektronicznych systemów zasilania gwarantowanego AC stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. W artykule Przestawiono i z charakteryzowano najczęściej spotykane konfiguracje systemów zasilania wykorzystujące UPS. Określono wady i zalety zamieszczonych rozwiązań. Jako praktyczny przykład energoelektronicznego systemu zasilania AC zamieszczono zastosowanie wykorzystane w Elektrowni Łagisza w Będzinie. Przy nowo wybudowanym bloku o mocy 460 MW wykonano konfigurację niezawodnego systemu zasilającego potrzeby własne zabezpieczając je przed skutkami awarii zasilania. Omówiono układ napięcia gwarantowanego zapewnia bezprzerwowe zasilanie obwodów sterowniczych i urządzeń bezpieczeństwa kotła, turbiny, generatora, urządzeń nadrzędnego systemu sterowania automatyką bloku a także lampami oświetlenia awaryjnego.
EN
This publication covers the characteristics of power electronic AC power systems used in various industries. Changed and characterized the most common configurations of power systems using UPS. Shown advantages and disadvantages listed solutions. As a practical example of the power electronic AC power system contains the application used Łagisza plant in Bedzin. With a newly built block of 460 MW performed configure a reliable power system needs of their own to protect them from the effects of a power failure. Discusses the guaranteed voltage system provides uninterrupted power supply control circuit and the safety equipment of the boiler, turbine, generator, main control system equipment automation block and emergency lighting lamps.
PL
W artykule przedstawiono systemy zasilania gwarantowanego dla obiektów typu data center według standardu Tier. Przedstawiono charakterystykę 4 klas niezawodności wg standardu Tier wraz z ich porównaniem. Sformułowano ponadto praktyczne uwagi i wnioski końcowe.
EN
The paper presents emergency power systems for data center objects according to the Tier standard. Characteristic of four reliability classes according to the Tier standard and comparison of reliability classes have been presented. Practical remarks, conclusions and final remarks have been formulated.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono analizę techniczną i ekonomiczną wybranych elementów zasilania gwarantowanego dla obiektów typu data center. Przedstawiono uproszczony przykładowy projekt zasilania gwarantowanego. Omówiono zagadnienia dostępności systemu zasilania, kosztów projektu oraz alternatywne rozwiązania urządzeń UPS. Sformułowano ponadto uwagi I wnioski.
EN
The two parts paper presents technical and economical analysis of chosen elements of uninterruptible power for data center objects. Simplified uninterruptible power project has been presented. Chosen aspects of power supply availability, costs of project and optional solution for UPS have been described Conclusions and remarks have been formulated.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono analizę techniczną i ekonomiczną wybranych elementów zasilania gwarantowanego dla obiektów typu data center. Przedstawiono uproszczony przykładowy projekt zasilania gwarantowanego. Omówiono zagadnienia dostępności systemu zasilania, kosztów projektu, alternatywne rozwiązania urządzeń UPS oraz sformułowano uwagi i wnioski.
EN
The two parts paper presents technical and economical analysis of chosen elements of uninterruptible power for data center objects. Simplified uninterruptible power project has been presented. Chosen aspects of power supply availability, costs of project and optional solution for UPS have been described Conclusions and remarks have been formulated.
PL
Artykuł jest kontynuacją wcześniejszej publikacji autora pochodzącej z Elektro.Info nr 9/2013 („Dobór mocy zespołu prądotwórczego (część 1). Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego”). Jego merytoryka dotyczy zasad projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz oceny skuteczności samoczynnego wyłączania w instalacjach zasilanych przez zespół prądotwórczy.
PL
W artykule uzasadniono stosowanie systemów zasilania gwarantowanego w warunkach polskiego niskoenergetycznego budownictwa jednorodzinnego. Systemy takie miałyby zapewniać zasilanie gwarantowane dla urządzeń, takich jak kotły na paliwo stałe, panele solarne, lodówki itp. Opisany przykład działającego takiego systemu w Polsce wykazuje, że do zasilania tego rodzaju można z powodzeniem wykorzystać energię słoneczną (PV) buforowaną w akumulatorach i zasilać dom w sposób nie tylko awaryjny, ale również okresowo, jako alternatywę do zasilania z ZE. Opisano 72 godziny pracy systemu, gdzie podczas majowych przymrozków system dostarczał 90–100% energii potrzebnej na zapewnienie komfortu w budynku, automatycznie regulując aktualne źródło energii elektrycznej.
EN
The article discusses the potential role of UPS systems based on PV and wind generators supply in residentail buildings in rural areas of Poland. Some other ready made solutions are descibed like Home Back Up Power Stations. In the paper author shows the pioneer system based on modified APC UPS with 1000 Ah batteris supplied form PV 50 VDC system instead of grid power.The solution is able to combine the supply and demand of power and manage to store the energy from day time to night and cloudy days efectively. Carried out 72 hour full back-up measurements shows a need of direct connection of the UPS to home BMS in order to introduction few levels of power supply according to the home power consumption.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z niezawodnością i bezpieczeństwem w centrach przetwarzania danych. Szerzej omówiono niezawodność zasilania wraz z przykładami urządzeń. Przedstawiono ponadto skrótowe opisy dwóch różnych obiektów typu data center.
EN
The paper presents chosen aspects of security and reliability in data center. Reliability of electricity supply was described and some examples of devices. Short description of two examples of data center were also presented.
PL
Zgromadzenie dużej liczby baterii akumulatorów stanowiących zasobnik energii zasilacza UPS może stwarzać zagrożenie wybuchowe za sprawą wydzielającego się z nich wodoru. Podczas ładowania oraz rozładowywania każdy akumulator, bez względu na swoją budowę, wydziela mniejsze lub większe ilości wodoru, który tworzy z powietrzem mieszaninę. Po przekroczeniu określonego stężenia mieszanina wodoru z powietrzem uzyskuje właściwości wybuchowe. Ilość wydzielanego wodoru zależy od typu baterii oraz wartości prądu ładowania lub rozładowania. Wbrew powszechnym opiniom, że baterie z zaworem VRLA są bateriami bezobsługowymi, wydzielają one również wodór, który w określonych warunkach może tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową. Do zainicjowania wybuchu tej mieszaniny wymagane jest dostarczenie określonej energii.
PL
Systemy równoległe UPS można wykorzystać do pracy w konfiguracji redundantnej lub sumacyjnej. System redundantny stosuje się do zwiększenia niezawodności poprzez wprowadzenie nadmiarowości modułów UPS N+1. Analizie, w której brano pod uwagę m.in. dostępność (dyspozycyjność), MTBF, MTTR oraz koszty, poddano system składający się odpowiednio z jednego dwóch, trzech oraz czterech zasilaczy UPS.
PL
W zależności od rodzaju odbiorników i stopnia ich ważności dla użytkownika stosowane są różne rozwiązania samych zasilaczy UPS oraz układów UPS zasilania gwarantowanego. Podstawowcyh wyznacznikiem doboru odpowiedniego układu zasilania jest wymagana niezawodność systemu zasilania. Nie istnieją systemy w 100% niezawodne. Przy wyborze rozwiazania zawsze dochodzi do kompromisu pomiędzy pożądaną niezawodnością a kosztem systemu zasilania gwarantowanego.
PL
Omówiono specjalistyczne programy komputerowe wykorzystywane na potrzeby systemów zasilania gwarantowanego w sieciach komputerowych.
EN
The paper presents specific software used in guaranteed power supply systems for computer networks.
PL
Przedstawiono sposób rozwiązania zasilania obwodów wtórnych napędów urządzeń pomocniczych kotła bloku jednej z elektrociepłowni na terenie południowej Polski. Obwody wtórne, czyli obwody sterownicze i sygnalizacyjne urządzeń kotłowych zasilane są z szaf napięcia gwarantowanego 230 V AC, gdyż ze względu na swoją specyfikę pracy wymagają zapewnienia im ciągłości dostaw energii elektrycznej, czyli niezawodności zasilania. Rozwiązanie, to zostało zrealizowane w ramach modernizacji bloku BC50 we wspomnianej elektrociepłowni. Jednym z elementów remontu bloku o mocy 50 MW była wymiana istniejących rozdzielnic i kabli, w tym właśnie rozdzielnicy zasilającej urządzenia pomocnicze kotła. Główny nacisk został położony na przedstawienie i opisanie sposobu zasilania obwodów wtórnych tychże napędów.
EN
Presented is solution of a problem referring to secondary circuits feeding boiler unit auxiliaries drives in one of power plants in southern Poland. Secondary circuits, i.e. control and alarm circuits of the boiler unit, are fed from a power cubicle of 230 V/AC guaranteed voltage, because - concerning the specific character of their work - they need reliable power supply. The solution was applied during boiler unit BC50 modernization in the power plant mentioned above. One of the elements of 50 MW block overhaul was replacement of the existing switchgears and cables including the switchgear feeding boiler auxiliaries. Main stress is laid on presentation and description of feeding secondary circuits of these drives.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.