Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czujnik gazu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In recent years, smog and poor air quality have become a growing environmental problem. There is a need to continuously monitor the quality of the air. The lack of selectivity is one of the most important problems limiting the use of gas sensors for this purpose. In this study, the selectivity of six amperometric gas sensors is investigated. First, the sensors were calibrated in order to find a correlation between the concentration level and sensor output. Afterwards, the responses of each sensor to single or multicomponent gas mixtures with concentrations from 50 ppb to 1 ppm were measured. The sensors were studied under controlled conditions, a constant gas flow rate of 100 mL/min and 50 % relative humidity. Single Gas Sensor Response Interpretation, Multiple Linear Regression, and Artificial Neural Network algorithms were used to predict the concentrations of SO2 and NO2. The main goal was to study different interactions between sensors and gases in multicomponent gas mixtures and show that it is insufficient to calibrate sensors in only a single gas.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań czujnika elektrokatalitycznym w atmosferze zawierającej chlor. Prezentowane badania dotyczą czujnika wykonanego w technologii ceramicznej na bazie NASICONu posiadającego dwie okrągłe, platynowe elektrody. Wykonano pomiary w różnych temperaturach w celu wyznaczenia optymalnej temperatury działania czujnika.
EN
In this paper performance of an electrocatalytic sensor in presence of chlorine is investigated. Presented studies concern sensor prepared in ceramic technology based on NASICON as a solid electrolyte with two round shaped platinum electrodes. Measurements in different temperatures have been performed in order to determine optimal sensor working temperature.
PL
W tej pracy przedstawiono wyniki badań amperometrycznego czujnika dwutlenku siarki z ciekłym elektrolitem, siarczanortęciową elektrodę odniesienia oraz elektrodę roboczą w postaci membrany wykonanej z polimerowego elektrolitu stałego (Nafionu) pokrytej złotem. Głównym celem przedstawionych badań było określenie wpływu składu elektrolitu wewnętrznego na właściwości czujnika. Przebadano czujnik wypełniony 1M i 5M kwasem siarkowym.
EN
In this work investigation of an amperometric sulphur dioxide sensor with a liquid electrolyte, a mercury sulphate reference electrode and solid polymer electrolyte (Nafion) covered with gold as a working electrode properties is presented. The main goal of this research is to determine the influence of internal electrolyte composition on the sensor properties. Sensor filled with 1M and 5M sulphuric acid has been studied.
EN
The paper deals with the investigations concerning the influence of the changing gas environment on electrical resistance of zinc oxide (ZnO) nanostructures. The investigated structures are wide-gap semiconductors with the morphology of ZnO flower-shaped agglomerates of nanostructures. The resistance changes of these nanostructures were tested under the influence of various gases such as nitrogen dioxide (NO2), hydrogen (H2), ammonia (NH3) and also of humidity changes of carrier gases. To clarify the mechanisms of physicochemical processes in ZnO nanostructures during their interaction with gaseous environments, investigations were performed in two different carrier gases, viz. in synthetic air and in nitrogen. The study was carried out at a structure temperature of 200◦C.
5
Content available remote Korekcja nieliniowości charakterystyk rezystancyjnych czujników gazów
PL
Półprzewodnikowe rezystancyjne czujniki gazów, pomimo wysiłku konstruktorów, wykazują szereg niekorzystnych właściwości metrologicznych, w tym znaczną nieliniowość charakterystyk przetwarzania. W artykule opisano metodę wyznaczania charakterystyki przetwarzania dla pewnej klasy czujników tego typu i przedstawiono uzyskane wyniki. Zaproponowano analogowy układ kondycjonowania pozwalający na kształtowanie charakterystyk przetwarzania części analogowej toru pomiarowego, a w szczególności uzyskanie znacznie lepszej liniowości w szerokim zakresie stężeń gazów. Zamieszczono zależności opisujące układ. Przedstawiono charakterystyki toru pomiarowego uzyskane przy zastosowaniu czujnika typu TGS 3870, przeznaczonego do zastosowań w miernikach stężenia tlenku węgla i metanu. Proponowany układ może znaleźć zastosowanie również dla innych typów półprzewodnikowych, rezystancyjnych czujników gazów.
EN
The transfer curves of gas sensors based on semiconductor sensing materials (like SiO2) usually are strongly nonlinear. The characteristics given in data sheets are not precise enough to design a transducer for gas concentration measurements, therefore an individual calibration of the sensor is needed. This paper describes a method of determination of the transfer curve for selected types of semiconductor resistive gas sensors. There is also presented an electronic conditioning device, designed to considerable improve linearity for the measuring transducer, composed of the sensor and conditioning device. This device was applied to TGS3870 sensor, which is sensitive to carbon monoxide and methane. Linearity of transfer curves is considerably better in comparison with that ones for the sensor.
PL
Czujniki wykrywające wodór i inne gazy w oleju działają na różnych zasadach, co stanowi o ich zaletach i ograniczeniach. Dotychczas głównym ograniczeniem powszechnego zastosowania układów monitorujących zawartość gazów w oleju była wysoka cena. Opracowanie układu monitorującego w oparciu o palladowy czujnik zawartości oleju uprościło konstrukcję i obniżyło cenę takiego układu do poziomu uzasadniającego jego stosowanie do transformatorów średniej mocy.
EN
Gas in oil monitoring devices for condition assessment of HV power-transformer insulation have been reviewed for their measuring characteristics, complexity of design and cost. More advanced, complex and expensive monitors have been installed on large and strategically important transformers. However, the medium-power transformers constitute majority of transformer population in electric-power systems, but the high price of monitoring devices prevented their application to the medium-power units. The recently designed inexpensive Hydrogen-in-oil monitor uses a Palladium alloy sensor that reduces complexity and cost of this monitor effectively. Installation of such a simple monitoring system on medium-power transformers is economically justified, in particular on units with service-aged paper-oil insulation. The paper describes on-line diagnostics of power transformers with various measuring devices. Such diagnostics is based on measurements of hydrogen, carbon oxides, gas chromatography, photo-acoustic gas spectrography.
EN
In this paper, experimental investigations of carbon monoxide (CO) influence on organic materials, namely the plasma of human blood, natural proteins in egg white (albumin) and liquid crystal materials, are presented.
PL
W artykule opisano eksperymentalne badania wpływu tlenku węgla (CO) na wybrane materiały organiczne: osocze ludzkiej krwi i naturalne białko jaj (albuminę), oraz materiały ciekłokrystaliczne.
EN
For the purpose of this work TiO₂ : (V, Ta) thin films have been manufactured and characterized. Two types of performed measurements, that are conductometrical and thermoelectrical and differences between them have been especially discussed. Measurements of response and recovery times of Ti0₂ : (V, Ta) thin film gas sensor in the presence of isopropyl alcohol have been carried out. Optical properties, i.e. transparency and its changes in the presence of isopropanol have been also studied.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania wytworzonych cienkich warstw TiO₂ : (V, Ta). Wykonano pomiary konduktometryczne oraz termoelektryczne badanych cienkich warstw i omówiono różnice między nimi. Wyznaczono czasy odpowiedzi oraz odtrucia gazoczułych cienkich warstw TiO₂ : (V, Ta) dla pobudzenia parami alkoholu izopropylowego. Badano również zmianę właściwości optycznych cienkich warstw w obecności izopropanolu.
EN
In this study properties of Nasicon solid state gas sensors working in electrocatalytic mode are investigated. The principle of operation of such sensors is based on the excitation with a periodic potential signal, while current response is recorded. The sensors are prepared in ceramic technology with two different constructions. One construction is a symmetrical, sandwich type structure with electrolyte between two identical gold electrodes. In the second, the same structure is used, but the electrodes are covered with auxiliary layer of sodium nitrite. Nitrogen dioxide sensing properties of both sensors are determined and compared.
PL
W pracy zostały przedstawione wyniki pomiarów czujnika na bazie Nasiconu pracującego w trybie elektrokatalitycznym. Czujniki takie pobudzane są zmieniającym się napięciem przy jednoczesnym pomiarze odpowiedzi prądowej. Przygotowano czujniki ceramiczne o dwóch różnych typach. Pierwszy z nich to czujnik posiadający dwie identyczne elektrody złote, pomiędzy którymi znajduje się elektrolit stały. Drugi czujnik posiada złote elektrody dodatkowo pokryte warstwą azotanu (III) sodu. Zmierzono i porównano odpowiedzi obu czujników dla różnych stężeń dwutlenku azotu w mieszaninie z powietrzem.
PL
Rozważane są wybrane aspekty zastosowania dwuwymiarowych kryształów fotonicznych jako elementów aktywnych w optycznych czujnikach gazów. Działanie analizowanych czujników oparte jest na metodach spektroskopii absorpcyjnej. Możliwe do uzyskania w krysztale fotonicznym znaczące obniżenie prędkości grupowej światła, tzw. efekt powolnego światła (ang. slow light), podnosi efektywność oddziaływania pomiędzy falą świetlną a ośrodkiem gazowym.
EN
Selected aspects are discussed of two-dimensional photonic crystals to be applied as active elements of spectroscopic gas sensors. Absorption spectroscopy methods are employed in the sensors considered. Significant decrease in light wave group velocity, the slow light effect, obtainable in photonic crystals enhances the efficiency of the light-gas interaction.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki analizy zjawisk zachodzących w czujnikach gazu o mieszanym potencjale. Prezentowane opracowanie dotyczy interpretacji wyników pomiarowych czujnika wykonanego standardową techniką grubowarstwową, który posiada dwie elektrody wskaźnikowe wykonane odpowiednio na bazie SnO₂ i WO₃.
EN
This paper presents the analysis of phenomena occurring in a mixed-potential gas sensors. The results concern a thick film sensor with two sensing electrodes made on the basis of SnO₂ and WO₃.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań rezystancyjnych czujników gazu z filtrem aktywnym, które wykonano na bazie SnO₂. Analizowane struktury wykonano techniką sitodruku i poddano charakteryzacji metodą temperaturowo stymulowanej konduktancji. Pomiary prowadzono w atmosferze czystego powietrza oraz w atmosferze zawierzającej śladowe ilości amoniaku.
EN
In the paper the results of SnO₂ gas sensors with an active filter has been presented. The analyzed structures were manufactured in standard thick film technology and characterized by using temperature stimulated conductance measurements (TSC). The investigations were performed in air and ammonia.
EN
In this paper, a low-noise, low-power and low voltage Chopper Stabilized CMOS Amplifier (CHS-A) is presented and simulated using transistor model parameters of the AMS 0.35 μm CMOS process. This CHS-A is dedicated to high resistive gas sensor detection. The proposed CHS-A using Chopper Stabilization technique (CHS) exhibits an equivalent input referred noise of only 0.194 nV/√Hz for a chopping frequency of 210 kHz under ۫.25 V supply voltage and 26.5 dB voltage gain. The inband PSRR is above 90 and the CMRK exceeds 120 dB. At the same simulation condition, the total power consumption is 5 μW only.
EN
We present work related to producing conductive layers for LTCC gas sensors via laser patterning. The sensor structure is made of Heraeus CT700 substrate material, with three metallization layers: contact layer (Ag, bottom), heater layer (PdAg, middle) and electrode layer (Ag, top). On the top layer, a gas sensitive layer is subsequently deposited in a separate thin-film process. All of the metallization layers are produced by the process of selective laser ablation, i.e. first a uniform paste layer is screen printed on the substrate and then a Nd:YAG laser (λ=355 nm) is used to selectively ablate the conductor material, producing a desired pattern. A careful selection of laser machining parameters ensures that all of the conductor material is ablated while minimizing the losses of substrate material. The sheets are subsequently stacked, laminated and cofired. The laser patterning method compares favorably with screen printing, allowing us to produce high density patterns (line width 70-100 µm), with errors on the level of 10 µm. Furthermore, it eliminates the photochemical process of screen preparation, which makes it an attractive choice for rapid prototyping applications. Optical microscopy and precision X-ray imaging are used to determine the final geometry of fired structures.
PL
W artykule opisano zastosowanie obróbki laserowej do wytwarzania ścieżek przewodzących w technologii LTCC. Zaprezentowano strukturę czujnika gazu wykonaną z trzech warstw folii ceramicznej Heraeus CT700, na których znajdują się ścieżki przewodzące. Warstwa gazoczuła naniesiona została na elektrody w osobnym procesie cienkowarstwowym. Wzory warstw metalizowanych wykonano wykorzystując selektywną ablację laserową tzn. na podłoże nadrukowano jednorodne pola pasty przewodzącej, a następnie przy pomocy lasera Nd:YAG o długości fali 355 nm usunięto zbędne obszary pasty, uzyskując pożądany (zaprojektowany) wzór. Staranny dobór parametrów pracy lasera pozwolił na całkowite usunięcie pasty przewodzącej z powierzchni surowej taśmy ceramicznej przy minimalnych stratach materiału podłoża. Uzyskiwanie wzorów metodą selektywnej ablacji laserowej jest wygodną alternatywą dla procesu sitodruku, zwłaszcza na etapie tworzenia prototypu, gdyż eliminuje potrzebę wykonywania nowego sita przy każdej modyfikacji projektu. Ponadto pozwala na otrzymywanie bardzo precyzyjnych wzorów (szerokość linii 70-100 µm) z dokładnością na poziomie 10 µm. Do kontroli geometrii gotowych struktur LTCC wykorzystano mikroskop optyczny oraz precyzyjne obrazowanie promieniowaniem rentgenowskim.
EN
Electrocatalytic gas sensor working principle is based on acquisition of an electric current, while voltage ramp is applied to the sensor. The current-voltage response depends in a unique way on the type and concentration of ambient gas. Usually a linearly changing voltage excitation signal of symmetrical triangular shape in range from 5 V to -5 V is applied to the sensors terminals. In this study investigation results of electrocatalytic gas sensors with voltage excitation of non-triangular shape will be presented. The main goal is to shorten measuring time without negatively affecting electrocatalytic gas sensor properties, such as sensitivity or selectivity. Presented results concern sensors based on NASICON prepared in ceramic technology used for the determination of NO2 concentration in mixtures with synthetic air.
PL
Elektrokatalityczny czujnik gazu pracuje w trybie woltamperometrycznym. Pobudzony jest zmieniającym się napięciem przy jednoczesnym pomiarze prądowej odpowiedzi czujnika. Charakterystyka prądowo-napięciowa ma unikalny kształt, uzależniony od stężenia i rodzaju gazów w otoczeniu czujnika. Jako pobudzenie zazwyczaj stosowane jest napięcie liniowo narastające w zakresie 5...-5 V napięcie o symetrycznym, trójkątnym kształcie. W pracy przedstawiono wyniki badań elektrokatalitycznego czujnika gazu pobudzanego napięciem o kształcie innym niż trójkątne. Celem tego podejścia jest skrócenie czasu pomiaru bez negatywnego wpływu na właściwości czujnika, takich jak czułość lub selektywność. Przedstawione wyniki dotyczą czujnika przygotowanego w technologii ceramicznej na bazie NASICONu zastosowanego do określenia stężenia NO2 w mieszaninie z powietrzem.
EN
The microstructure, the composition and DC behaviour of a heterojunction gas sensor formed between SnO2 and 0.8% Au doped WO3 were evaluated. The sensor was prepared by standard thick film technology. The single phase layers and the junction region show a porous structure. The electric measurements were performed in a wide range of temperatures and bias voltages in the rang from -1 to +1 V. The n-n heterojunction show a rectifying behaviour in temperatures from 200 to 400°C.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań heterozłączowego czujnika gazu na bazie trójtlenku wolframu domieszkowanego złotem i dwutlenku cyny. Analizowany czujnik został wykonany standardową techniką grubowarstwową. Badania mikrostruktury i składu chemicznego poszczególnych warstw oraz obszaru złącza wykazywały, że charakteryzują się one dużą porowatością. Pomiary metodą cyklicznej woltamperometrii w szerokim zakresie temperatur w zakresie napięcia polaryzacji od -1 do +1 V ujawniły, że złącze WO3 +Au/SnO2 posiada właściwości prostujące w zakresie temperatury od 200 do 400°C.
17
Content available remote Wyznaczanie stężeń gazów dla matrycowych nieselektywnych czujników gazów
PL
Opisano i porównano cztery metody wyznaczania końcowego wyniku pomiaru przy wykorzystaniu w torze pomiarowym czujników nieliniowych i jednocześnie nieselektywnych, (wrażliwych na wielkości dodatkowe). Jako modele charakterystyk odtwarzania oraz modele wpływu wielkości dodatkowych przyjęto wielomiany maksymalnie 2 stopnia. Skuteczność proponowanych metod sprawdzono przy wykorzystaniu danych eksperymentalnych uzyskanych dla matrycowego przetwornika stężeń gazów w mieszaninach, w którym wykorzystano czujniki metanu TGS2611 i dwutlenku węgla TGS5042 oraz czujniki wilgotności i temperatury.
EN
In spite of progress in theory and technology of sensors, especially gas sensors, there is still difficult to obtain good metrological properties of them. The most important disadvantages are nonlinearity of transfer curve and quite big sensitivity for additional quantities, mainly temperature, humidity but also other gases in case of gas sensors (i.e. non-selectivity). To apply such sensors in gas concentration measurement transducers some effective methods of measurand reconstruction are required. There are described and compared four numerical methods in this article. The general assumption was that as well the main inverse transfer characteristic as the influence characteristics are described by the polynomials of order not higher than two. The first method does not include correction of additional quantities influence and was included only to compare with other methods result. Efficiency of proposed methods was tested using set of data obtain experimentally for two kind of multi-component (matrix) gas sensors based on Taguchi sensors and integrated temperature and humidity sensor. In conclusion was stated that it is possible to reach quite good efficiency of correction when a multiplicative inverse model of sensor is used, described by 18 coefficient (the 3-rd method). In this case the calibration procedure is rather laborious, but a procedure of coefficient determination and correction procedure are quite simple. Efficiency of the 4-th method is very high, but determination of inverse model coefficients is very complicated.
18
Content available remote The monitoring of oil transformer by gas and moisture sensor
EN
The paper deals with the physical fundamentals of the monitoring of values of high-voltage oil transformer 22/0,4 kV by oil Hydran sensor of gases and moisture and other assistant diagnostic apparatuses: optical temperature sensors and electric quantities analyser.
PL
W artykule przedstawiono metodę monitorowania stanu oleju w transformatorze mocy 22/0.4 kV przy wykorzystaniu czujnika gazu i wilgotności. Metoda wspomagana jest innym narzędziami diagnostycznymi – optycznym czujnikiem temperatury i analizatorem wielkości elektrycznych.
19
Content available remote Przetwornik do pomiaru stężeń gazów w mieszaninie gazowej
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dwóch typów nieselektywnych czujników tlenku węgla i metanu. Badania dotyczyły charakterystyk przetwarzania i wpływu wielkości dodatkowych (temperatury i wilgotności). Opisano stosowane układy kondycjonowania, odmienne od typowo stosowanych do współpracy z tymi czujnikami, a pozwalające na optymalizację charakterystyk. Wyniki badań wykorzystano do konstrukcji opisanego przetwornika stężeń tlenku węgla i metanu w mieszaninie.
EN
Gas sensors are widely applied in gas detectors. In such application a good metrological properties are not essential. In measuring devices, however, good metrological properties are very important. Good linearity of calibration curve, small sensitivity to additional quantities (including other gasses) are required. Unfortunately such properties are not typical for gas sensors. In this paper an measuring transducer of methane and carbon monoxide concentrations in gas mixture is proposed. Two sensors of FIGARO type 3870 and 2442 and integrated humidity and temperature sensor SHT75 are applied. The gas sensors were investigated – calibration curves and influences of other mentioned quantities were determined. The calibration data allowed to create a mathematical model for reconstruction of gases concentration in mixture. Conditioning circuits for both sensors are presented, too.
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań warstw gazoczułych otrzymywanych metodą zol-żel. Zol przygotowywano na bazie SnCI4 i nanoszono go na podłoża metodą spin coating. Otrzymano warstwy cienkie, ciągłe, drobnokrystaliczne o dobrej adhezji. Czujniki z warstwą zol-żel charakteryzowały się bardzo dużą czułością, silnie zależną od krotności nanoszenia zolu. Badania prowadzono w atmosferze par etanolu. Tak duża czułość obserwowana jest w materiałach nanokrystalicznych, w których obszar zubożony zajmuje całą objętość warstwy gazoczułej.
EN
In this paper the study of SnO2 sensing layers prepared by using a sol-gel technique has been presented. The tin dioxide sol were deposited by spin coating method. The developed sensing layers had a noncrystalline structure and shows excellent adhesion to the substrates. A strong influence of the thickness of deposited material on the gas sensing properties was observed. The small size of the SnO2 grains leads to high sensitivity.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.