Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 166

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  INSPIRE
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
In Poland, the cadastre is the basic register which is the source of information on cadastral entities and their property.Therefore, it should constitute a reliable source of information in the scope of establishing the range of law, its nature,but also the subject of its ownership. However, it is necessary to be able to not only check the current information on thelegal status and its scope, but also review past statuses or determine the rights that will influence real estate in thefuture. The cadastre and related rights are changing very dynamically over time, and each state has a very strictreference to the previous state. Therefore, in order to manage real estate in the most effective way, it is necessary torecord temporal attributes of cadastre objects.The main objective of this paper is to define the legal issues related to the possibility of registration at the time ofcreation or modification of object in the Polish cadastre. This paper includes analyses of both Polish legal regulations andEuropean standards and norms. Moreover, the article presents the results of comparative analyses concerning the datamodel of cadastre and INSPIRE and Land Administration Domain Model (LADM) data models for the theme cadastralparcel in terms of temporal aspect.
2
Content available Wyzwania kartografii geologicznej w Polsce
EN
Geological mapping is a highly interpretive and scientific process that produces a range of map products for many different uses, basically for sustainable land and mineral resources management. This is a primary and principal task of all geological surveys in the world. The establishment of the Polish Geological Institute in 1919 founded a basic framework for geological mapping in Poland. After the Second World War, an extensive production of geological (serial, regional and thematic) maps at different scales in atlases and scientific publications was initiated. Within the past 30 years, geographic information system (GIS) technology has begun to change geologic mapping by providing software tools, a use of which permits geological data to be electronically stored, displayed, queried and analysed in conjunction with a seemingly infinite variety of other data types. The fully automatic process of map generalization and its founding on hierarchic geological vocabularies will enable flexible presentation of geological data while passing from one scale to another. New technological advances and international standards in description, collection, exchange and visualisation ofgeological data, as well as its connection with external resources, will result in substantial enrichment of information in databases and will create new possibilities in search and use of data in the Web.
EN
River Information Services and INSPIRE Spatial Data Infrastructure are examples of two systems which are providing spatial data for public use. The first one is dedicated for stakeholders of inland shipping and waterways users, while the second one is commonly used by publicity for viewing spatial information. Thus, both systems provide spatial data, however, they are dedicated for different groups of users. The paper addressed the problem whether both systems could collaborate technologically. The scope of data processed in systems, as well as the set of offered services are described and compared. Finally, the concept of data integration and interoperability of services is presented.
PL
Usługi informacji rzecznej (RIS) są odpowiedzialne za zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i zarządzanie danymi z wielu różnych źródeł. Dane gromadzone są przez specjalistyczne urządzenia pomiarowe, pomiary terenowe oraz podmioty zewnętrzne. Wszystkie usługi mają na celu poprawę bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej i skupiają się wokół danych hydrometeorologicznych oraz danych przestrzennych, niezbędnych do opracowywania elektronicznej mapy nawigacyjnej. Infrastruktura informacji przestrzennej SDI pozwala na gromadzenie i wykorzystywanie danych z różnych źródeł przez różne podmioty w celu uniknięcia redundancji w pozyskiwaniu danych. Obecnie obydwa systemy w Polsce funkcjonują jako niezależne. Przedstawiona w artykule koncepcja integracji danych systemu RIS oraz infrastruktury informacji przestrzennej SDI prezentuje możliwości wykorzystania danych gromadzonych przez oba systemy. Autorzy poddali analizie wdrożone usługi informacji rzecznej RIS na Dolnej Odrze oraz wdrożoną koncepcję SDI w Polsce. Ponadto przedstawili wspólne obszary gromadzonych i wykorzystywanych danych, określonych według tematów INSPIRE, jak: ukształtowanie terenu (batymetria), warunki meteorologiczno-geograficzne oraz hydrografia. W artykule zaproponowano możliwości integracji danych, a także teoretyczne i metodologiczne ramy ich wymiany. W celu uniknięcia redundancji proponuje się obustronną wymianę danych pomiędzy systemami. Dodatkowo w celu określenia zasad integracji przeanalizowano modele danych, usługi oraz architekturę systemów SDI oraz RIS. Dane gromadzone w ramach usług informacji rzecznej RIS mogą stać się uzupełnieniem dla tematów zidentyfikowanych w ramach usług INSPIRE, zapewniając tym samym lepszy dostęp do danych innym podmiotom.
PL
Żyjemy w epoce, która nieubłaganie przenosi naszą codzienność w równoległy świat wirtualny i przekształca prawdziwe życie w jego cyfrowy odpowiednik. Dzięki technologicznym innowacjom i ciągłemu rozwojowi technik: pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji przestrzennej możliwe stało się również tworzenie: wysokorozdzielczych, wielowymiarowych, cyfrowych obrazów naszej planety [10]. Idea Digital Earth (cyfrowej Ziemi) szybko się rozwija, a efekty jej realizacji wykorzystuje się obecnie w wielu dziedzinach ludzkiej aktywności. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych założeń idei cyfrowej Ziemi, które określone zostały w 1998 roku przez Al. Gore – wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki [7], wybranych czynników wpływających na obecny stan jej realizacji, przewidywanych kierunków dalszego rozwoju oraz potencjalnych możliwości wykorzystania w przyszłości doświadczeń zdobytych podczas jej wprowadzania w życie.
EN
We live in an age that inexorably moves our everyday life into a virtual world and transforms real life into its digital equivalent. Thanks to technological innovations and continuous development of techniques (acquisition, storage, processing, and presentation of spatial information), it is now possible to create high-resolution, multidimensional digital images of our planet [9]. The Digital Earth concept is rapidly expanding and its applications are used in many fields of human activity. This paper presents the basic assumptions of the Digital Earth concept, which were defined in 1998 by Al Gore, Vice President of the United States of America [6]; selected factors affecting the current state of its implementation; predicted directions of further development; and potential use of the experience gained during its implementation.
EN
Each European Union Member State keeps a register of data on properties located in its territory. The number, type and scope of these properties are determined by each Member State’s needs. The INSPIRE Directive enables the scope of data to be harmonised, and the data to be made available for the purpose of assisting legislators in taking decisions and actions likely to have either direct or indirect impact on the environment. The aim of the study was to indicate the basic differences between the data contained in Polish and Latvian cadastres. Unlike other similar studies analysing the content of data in the cadastre, this article pays special attention to the number of available sets of data about the parcel and its surroundings, the ease of access to these data and the possibility for acquiring them by an interested party without incurring additional fees. This is particularly important in activities related to spatial management and the development of an information society. The results show that in both countries, the decision makers have approached the INSPIRE Directive differently. Direct analyses conducted for the cities of Wrocław (Poland) and Riga (Latvia) demonstrated that the information system in Wrocław contains a considerably greater scope of information available free of charge, is easier to use and offers more services. The Latvian Republic’s spatial information system provides a less-developed scope of information about real estate (without fees) that is dispersed on several websites, which slows down and hinders its use.
PL
Artykuł prezentuje założenia budowy infrastruktury informacji przestrzennej w Europie oraz na poziomie krajowym. Opisano w nim organizację oraz regulacje prawne dotyczące infrastruktur danych przestrzennych. Autorki wskazują automatyczną generalizację danych jako narzędzie, które znajduje szerokie zastosowanie w infrastrukturze informacji przestrzennej i przynosi szereg korzyści. Scharateryzowano proces generalizacji i zaprezentowano jego podstawowe założenia. Wymieniono trzy główne obszary zastosowania generalizacji w infrastrukturach informacji przestrzennej: przekształcanie baz danych do ustalonej szczegółowości, w celu harmonizacji danych, tworzenie baz danych i opracowań kartograficznych w całym szeregu skalowym na podstawie jednej, wielkoskalowej źródłowej bazy danych, selekcja obiektów do wizualizacji kartograficznej danych przestrzennych. Przykładem pomyślnego wykorzystania generalizacji w celu otrzymywania danych przestrzennych w skalach małych są produkty EuroGeographic. Automatyczne procesy dające oczekiwane rezultaty dają nadzieję na szersze wykorzystanie generalizacji w celu usprawnienia opracowywania informacji przestrzennych.
EN
The paper presents the assumptions for the development of the Spatial Information Infrastructure in Europe and at the national level. It describes organization and regulations regarding infrastructure. The authors indicate automatic data generalization as a tool that can be widely used in the Spatial Information Infrastructure and brings a number of benefits. In the paper the generalization process was characterized and its basic assumptions were presented. Three main areas of application of generalization were mentioned: transformation of databases to the specific detail level, to harmonize data, creation of databases and maps updates across a wide range of scales, based on one large-scale source database, selection of objects for cartographic visualization of spatial data. An example of successful use of generalization in order to obtain spatial data at small scales are EuroGeographic products. Automatic processes leading to expected results give hope for wider use of generalization supporting improvements of the development of spatial information.
PL
Wejście w życie dyrektywy INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) przyczyniło się do stopniowego tworzenia infrastruktur danych przestrzennych w krajach Unii Europejskiej. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej narzuca wobec samorządu lokalnego wymaganie tworzenia i udostępniania danych przestrzennych. Rezultatem dyrektywy INSPIRE w polskim prawodawstwie jest przyjęcie przez rząd polski ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Ustawa ta zawiera zasady tworzenia i wykorzystania infrastruktury danych przestrzennych. Praca omawia wybrane regulacje prawne i przepisy administracyjne związane z prowadzeniem geoportali gminnych. Dla przykładu opracowano geoportal gminy Tomice. Do przygotowania warstw tematycznych wykorzystano oprogramowanie QGIS działające na licencji Open Source. Sporządzono warstwy tematyczne na podstawie danych udostępnionych przez gminę, danych uzyskanych z krajowych geoportali (www.geoportal.gov.pl), od Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz z materiałów opracowanych w trakcie wieloletniej współpracy z gminą. W procesie zakładania portalu zastosowano oprogramowanie Geoxa. Geoportale można uznać za narzędzia, które są cennymi źródłami informacji dla różnych grup konsumentów – od rządu po poszczególnych użytkowników. Umożliwiają szybki i prosty dostęp do różnorodnych danych przestrzennych pochodszących ze szczegółowych i wiarygodnych źródeł.
EN
The entry into force of the INSPIRE Directive (Infrastructure for Spatial Information in Europe) has contributed to the progressive building of spatial data infrastructures in the countries of the European Union. Laws on spatial information infrastructure require local government to create and share spatial data. The result of the INSPIRE Directive in Polish legislation is the adoption of the law of March 4, 2010, about spatial information infrastructure by the Polish Government. This act contained the principles of creation and use of spatial data infrastructure. The presented work consists of selected legal regulations and administrative provisions relating to the conduct of a municipality’s geoportals. As an example, the geoportal prepared for the Tomice municipality has been presented. To prepare the thematic layers, QGIS software based on the Open Source License was used. Several thematic layers were prepared based on the data made available by the municipality, the data obtained from a national geoportal (www.geoportal.gov.pl), and the General Directorate for Environmental Protection as well as materials developed during the many years of cooperation with the municipality. The process of portal assumptions was made on the basis of Geoxa software. Geoportals can be regarded as tools that are valuable sources of information for various consumers – from the government to individual users. They allow for quick and transparent access to diverse spatial data at the same time based on detailed and reliable sources.
EN
Polish spatial data infrastructure dates back 2010, the year when the Spatial Information Infrastructure Act transposing INSPIRE Directive entered into force. The present study provides valuable insight into the current status of Polish spatial data infrastructure (PSDI) as well as lessons learnt from so far efforts in implementing the principles and provisions of the INSPIRE Directive. Particular respect is given to policy, interoperability of data as well as cooperation between actors involved in PSDI establishment and maintenance. Data managed by the Surveyor General (SG), perceived as a backbone of a spatial data infrastructure, are of special importance. Finally, some conclusions and recommendations for further developments are given to foster SDI implementation in Poland. Results of the analysis clearly show that Polish spatial data infrastructure is in line with INSPIRE, and in a half of way being fully operational.
PL
Wejście w życie Dyrektywy INSPIRE w maju 2007 r. oraz uchwalona w marcu 2010 r. ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej spowodowały zmianę sposobu myślenia o danych przestrzennych w samorządach, zwłaszcza w obszarze zagospodarowania przestrzennego. Autorzy analizują stan dotychczasowej informatyzacji w sferze zagospodarowania przestrzennego powodowanej zarówno koniecznością budowy infrastruktury danych przestrzennych, jak też realnymi potrzebami usprawnienia procesów decyzyjnych w zarządzaniu jednostkami. Analizę przeprowadzono na grupie ponad 1700 samorządów, które są użytkownikami technologii zarządzania danymi przestrzennymi eGmina.
EN
The INSPIRE Directive went into force in May 2007 and it resulted in changing the way of thinking about spatial data in local government. Transposition of the Directive on Polish legislation is the Law on spatial information infrastructure from 4 March 2010., which indicates the need for computerization of spatial data sets (including land-use planning). This act resulted in an intensification of thinking about the computerization of spatial data, but, according to the authors, the needs and aspirations of the digital land-use planning crystallized already before the INSPIRE Directive and were the result of technological development and increasing the awareness of users. The authors analyze the current state of land-use planning data computerizationin local governments. The analysis was conducted on a group of more than 1,700 local governments, which are users of spatial data management (GIS) technology eGmina.
PL
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń w budowie infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Polsce proponuje się: wzmocnienie i usprawnienie koordynacji na poziomie rządowym, zwiększenie roli i wkładu samorządu terytorialnego przez powiązanie inicjatyw regionalnych i lokalnych w ramach koncepcji wielopoziomowego systemu infrastruktur informacji przestrzennej, modernizacji kształcenia w szkołach wyższych i średnich, zwłaszcza w zakresie geodezji i kartografii. Koordynacja IIP jest zadaniem złożonym i wysoce specjalistycznym, które w wyniku nowelizacji ustawy o IIP zostało powierzone Ministrowi Cyfryzacji jako zadanie nowe. W związku z tym uznaje się za celowe podporządkowanie temu ministrowi Głównego Geodety Kraju, który, przy udziale podległego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii o znacznym doświadczeniu w tym zakresie, jest w stanie zapewnić odpowiednie wsparcie. Jednostki samorządu terytorialnego występują z licznymi inicjatywami w zakresie informacji geoprzestrzennej, które wynikają z ich rzeczywistych potrzeb i zasługują na pełne poparcie ze strony rządowych organów wiodących. Niezbędne jest również rozwijanie współpracy tych jednostek, prowadzącej do opracowania zasad, modelowych projektów i rekomendowanych narzędzi tworzenia infrastruktur samorządowych w ramach hierarchicznego, wielopoziomowego systemu infrastrukturalnego. W kształceniu kadr, w szczególności geodezyjnych i kartograficznych obserwuje się anomalie polegające na występowaniu: nadmiernej liczby kształconych, znacznie przekraczającej realne potrzeby pracodawców i możliwości uzyskania zatrudnienia zgodnie z nabywanymi kwalifikacjami, nadmiernej liczby uczelni wyższych oraz szkół średnich kształcących w tej dziedzinie, co wpływa na rozproszenie kadr i środków, a w konsekwencji na obniżenie jakości kształcenia. W związku z tym postuluje się podjęcie stosownych działań naprawczych przez zainteresowane organy państwowe, uczelnie i organizacje pozarządowe.
EN
In Poland, considering the gained experiences related to development of the spatial information infrastructure (SII) it is proposed to: enhance and improve coordination at the governmental level, increase the role and contribution of local governments by combining regional and local initiatives within the idea of the multi-level system of spatial information infrastructures, modernise education activities at universities and secondary schools, in particular in the field of geodesy and cartography. Coordination of SII is a complex and highly specialised task. As a result of novelty of the SII act this task was assigned to the Minister of Digital Affairs as a new one. Therefore it is considered reasonable to subordinate the General Surveyor of Poland to the same minister; together with the Head Office of Geodesy and Cartography, highly experienced in this field, he would be able to provide required support. Local government units submit many initiatives in the field of geospatial information, which result from their real needs and should be highly supported by governmental bodies. It is also necessary to develop cooperation of those units leading to development of rules, model solutions and recommended tools for creation of regional and local government infrastructures within a hierarchical, multi-level infrastructural system. Some anomalies may be noticed in education of specialists, especially in the field of geodesy and cartography; those anomalies concern: the excessive number of educated specialists, which highly exceeds the real needs of employers and the possibilities to get jobs according to possessed qualifications, the excessive number of universities and secondary schools which educate in this field; it results in dispersion of specialists and funds and in decreasing the quality of education. In connection with the above it is proposed that recovery actions are undertaken by interested government bodies, universities and non-governmental organisations.
PL
Artykuł przestawia zwięzłą charakterystykę rozwoju informacji geoprzestrzennej w Polsce w okresie od 2007 do 2016roku , tj. w dziesięcioleciu od przyjęcia dyrektywy INSPIRE ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej w Europie. Na rozwój ten miały wpływ przede wszystkim trzy czynniki: wprowadzenie w życie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (ustawy o IIP), stanowiącej umiejętną transpozycję dyrektywy INSPIRE do prawa polskiego i stwarzającej warunki dla skoordynowanej współpracy międzyresortowej, uzyskanie wielesetmilionowych środków unijnych na rządowe i samorządowe projekty z zakresu informacji geoprzestrzennej, dynamiczny rozwój i upowszechnienie technologii służących do pozyskiwania, przetwarzania i użytkowania danych geoprzestrzennych. Po rozpatrzeniu wielu aspektów dokonanego postępu stwierdza się, że dokonania minionego dziesięciolecia w zakresie informacji geoprzestrzennej zasługują na ocenę pozytywną, stanowiąc mocną podstawę dla dalszego rozwoju w Polsce. Należy brać jednak pod uwagę pojawiające się zagrożenia. Zmiany prawne, organizacyjne i personalne przeprowadzone w drugiej połowie roku 2016 stwarzają nowe wyzwania, do których należą: przywrócenie sprawnej koordynacji, skuteczne zapobieganie dezintegracji i zapewnienie ciągłości rozwoju.
EN
The paper presents short description of development of geospatial information in Poland in the years 2007-2016, i.e. within the decade after the approval of the INSPIRE Directive which established the infrastructure of spatial information in Europe. This development has been mainly influenced by three factors: entering into force the act on the infrastructure of spatial information (the act on ISI), being the skilful transposition of the INSPIRE Directive into the Polish law which generated conditions for coordinated co-operation between sectors, acquisition of multi-million funds from the EU for implementation of governmental and local governmental programmes related to spatial information, dynamic development and popularisation of technologies which could be applied for acquisition, processing and use of geospatial data. After consideration of many aspects of the discussed progress it may be stated that achievements in the field of geospatial information from the past decade should be positively evaluated, being the strong foundations for further development in Poland. However, appearing threats should be also considered. Legal, organisational and personal changes introduced in the second half of 2016 create new challenges that include: reconversion of efficient co-ordination, effective prevention against disintegration and assuring the continuity of development.
12
EN
Elements of each system and their interrelationships can be represented using models simulating reality. Analysis of the problem with the use of modeling methods facilitates the identification of the problem, its diagnosis and assessment of data quality. In this study, the method of semantic modeling, based on the principles of system analysis was used. The thematic scope of the publication covers the use of these methods in order to develop a model of cadastral data in Poland. Real estate cadastre is one of the most important information systems in the world, based on the spatial data of geodetic and legal nature. It is therefore important to define appropriately its purpose, scope of data and the links between objects, subjects and their assigned rights. The methods of system analysis are widely used for this purpose around the world. By using of these methods the schematic diagram of the multi-purpose cadastre in Poland was developed, along with the model of sources and types of cadastral information. Particular attention was paid to modeling of the scope and content of spatial data. The basic assumption of the functionality of the cadastral system is the interoperability of data, from selected databases collecting information about cadastral objects with the use of thematic groups if the INSPIRE Directive. Spatial conditions of data interoperability of modeled multi-purpose cadastre based on current law conditions in Poland were presented in this paper.
PL
W artykule zaprezentowano znaczenie systemowego podejścia do standaryzacji i wizualizacji informacji przestrzennej, użytecznej w procesie uchwalania dokumentu planu zagospodarowania przestrzennego. Korzyści wynikające z zastosowania środowiska systemów informacji przestrzennej oraz narzędzi wizualizacji kartograficznej i funkcji geopartycypacyjnych uwidaczniają się w każdej fazie rozwoju systemu: od gromadzenia i organizacji informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, aż po publikację i wymianę informacji w formie interaktywnych map. Mapy te służą nie tylko udostępnianiu lokalizacji obiektów i ich cech, ale też wspomagają dyskusję użytkowników serwisu geoinformacyjnego, wspierają cały proces uchwalania dokumentów planistycznych oraz dają możliwość wymiany myśli i przekazywania wiedzy na temat obszaru objętego opracowaniem. Istotne jest sformułowanie reguł opracowania standardowych prezentacji kartograficznych. Chodzi przede wszystkim o zastosowanie dynamicznej wizualizacji danych planistycznych, kontekstowego ujęcia treści w odniesieniu do poszczególnych etapów procesu uchwalania planu oraz wykorzystanie narzędzi umożliwiających partycypację społeczną on-line w procesie uchwalania planu. W artykule przestawiono przykłady takich prezentacji oraz zaproponowano schemat opracowania i konsultacji planu zagospodarowania przestrzennego przy użyciu PPGIS. W zakresie modelowania informacji planistycznych zwrócono uwagę na rolę standardu HILUCS i jego ograniczenia oraz konieczność holistycznego podejścia do tego modelowania, które uwzględnia także potrzeby różnych grup użytkowników serwisu na różnych etapach procesu uchwalania. Sformułowane w tytule pytanie INSPIRE i co dalej? wskazuje na konieczność opracowania rozszerzonych standardów krajowych, obejmujących proces uchwalania projektu planu zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem współczesnych technologii przy jednoczesnym zachowaniu standardów INSPIRE.
EN
The article discusses the importance of a systemic approach to standardization and visualization of spatial information useful in the process of passing of a spatial development management plan. Benefits resulting from application of spatial information systems, cartographic visualization tools and geoinformation websites are revealed in each phase of the system development: from collection and organization of information on the planned spatial development to publication and exchange of information in the form of interactive maps. The maps are used not only for presentation of objects locations and features, but also for supporting discussions of geoinformation website users. They support the entire process of passing the spatial development plans and provide users with a platform for communication and a source of knowledge on the area being the subject of the study. It is important to determine the rules of preparation of standard cartographic presentations. This particularly involves the application of a dynamic visualization of planning data and a context-based approach to the content in reference to particular stages of passing of the plan, and application of tools permitting online social participation in the process of passing the plan. The article presents examples of such presentations and proposes a pattern of preparation and consultations of the spatial development plan with the application of PPGIS. In the scope of modelling the structure of the data base, the HILUCS standard was emphasized. Its role and limitations were presented, as well as the necessity of holistic approach to such modelling, also considering the needs of various groups of users of the website at different stages of passing of the document. The INSPIRE question specified in the title – what’s next? suggests the necessity to develop extended national standards covering the process of passing the draft of the spatial development plan considering the application of modern technologies and simultaneous maintenance of INSPIRE standards. The article discusses the importance of a systemic approach to standardization visualization of spatial information useful in the process of passing of a spatial management plan document. Benefits resulting from the application of the environment of spatial information systems, cartographic visualization tools, and geoinformation websites are revealed in each phase of development of the system: from the collection and organization of information on the planned spatial management to publication and exchange of information in the form of interactive maps. The maps are used not only for the disclosure of the location of objects and their features, but also for supporting the discussion of users of the geoinformation website. They support the entire process of passing of a spatial management plan documents, and provide users with a platform for communication and source of knowledge on the area subject to the study. It is important to determine the rules of preparation of standard cartographic presentations. This particularly involves the application of a dynamic visualization of planning data, and a context-based approach to the content in reference to particular stages of passing of the plan, and application of tools permitting online social participation in the process of passing the plan. The article presents examples of such presentations, and proposes a pattern of preparation and consultations of the spatial management plan with the application of PPGIS. In the scope of modelling the structure of the data base, the HILUCS standard was emphasized. Its role and limitations were presented, as well as the necessity of holistic approach to such modelling, also considering the needs of various groups of users of the website at different stages of passing of the document. The INSPIRE question specified in the title – what’s next? suggests the necessity of development of extended national standards covering the process of passing of the draft of spatial management plan with the application of modern Technologies with simultaneous maintenance of INSPIRE standards.
PL
Artykuł powstał w wyniku badań przeprowadzonych dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związanych z próbą stworzenia opracowaniem modelu bazy danych dla jednego z tematów danych przestrzennych INSPIRE z załącznika numer 3 – Obiekty rolnicze i akwakultury. Prace badawcze zostały przeprowadzone na podstawie specyfikacji danych INSPIRE D2.8.III.9 „Data Specification on Agricultural and Aquaculture Facilities – Technical Guidelines”, która stanowi podstawę budowy modelu bazy danych. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania baz danych przestrzennych z zasobów ARiMR oraz innych baz danych referencyjnych do utworzenia bazy danych o obiektach rolniczych i akwakultury w modelu podstawowym zgodnie ze Specyfikacją D2.8.III.9. W ramach realizacji powyższego celu omówiono wymagania stawiane budowanej bazie danych przez specyfikację, przeanalizowano potrzeby wykorzystania tworzonej bazy danych przez jednostki samorządowe i inne instytucje pożytku publicznego oraz przedstawiono przykładowe możliwości wizualizacji danych i analiz przestrzennych. Ostatecznie sformułowano zalecenia dotyczące budowy bazy danych obiektów rolniczych i akwakultury w aspekcie technicznym i organizacyjnym.
EN
This paper has been written as a result of surveys connected with elaboration of a database model created for “Agricultural and Aquaculture Facilities” – one of the INSPIRE spatial topics. Those surveys were carried out for the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA). „Data Specification on Agricultural and Aquaculture Facilities – Technical Guidelines” were the organizational and technical foundation for building the database model. The aim of the paper is to discuss the possibilities of using spatial databases owned by ARMA and other reference databases to create the basic database model for Agricultural and Aquaculture Facilities. To realize the assumed target, specified requirements were discussed, needs to use the developed database by local government units and other public benefit institutions were analyzed, and possible examples of data visualization and spatial analysis were shown. Finally, technical and organization recommendations for creating the database for Agricultural and Aquaculture Facilities were formulated.
PL
W Polsce infrastruktura informacji przestrzennej (IIP) ma charakter ponadresortowy i jest rozwijana zgodnie z ustawą o IIP stanowiącą transpozycję dyrektywy INSPIRE. W międzyresortowej koordynacji prac istotną rolę spełnia Rada IIP jako opiniodawcze ciało kolegialne przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, które szeroko korzysta z uprawnienia do występowania z własnymi inicjatywami. Artykuł naświetla niektóre z problemów wiążących się z aktualnymi pracami Rady IIP. Szerzej omówiono potrzebę wsparcia rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Według opinii autora skuteczną formą pomocy w tym zakresie byłoby utworzenie Punktu Konsultacyjnego IIP, ukierunkowanego przede wszystkim na potrzeby JST, którego zadania polegałyby na: udzielaniu konsultacji w sprawach dotyczących projektowania, tworzenia, modernizacji i utrzymania regionalnych i lokalnych systemów informacji przestrzennej współdziałających w ramach IIP, udostępnianiu standardowych pakietów oprogramowania i know-how w zakresie IIP, upowszechnianiu informacji naukowo-technicznej na temat IIP, promowaniu dobrych praktyk JST i wzorcowych rozwiązań w zakresie IIP oraz INSPIRE, organizowaniu szkoleń i staży dla pracowników JST. Podniesiony został również problem analiz kosztów i korzyści. Biorąc pod uwagę przedstawione w artykule przepisy prawne, doświadczenia i opinie uznano, że w zakresie IIP analizy te i inne opracowania ekonomiczne powinny być ograniczone do wyodrębnionych projektów i innych przedsięwzięć dających się dostatecznie dokładnie określić pod względem wykonalności, kosztów i korzyści, zarządzania oraz odpowiedzialności za wyniki i ich praktyczne wykorzystywanie.
EN
The spatial information infrastructure (SII) in Poland is of the cross-sectoral nature and it has been developed according to the SII Act, which transposes the INSPIRE directive to the Polish legislation. The SII Council plays an important role in the cross-sectoral coordination of works; it is the consultative, collegiate body authorized to realize its own initiatives. The paper highlights some issues related to the current activities of the SII Council. The need to support the development within local administration units has been discussed in more details. Following the author's opinion, creation of the SII Point of Consultancy would be highly supportive in this respect; this Point could be, first of all, dedicated to local governments and its task would include: consultancy in designing, creation, modernization and maintenance of regional and local spatial information systems, co-operating within the SII framework, sharing standard software packages and know-how in the field of SII, popularization of scientific and technical information concerning the SII, promotion of good practices and exemplary solutions in the field of the SII and INSPIRE, submission of training and practical sessions for local government officials. The issue concerning cost and benefit analysis has been also discussed. Considering legal regulations, experiences and opinions presented in the paper, it has been advised that those analyses and other economic works concerning the SII should be limited to selected projects and other activities, which could be sufficiently determined with respect to their feasibility, costs and benefits, management and responsibility for results and their practical use.
PL
Celem niniejszej pracy jest zinwentaryzowanie różnic pomiędzy modelem danych INSPIRE dla tematów: „działki katastralne” i „budynki” a obowiązującym modelem danych ewidencji gruntów i budynków. W ramach pracy wykonano analizę dostosowania tych modeli, mającą na celu sprawdzenie, na ile polskie zbiory danych katastralnych, gromadzone zgodnie z modelem danych według (Rozporządzenie, 2001), są zgodne z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach INSPIRE dla analizowanych tematów, (INSPIRE–D2.8.I.6, 2014) i (INSPIRE–D2.8.III.2, 2013).W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że obowiązujący model danych ewidencji gruntów i budynków spełnia wymagania INSPIRE dla tematów: „działki katastralne” i „budynki”. Jednakże, znaczna część atrybutów opcjonalnych, występujących w modelach danych INSPIRE, nie będzie mogła być zasilona danymi zawartymi w zbiorach krajowych.
EN
The purpose of this work is making an inventory of the differences between the INSPIRE data model for the themes „cadastral parcel” and „buildings” and the current data model records of the land and buildings registry. As a part of the work we analyzed the relevant adaptation of these models; one of the objectives was to check how many Polish cadastral data sets, collected in accordance with the data model (2001) meet the requirements set out in the INSPIRE specifications for analyzed themes, (INSPIRE- D2.8.I.6, 2014) and (INSPIRE-D2.8.III.2, 2013). As a result of the analysis, it was found that the existing data model is compliant with the requirements of INSPIRE for the themes “cadastral parcels” and „buildings”. However, a significant part of optional attributes included in INSPIRE data models cannot be supported by data contained in the national repository.
EN
This study is aimed at exposing differences between two data models in case of code lists values provided there. The first of them is an obligatory one for managing Geodesic Register of Utility Networks databases in Poland [9] and the second is the model originating from the Technical Guidelines issued to the INSPIRE Directive. Since the second one mentioned is the basis for managing spatial databases among European parties, correlating these two data models has an effect in easing the way of harmonizing and, in consequence, exchanging spatial data. Therefore, the study presents the possibilities of increasing compatibility between the values of the code lists concerning attributes for objects provid- ed in both models. In practice, it could lead to an increase of the competitiveness of entities managing or processing such databases and to greater involvement in scientific or research projects when it comes to the mining industry. More- over, since utility networks located on mining areas are under particular protection, the ability of making them more fitted to their own needs will make it possible for mining plants to exchange spatial data in a more efficient way.
PL
Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie różnic występujących pomiędzy dwoma modelami danych w zakresie wartości ujętych w listy słownikowe. Mowa jest o modelu obowiązkowym do stosowania w przypadku baz danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu [9] oraz o modelu wynikającym z Wytycznych Technicznych [1] wydanych do Dyrektywy INSPIRE [2]. Jako że drugi z wymienionych stanowi podstawę prowadzenia baz danych przestrzennych wśród unijnych partnerów, wzajemne ich doprowadzenie do większej zgodności skutkuje ułatwieniem procesu harmonizacji i wymiany danych. Dlatego też wykazano możliwości pozwalające na bardziej dokładne skorelowanie wartości występujących w listach słownikowych dla atrybutów obiektów przedstawionych w obu modelach danych. W praktyce może to zwiększyć konkurencyjność podmiotów prowadzących bądź przetwarzających bazy o takim charakterze, a w przypadku branży górniczej przełożyć się na większe zaangażowanie w projekty badawcze czy naukowe. Ponadto, jako że na terenach górniczych sieci uzbrojenia terenu podlegają szczególnej ochronie, sama możliwość dostosowania ich do własnych potrzeb poprzez odpowiednie modyfikacje struktury takiej bazy umożliwi zakładom górniczym bardziej sprawną wymianę danych o przedmiotowym charakterze.
EN
Spatial planning is a vital aspect of social and economic development of a country. Spatial planning in Poland is regulated by the Spatial Planning and Development Act of 27 March 2003 and should be implemented in conformity with the EU Directive Establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE). In the study an assessment of the spatial planning system in Poland in the light of existing legislation has been carried out, and a SWOT analysis has been performed, showing the planning’ strengths and weaknesses, opportunities and threats, and the most immediate needs to be met – in the context of amendments currently being drafted – have been indicated.
PL
Planowanie przestrzenne jako część strategii rozwoju kraju stanowi istotne zagadnienie w kontekście rozwoju społeczno - gospodarczego państwa. W Polsce regulowane jest przez Ustawę z dnia 27 marca 2003 o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym, a także zgodnie z przyjętą przez Polskę dyrektywą ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) powinno uwzględniać jej założenia. W pracy przeprowadzono ocenę systemu planowania przestrzennego w Polsce w myśl obowiązujących aktów prawnych, przeprowadzono analizę SWOT wskazując jego mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, a także wskazano najpilniejsze potrzeby w zakresie zmian, nawiązując do prowadzonych prac nowelizacyjnych Ustawy.
EN
The article presents the issues linked to the implementation of the INSPIRE Directive in Poland, within the scope of the spatial data ‘land use’ theme. We present legal regulations in the field of Spatial Information Infrastructure, the tasks of the lead authority in this topic, the participation of other bodies and agencies in the implementation of the tasks of the lead authority, the manner of implementation of these tasks, as well as reflections of the authors upon the changes in competencies and responsibilities, related in particular to the placement of the Chief State Surveyor under the supervision of the minister responsible for construction, planning, zoning, and housing.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.