Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zdarzenia eksploatacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Maintenance related events in nuclear power stations
EN
This paper presents the essential results of a study performed by the European Clearinghouse on Operational Experience Feedback, in cooperation with IRSN and GRS, aiming to analyse events where their direct or root cause was an inappropriate maintenance at nuclear power stations. The databases of IRSN, GRS, U.S. NRC and IAEA IRS were screened to select relevant events related to maintenance that took place in the period 2002-2013. The examination of the selected events resulted in their classification into nine categories or groups with sub-division in families and, if necessary, sub-families. In total 921 events were analysed. One of the event classifications performed was according to the type of maintenance (periodic, predictive, planned and corrective). The operational experience data analysis indicated that 47% of the events reported were related to periodic maintenance. The main affected components were „valves”, followed by „electric power components”. The main root causes observed are „maintenance performed incorrectly” (e.g., improper use of tools, breach of authorization, lapse, etc.), „deficiencies in written procedures or documents” and „deficiencies in management or organization”. Regarding the impact on safety, the dominant family is „potential effects on safety function” (57%), followed by „significant effect on operation” (20%). Based on a detailed analysis of selected events, recommendations were developed and some of them are presented in this paper. This study highlights that the continuous analysis of maintenance related events and the efficient utilization of operational experience provide important insights for improving the quality of maintenance and for preventing the occurrence of unusual events and thus helps to enhance nuclear safety.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze wyniki badania dotyczącego informacji zwrotnych na temat doświadczeń z eksploatacji urządzeń przeprowadzonego przez European Clearinghouse we współpracy z IRSN oraz GRS. Badanie miało na celu analizę zdarzeń, których bezpośrednią lub zasadniczą przyczyną była nieodpowiednia eksploatacja urządzeń w elektrowni jądrowej. W badaniu, przeszukiwano bazy danych których operatorami są IRSN, GRS, U.S. NRC oraz IAEA IRS w celu wyłonienia istotnych zdarzeń eksploatacyjnych z lat 2002-2013. Analiza wybranych zdarzeń pozwoliła na sklasyfikowanie ich według dziewięciu kategorii lub grup, które z kolei podzielono na rodziny i, jeśli zachodziła taka potrzeba, także na pod-rodziny. W sumie przeanalizowano 921 zdarzeń. Jedna z klasyfikacji zdarzeń została oparta na kryterium rodzaju utrzymania ruchu (okresowe, predykcyjne, planowe oraz korekcyjne). Analiza danych dotyczących doświadczeń operacyjnych wykazała, że 47% zgłaszanych zdarzeń było związanych z konserwacją okresową. Głównymi elementami, których dotyczyły badane zdarzenia były "zawory", a w drugiej kolejności "części elektryczne" Najważniejszymi zasadniczymi przyczynami zdarzeń były "nieprawidłowo wykonana konserwacja" (np. nieprawidłowe użycie narzędzi, naruszenie autoryzacji, pomyłka, itd), "niedoskonałe procedury pisemne lub niedoskonała dokumentacja" oraz "niedociągnięcia w zarządzaniu lub organizacji". W odniesieniu do wpływu na bezpieczeństwo, dominującą rodzinę zdarzeń stanowiło "potencjalne oddziaływanie na funkcję bezpieczeństwa" (57%), a w drugiej kolejności "znaczący wpływ na pracę" (20%) W oparciu o szczegółową analizę wybranych zdarzeń, opracowano rekomendacje, z których część przedstawiono w niniejszym artykule. Omawiane badanie zwraca uwagę na fakt, iż ciągła analiza zdarzeń eksploatacyjnych oraz skuteczne wykorzystanie doświadczeń z eksploatacji dostarczają istotnej wiedzy na temat możliwości doskonalenia jakości utrzymania ruchu oraz zapobiegania występowaniu zdarzeń, pomagając w ten sposób zwiększyć bezpieczeństwo produkcji energii jądrowej.
PL
Artykuł opisuje wyniki badań prezentujących sposób wykorzystania narzędzi klasy GIS dla potrzeb wspomagania działań związanych z eksploatacją systemu zaopatrzenia w wodę. W pracy scharakteryzowano główne problemy eksploatacyjne dotyczące tego systemu. Na tej podstawie przedstawiono model obsługi zdarzeń eksploatacyjnych występujących w omawianym typie systemu sieciowego, wskazując w nim w szczególności etapy, dla których istotna jest informacja odniesiona do lokalizacji obiektów technicznych w terenie. Uzupełnieniem opracowanego modelu jest prezentacja sposobu wykorzystania zbudowanych przez autora map tematycznych GIS dla potrzeb planowania oraz realizacji prac obsługowych i naprawczych.
EN
This paper describes the results of studies on the use of GIS tools for the supporting of activities related to the maintenance of the water supply system. Firstly the main maintenance problems appearing in the system has been characterized in the paper. On this basis the model of operational events handling, occurring in this kind of technical system, has been described. Author highlighted all stages in the model that demand information related to the location of the technical facilities in the terrain. This model is complemented by set of thematic layers created in GIS, which are useful during planning and realization of maintenance and repair works.
PL
W artykule przedstawiono różne zdarzenia eksploatacyjne prowadzące do jednakowych konsekwencji, tj. trwałego uszkodzenia silnika. Przeprowadzono analizę prowadzonych przez operatorów działań diagnostycznych, przydatności stosowanych na tych statkach systemów diagnostycznych oraz analizę walorów eksploatacyjnych najnowszych systemów diagnostycznych w aspekcie możliwości zapobieżenia opisanym konsekwencjom zdarzeń eksploatacyjnych.
EN
In the article there are presented various operating events leading to the same consequences, i.e. permanent engine damage. The analysis has been carried out of diagnostic actions performed by the operators, of usefulness of the diagnostic systems held on these ships and the operating qualities of the latest diagnostic systems in respect of possibility to prevent the described consequences of operating events.
4
Content available remote Zdarzenia eksploatacyjne w czasoprzestrzeni eksploatacyjnej
PL
Zdarzenia eksploatacyjne zachodzą w przestrzeni i czasie, czyli w przestrzeni eksploatacyjne. W pracy opisano przestrzeń eksploatacyjną, jej cechy, właściwości i normy oraz takie pojęcia jak: określone miejsce i odległość od wybranego punktu w przestrzeni eksploatacyjnej. Zdefiniowano pojęcie odległości pomiędzy zdarzeniami. Zauważono, że zdarzenia eksploatacyjne, miejsce, odległości eksploatacyjne oraz czas w przestrzeni eksploatacyjnej nie mają tych samych cech uniwersalnych.
EN
Operational events take place in space and time - they happen within some operational space. The operational space, its characteristics and qualities, also some standards and terms such as a specific location and distance from a selected point in the operational space have described. The term of distance between events has been defined. It has been that the operational events, the location, the operational distances and the time within the operational space do not show the same, universal features.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.