Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  insulation materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedmiotem artykułu jest transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych. Autor analizuje przyczyny stosowania różnorodnych materiałów izolacyjnych, a następnie wyjaśnia, jak przebiega transport wilgoci w sąsiadujących materiałach termoizolacyjnych w obrębie ich połączenia i jaki wywiera wpływ na lokalne zmiany zawilgocenia materiału konstrukcyjnego oraz warstwy zbrojącej. Obliczenia symulacyjne wykonuje za pomocą programu WUFI 2-D.
EN
The subject of the article is the transport of moisture in walls with ETICS insulation between various thermal insulation materials. The author analyzes the reasons for the use of various insulation materials, and then explains the mechanism of moisture transport in adjacent thermal insulation materials within their connection and its impact on the local changes in the moisture content of the construction material and the reinforcing layer. Simulation calculations are performed using the WUFI 2-D program.
PL
Przedmiotem artykułu są przykładowe zastosowania nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych, z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Autor dokonuje charakterystyki wybranych materiałów termoizolacyjnych przeznaczonych do ocieplania ścian zewnętrznych, stropodachów dwudzielnych i stropów nad poddaszami nieużytkowanymi, dachów drewnianych, przegród stykających się z gruntem (izolacja obwodowa), cokołów i podłóg oraz ociepleń wykonywanych z zastosowaniem materiałów termoizolacyjnych nowej generacji. Swoje wywody ilustruje przykładami obliczeniowymi, zestawieniami tabelarycznymi oraz infografikami.
EN
The article presents examples of applications of modern thermal insulation materials, taking into account the heat and humidity requirements to come into force on January 1, 2021. The author presents the characteristics of the selected thermal insulation materials intended for thermal insulation of external walls, split roofs and ceilings above unused attics, wooden roofs, partitions in contact with the ground (perimeter insulation), plinths and floors, as well as insulation made with the use of new generation thermal insulation materials. He illustrates his arguments with computational examples, tables and infographics.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania napełnionych wodorotlenkiem glinu i zmodyfikowanych kopolimerem EVA izolacyjnych materiałów kablowych o różnej zawartości octanu winylu (28% i 40%). Stwierdzono, że wzrost zawartości octanu winylu w materiale powodował zmniejszenie twardości oraz zwiększenie nasiąkliwości materiału, przy jednoczesnym polepszeniu odporności na zużycie ścierne oraz poprawie ognioodporności. Zwiększenie zawartości octanu winylu powodowało również obniżenie wartości modułu sprężystości przy rozciąganiu oraz wytrzymałości na rozciąganie, równocześnie powodując wzrost wydłużenia względnego przy zerwaniu.
EN
Eight ethylene-vinyl acetate copolymers (EVA) with a mass content of vinyl acetate 28% and 40%, resp. were mixed together up to 15% and then blended with low d. polyethylene, a plasticizer and a filler to produce cable insulating materials. Hardness, tensile strength, tensile modulus and abrasion resistance as well as absorbability and fire resistance of the cable materials were detd. in accordance with the relevant stds. Increasing a share of EVA with a higher content of vinyl acetate in the insulation mixt. resulted in a decrease in hardness, tensile modulus, tensile strength and abrasion resistance, as well as in an increase of water absorption and fire resistance.
4
Content available remote Ocieplanie budynków drewnianych w technologii szkieletowej
PL
Treścią artykułu jest charakterystyka przegród stosowanych w budynkach drewnianych o konstrukcji szkieletowej pod kątem izolacyjności. Omawia on stosowane w takich budynkach materiały konstrukcyjne i analizuje warunki cieplno-wilgotnościowe. Szczególną uwagę zwraca na charakterystykę i montowanie materiałów izolacyjnych.
EN
The contents of the article encompass the characteristics of partitions used in framework wooden buildings in terms of insulation performance. It discusses the building materials used in such buildings and analyses the heat and humidity conditions. Particular attention is drawn to the characteristics and installation of insulation materials.
EN
The paper presents a short description of aluminosilicate materials which are microspheres derived from fly ash from coal combustion in power stations. The most important properties of such materials, the conditions of their formation, methods of obtaining and selected areas of application are discussed. The microspheres that were tested came from the Power Plant Skawina. Analysis of particle size and wall thickness of the microspheres and the analysis of the chemical composition have been carried out. This article also presents preliminary results of the alkaline activation of the microspheres in order to obtain a fraction within the zeolite. Alkali activation was carried out in several variants, using aqueous solutions of sodium hydroxide and the obtained results allow to determine the suitability of the microspheres to obtain zeolites in their substrate. Observations with the scanning electron microscope showed the existence of significant quantities of specific forms of zeolites, after alkaline activation processes of microspheres.
6
Content available remote Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo
PL
W artykule omówiono postanowienia nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej oraz innych zapisów prawa, wynikających z konieczności zmniejszenia energochłonności gospodarki oraz oszczędnego gospodarowania energią. Przybliżono wpływ, jaki będą mieć nowe zapisy prawa na rynek materiałów izolacyjnych.
EN
In this paper the authors presents the amended energy efficiency legislation, as well as other laws necessitated by the need to reduce the energy intensity of the economy and to introduce efficient energy management. The influence of the new law on the market of insulation materials has been reviewed in more detail.
7
Content available remote Szary styropian w systemach ETICS
PL
W artykule omówiono zalety szarego styropianu w rozwiązaniach ETICS. Podano zalecenia odnoszące się do reżimu aplikacyjnego tych materiałów. Zwrócono uwagę na dokładne przestrzeganie zaleceń producentów. Wskazano perspektywy szarego styropianu na rynku polskim i europejskim.
EN
The article presents the advantages of grey EPS in ETICS solutions. Recommendations are given regarding application regimes for these materials. Attention is drawn to exact compliance with manufacturers’ recommendations. The perspectives of grey EPS on the Polish and European market are identified.
PL
W artykule przedstawiono wyniki opracowane przy zastosowaniu nowatorskich dla ociepleń algorytmów, często stosowane w innych branżach przemysłu, które po odpowiednich modyfikacjach można stosować podczas projektowania produktów wchodzących w skład kompletnych systemów ociepleń.
EN
The article presents analysis of regression with extrapolation as a tool to anticipate the useful life or change of performance on the basis of data obtained through aging tests and initial resistance values. The computation formulas and results are presented.
PL
W drugiej części artykułu o projektowaniu budynków biurowych z wykorzystaniem nowych materiałów termoizolacyjnych przedstawiono analizę kosztów i grubości ocieplenia ścian wentylowanych w odniesieniu do powierzchni biurowych zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej, które zaczną obowiązywać od 2017 r. i od 2021 r. Porównano izolacyjność systemów z zastosowaniem włóknistych materiałów izolacyjnych oraz systemów z pianką rezolową. Pokazano możliwość zwrotu nakładów poniesionych na droższe materiały izolacyjne dzięki wykorzystaniu dodatkowej powierzchni użytkowej.
EN
The second part of the article on office building design that utilises new thermal insulation materials presents an analysis of costs and thickness of thermal insulation of cavity walls as regards office space, in accordance with the requirements concerning thermal performance, which will become applicable from 2017 and 2021 respectively. The article also compares thermal performance of systems utilising fibrous insulating materials and systems utilising resol foam. Moreover, the article presents the possibility of obtaining return on investment in the purchase of more expensive insulating materials, owing to the utilisation of additional floor space.
PL
Artykuł jest polemiką z publikacją Przemysława Brzyskiego pt. „Ekologiczne aspekty wykorzystania wybranych materiałów stosowanych jako izolacje termiczne” („IZOLACJE” nr 11/12/2014) i rozszerzeniem opisu materiału izolacyjnego z celulozy.
EN
The article is a polemic with the publication styled “Environmental aspects of the utilisation of selected materials used as thermal insulation” by Przemysław Brzyski (“IZOLACJE”, Issue No. 11/12/2014) and expounds on the description of cellulose insulation material.
PL
W Polsce jednym z dominujących problemów związanym z klimatem są straty ciepła zimą. W referacie omówiono zmiany wymagań ochrony cieplnej na przestrzeni lat. Przedstawiono kryteria doboru rodzaju i grubości izolacji termicznej przegród zewnętrznych. Wskazano również na problemy całorocznej izolacyjności obiektów oraz zasygnalizowano trendy na rynku materiałów budowlanych.
EN
One of the prevailing climate-related problems in Poland is the problem of heat losses in winter. The paper discusses the changes in requirements applicable to thermal insulation throughout the years. It presents the criteria for selection of types and thickness of thermal insulation of external space dividing elements. It also points to issues of all-year insulation performance of buildings and indicates trends on the market of construction materials.
PL
Komfort użytkowania pomieszczeń coraz częściej jest przedmiotem badań naukowych na całym niemalże świecie, a firmy produkujące materiały izolacyjne prześcigają się w ofercie materiałów mających zapewnić komfort w naszych domach. Dzieje się tak ponieważ wzrastają możliwości techniczne stosowania nowych technologii w materiałach budowlanych, ale wzrasta również świadomość samych użytkowników obiektów budowlanych. W niniejszym artykule podjęto próbę analizy możliwości zapewnienia dwóch rodzajów komfortu użytkowania pomieszczeń: komfortu akustycznego i wibracyjnego. Parametry komfortu akustycznego i wibracyjnego pomieszczeń łączy fizyka tych zjawisk, a w kontekście budownictwa wspólnym mianownikiem są przegrody poziome (stropy). Rozpatrywaną w artykule analizę możliwości zapewnienia komfortu akustycznego i wibracyjnego oparto o występujące na rynku polskim produkty izolacyjne. Dokonano przeglądu materiałów izolacyjnych pod kątem możliwości ich wykorzystania do celu zapewnienia komfortu akustycznego i wibracyjnego w pomieszczeniach użytkowych. Podjęto również próbę doboru optymalnego materiału izolacyjnego, który spełniałby obydwa rozważane aspekty komfortu użytkowania pomieszczeń. Temat ten stanowi część większej analizy jakiej podjęły się autorki, mianowicie możliwości zapewnienia komfortu użytkowania pomieszczeń jako całości z uwzględnieniem również komfortu cieplnego, wizualnego czy jakości powietrza wewnętrznego. Część z tych aspektów komfortu użytkowania pomieszczeń uregulowana jest prawnie w Dyrektywach Unijnych, w krajowych aktach prawnych bądź też w normatywach międzynarodowych lub krajowych. W niniejszym artykule zestawiono również główne akty prawne zawierające wymagania w odniesieniu do konieczności zapewnienia komfortu akustycznego i wibracyjnego pomieszczeń.
EN
Rooms comfort is increasingly the subject of research on almost entire scientific world, and companies producing insulation materials compete in the offer of materials that may provide comfort in our homes. This happens because technical possibilities of the use of new technologies in materials construction are increasing, but also increases awareness of building users. This article attempts to analyze the ability to provide two types of rooms comfort: acoustic and vibrational comfort. The parameters of acoustic and vibrational comfort of rooms combined the physics of this phenomena and in the context of building a common denominator are horizontal partitions (floors). The considered, in the article, analysis of possibilities to provide acoustic and vibrational comfort is based on present on the Polish market insulation products. A review of insulation materials in terms of their possible use to ensure acoustic and vibrational comfort in the utility rooms is being made. Attempt of the selection of the optimal insulation material which fulfills both consider aspects of the comfort rooms was also made. This subject is a part of a larger analysis which authors took into consideration, namely the ability to provide rooms comfort as a whole, and also taking into account the thermal, visual comfort or indoor air quality. Some of this aspects of the rooms comfort are regulated by law for EU Directives, in national legislation or international and national standards. This article summarizes the main regulations containing requirements for the need to ensure sound and vibrational rooms comfort.
PL
W artykule omówiono rozwiązania konstrukcyjne aparatów płytowych stosowanych do pomiarów współczynników przewodzenia ciepła materiałów budowlanych i izolacyjnych. Zaprezentowano możliwości zastosowania aparatu płytowego do wzorcowania czujników gęstości strumieni ciepła oraz przeanalizowano rodzaje błędów pomiarowych. Przedstawiono krótką charakterystykę nowoczesnych, wysokoefektywnych materiałów termoizolacyjnych, które mogą być i już są stosowane w celu poprawy efektywności energetycznej budynków i instalacji cieplnych.
EN
The article discusses design solutions of plate apparatus used for measuring of thermal conductivity coefficients of building and insulation materials. The possibilities to use the apparatus for calibration of heat flux density sensors are presented. The types of errors that may occur when measuring have been analysed. An overview is given of modern, high-efficiency thermal insulation materials that have been applied and can be used in improving the energy efficiency of buildings and thermal installations.
PL
Izolacja cieplna powinna chronić obiekt przed stratami ciepła, przed jego napływem, a także stanowić materiał spełniający bezpieczeństwo i komfort cieplny. W artykule przedstawiono szczegółową analizę wybranych materiałów pochodzenia organicznego, nieorganicznego oraz z tworzyw sztucznych. Zakres pracy obejmował przeprowadzenie obliczeń, które pozwoliły wyznaczyć hierarchie użyteczności izolacji cieplnych w obiektach budowlanych, a także określić przenikanie i przewodzenie ciepła.
EN
Thermal insulation should protect property against both heat loss, before the influx, as well as provide material that meets the security and comfort. The article presents a detailed analysis of selected materials of organic origin, inorganic and plastic. The scope of work included carrying out calculations that helped determine the usefulness of hierarchies of thermal insulation in buildings, as well as the determination of diffusion and heat conduction.
15
Content available remote Minimalizacja zużycia energii poprzez selekcję produktów izolacyjnych
PL
Izolacyjne materiały ogniotrwałe (IFB) mają ugruntowaną pozycję w rozwiązywaniu wielu problemów związanych ze stratami ciepła w przemyśle, począwszy od pieców do wypalania ceramiki po piece anodowe do produkcji aluminium. Niestabilne ceny energii w ostatnich latach zwiększyły znaczenie maksymalizacji oszczędności energii w tych branżach. W celu zoptymalizowania oszczędności projektant pieca powinien wiedzieć, które z izolacyjnych materiałów ogniotrwałych zapewniają minimalne straty energii. Celem niniejszej pracy jest zdefiniowanie różnic w charakterystykach pracy, które można ustalić poprzez badanie szerokiej gamy produktów IFB dostępnych obecnie na rynku. Umożliwiają to laboratoryjne pomiary strat energii w standardowym rozwiązaniu pieca wykonanego z kształtek o zróżnicowanych własnościach. Izolacyjne materiały ogniotrwałe są wytwarzane przez różnych producentów z wykorzystaniem różnych metod technologicznych (odlewanie, wytłaczanie, spienianie, prasowanie). Efektem tego jest różna budowa mikrostrukturalna produkowanych kształtek, a co za tym idzie różne wartości przewodności cieplnej przy tej samej klasie produktów. To z kolei prowadzi do znacznego zróżnicowania zdolności poszczególnych rodzajów IFB do ograniczania straty energii z pieca. W przedstawionej pracy wykazano, że izolacyjne materiały ogniotrwałe mogą wykazywać do 37 % różnicy w osiąganiu oszczędności energii w zależności od metody ich produkcji. W pracy przedstawiono również dalsze konsekwencje wynikające ze stosowanej metody, wpływ na parametry pracy na zimno, jak i pod obciążeniem cieplnym oraz redukcji emisji CO2.
EN
Insulating firebricks (IFBs) are well established products for solving many problems of high temperature heat containment in industries ranging from ceramic production kilns to anode furnaces for primary aluminium. The volatile energy prices of recent years have increased the importance of maximising energy savings in these industries. In order to optimise energy savings, the kiln designer needs to know which IFB products provide the minimum energy losses. The purpose of this work is to quantify the differences in performance that can be achieved by studying a wide range of IFBs currently available on the market. This is achieved through laboratory based measurements of energy losses from standard kiln arrangements constructed with a variety of test bricks. Since different suppliers manufacture IFBs by different techniques (casting, slinger, extrusion, foaming, pressing), the brick microstructures produced can be very different, leading to a wide variety of thermal conductivities in the market within the same class of product. This in turn leads to a wide variation in the ability of the different types of IFBs to control energy loss from the kiln. This work demonstrates that IFBs can display up to 37 % difference in the energy savings achievable depending on their method of manufacture. The work also presents further consequences of the manufacturing method on performance in terms of heating and cooling rates, and reduction in CO2 emissions.
PL
Przedstawiono opis metod i stanowisk badawczych wykorzystywanych do oceny izolacyjności akustycznej materiałów dźwiękoizolacyjnych stosowanych w energetyce oraz innych gałęziach przemysłu.
EN
Methods description and laboratory stand for acoustic insulation assessment of sound protection materials were proposed. The materials under consideration are applied in energy and other industrial sectors.
17
Content available remote Otuliny techniczne w budownictwie
PL
Otuliny techniczne to grupy powłokowych materiałów izolacyjnych. Ich przeznaczeniem jest ochrona i zabezpieczenie zewnętrznych powierzchni instalacji i przewodów sieci przesyłowych, dystrybucyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych, a także określonej armatury i urzadzeń przed uszkodzeniami fizycznymi (w tym amortyzowanie uderzeń) oraz wystąpieniem niekorzystnych zjawisk obniżania jakości funkcji użytkowych bądź ich utraty; przy instalacjach ciepłowniczych - także ochrona osób przed poparzeniem, przy instalacjach elektrycznych zaś - przed porażeniem. Najczęściej służą do montażu izolacji zimno- i ciepłochłonnych, akustycznych, antywibracyjnych, przeciwpożarowych, przeciwwodnych i przeciwkondensacyjnych.
18
Content available remote Otuliny termoizolacyjne : przegląd
PL
Jest oczywiste, że dzięki rozwojowi nowych technologii jakość materiałów izolacyjnych jest coraz lepsza. Z drugiej strony, wdrażaniu nowych rozwiązań towarzyszą różnorakie problemy - świat zmienia się coraz szybciej, a współczesny człowiek z natłoku informacji nie zawsze jest w stanie wyłowić te najpotrzebniejsze. Co wybrać? - pyta inwestor, szukając wybawienia w rozsądku, reklamie, albo w kieszeni. Być może odpowiedzią na to pytanie będzie przegląd otulin termoizolacyjnych, który przygotowaliśmy z myślą o tych wszystkich, którzy chcą nadążać za nowinkami technicznymi.
PL
Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym wyroby przeznaczone do wbudowania muszą zapewnić budynkowi spełnienie wymagań podstawowych, w tym bezpieczeństwa pożarowego. Duże zagrożenie, jakie niesie ze sobą pożar, skłania do zwrócenia obecnie większej uwagi na zachowanie się materiałów w temperaturach pożarowych. Wiedza o bezpieczeństwie pożarowym wśród inżynierów budowlanych jest jeszcze stosunkowo mało upowszechniona, ponieważ do niedawna nie była objęta programem studiów.
20
Content available remote Wtórne izolacje termiczne : czyli jak się okryć, gdy marzniemy
PL
Jeśli sięgnąć pamięcią wstecz, zabiegi użytkownika, związane z pierwszymi obiektami budowlanymi poprzedzającymi technologią szałasy, miały na celu przede wszystkim uszczelnienie i pogrubienie wszystkich przegród zewnętrznych. Można przypuszczać, że większość tych działań nie była poparta wieloletnimi badaniami naukowymi, lecz mimo to uzyskany efekt końcowy może być wzorcem dla współczesnego budownictwa.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.