Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intelligent materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Polymers in medicine – direction of development
EN
The paper constitutes a brief and subjective review of polymeric materials in the contemporary health service. The range of applications of polymeric materials is discussed, special att ention being paid to such materials for the development of carriers of pharmaceutically active species, stents and vascular prostheses, amongst them to the application of „smart” materials for these purposes, layers and scaff olds for the growth of organs and tissues, antifouling layers. The authors try to turn the att ention of the reader to the research and intellectual eff orts necessary for the development of polymeric materials for the medicine, and conclude about the growing importance of such studies.
PL
Artykuł stanowi skrótowy, subiektywny przegląd materiałów polimerowych wykorzystywanych we współczesnej ochronie zdrowia. W pracy skupiono się na zastosowaniach materiałów polimerowych do konstrukcji nośników leków, stentów i protez naczyń, w tym także na użyciu polimerowych materiałów „inteligentnych”, implantów ortopedycznych oraz podłoży i rusztowań do hodowli komórek lub tkanek, a także warstw zapobiegających porastaniu wszczepionych konstruktów. Autorzy zwracają uwagę na znaczny wysiłek badawczy i intelektualny, niezbędny w procesie opracowania materiałów polimerowych dla medycyny, i na stale rosnące znaczenie takich badań.
EN
The paper presents and discusses mathematical models that are most widely used to describe the properties of magnetorheological elastomers (MREs). Magnetic elastomers are non-traditional engineering materials with an ever increasing number of practical applications in various areas of industry including transport.
PL
W artykule przedstawiono, wraz z omówieniem, najczęściej stosowane modele matematyczne wykorzystywane do opisu właściwości elastomerów magnetoreologicznych. Są to nieklasyczne materiały inżynierskie, których liczba praktycznych zastosowań, również w środkach transportu, stale wzrasta.
3
EN
This publication presented the main issues related to fatigue of polymer composite materials. It was featured a fatigue stress test based on composite sample, made of carbon fiber-reinforced polymer, using the four-point bending method. The test was carried out with the initial load and using positive load cycles. The perspectives of diagnostics and self-healing of composite materials, including intelligent materials, were also presented.
PL
W publikacji przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące zjawiska zmęczenia polimerowych materiałów kompozytowych. Omówiono próbę zmęczeniowego obciążenia próbki, wykonanej z materiału kompozytowego wzmacnianego tkaniną węglową o osnowie polimerowej, przy wykorzystaniu metody zginania czteropunktowego. Doświadczenie wykonane zostało przy wstępnym obciążeniu próbki oraz zastosowaniu cykli jednostronnych dodatnich. Przedstawiono również perspektywy rozwoju diagnostyki i samonaprawy zmęczeniowej materiałów kompozytowych, z uwzględnieniem materiałów inteligentnych
PL
W artykule omówiono główne rodzaje aktywnych i inteligentnych materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, substancje aktywne wchodzące w ich skład oraz mechanizmy ich działania. Przedstawiono przykłady najważniejszych zastosowań aktywnych i inteligentnych materiałów. Do aktywnych materiałów zaliczamy m.in. pochłaniacze (absorbery) wilgoci, tlenu, etylenu, systemy uwalniające dwutlenek węgla oraz materiały antybakteryjne. Przykładami materiałów inteligentnych są głównie wskaźniki jakości i bezpieczeństwa żywności, do których należą m.in. wskaźniki czasu – temperatury, świeżości, tlenu oraz znaczniki wykorzystujące fale radiowe (RFID Tags). W artykule podkreślono, że aktywne i inteligentne materiały i wyroby w przeciwieństwie do tradycyjnych materiałów mogą zmieniać skład i cechy organoleptyczne żywności, ale tylko pod warunkiem, że zmiany te będą zgodne z przepisami dotyczącymi żywności.
EN
The article contains discussion of the main types of active and intelligent materials intended to come into contact with food, active ingredients in their composition and the mechanisms of their action. The examples of the main applications of active and intelligent materials are presented. Moisture absorbers, oxygen and ethylene scavengers, carbon dioxide releasing system and antimicrobial materials are the main types of active materials. Examples of intelligent materials are mainly indicators of quality and food safety which include indicators of time - temperature, freshness, oxygen and tags using radio frequency (RFID tags). In the article, it was pointed out that active and intelligent materials and articles, as opposed to traditional materials may change the composition and organoleptic characteristics of the food, but only on the condition that these changes will be in accordance with the provisions applicable to food.
PL
W artykule przedstawiono wymagania, jakie muszą spełniać aktywne i inteligentne materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Unii Europejskiej. Omówiono wymagania szczegółowe, w tym procedurę uzyskiwania unijnego zezwolenia na stosowanie substancji stanowiących składnik aktywny w materiale lub wyrobie, z uwzględnieniem aktualnych ram czasowych, znakowanie oraz wymagania odnośnie do obowiązkowej dokumentacji – deklaracji zgodności i dokumentów uzupełniających.
EN
The article presents the requirements to be met by active and intelligent materials intended to come into contact with food in accordance with current European Union legislation. The article discusses the specific requirements, including the procedure for obtaining the EU authorization of substances which constitute the components of active materials or articles including the current time frame, labelling and documentation requirements - the declaration of compliance and supporting documents.
7
Content available remote Piezoelectricity Phenomenon in Mechatronic Systems
EN
Lately a dynamic increase of piezoelectrical materials applications can be noticed in many fields of industry. The materials refering to the intelligent materials are widely applied as sensors and actuators. Such materials show simple piezoelectrical phenomenon that consists of changing mechanical displacement into electrical voltage input signal, as well as opposite piezoelectrical phenomenon that generates mechanical displacement when voltage is applied to system plates. Advantages such as: little dimensions, simple structure, low noise factor at operating provide wide applications generating and damping in vibration, converse of mechanical energy into electrical energy and opposite, elements of precise positioning and many others. In this article the analysis of piezoelectricity phenomenon is presented on the grounds of Mason's equations. Matrix of dependency of input values on output values has been determined. In most cases the system considering merely external parameters is sufficient. Thus the system is limited to a few single four-terminal networks. There has been established the matrix determining the system from external terminals point of view. Then by the chain joint the matrix of input-output dependences is provided (Bolkowski, 1986). Further proposed studies and research are to determine characteristics of mechatronic system and its comparison to the characteristic of mechanical system solved by Galerkin's method of approximation. The opportunity of applying graph method Buchacz, Wrobel, 2006) to non-classical determination of flexibility of piezoelectrical plates will be also analyzed (Buchacz, Swider, 2000; Buchacz, 1997).
8
Content available remote Monitorowanie uszkodzeń w kompozytach metodami nieniszczącymi
PL
Przedstawiono przegląd wybranych metod kontroli nieniszczącej (NDE) w odniesieniu do monitorowania uszkodzeń w kompozytach o osnowie ceramicznej i polimerowej. Omówiono przyczyny powstawania uszkodzeń oraz związaną z tym rolę odgrywaną przez napełniacz. Szczegółowo scharakteryzowano emisję akustyczną jako jedną z metod NDE. Podjęto próbę klasyfikacji zapisanych sygnałów akustycznych w celu wyznaczenia zakresów obciążeniowych odpowiadających poszczególnym typom zniszczenia. Zilustrowano zalety zastosowania transformaty falkowej do oceny rozwoju defektów w czasie rzeczywistym. Opisano wykorzystanie materiałów inteligentnych do monitorowania in situ stanu kompozytów polimerowych zarówno w trakcie ich utwardzania, jak i eksploatacji.
EN
A review of selected methods of non-destructive evaluation (NDE) for the monitoring of failures in composites based on ceramic or polymer matrices. The reasons of failures and the fillers actions related to them were discussed (Figs. 1-4). Acoustic emission as a variant of NDE methods has been characterized in details. An effort to classify the acoustic signals to find the load ranges relating to particular types of failures (Fig. 5, 6) has been taken up. Advantages of use of falck transform to evaluation of failures' progress at real time were illustrated (Fig. 7). Intelligent materials use for in situ monitoring of polymeric composite condition during its curing and exploitation (Fig. 8) was described.
PL
Materiały inteligentne znajdują coraz szersze zastosowanie jako elementy pomiarowe i wykonawcze w systemach aktywnej redukcji hałasu i drgań. W artykule przedstawiono podział oraz najważniejsze cechy materiałów inteligentnych. Opisano przykłady zastosowań tych materiałów do redukcji drgań i hałasu.
EN
Smart materials are more and more frequently used as sensing transducers and actuators in active reduction of vibration and noise. The general structure and the most important features of smart materials are presented. Examples of application of smart materials for reduction of vibration and noise are described.
10
Content available remote Developing fibrous multifunctional structures for technical applications
EN
This paper describes a quick prototyping unit for fibrous multifunctional structures which has been set-up at the University of Minho. This unit provides for fast development of technical samples for a variety of special applications, mainly in the areas of health and well-being, sports goods, personnel protection, techno-fashion, the civil construction and building industries, composite materials, and so on. The unit works systematically through the areas of conceptualisation, design and simulation, development, manufacturing and testing of technical and intelligent textile materials and structures, providing solutions for technical problems. New structures are developed for specific applications where special requirements are needed. It provides the best solution in terms of materials, structures, technologies and cost. The technologies involved include advanced CAD systems, FEA (finite element analyses), testing of mechanical properties, permeability, conductivity, microscopy, as well as small-scale-computer controlled manufacturing of yarns, nonwovens, wovens, warp & weft knits, braids and hybrid structures. Special finishings and surface treatments, coating and lamination are also possible. The unit is used for research, education and to provide services for companies in emerging markets for advanced textile materials. Examples of the novel products developed are provided.
11
Content available remote Intelligent materials 2004
EN
Synthetic overview of the state of knowledge in the field of intelligent materials will be made. Interest in intelligent materials has been growing rapidly from the late 1980 ties of the XX c. One can state that they have currently become an individual group of materials. In the English language literature the terminology varies, two terms coexist: "intelligent materials" and "smart materials", however sometimes they are also called "adaptive materials". On a basis of literature survey, as the most important intelligent materials, shape memory alloys, ceramic piezoelectric materials, magnetostrictive materials, rheological fluids, intelligent polymers and its composites have been selected. Interest in exhibiting intelligent behavior of polymers appeared much latter than it was in the case of metallic or ceramic intelligent materials. Within last two decades the role of intelligent polymers grew rapidly due to the promising results of research proving that some polymers show properties useful for practical applications. Available scientific data indicates that current level of knowledge on intelligent polymers varies substantially and very basic reports appear parallel to much matured and advanced developments, which are ready for implementations. The second part of the paper brings brief analysis of the scope of the Smart Structures / NDE Joint SPIE Conference, held at San Diego in March 2004.
PL
W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny stan wiedzy w obszarze materiałów inteligentnych. Zainteresowanie materialami inteligentnymi wzrosło gwałtownie w końcu lat 80-tych XX wieku. Można uznać, że aktualnie stanowią one indywidualną klasę materiałów. w publikacji w języku angielskim terminologia nie jest jednolita i wspołistnieją dwie nazwy: "intelligent materials" i "smart materials", a czasami sa one określane jako "adaptive materials". Na podstawie przeglądu literatury uznać można, że materiałami inteligentnymi o największym znaczeniu są: stopy z pamięcią kształtu, ceramiczne materiały piezoelektryczne, materiały magnetostrykcyjne, ciecze reologiczne oraz inteligentne polimery i ich kompozyty. Zainteresowanie polimerami inteligentnymi pojawiło się znacznie później niż materiałami ceramicznymi i metalowymi. W ciągu ostatnich dwóch dekad znaczenie inteligentnych polimerów gwałtownie wzrosło w wyniku obiecujących możliwości ich praktycznego zastosowania. Dostepne wyniki badań wskazują, że stopień zaawansowania wiedzy dotyczącej inteligentnych materiałów polimerowych jest zróżnicowany. Istnieją wyniki badań podstawowych, a jednocześnie wyniki wskazujące na możliwość już zaawansowanego wykorzystania. W części drugiej artykułu przedstawiono sysntetyczny przegląd materiałów z konferencji "Smart Structures and Materials 2004 and Nondestructive Evaluation for Health monitoring and Diagnostics 2004", która odbyła się w San Diego w marcu 2004.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.