Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szyb
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule dokonano analizy i obliczeń obecnej i przyszłej sieci wentylacyjnej kopalni X w celu doboru parametrów wentylatorów głównych jakie powinny być zastosowane w modelu docelowym kopalni X po likwidacji niezbędnej infrastruktury wyrobisk górniczych i przystosowaniu kopalni do roli centralnej pompowni wód dołowych będącej zabezpieczeniem dla sąsiadujących z nią kopalń i zakładów górniczych. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów aktualnej sieci wentylacyjnej Kopalni X oraz sieci modelu docelowego za pomocą programu AERO-2014D firmy POK „Zachód” Spółka z o. o. Symulacje parametrów sieci w modelu docelowym uwzględniały likwidację dwóch szybów i zbędnych wyrobisk górniczych. Badania przeprowadzono dla różnych typów wentylatorów głównych. Uzyskane wyniki pozwoliły dobrać optymalny wentylator główny, spełniający założone wymagania wentylacyjne w przyszłym modelu docelowym kopalni X.
EN
The article analyzes and calculates the current and future ventilation network of the X mine in order to select the parameters of the main fans that should be used in the target model of the X mine after the liquidation of the necessary mining excavations infrastructure and adaptation of the mine to the role of a central underground water pumping station which is a protection for neighboring mines and mining plants. The article presents the results of measurements of the parameters of the current ventilation network of the Mine X and the target model network using the AERO-2014D program of the company POK "Zachód" Spółka z o.o. Simulations of network parameters in the target model included the liquidation of two shafts and unnecessary mining excavations. The tests were carried out for various types of main fans. The obtained results enabled the selection of an optimal main fan meeting the assumed ventilation requirements in the future target model of the X mine.
PL
Artykuł podejmuje problematykę określenia parametrów sieci wentylacyjnej Kopalni X dla przyszłego modelu docelowego jej funkcjonowania, w którym po zakończeniu etapu likwidacji zbędnej infrastruktury kopalnia będzie pełnić rolę centralnej pompowni wód dołowych dla wszystkich kopalń Niecki Bytomskiej. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów aktualnej sieci wentylacyjnej Kopalni X oraz za pomocą programu AERO-2014D firmy POK „Zachód” Spółka z o.o. symulację parametrów jej sieci w modelu docelowym po likwidacji szybu „Witczak”. Uzyskane wyniki pozwoliły określić działania techniczne jakie należy podjąć aby zagwarantować stabilność sieci wentylacyjnej w przyszłym modelu docelowym kopalni X.
EN
The article deals with the issue of determining the parameters of the ventilation network of the Mine X for the future model of its target operation, in which after completion of the phase of unnecessary infrastructure liquidation will act as a central pumping station for all mines of the Bytom Basin. The article presents the results of measurements of the parameters of the current ventilation network of Mine X and with the help of the AERO-2014D program of the POK "Zachód" Spółka z o.o. simulation of its network parameters in the target model after the liquidation of the "Witczak" shaft. The obtained results allowed to determine the technical measures to be taken to ensure the stability of the ventilation network in the future target model of the X mine.
PL
Szyb jest wyrobiskiem udostępniającym, łączącym wyrobiska podziemne z powierzchnią terenu. Obecnie szyby wykonywane są jako wyrobiska o kołowym przekroju poprzecznym, a ich stateczność i funkcjonalność zabezpiecza obudowa o odpowiedniej konstrukcji [1, 6].
EN
A shaft is an access pit, linking underground excavations with the ground surface. Nowadays shafts are constructed as pits of circular cross-section and their stability and functionality is protected by a casing of the appropriate structure.
PL
Opracowanie dotyczy zagadnienia bezpiecznej ewakuacji osób z szybu lub szybika w zakresie: sposobu prowadzenia ewakuacji, sprzętu i urządzeń służących do prowadzenia ewakuacji oraz czasu jej trwania. Przedstawiono stosowane rozwiązania organizacyjne i techniczne dotyczące ewakuacji osób z szybów i szybików oraz przeprowadzone modernizacje urządzeń transportu w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., gdzie prowadzony jest ruch turystyczny.
EN
A comprehensive modernization of all elevators was carried out in the "Wieliczka" Salt Mine. Reserve drives and power generators were installed and new organizational and technical solutions were implement to ensure the safe evacuation from elevator vessels. In the event of a power outage, the organizational and technical solutions implemented assume the use of power generating units, or the gravitational lowering of elevator cabins to the nearest level. In the event of failure of the main engine, they immediately engage the reserve drive or carry out an inspection drive. In turn, in the event that the elevator vessel is stopped in the shaft, they usually enable evacuation utilizing climbing techniques, carried out with the support of GOPR rescue officers. Diversified solutions for safe evacuation of people ensure. As shown by periodic drills of mine services , carried out in coordination with mining rescuers and GOPR group rescuers, these activities have raised the level of safety of tourists, especially those suffering from reduced mobility.
5
Content available remote Zastosowanie betonów nowej generacji w budownictwie podziemnym
PL
Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój budownictwa podziemnego skutkuje koniecznością stosowania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. Dotychczasowe rozwiązania wykorzystywane w odniesieniu do obudów szybowych oraz tuneli bazowały przede wszystkim na betonach zwykłych o wytrzymałościach charakterystycznych nieprzekraczających 50 MPa. Rozwój technologii betonu w ostatnich dziesięcioleciach doprowadził do powstania betonów nowej generacji, które oprócz wysokiej wytrzymałości charakteryzują się znacznie wyższymi parametrami, co do ich trwałości i właściwości reologicznych. W związku z tym uzasadnione jest szersze wykorzystanie betonów nowej generacji w budownictwie podziemnym. W niniejszej pracy przedstawiono ogólne właściwości betonów wysokowartościowych (HPC) i samozagęszczalnych betonów wysokowartościowych (HPSCC) oraz w jaki sposób mogą one zostać wykorzystane m.in. w szybach oraz tunelach. Wyższe parametry wytrzymałościowe betonów wysokowartościowych w znacznym stopniu mogą ograniczyć w głębionych szybach jego zużycie oraz poprawić szczelność oraz odporność na korozję obudowy. W przypadku samozagęszczalnych betonów wysokowartościowych ich specyficzne właściwości reologiczne, a przede wszystkim wysoka płynność i urabialność mieszanki betonowej może w znacznym stopniu ułatwić formowanie obudowy tuneli, w których niejednokrotnie występuje znacznie zagęszczony układ zbrojenia. W pracy przedstawiono wady i zalety betonów nowej generacji w zastosowaniu do obudów szybowych oraz tuneli.
EN
The dynamic development of underground construction observed in recent years results in the necessity to apply modern construction and material solutions. The solutions used so far with regard to shafts lining and tunnels have been based mainly on ordinary concretes with characteristic strengths not exceeding 50 MPa. The development of concrete technology in recent decades has led to the emergence of a new generation of concretes, which, in addition to their high strength, are characterized by much higher parameters in terms of their durability and rheological properties. It is therefore justified to make greater use of new-generation concretes in underground construction. The general properties of high performance concrete (HPC) and high performance self-consolidating concrete (HPSCC) are presented in this paper, as well as how they can be used, among others, in shafts and tunnels. Higher strength parameters of high performance concretes can significantly reduce its consumption in deep shafts being sunk and improve the tightness and corrosion resistance of the lining. In the case of high performance self-consolidating concretes, their specific rheological properties and, above all, the high fluidity and workability of the concrete mix, can make it considerably easier to form the tunnel casing, which often has a very dense reinforcement system. The paper presents the advantages and disadvantages of new-generation concretes in the application to shafts lining and tunnels.
PL
Wysoka pozycja Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA na rynku usług budownictwa górniczego wymaga ciągłego rozwoju w zakresie stosowania nowych urządzeń i systemów obejmujących prace szybowe. W artykule przedstawiono rozwiązanie obejmujące transport urobku i materiałów z wykorzystaniem urządzenia pomocniczego z elektrycznym wciągnikiem linowym. Określono uwarunkowania prawne oraz przeprowadzono analizę porównawczą układu transportu z układami transportu realizowanymi przez górnicze wyciągi szybowe (GWSz). Przedstawiono tok projektowania i obliczenia niezbędne do zaprojektowania trasy urządzenia pomocniczego. Przedstawione rozwiązania przyczynią się do ograniczenia kosztów, zmniejszenia energochłonności procesu, poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu pracy załogi.
EN
The high position of Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA/Shafts Sinking Company/ on the mining construction services market requires continuous development related to the use of new equipment and systems covering works in shafts. The article presents a solution for the transport of the gotten and materials using an auxiliary device with an electric rope hoist. The legal conditions were determined and a comparative analysis of the transport system with transport systems implemented by Mining Shaft Hoists (GWSz) was carried out. The course of designing and calculations necessary to design the auxiliary de vice's route have been presented. The presented solutions will contribute to reducing costs, reducing energy consumption of the process, improving safety and the working comfort of the crew.
PL
W artykule przedstawiono założenia systemu monitorującego stan obudowy szybów, uwzględniającego uwarunkowania techniczne tych wyrobisk górniczych w świetle spotykanych w praktyce górniczej rodzajów uszkodzeń obudowy. W przedstawionych założeniach dla systemu monitorującego stan obudowy uwzględniono uwarunkowania przestrzenne i środowiskowe występujące w szybach wraz z podaniem sposobów identyfikacji uszkodzeń obudowy i oceny bezpieczeństwa obudowy. Przedstawione założenia systemu monitorowania stanu obudowy szybów zostały zastosowane w realizowanym międzynarodowym projekcie badawczym Intelligent Deep Mine Shaft Monitoring.
EN
The article presents the principles of the system monitoring the condition of the lining, taking into account the technical conditions of the mine workings in the light of the common practice of mining types of damage to the housing. In their assumptions for the system monitoring the condition of the housing includes spatial and environmental conditions occurring in the shafts, together with the ways to identify damage to housing and assessing the safety of housing. The assumptions of the system of monitoring the state of the housing shafts have been used in an international research project carried out Intelligent Deep Mine Shaft Monitoring.
PL
W artykule omówiono możliwe sposoby poprawy stanu technicznego obudowy szybowej i warunków pracy obudowy w warunkach zagrożenia ze strony słabych zawodnionych warstw górotworu w świetle efektywności tych sposobów. Proces starzenia się materiałów obudowy często przyspieszony wyciekami agresywnych wód, coraz częściej powoduje konieczność napraw obmurza szybowego, a wykorzystywane procedury obliczeniowe oparte są głównie na dotychczasowych zasadach projektowania obudów nowych szybów. Z tych względów w artykule sformułowano podstawowe zasady projektowania sposobów wzmacniania obudowy betonowej ograniczającej zagrożenie wodne dla szybu.
EN
The article discusses possible ways to improve the technical condition of the shaft’s lining and operation conditions of the lining in the presence of a hazard on the side of weak, watered layers of rockmass in the light of the effectiveness of these methods. The process of aging of the lining’s materials, often accelerated by leaks of aggressive waters, more and more often makes it necessary to repair the shaft’s and the applied computational procedures are based mainly on existing rules of designing of new shafts’ lining. For these reasons, the article formulated the basic principles of designing of the ways to reinforce the concrete lining limiting thus the water hazard for the shaft.
PL
Ze względu na podstawowe znaczenie szybów dla zakładów górniczych, a także z uwagi na znaczącą liczbę czynników negatywnie wpływających na stan obudowy szybów, są prowadzone jej okresowe kontrole i badania. W badaniach wykonywanych dla ustalenia stopnia zagrożenia obudowy szybu określa się naprężenia zredukowane dla przyjętej hipotezy wytężeniowej, które porównuje się z parametrami wytrzymałościowymi obudowy. W artykule przedstawiono wyniki analiz wpływu doboru hipotezy wytężeniowej na stopień zagrożenia obudowy szybu i sformułowano wnioski dotyczące zmian w metodyce oceny bezpieczeństwa betonowej obudowy szybów.
EN
Due to the fundamental importance of shafts for mines, as well as due to a significant number of factors having a negative impact on the condition of shaft casings, their periodical checks and inspections carried out. In tests carried out to determine the degree of hazard to the shaft lining, reduced stresses are determined for the assumed strain hypothesis, which is compared with the strength parameters of the lining. The article presents the results of the analyses of the influence of selection of stress hypothesis on the degree of hazard to the shaft lining and formulates conclusions concerning changes in the methodology of safety assessment of concrete lining of the shafts.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie wykonania wlotu do szybu V na poziomie 930 w JSW SA KWK „Pniówek”, prowadzonego od strony poziomu przez jego zbicie z szybem. Omówiono zabezpieczenie wewnętrznej obudowy szybu oraz wykonanie obudowy przekopu przed wlotem i wlotu. W tym celu zastosowano: wyprzedzające wzmocnienie skał wokół szybu, etapowe prowadzenie prac w kierunku szybu ze zmniejszeniem przekroju wlotu w miejscu połączenia, zamkniętą obudowę podporową wzmocnioną kotwieniem i natryskiem betonowym. Prace zabezpieczające od strony szybu, ze względu na brak górniczego wyciągu szybowego prowadzono przez kopalniany, specjalistyczny, wysokościowy zespół ratowników z wykorzystaniem dwóch przewoźnych wyciągów ratowniczych CSRG w Bytomiu.
EN
The construction of the shaft mouth was designed from the side of the existing mining excavations in order to develop coal reserves at the level of 1000 in the “Pawłowice 1” deposit. It was assumed that ventilation for the 1000 level would be provided by existing KWK „Pniówek” ventilation shaft V. Led from the level side so that it could meet the shaft, the shaft mouth was designed at the level of 930 to connect the shaft with the 1000 level. The decision to drill the shaft mouth involved the performance of works in the shaft by high-altitude rescuers who made use of climbing equipment. The connection roadway along the arch section was supported with the arch support sets and lining using expansion bags. Another excavation - an access roadway - was made using closed arch support sets. Bar adhesive anchors at the length of 2.7 m were built around the perimeter between the sets in a mesh of 1x1 m; on the other hand, using two binding joists, the sets were reinforced with injection string anchors at the length of approx. 10 m. Once the cement wash injection that bound the sets with lining and rock was made, sprayed concrete was applied to the sets and the support bottom layer was concreted. The 10m section before the connection with the shaft was reinforced with steel and concrete anchored support, including rock reinforcement and injections around the shaft. The steel support sets and prominent anchors were covered with sprayed concrete. The reinforcement of rock using 10-12 m injection anchors drilled vertically was made in the shaft mouth before the connection with the shaft. The shaft brickwork around the shaft mouth outline was anchored using adhesive anchors for concrete at the length of at least 1.2 m, with a mesh and sprayed concrete. An additional protection of the roof hip was provided for the shaft mouth top. It involved the anchorage of a durable polyester mesh to the shaft mouth and shaft support. No damage to the support was found during periodic inspections, so it can be concluded that the support of the shaft mouth at the level of 930 and the support of access roadways were designed and constructed well.
PL
Szyb 8 jest zasadniczym elementem modelu kopalni i oddanie go do eksploatacji umożliwiło likwidację szybu 6 łącznie z infrastrukturą oraz odblokowało zasoby uwięzione w filarze ochronnym. Głębienie szybu o średnicy 8,5 m rozpoczęto w listopadzie 1987 r., a zakończono w sierpniu 1991 r. Szyb zgłębiono do głębokości 731,76 m od zrębu szybu, równocześnie wykonując wlot jednostronny na poziomie 250 m i wloty dwustronne na poziomach 400 m, 565 m i 700 m. We wrześniu 2004 roku kopalnia uzyskała zezwolenie na ruch górniczego wyciągu szybowego w przedziale wschodnim, natomiast w pierwszej połowie 2006 roku zezwolenie na ruch górniczego wyciągu szybowego w przedziale zachodnim. W 2008 roku wybrano wykonawcę projektu koncepcyjnego budowy poziomów 880 i 1070 m oraz projektu techniczno-technologicznego pogłębienia szybu do poziomu 1103,7 m. W listopadzie 2010 r. rozpoczęto realizację wyrobisk technologicznych niezbędnych dla pogłębiania szybu 8, które zakończone zostały w styczniu 2013 r. Następnie prowadzone były prace związane z wykonaniem otworu wielkośrednicowego z poziomu 880 m do poziomu 731,76 m. Obecnie kopalnia realizuje umowę „Pogłębianie szybu 8 na odcinku od poz. 731,76 m do poziomu 1103,7 m z wykonaniem obudowy szybowej i dwoma dwustronnymi wlotami na poz. 880 m i 1070 m oraz zabudową zbrojenia szybowego dla KW S.A. Oddział KWK Jankowice”.
EN
The 8 shaft is the fundamental element of a mine model and putting it into operation would make it possible to eliminate the 6 shaft including the infrastructure and unblock resources being trapped in a protective pillar. The process of deepening the shaft with 8,5 m diameter was started in November 1987 and finished in August 1991. The shaft has been 731,76 m deep – from the shaft framework, simultaneously a single-sided inlet at the level of 250m and double-sided inlets at the levels of 400 m, 565 m and 700 m has been done. In September 2004, the mine obtained permission to shaft hoisting motion in the eastern range whereas in the first half of 2006 in the western range. In 2008 the contractor for the conceptual project of building levels 880 and 1070 m as well as technical and technological project of shaft deepening to 1103,7 m level was chosen. In November 2010, the realisation of technological excavations indispensable to 8 shaft deepening was started. These actions were finished in January 2013. Next, the work was ongoing, which was connected with a large-diameter hole drilling from 880 m level to 731,76 m level. Currently, the mine is performing the contract “Deepening the 8 shaft on measuring distance from 731,76 m level to 1103,7 m level, together with making a shaft housing and two double-sided inlets on 880 m level and 1070 m level, and also inbuilding shaft reinforcement for the Coal Mine joint-stock company, Branch Jankowice Coal Mine”.
PL
Wobec powracających koncepcji rozpoczęcia odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego w południowej Wielkopolsce, w rejonie Poniec-Krobia, autor przypomniał dzieje poszukiwań wiertniczych węgla brunatnego w rejonie Jerki, Lubinia, Bieżyna i Bielawy. Poszukiwania te, w początkach XX wieku, mimo bardzo optymistycznych prognoz, nie doprowadziły do zyskownej eksploatacji. Bardzo korzystne dla potencjalnej inwestycji orzeczenia wydali trzej niemieccy, niezależni, eksperci Kriebitz, Butterlin i Krisch. Postulowali oni podjęcie natychmiastowych prac eksploatacyjnych, szacując roczne zyski na około pół miliona marek. Jednak budowa szybów i próby eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Jerki nie zakończyły się sukcesem, a wręcz przeciwnie. Doprowadziły głównego sponsora Władysława Taczanowskiego do ruiny, a kierowaną przez niego spółkę do bankructwa w 1912 roku. Okres I wojny światowej i późniejszy nie sprzyjały kontynuacji wydobycia metodą podziemną tego cennego surowca energetycznego.
EN
In the context of new concepts of starting lignite mining in the south of the Greater Poland, in the region of Krobia and Poniec, the author recalls the history of coal exploration and drilling in the area of Lubin, Bieżyń and Bielawa. Despite very optimistic forecasts, this exploration in the early twentieth century, has not led to a profitable exploitation. Very promising expertises for potential investors were released by three German independent appraisers: Kriebitz, Butterlin and Krisch. They postulated to begin immediate exploitation works and estimated the annual profits of about half a million marks. However, the construction of shafts and attempts at lignite mining in the area were not successful. On the contrary, the main sponsor, Władysław Taczanowski and his company went into bankruptcy in 1912. The period of World War I and on, did not favor the continuation of the underground mining method of this valuable energy source.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z koniecznością pogłębiania istniejących szybów i możliwościami dostosowania istniejących rozwiązań konstrukcyjnych sztucznych den szybów celem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy załogi przy ich pogłębianiu. Sformułowano szczególne wymagania stawiane tego rodzaju konstrukcjom i na tym tle przedstawiono znane dotychczas rozwiązania sztucznych den szybów, oraz wnioski wynikające z analizy ich cech konstrukcyjnych w aspekcie możliwości przystosowania do tych wymagań. Wnioski doprowadziły do sformułowania potrzeby projektowej, dla której zaspokojenia opracowano w GIG w Katowicach i wdrożono w kopalni Jankowice innowacyjne rozwiązanie sztucznego dna szybu. Przedstawiono to rozwiązanie oraz przebieg prac projektowych i badawczych związanych z jego wdrożeniem. Interesującym aspektem prac projektowo-wdrożeniowych była weryfikacja rozwiązania konstrukcyjnego metodą symulacji komputerowej w Katedrze Maszyn Górniczych Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie opisana w artykule, a także będącą przedmiotem zrealizowanego, w ramach Programu Badań Stosowanych finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projektu, zatytułowanego: „Badania nad dyssypacją energii w mechanicznych układach ochronnych przewidywanych do stosowania w pogłębianych szybach kopalń podziemnych” (numer PBS1/A2/6/2012).
EN
This paper presents the issues relating to the necessity of deepening the existing shafts as well as the possibilities of adopting the existing designing solutions of artificial bottoms of the mining shafts in order to ensure safe working conditions of the crew performing the deepening operations. Specific requirements for such designs have been founded, in the light of which the currently applied solution of artificial bottoms of the mining shafts as well as conclusions from the analysis of characteristics of their design, in the aspect of the possibilities of adapting to these requirements, presented. The conclusions have led to the need of designing an innovative solution of the artificial bottom of the shaft in Jankowice mine, by the Central Mining Institute. This solution as well as the process of developing the project and scientific works, related to its implementation, have been presented. The interesting aspect of the project and implementation management was the verification of the solution by use of computer simulation performed in the Department of Mining, Dressing and Transport Machines AGH in Kraków, described in this paper as well as being the subject of the implemented project in the framework of the Program of Applied Research funded by the National Centre for Research and Development, entitled: “Research on energy dissipation in mechanical protective systems for the use of deepening operations in the underground mining shafts” (no. PBS1/A2/6/2012).
PL
Artykuł omawia rozwiązania techniczne zastosowane w czasie pogłębiania szybu VI w KWK „Budryk” – najgłębszego szybu w Polsce – w czasie przechodzenia osłabionego górotworu w strefie uskoku chudeckiego.
EN
Shaft VI – currently the deepest shaft in Poland – was sunk in JSW S.A. “Budryk” hard coal mine in Ornontowice. Shaft sinking was performed in two stages: in 1979–1985 to the depth of 1034.3 m and then in 2011–2015 to the target depth of 1320.0 m. During the deepening process, the contractor had to face technical problems – construction of shaft lining in the fault zone. At the depth of approx. 1175.5 – 1230.0 m, the shaft crossed the Chudecki fault zone, in which heavily cracked and crumbled rocks were encountered. In this zone, the shaft lining was designed and constructed as a compound (two-layer) lining made using reinforced concrete with the thickness of 0.70 m (inner layer) and using pre-fabricated elements – panels (outer layer) with a concrete outer shell with the minimum thickness of 10 cm – a compensation layer between the rock mass and the panels. The outer later, protecting the sidewall of the shaft working was constructed with reinforced concrete panels with the height of 60 cm, minimum thickness of 50 cm and outer length of 210 cm.
EN
Shaft VI at KWK Budryk (Budryk Hard Coal Mine) is the deepest mine shaft in Poland that opens the deepest on-site mining level, located at 1290 m below the terrain level. The shaft was sunk in two stages: down to 1034.3 m below the terrain level between 1979 and 1985, and continued to the target depth of 1320 m between 2011 and 2015. The second sinking stage involved continued operation of a shaft hoist, which remains in service to this day. The shaft hoist required installing a number of equipment, structural solutions and safety components (topside and in-shaft), as well as adapting the operating schedules of two shaft hoists: the sinking shaft hoist and the mine service shaft hoist, with the latter operated for the carriage of men, materials and output, and for inspections, repairs and overhauls. A major challenge for the contractor assigned to this project was to execute their work in a complete processing cycle, including blasting and concrete lining of the shaft. The sinking of this shaft and construction of the mining level at 1290 m enabled opening and mining beds of high-value coking coal without opening a sub-level completion.
PL
Artykuł dotyczy budowy najgłębszego szybu w Polsce i jednego z najgłębszych w Europie – szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk”. Przedstawiono w nim trudności organizacyjne i techniczne, które należało przezwyciężyć, aby sprawnie wykonać pogłębienie szybu, aby warunki górniczo-geologiczne, z którymi należało się zmierzyć w czasie prowadzonych robót, aby uzyskać dostęp do najgłębszego w Polsce poziomu wydobywczego 1290 m.
PL
Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych wraz z późniejszymi zmianami nie uwzględniają specyficznej konstrukcji szybów. Odpowiednia klasyfikacja szybów jest niezbędna ze względu na występowanie w nich potencjalnych inicjałów, które mogą spowodować wybuch pyłu węglowego. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych wprowadza kryteria klasyfikacji zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w wyrobiskach pionowych oraz w wyrobiskach pochyłych o nachyleniu powyżej 45°, w tym w szybach i szybikach. Klasyfikację ww. wyrobisk będzie się dokonywać w oparciu o: –zawartość części niepalnych stałych w zalegającym pyle kopalnianym, – średnią ilość pyłu węglowego zalegającego w danym wyrobisku w przeliczeniu na 1 m3 wyrobiska, – klasyfikacje pod względem zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz wielkość intensywności osiadania pyłu w wyrobiskach mających bezpośredni kontakt z rozpatrywanym wyrobiskiem, – ocenę zagrożenia wybuchem pyłów w budynku nadszybia – w przypadku klasyfikacji szybów.
EN
The rules included in the Regulation of the Minister for Internal Affairs and Administration dated 14 June 2012 on Natural Hazards in Mining with later changes do not take into account the specific construction of mineshafts. The proper classification of shafts is necessary because of the occurrence of potential initials in the shafts which can cause explosion of coal dust. Regulation of the Minister for Environment dated 29 January 2013 on Natural Hazards in Mining introduces the criteria of the evaluation of danger of coal dust explosion in vertical excavations and in sloped excavations of the gradient of 45 degrees including mineshafts and winze. The division of the above mentioned excavations will be made on the basis of: - content of the fixed non-flammable parts in the residual mine dust, - the average amount of the residual coal dust in the particular excavation calculated per one cubic meter of this excavation, - classification in terms of the danger of coal dust explosion and the size of intensity of dust subsidence in excavations which have direct contact with the considered excavation, - the evaluation of the danger of dust explosion in the building of the headroom - in case of excavations’ classification. The new Regulation of the Minister for Environment dated 29 January 2013 will create the division of vertical excavations and sloped excavations of the gradient of 45 degrees, including mineshafts and winze, into those which are and those which are not at risk of coal dust explosion if at least one of the three conditions specified in the above mentioned Regulation, will be fulfilled. For many years the problem of danger of coal dust explosion in mineshafts is dealt by the Department of Anti-Aerosol Threats of the Experimental Mine “Barbara” owned by the Central Mining Institute which conducted the necessary research, developed and described the methods of charging mining dust samples into mineshafts.
PL
Istniejące warunki geologiczne i hydrogeologiczne połączone z ponad siedmiowiekową działalnością człowieka doprowadziły do powstaniu wielu dopływów wody do Kopalni Soli „Wieliczka”. Dzięki prowadzonym od wielu lat pracom zabezpieczającym kopalnię udało się opanować nawet katastrofalne wycieki, jakim był np. dopływ z poprzeczni Mina w 1992 r. [1]. Jedną z ostatnio zakończonych prac zabezpieczających było uszczelnienie obudowy szybu Kościuszko przy zastosowaniu iniekcji strumieniowej (jet grouting).
PL
Autorzy opisali kompleksową modernizację górniczego wyciągu szybowego klatkowego w szybie R-VII O/ZG „Rudna” KGHM Polska Miedź S.A. Głównym celem modernizacji było zastąpienie eksploatowanych przez ponad 30 lat elementów górniczego wyciągu szybowego nowoczesnymi, bardziej funkcjonalnymi i energooszczędnymi urządzeniami oraz zwiększenie możliwości transportowych w naczyniu wyciągowym z 12 do 24 Mg oraz zwiększenie liczby przewożonych osób z 86 do 94. Przedstawiono etapy i efekty realizacji.
PL
Analiza wizyjna może być bardzo użyteczna w ocenie stanu technicznego elementów obudowy szybowej oraz podszybi, zwłaszcza w przypadku szybów bez zainstalowanych maszyn wyciągowych (np. w przypadku szybów przekształconych w studnie głębinowe). Analiza geometrii strumienia wypływającej wody może stać się podstawą do oceny zjawisk i zagrożeń hydrostatycznych w takich obiektach – o czym mowa w artykule. Współczynniki skalujące są niezbędne przy przeliczaniu odległości wyznaczonych na obrazie (mierzonych w pikselach) na odległości rzeczywiste (mierzone w metrach lub centymetrach). Również do precyzyjnej identyfikacji pionowego położenia kamery – czyli właściwej lokalizacji obserwowanego obrazu – metodą korelacji wzajemnej celowy jest pomiar tej odległości i wykorzystanie w odpowiednich zależnościach kompensacyjnych.
EN
Video analysis can be very useful in the assessment of technical condition of the shaft's lining and shaft's bottom lining elements, especially shafts without installed hoisting machines (for instance, shafts converted into deep wells). The analysis of the geometry of the stream uf out flowing water can become the basis for the assessment of the phenomena of hydrostatic hazards in such facilities - referred to in the article. Scaling factors are necessary for the conversion of the distances denoted on the image (measured in pixels) into the actual distances (measured in meters or centimeters). The measurement of these distances and its use in appropriate compensation relationships is also purposeful for a precise identification of the vertical pusition of the camera - that is a proper localion of the image being observed - by the method of mutual correlation.
PL
W artykule omówiono metodykę oceny zagrożeń ze strony wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, usytuowanych na terenach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych, oraz wyniki ich inwentaryzacji przeprowadzonej na terenie zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego Zagłębia Dąbrowskiego. Przedstawiono informację o Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej przy Wyższym Urzędzie Górniczym oraz wykorzystaniu w pracach inwentaryzacyjnych zgromadzonej w nim dokumentacji mierniczo-geologicznej, zawierającej informacje o wyrobiskach górniczych zlikwidowanych zakładów górniczych.
EN
The effects of mining activity may often become visible after decades or even centuries. Potential investors are afraid of investing large financial resources in areas previously subjected to mining. This is why making an inventory of mining workings with surface access located in liquidated underground mines is necessary to assess the current risk and to suggest preventive measures. The article presents the methodology of risk assessment for this type of workings. It also discusses the results of the completed inventory for liquidated coal mines in the Dąbrowa Coal Basin (Zagłębie Dąbrowskie). Obtained information will be valuable for the development of local land use plans in municipalities located in post-mining areas and issuing decisions on the conditions of land development. Inventory reports may help the potential investors to appropriately design buildings and other structures. The primary source of information for the Dąbrowa Coal Basin inventory were the documents collected at the Surveying and Geological Documentation Archive by the State Mining Authority. The Archive was established in 1999 and is the only place in Poland holding the surveying and geological documentation of liquidated mining plants containing information about mining workings with surface access. The Archive collects, archives and provides access to these documents as well as information regarding the environment and its protection. This ordered collection of documents is used by construction authorities, police, prosecutors, courts, court experts, investors, designers, property owners, scientists and companies in business governed by the Geological and Mining Law.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.