Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 436

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawigacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
EN
The goal of this paper is to investigate the influence of the objectively existing effectiveness functions of an aircraft control system upon the control and managerial decision making process in the framework of the subjective entropy maximum principle. The subjective analysis theory entropy paradigm makes it possible to consider the aircraft control system based upon personal preferences as an active system governed by an individual (active element of the control system) with the help of her/his individual subjective preferences optimal distributions obtained in conditions of operational multi-alternativeness and those operational alternatives the active system active element’s individual subjective preferences uncertainty. The described approach takes into account the simple two-alternative operational situation in regards with the objectively existing effectiveness functions, related to the aircraft control system, in the view of a controlled parameter and a combination of it with its rate as the ratio. The obtained expressions for the objective functional extremal functions of the effectiveness and preferences, as well as the subjective entropy of the alternatives preferences, illustrated in diagrams visualize the situation and allow taking a good choice. The ideas of the required proper governing, managing, and control methods choice optimization with respect to only 2 alternative objective effectiveness functions arguments might be simple; nevertheless, increasing the number of parameters and further complication of the problem setting will not change the principle of the problem solution.
PL
Celem tej publikacji jest zbadanie wpływu obiektywnie istniejących funkcji skuteczności systemu kontroli statku powietrznego na proces kontroli i podejmowania decyzji zarządczych w ramach subiektywnej zasady maksymalnej entropii. Paradygmat entropii teorii subiektywnej umożliwia rozważenie systemu sterowania samolotem opartego na osobistych preferencjach jako systemu aktywnego zarządzanego przez jednostkę (aktywny element systemu sterowania) za pomocą jej indywidualnych preferencji subiektywnych, optymalnych rozkładów uzyskanych w warunkach operacyjnej multi-alternatywności i operacyjnych alternatyw niepewności subiektywnych indywidualnych preferencji elementu aktywnego systemu. Opisane podejście uwzględnia proste dwie alternatywne sytuacje operacyjne w odniesieniu do obiektywnie istniejących funkcji efektywności związanych z systemem sterowania statkiem powietrznym w świetle kontrolowanego parametru i jego kombinacji Uzyskane wyrażenia dla obiektywnych funkcjonalnych ekstremalnych funkcji skuteczności i preferencji, a także subiektywna entropia preferencji alternatyw, zilustrowane na schematach, pokazują sytuację i pozwalają na dokonanie dobrego wyboru. Pomysły dotyczące wymaganej właściwej optymalizacji metod zarządzania i kontroli w odniesieniu do tylko dwóch alternatywnych argumentów funkcji efektywności celu mogą być proste – niemniej jednak zwiększenie liczby parametrów i dalsze komplikowanie problemu nie zmieni zasady rozwiązania.
EN
The paper presents the analysis of navigation processes used in wells and around-drilling processes. Most common navigation systems used in drilling processes are described. The authors have presented a concept of applying navigation to operations supporting drilling processes, including operations ensuring the safety of drilling staff. Also, they have discussed around-drilling processes which have not been supported by navigation systems. Finally, they have presented ideas of their possible applications as well as benefits resulting from using navigation systems.
EN
The article compares the accuracy of receivers related to the geolocation process in the GPS system. To determine the accuracy of the receivers, a series of research experiments were conducted based on test cases. For the needs of the research, a research platform for collecting data from the GPS system was designed and constructed. The research results are presented in the form of tables and graphic charts.
PL
W artykule porównano dokładność odbiorników związanych z procesem geolokalizacji w systemie GPS. W celu okre-ślenia dokładności odbiorników przeprowadzono serię eksperymentów badawczych w oparciu o przypadki testowe. Na potrzeby badań została zaprojektowana oraz skonstruowana platforma badawcza służąca do gromadzenia danych z systemu GPS. Rezultaty badań przedstawiono w postaci tabel oraz wykresów graficznych.
4
Content available Radar data fusion in the STRADAR system
EN
The main task of the Polish Border Guard is protection of the country’s border which requires utilization of multimedia surveillance systems automatically gathering, processing and sharing various data. The paper presents such a system developed for the Maritime Division of the Polish Border Guard within the STRADAR project and the problem of fusion of radar data in this system. The system, apart from providing communication means, gathers data from AIS, GPS and radar receivers: ARPA and SCANTER 2001. In the paper the concept of the radar data gathering in STRADAR system is provided with detailed presentation of radar servers, Radar INT modules and a reduplication (fusion) module and the proposition of the algorithm for radar data fusio.
PL
Głównym zadaniem polskiej Straży Granicznej jest ochrona granicy kraju, która wymaga wykorzystania multimedialnych systemów nadzoru umożliwiającychautomatyczne gromadzenie,przetwarzanie i udostępnianie różnego rodzaju danych. W artykule przedstawiono taki system opracowany dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej w ramach projektu STRADAR oraz problem fuzji danych radarowych w tym systemie. System STRADAR, oprócz zapewnienia komunikacji pomiędzy elementami systemu, gromadzi i udostępniania dane z AIS, GPS i odbiorników radarowych: ARPA i SCANTER 2001. W artykule zaprezentowano koncepcjęgromadzenia danych adarowych w systemie STRADAR, przedstawiono serwery radarowe, moduł radar INT i moduł reduplikacjioraz zaproponowano algorytm fuzji danych radarowych.
PL
Powszechnie używana nawigacja jest ogromnym ułatwieniem dla poszukujących konkretnego adresu. Jednak zdarza się, że technika zawodzi i trzeba wtedy zdać się na tradycyjną tabliczkę z nazwą ulicy i numerem domu. Oczywiście, pod warunkiem, że oznakowanie jest czytelne i prawidłowe.
EN
The article proposes the possibilities of testing military equipment using satellite navigation systems, as well as systems that aid such systems, used for determining the position of and indicating targets. The research employed modern civilian navigation devices using satellite navigation systems, as well as navigation aided by land-based reference stations. Using Trimble R8 and RT4000 devices in research is proposed. The possibilities of the RT4000 precise movement parameter measuring device within the scope of position determining using a portable reference station using the Trimble R4 receiver and Satel-TA18 radio (not the device’s standard equipment) are presented.
PL
W artykule zaproponowano możliwości prowadzenia badań sprzętu wojskowego, w których wykorzystuje się systemy nawigacji satelitarnej oraz systemy wspomagające systemy nawigacji satelitarnej służące do określania pozycji oraz wskazywania celów. W baniach wykorzystano cywilne nowoczesne urządzenia nawigacyjne korzystające z systemów nawigacji satelitarnej oraz nawigacji wspomaganej referencyjnymi stacjami naziemnymi. Zaproponowano możliwości zastosowania urządzeń Trimble R8 i RT4000 w badaniach sprzętu wojskowego. Przedstawiono możliwość urządzenia do precyzyjnych pomiarów parametrów ruchu RT4000 w zakresie dokładności określania pozycji przy zastosowaniu przenośnej stacji referencyjnej wykorzystującej odbiornik Trimble R4 i radio Satel-TA18, które nie są standardowym wyposażaniem RT4000.
7
Content available Wykorzystanie UAV w nawigacji
PL
Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił bardzo dynamiczny rozwój bezzałogowych jednostek, które są wykorzystywane niemal w każdej dziedzinie życia. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania UAV w szeroko pojętej nawigacji, jak możemy korzystać z dronów w środowisku morskim, obserwować porty, prowadzić misje na morzu, jak robić mapy dna morskiego i jakie korzyści z dronów ma środowisko wojskowe.
EN
Over the past years, there has been a very dynamic development of unmanned aerial vehicles that are used in almost every area of life. The article presents the possibilities of using UAVs in the broadly understood navigation, how to use drones in the sea environment, observe ports, conduct missions at sea, how to make seabed maps and how drones are used in the army.
8
PL
Poruszony problem wyznaczenia lokalizacji obiektu logistycznego z zastosowaniem metody wielkiego koła rozpatrywany jest podczas konfigurowania sieci logistycznej w celu minimalizacji kosztów logistycznych oraz optymalizacji poziomu obsługi klienta. W artykule przedstawiono trzy metody obliczania odległości między dwoma punktami, czyli metodę wyznaczania odległości na krótkich dystansach bez uwzględniania krzywizny Ziemi, metodę związaną z loksodromą i wyznaczaniem odległości na średnich dystansach z uwzględnieniem krzywizny Ziemi, a także metodę wielkiego koła i ortodromy służącą do wyznaczania odległości na długich dystansach z uwzględnieniem krzywizny Ziemi. Na podstawie uzyskanych wyników, w których analizowano także poziom skomplikowania obliczeń, stwierdzono, że metoda wielkiego koła, czyli związana z ortodromą charakteryzuje się możliwością zastosowania we wszystkich przypadkach zarówno krótkich, średnich i długich odległości, a jej dokładność jest porównywalna z metodami preferowanymi dla danych dystansów.
EN
The goal of the article is to present three methods for determining the location of a logistic facility with minimum logistic costs and optimum level of customer service. In the first method, path over short distances is calculated, without taking into account the curvature of the Earth. The second method, in which a loxodrome and the curvature of the Earth are taken into account, is used to determine the route on medium distances. The third method, used to determine route over long distances combines the formula of the great circle path with an orthodrome, with the curvature of the Earth taken into account. On the basis of the results obtained with each method, it was found that the great circle method associated with orthodrome may be applied for any distance, offering accuracy comparable with the methods preferred for given distances. The complexity of calculations when either the great circle method or the loxodrome are applied is definitely higher than when the method for short distances is used.
EN
The article is strongly related to the Single European Sky ATM Research (SESAR) project. The project’s objective is the improvement of air transport above Europe 0. Since Air Traffic Management (ATM) is involved to obtain more effective approach to air traffic flow managing activities, the concept of Flexible Use Airspace (FUA) has arisen in result. ATM is a quite developed aviation’s subdomain, therefore currently existing airspace state has been described briefly in the article, referring to the presented solution concept. The notion of Free Route Airspace (FRA) airspace model defined in this article relies on mathematical description. The selected approach clarifies airspace as a set of squares or cubes that have volumes with appointed values due to certain conditions in the considered time (i.e. traffic flow or weather). The model has to ensure facilitation of flight route planning and warrant aircrafts separation towards flight safety assurance. The concept assumes that this airspace model will provide assistance for airspace user to select essential flight plan criteria, such as economy, time, etc. The path will be appointed according to personal preferences, based on the model from which further elaborated algorithm will evaluate situation. The presented solution is a response to air traffic growth. Therefore it supports the SESAR project through research and development activities. The description proves that airspace model would create enhancement in flight planning for airspace users.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję zamodelowanej przestrzeni powietrznej w sposób umożliwiający automatyczne planowanie lotu w Przestrzeni Lotów Swobodnych (Free Route Airspace – FRA). Zaprezentowany model usprawnia czynności składania planu lotu przez użytkownika, jednocześnie gwarantując bezpieczną separację statków powietrznych. Tematyka artykułu jest związana z badaniami do projektu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European ATM Research – SESAR), której podstawowe założenie stanowi poprawa efektywności i bezpieczeństwa operacji w transporcie lotniczym. Efektywniejsze Zarządzanie Ruchem Lotniczym (Air Traffic Management – ATM) jest możliwe przez wprowadzenie koncepcji Elastycznego Zarządzania Przestrzenią Powietrzną (Flexible Use of Airspace – FUA). Elastyczne Zarządzanie Przestrzenią Powietrzną pozwala na monitorowanie dostępności przestrzeni w różnych odstępach czasowych, w sposób umożliwiający uwzględnienie planowanego natężenia ruchu wobec innych warunków, np. atmosferycznych. Przedstawiony w artykule opis przestrzeni powietrznej opiera się na opisie matematycznym. Przyjęte zostało założenie, że cała przestrzeń powietrzna składa się z jednakowej wielkości kwadratów (lub sześcianów w przypadku przestrzeni 3D). Każdy kwadrat lub sześcian ma przydzieloną pojemność wraz z wartościami określającymi dostępność w ustalonym czasie. Dostępność jest uwarunkowana przez wiele czynników, np. zagęszczenie ruchu lotniczego. Wykonane badania wskazują, że zamodelowana w ten sposób przestrzeń powietrzna stwarza potencjał do planowania lotu. W konsekwencji wprowadzenia przez użytkownika dwóch punktów lotu – początkowego i końcowego, przeszukana w następstwie przestrzeń pozwala na przeanalizowanie i zaproponowanie przez system trasy według przyjętego kryterium.
PL
W artykule zaprezentowano miniaturowego robota mobilnego MiniRyś. Robot ma napęd różnicowy i z założenia może poruszać się w dwóch trybach: poziomym, gdzie zderzak stanowi trzeci punkt podparcia i pionowym, balansując. Robot, pomimo małych rozmiarów wymuszonych przez operowanie w środowisku składającym się z kwadratowych pól o boku 20 cm, wyposażony jest w rozbudowany zestaw czujników i wydajny komputer pozwalające na samodzielne nawigowanie i komunikację w ramach zespołu robotów.
EN
In the article a MiniRyś (a "mini lynx") miniature mobile robot is presented. The robot is differentially driven and can move in two modes: horizontally, where a bumper is the third point of support for the robot and vertically, balancing using a built-in inertial measurement unit. Although the robot is small (it was constructed to operate on a board built out of 20cm x 20cm square tiles) it is equipped with a broad set of sensors and a computer with relatively high computation power allowing the robot to navigate autonomously and communicate within a team of such robots.
PL
Przyzwyczailiśmy się już do ułatwień, jakie daje nam powszechnie stosowana nawigacja wykorzystująca sygnały systemu GPS. To „satelitarne” pozycjonowanie może jednak zawodzić we wnętrzach budynków, gdzie sygnały GPS nie dochodzą i nie jesteśmy w stanie otrzymywać precyzyjnych danych, aby efektywnie nawigować po obiekcie. Dlatego naukowcy z Oddziału Zaawansowanych Technologii Systemowych AST w Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB przygotowali alternatywne rozwiązanie: system wykorzystujący pamięć flash USB do precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji wewnątrz budynków, który można uruchomić w ciągu kilku minut.
12
Content available remote Virtual reality in investigation of human navigational skills
EN
In recent years, virtual reality has been successfully employed in numerous studies concerning human navigational skills. This mini-survey reviews several of them, presenting their methodology and main findings, as well as discusses advantages and disadvantages of various types of virtual reality systems that have been adopted. Moreover, it provides an overview of navigational behaviors and a brief characterization of the possible cognitive processes that underlie them.
PL
Artykuł opisuje wykorzystanie skutków efektu Dopplera w procedurach nawigacji mobilnych obiektów i lokalizacji źródeł emisji fal radiowych. Metoda SDF (ang. Signal Doppler Frequency), która bazuje na funkcyjnej zależności pomiędzy dopplerowskim przesunięciem częstotliwości a współrzędnymi położenia nadajnika i odbiornika, jest podstawą dla szerokiego spektrum praktycznych aplikacji tego efektu. Zastosowanie tej metody w procedurach lokalizacji źródeł emisji jest pokazane na przykładzie systemów ratownictwa, rozpoznania radioelektronicznego i monitoringu położenia sił i środków działających w sytuacjach kryzysowych. Znajomość położenia źródeł emisji daje możliwość wykorzystania metody SDF w procedurach nawigacji obiektami mobilnymi. Duża dokładność metody w zastosowaniu do wyznaczania bieżącego położenia obiektu może być wykorzystana do automatyzacji procedury lądowania statków powietrznych w trudnych warunkach środowiskowych. System zdalnego lądowania bezzałogowego statku powietrznego jest przykładem, który pokazuje możliwości metody SDF w nawigacji a uzyskane wyniki badań symulacyjnych są przesłanką dla jej praktycznej aplikacji.
EN
This paper describes the use of the Doppler effect in the procedures of navigating mobile objects and localizing radio emission sources. The Signal Doppler Frequency (SDF) method, which is based on the functional relationship between the Doppler frequency shift and position coordinates of a transmitter and receiver, is the basis for a wide spectrum of practical applications of this effect. The application of this method in the procedures of locating the emission sources is shown, e.g., in: search and rescue systems, electronic warfare, reconnaissance and monitoring of the location of military forces and elements operating in crisis situations. Knowing the location of emission sources gives the opportunity to use the SDF method in navigation procedures for mobile objects. High accuracy of the method used to determine the current object location can be used to automate the landing procedure of aircrafts in difficult environmental conditions. The system of remote landing of unmanned aircraft is an example that shows the possibilities of the SDF method in navigation. The obtained results of simulation tests are the premise for its practical application.
PL
W artykule przedstawiony został opis funkcjonalnego lokalizatora GPS stworzonego na bazie mikrokomputera Raspberry PI, który może przesyłać swoją lokalizację używająć technolgii GSM i wizualizować dane GPS w czasie rzeczywistym np. przy użyciu map Google. Zazwyczaj, gdy używamy nawigacji samochodowej bądź mobilnej, wyświetla ona naszą lokalizację na mapie i pokazuje najlepszą ścieżkę powiązaną z odległością lub innymi czynnikami z naszego punktu do wybranego miejsca docelowego. Lokalizator natomiast może być wykorzystany do śledzenia obiektów lub osób. Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do GPS nie musimy być fizycznie blisko niego, aby otrzymywać dane, ponieważ może przesyłać je strumieniowo poprzez Internet. Od czasu wprowadzenia na rynku systemów GPS, konsumenci oraz firmy prześcigają się w wymyślaniu innowacyjnych sposobów wykorzystania tej technologii w codziennym życiu. Systemy nawigacji oraz śledzenia powstrzymują nas od zagubienia się, gdy jesteśmy w nieznanych miejscach, monitorują dzieci, gdy są z dala od domu. Wspomagają śledzenie pojazdów przez cały czas, przez co należą do jednych z najbardziej efektywnych sposobów podnoszenia, jakości i sprawności zarządzania systemami wykorzystywanymi w logistyce. Umożliwiają sprawniejsze wyszukiwanie oraz zarządzanie materiałami oraz szybkiemu zebraniu informacji poprzez użycie nowoczesnej technologii.
EN
In the article a functional GPS locator description has been presented based on microcomputer Raspberry PI, which can transfer your localization using GSM technology and visualize GPS data in real-time e.g. with Google maps. Normally when using car navigation system or mobile one it’s displaying our localization on map and showing the best path connected to the distance and other factors from our place to the destination one. The locator instead can be used to track objects or people. It’s worth to mention that in the contrary to the GPS we do not have to be physically close to it in order to get data, because it can send data in the stream mode through the internet. Since implementation of the GPS systems into the market consumers and companies try to outdo each other in inventing new modern ways of using this technology in day-to-day life. Navigation systems and tracking ones prevent us from getting lost, when we are in unknown places, they monitor children when they are out of home. They support vehicles tracking all the time, therefore they are one of the most effective ways of increasing quality and efficiency of the management systems used in logistics. They enable better searching and materials management as well as faster information gathering through modern technology usage.
PL
Proces wyboru drogi w obszarze ograniczonym wymaga znajomości nie tylko samego obszaru, ale także bieżącego oraz przyszłego położenia innych poruszających się w nim obiektów. Zagadnienie to jest stosunkowo proste w przypadku gdy śledzone obiekty nie zmieniają kierunku ruchu oraz prędkości. Często jednak śledzone obiekty manewrują, co skutkuje koniecznością korekty wyznaczonej trajektorii obiektu własnego. Takie informacje pozwalają na minimalizację ryzyka ewentualnej kolizji. Jest to istotne zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i z uwagi na czynniki ekonomiczne. W niniejszym artykule zaproponowano algorytm detekcji zmian kierunku ruchu oraz prędkości śledzonego obiektu. Proponowane w artykule rozwiązania są rozwinięciem poprzednich badań uwzględniających poszukiwanie optymalnej trasy obiektu na obszarze ograniczonym. Autorzy proponują tu algorytm dla zastosowań w systemach wspomagania decyzji dla nawigacji morskiej, ale może być on z powodzeniem zastosowany również w innych obszarach transportu.
EN
The process of choosing a trajectory in a restricted area requires knowing not only the area itself, but also the current and future location of other objects moving within it. This issue is relatively simple in case when the objects being tracked do not change the direction of movement and speed. Often, however, the objects being tracked have a nuanced effect, which results in the necessity to correct the determined trajectory of the own object. Such information allows to minimize the risk of a possible collision. This is important both for security reasons and due to economic factors. This article proposes an algorithm for the detection of changes in the direction of motion and the speed of the object being tracked. The solutions proposed in the article are a development of previous studies, including the search for the optimal object route in a restricted area. The authors propose an algorithm for applications in decision support systems for sea navigation, but it can also be successfully used in other areas of transport.
PL
W artykule przedstawiono aplikację nawigacyjną napisaną w języku programowania Python. Aplikacja wykonuje obliczenia realizowane na kalkulatorze nawigacyjnym Jeppesen E6B. Program, a właściwie symulator kalkulatora nawigacyjnego E6B, pozwala na dokonywanie obliczeń związanych z przeliczaniem jednostek, szacowaniem czasu lotu i zużycia paliwa oraz obliczaniem wpływu wiatru na lot statku powietrznego. Program może zastąpić kalkulator nawigacyjny w trakcie planowania lotu oraz w jego trakcie. Ponadto aplikacja może być używana przez studentów lotnictwa, szczególnie podczas pracy własnej, ponieważ dzięki programowi można sprawdzać poprawność obliczeń dokonanych za pomocą tradycyjnego kalkulatora nawigacyjnego. Za wyborem języka Python zadecydowała jego przejrzystość i czytelność oraz łatwość pisania prostych aplikacji nawigacyjnych w tym języku.
EN
The article presents a navigational application written in the Python programming language. The application is used to make calculations which are usually performed with the help of Jeppesen flight computer E6B. The programme, or more specifically the simulator of the navigational computer E6B, enables to make calculations related to conversion of units of measurement, to estimate the flight duration and fuel consumption and also compute the impact of the wind on the flight. The programme may replace navigational computer during the planning phase of flight as well as during the flight itself. Moreover, the application can be used by aviation students, especially during work carried out on their own, mainly because thanks to the programme they may verify whether the calculations made with the use of a traditional navigational computer are correct. The reasons for which the programming language Python was selected are its clarity, legibility as well as simplicity of writing uncomplicated navigational applications.
17
EN
The estimation of position coordinates of a navigating ship is one of the navigational subprocesses. The methods used in this process are either deterministic (the case of a minimum number of navigational parameters measurements) or probabilistic (in cases where we have access to information redundancy). Naturally, due to the accuracy and reliability of the calculated coordinates, probabilistic methods should be primarily used. The article presents the use of the method of least squares and Kalman filtering in algorithms in integrated navigation for the estimation of position coordinates, taking into account ship movement parameters.
PL
W artykule przedstawiono propozycję rozwiązania problemu planowania trasy statku żaglowego z zadanej pozycji startowej do pozycji docelowej w przestrzeni dyskretnej. Artykuł jest kontynuacją rozważań autora nad planowaniem trasy statku żaglowego. Proponowana wersja metody jest odpowiednia dla użytkowników statków żaglowych o przeznaczeniu rekreacyjnym lub dla początkujących żeglarzy. Jako kryterium optymalizacji przyjęto czas żeglugi, ale wprowadzono ograniczenie możliwości wykonywania znacznych zmian kursu.
EN
The article presents a solution to the problem of planning a sailing vessel route from a given starting position to a target position in a discrete domain. This article is a continuation of the author's research on the sailing ship's route planning. The proposed version of the method is suitable for recreational sailing craft users or beginner sailors. The time of navigation was chosen as the optimization criterion, but the possibility of making significant alteration of the course was limited.
EN
Navigation system is one of the most important aircraft systems. Accuracy and precision of position and attitude is extremely important for safe aircraft operations. The integrated INS/GNSS systems are commonly used as autonomous on-board devices for fulfilling this task. The INS sensors like accelerometers and gyroscopes are mainly affected by drift. The GNSS encounter stochastic disturbances with no tendency to grow in time but as each radio navigation system may be jammed or its signal can just be not available. These base properties of errors make these two systems well suited for integration. These were the main motivations for development of integrated navigation and attitude determination system, presented in this article. In the developed system, data is integrated from all available sensors, particularly INS, GPS, and air data computer. Navigation information from these sensors is combined using Kalman filtering algorithms to obtain robust solution, effective also in a case of failure/inaccessibility of GPS. Position calculated using the accelerations from INS is corrected by position from GPS and optionally by position calculated using the true airspeed (TAS) from ADC. Navigation system is modelled and programmed in MATLAB environment. The system was tested using the data from real experiments, proving efficiency of the method.
PL
W artykule przedstawiono metodyki budowy stref działania i stref dokładności dwuelementowych azymutalnych, stadiometrycznych i trójelementowych hiperbolicznych systemów nawigacyjnych. Przedstawiono metodyki jako narzędzie wspomagające proces projektowania nowych i modernizacji istniejących systemów wykorzystywanych w procesie zapewnienia bezpiecznej nawigacji w transporcie morskim.
EN
The paper presented methodologies of building coverage zones and accuracy zones for two-elements azimuthal and stadiometric navigation systems and there-elements hyperbolical navigation systems. The methodologies are support tools for creating new and modernization exists navigation systems. Navigation systems are essential in ensuring safe navigation in sea transport.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.