Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 115

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość powietrza wewnętrznego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Zarówno przy projektowaniu, jak i regulacji instalacji przyjmuje się zazwyczaj, że przecieki wewnętrzne w centralach nie występują bądź są na tyle małe, że można je pominąć. Jednak w procesie projektowania i doboru urządzeń oraz rozruchu instalacji wentylacyjnych z centralami wyposażonymi w wymienniki do odzysku ciepła należy zwracać uwagę na kwestię ich szczelności. Wewnętrzne przecieki mogą bowiem powodować zwiększone zużycie energii elektrycznej, co wpływa na bilans energetyczny oraz spadek jakości powietrza wewnętrznego. W najbliższych dwóch latach spodziewane jest wprowadzenie zmian w prawie i normach uławiających identyfikację i rozwiązanie tych zagadnień na etapie projektowania instalacji i doboru central.
PL
Niewłaściwa jakość powietrza w budynkach szkolnych może być przyczyną problemów zdrowotnych uczniów i nauczycieli, a także wpływać na komfort ich nauki i pracy. Jej prawdopodobnym skutkiem jest zmniejszona wydajność pracy pedagogów, mniejsza aktywność uczniów z powodu dyskomfortu, chorób i absencji, a także występowanie napiętych stosunków między nauczycielami, uczniami, rodzicami i administracją szkolną.
PL
Od jakości powietrza wewnętrznego - jego składu gazowego, zawartości pyłów oraz czystości mikrobiologicznej - zależy zdrowie i samopoczucie ludzi. W budynkach spędzamy ponad 80% czasu, a wiele z nich nie ma optymalnego dla naszego zdrowia mikroklimatu. Wyniki badań od lat wskazywały na znaczne przekroczenia zalecanych poziomów dwutlenku węgla, uniwersalnego wskaźnika jakości powietrza wewnętrznego. Pandemia spowodowała, że zaczęliśmy się temu problemowi baczniej przyglądać. Czy można skutecznie zapobiegać zagrożeniu zakażeniem w budynkach biurowych z wentylacją grawitacyjną - analizujemy na przykładzie siedziby naszej redakcji.
PL
Stan epidemii powoduje, że mieszkańcy, użytkownicy i zarządcy budynków zwracają coraz większą uwagę na jakość powietrza wewnętrznego. Na rynku dostępne są rozwiązania zarówno do bieżącej higienizacji powietrza w pomieszczeniu, jak i do dezynfekcji pomieszczeń po pobycie w nich osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2.
PL
Artykuł omawia techniczne rozwiązania wspierające działanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie ciągłego usuwania mikroorganizmów (bakterii, grzybów, pleśni) oraz wirusów (także SARS-CoV-2) z powietrza wewnętrznego. Wskazano zalety i wyzwania związane ze stosowaniem filtrów wysokoskutecznych, dezynfekcji promieniami UV-C oraz dezynfekcji plazmą. Podkreślono także znaczenie czyszczenia i higienizacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji.
EN
The paper focuses on technical solutions supporting ventilation and air conditioning in the process of removing (bacteria, fungi, moulds and viruses – SARS-CoV-2 included) from the indoor air. There were pointed advantages and challenges of applying highly effective particles filters, UV-C ray disinfection and plasma disinfection. There was also emphasized significance of cleaning and hygienisation of ventilation and air conditioning installations.
PL
W artykule omówiono wymagania prawne oraz wytyczne branżowe dotyczące zalecanych poziomów wilgotności względnej (RH) powietrza wewnętrznego w różnych obiektach. Dokonano przeglądu literatury nt. badań dotyczących wpływu wilgotności względnej powietrza wewnętrznego na czas przetrwania i zakaźność wirusów znajdujących się w powietrzu wewnętrznym i na powierzchniach w budynkach. Wyniki badań, w tym dotyczących koronawirusów, zdają się potwierdzać słuszność zalecanych przez wytyczne branżowe przyjmowanych poziomów wilgotności względnej powierza wewnętrznego w aspekcie sanitarnym.
EN
In this paper there were discussed legal requirements and sector guidelines considering recommended level of indoor air relative humidity (RH) in various buildings. There was reviewed subject literature on relative humidity influence on infectivity and survival of viruses present in the indoor air and on surfaces in buildings. The research results, including the ones concerning coronaviruses, seem to confirm validity of relative humidity levels in sanitary aspect recommended by sector guidelines.
EN
This paper discusses the possibilities and limitations of using biophilic installations to improve the indoor air quality in residential and commercial spaces. Modular plant systems can provide the support or, in smaller facilities, even an alternative to the conventional indoor air purification techniques, such as filtration. The unquestionable advantage of green walls is their comprehensive influence on the indoor air quality by shaping both appropriate thermal and humidity conditions as well as the chemical air composition. However, these constructions are not mechanical systems and therefore, the effectiveness of these specific types of living air purifiers in removing gaseous pollutants and particulate matter cannot be expected to match the level of traditional systems.
PL
W pracy omówiono możliwości i ograniczenia wykorzystania instalacji biofilicznych do poprawy jakości powietrza wewnętrznego w przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych. Roślinne systemy modułowe mogą stanowić wsparcie lub w mniejszych obiektach alternatywę dla konwencjonalnych technik oczyszczania powietrza wewnętrznego jakim jest filtracja. Niekwestionowaną zaletą zielonych ścian jest ich kompleksowy wpływ na jakość powietrza wewnętrznego poprzez kształtowanie zarówno odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych jaki i składu chemicznego powietrza. Nie są to jednak układy mechaniczne i nie można oczekiwać, aby te swoistego rodzaju żywe oczyszczacze powietrza osiągały skuteczności w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na poziomie tradycyjnych systemów.
8
Content available Air Purification in Sustainable Buildings
EN
This paper concerns the issue of indoor air purification techniques in sustainable public buildings and the residential sector. One of the requirements of sustainable construction is to reduce the energy costs, minimize waste, improve the well-being of users and create green space. The most important certification systems for green (ecological) buildings such as LEED or BREEAM also include the assessment of the indoor environment in terms of the air quality, noise level, building acoustics and energy consumption. Traditional air treatment and purification systems require the use of numerous devices, air transport systems, which are energy-consuming. It is necessary to clean or replace the working elements periodically. The alternative is biophilic installations (green walls) based on the natural properties of plants for removing gaseous pollutants, particulate matter and even bioaerosols from the air. Plants improve humidity, regulate the carbon dioxide concentration, ionize the air and suppress noise. However, the processes of photocatalytic degradation of gaseous compounds are a very promising method of removing impurities, due to low costs, mild process conditions (temperature and pressure) and the possibility of complete mineralization of impurities.
PL
Praca dotyczy zagadnienia technik oczyszczania powietrza wewnętrznego w zrównoważonych budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkalnym. Jednym z wymogów budownictwa zrównoważonego jest ograniczenie kosztów zużycia energii, minimalizacja powstawania odpadów, poprawa samopoczucia użytkowników oraz tworzenie zielonej przestrzeni. Najważniejsze systemy certyfikacji zielonych/ ekologicznych budynków takie jak LEED czy BREEAM obejmują również ocenę środowiska wewnętrznego w zakresie jakości powietrza, poziomu hałasu, akustyki budynku i jego energochłonności. Tradycyjne systemy uzdatniania i oczyszczania powietrza wymagają wykorzystania licznych urządzeń, systemów przesyłu powietrza świeżego i zużytego, które są energochłonne. Konieczne jest ich okresowe czyszczenie lub wymiana elementów roboczych. Alternatywą są instalacje biofiliczne (zielone ściany) oparte na naturalnych właściwościach roślin do usuwania z powietrza zanieczyszczeń gazowych, pyłów a nawet bioaerozoli. Rośliny poprawiają wilgotność, regulują stężenie dwutlenku węgla, jonizują powietrze i tłumią hałas. Natomiast procesy fotokatalitycznej degradacji związków gazowych są bardzo obiecującą metodą usuwania zanieczyszczeń, ze względu na niewielkie koszty, łagodne warunki prowadzenia procesów (temperatura i ciśnienie) i możliwość całkowitej mineralizacji zanieczyszczeń.
PL
Projekt instalacji wentylacji domu jednorodzinnego, choć pozornie wydaje się prosty, powinien uwzględniać klika aspektów dotychczas pomijanych w opracowaniach. Aby uzyskać spodziewany efekt – czyli doskonałą jakość powietrza wewnętrznego – należy poświęcić dużo więcej czasu na analizę potencjalnych strumieni zanieczyszczeń, np. radonu, i odpowiednio zaprojektować instalację.
EN
The design of a single-family house ventilation system, although seemingly simple, should include several aspects that have been omitted in the studies. In order to achieve the expected effect – that is, excellent indoor air quality – much more time should be spent to analyze potential contaminant streams, eg. radon, and design the installation accordingly.
PL
W artykule zwrócono uwagę na brak możliwości zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego w wielu obiektach edukacyjnych w Polsce. Omówiono przepisy i wymagania w zakresie wentylacji bytowej dla tych obiektów i wskazano na możliwości techniczne jej usprawnienia oraz zapewnienia właściwej jakości powietrza.
EN
The paper focused on difficulties to provide proper indoor air quality in numerous educational buildings in Poland. There were discussed regulations and requirements for ventilation in such buildings. There were identified some technical solutions dedicated to improve and sustain indoor air quality in educational buildings.
PL
Pianki poliuretanowe o różnym przeznaczeniu, stosowane do produkcji płyt izolacyjnych, typu PUR i PIR, otrzymywane metodą in situ w budynkach, były badane pod kątem emisji lotnych związków organicznych w komorach klimatyzowanych w temperaturze 23°C oraz w temperaturze podwyższonej w desorberze termicznym. Stwierdzono emisję par związków stosowanych do spieniania pianek, opóźniaczy palenia, pozostałości katalizatorów i środków pomocniczych.
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie tematyki badań prowadzonych obecnie nad zagrożeniami wynikającymi z zanieczyszczenia powietrza pyłem wnikającym do budynków w środowisku miejskim. Dokonano przeglądu przepisów światowych, europejskich i krajowych regulujących dopuszczalne normy zanieczyszczenia powietrza pyłami, a także przeglądu aktualnych badań jakości powietrza (zewnętrznego i wewnętrznego) realizowanych w Polsce i na świecie. Omawiając rozpoczęte prace nad opracowaniem monitoringu zanieczyszczenia pyłem powietrza we wnętrzach w budynkach, wskazano na złożoność problematyki naukowej, związanej ze zmiennym poziomem stężenia pyłów we wnętrzach, związaną np. z aktywnością mieszkańców. Jednocześnie wskazano na potrzebę uwzględnienia w planach badań nad jakością powietrza wewnętrznego (IAQ) stężenia pyłu jako elementu jakości powietrza, ze względu na światowy trend wprowadzania tych zanieczyszczeń do sieciowych wskaźników jakości powietrza (np. do internetowej sieci AQI – Air Quality Index).
PL
W artykule przedstawiono opracowany w ITB model do oceny jakości środowiska wewnętrznego budynków (IEQ) oraz jego modele cząstkowe obejmujące komfort cieplny, jakość powietrza wewnętrznego, komfort akustyczny i komfort wizualny. Model wykorzystano do oceny przykładowego budynku wzniesionego w standardzie niemal zeroenergetycznym (NZEB) w oparciu o pomiary fizyczne w środowisku wewnętrznym. Wyniki wartości indeksów modeli cząstkowych można agregować do odsetka przewidywanych zadowolonych użytkowników na bazie publikowanych wyników badań sensorycznych.
14
Content available remote Measurements and simulation of CO2 concentration in a bedroom of a passive house
EN
This paper presents the results of the measurements and simulation of carbon dioxide concentration, as an indicator of indoor air quality, inside the master bedroom of an inhabited passive house. The measurements were taken in the autumn for a period of ten days. A series of sensors placed inside of the test object wirelessly measured the contaminant concentration every thirty seconds. The measurements were taken continuously in real time, when the occupants freely used the household. The contaminant concentration shows the impact of their activity on the air quality, as they were the only indoor air source of CO2. During the measurements, the ventilation system that the house was equipped with was manually controlled by the users according to their daily routine. Simulations were performed to determine if it was possible to recreate the measured conditions within the bedroom of the passive house. The chosen program was the CONTAM software application, a tool designed for indoor air quality and ventilation analysis, developed by NIST.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i modelowania stężenia dwutlenku węgla, jako wskaźnika jakości powietrza wewnętrznego, w sypialni zasiedlonego domu pasywnego. Pomiary prowadzono w okresie jesiennym, nie zaburzając normalnego cyklu życia domowników. Umieszczone wewnątrz obiektu testowego czujniki w sposób bezprzewodowy mierzyły poziom stężenia zanieczyszczenia co 30 sekund, przez okres dziesięciu dni. Pomiar był dokonywany w sposób ciągły, w warunkach i czasie rzeczywistym, gdy mieszkańcy swobodnie poruszali się wewnątrz budynku. Poziom stężenia dwutlenku węgla odzwierciedlał wpływ aktywności mieszkańców na jakość powietrza wewnętrznego, gdyż byli oni jedynym źródłem CO2 w obiekcie. Podczas pomiarów instalacja wentylacyjna, w którą dom został wyposażony, była włączona i regulowana przez domowników według wypracowanego przez nich schematu. Przeprowadzone symulacje miały na celu określenie czy możliwe jest odtworzenie warunków zmierzonych w sypialni analizowanego budynku. Do modelowania wybrano oprogramowanie CONTAM, narzędzie przeznaczone do analizy systemu wentylacji i jakości powietrza wewnętrznego, opracowane przez NIST.
15
Content available Thermal comfort in university computer laboratories
EN
Thermal comfort defines the state of satisfaction of a person or a group of people with thermal conditions of the environment in which the person, or the group of people is staying. The state of satisfaction depends on the balance between the amount of heat produced by the organism in the process of metabolism and heat loss from the organism to the surrounding environment. It has an effect on the quality and efficiency at work, and indirectly also on the presence of symptoms of Sick Building Syndromes (SBS). Due to differences in body structure, metabolism, clothing etc., it is not possible to create a satisfactory thermal environment for all the people staying in it. However, there are parameter values, which maintained at an appropriate level, allow to meet thermal expectations of even 95% of people staying in this environment. The article presents the results of tests conducted in the university computer rooms. The studies included measurements and analysis of typical internal microclimate parameters: temperature, relative humidity and CO2 concentration. The results raised considerable reservations and therefore in order to assess fully the conditions of use, it has been decided to conduct evaluation of thermal comfort in rooms analysed. In addition, the surrounding surface radiation temperature and clothing insulation of users have been specified. On the basis of the obtained data, PPD and PMV index values were determined in accordance with the standard EN ISO 7730:2005 Ergonomics of the thermal environment – Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria [3].
PL
Komfort cieplny określa stan zadowolenia osoby lub grupy osób z warunków termicznych środowiska, w którym osoba ta lub grupa osób przebywa. Ten stan zadowolenia zależny jest od równowagi pomiędzy ilością ciepła wytwarzanego przez organizm w procesie metabolizmu a stratami ciepła z organizmu do otaczającego go środowiska. Ma on wpływ na jakość i wydajność pracy, a pośrednio również na występowanie symptomów syndromów chorego budynku (SBS). Na skutek różnic w budowie ciała, metabolizmie, ubiorze etc. nie ma możliwości stworzenia środowiska cieplnego odpowiadającego wszystkim przebywającym w nim osobom. Istnieją jednak wartości parametrów, które utrzymane na odpowiednim poziomie, pozwalają na spełnienie oczekiwań termicznych nawet 95% ludzi przebywających w tym środowisku. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w pomieszczeniach komputerowych uczelni wyższej. Badania obejmowały pomiary oraz analizę typowych parametrów mikroklimatu wewnętrznego: temperatury, wilgotności względnej oraz stężenia CO2. Uzyskane wyniki budziły spore zastrzeżenia, dlatego w celu pełnej oceny warunków użytkowania zdecydowano się na przeprowadzenie oceny komfortu termicznego analizowanych pomieszczeń. Dodatkowo określono zatem temperaturę promieniowania powierzchni otaczających i izolacyjność odzieży użytkowników. Na podstawie otrzymanych danych wyznaczono wartości wskaźników PPD i PMV, zgodnie z normą EN ISO 7730:2005 Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria [3].
PL
Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiwań użytkowników pomieszczeń oraz od wymagań związanych z bezpieczeństwem wynikającym z przeznaczenia pomieszczeń.
17
Content available remote System kontroli i biofiltracji powietrza wewnętrznego
PL
Wiele badań potwierdza pozytywny wpływ roślin na samopoczucie ludzi i wydajność ich pracy. Działanie to opiera się nie tylko na oddziaływaniu psychologicznym, ale także na efekcie fotosyntezy oraz zdolności roślin do biofiltracji zanieczyszczeń. W artykule przedstawiono innowacyjny system kontroli powietrza wewnętrznego dedykowany do współpracy z biologicznym filtrem powietrza. Omawiany system umożliwia efektywną integrację naturalnych (rośliny) i technicznych (wentylacja) metod poprawy jakości powietrza wewnętrznego. Synergia obu aspektów miała na celu wytworzenie systemu, który będzie spełniał rolę filtratora przy równoczesnym zachowaniu walorów estetycznych.
EN
Many studies confirm the positive impact of plants on the well-being of people and their individual productivity. This effect is based not only on psychological impact but also on the effect of photosynthesis and the ability of plants to remove pollutants. The article presents an innovative control system of indoor air dedicated for cooperation with a biological air filter. It enables effective integration of natural (plants) and technical (ventilation) methods of improving indoor air quality. The synergy of both aspects was aimed at creating a system that will act as a filtrator while maintaining aesthetic values.
PL
Dążenie do zmniejszenia energochłonności budynków często wiąże się z ich kompleksową termomodernizacją, obejmującą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Pozytywnym efektem modernizacji jest zmniejszenie strat ciepła i kosztów ogrzewania, jednak negatywnym skutkiem bywa, towarzyszący zmniejszeniu krotności wymiany (ACH), wzrost stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniach. Jest to szczególnie dobrze widoczne w budynkach edukacyjnych, które charakteryzują się duża gęstością osób przebywających jednocześnie w salach przez 45, czy nawet 90 minut. Celem prowadzonych badań było wyznaczenie rzeczywistego profilu CO2 w powietrzu wewnętrznym w czasie zajęć w wybranej sali wykładowej oraz wykonanie symulacji zmienności stężenie dwutlenku węgla przy różnej liczbie użytkowników i krotności wymiany powietrza. Badania obejmowały pomiary stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu oraz symulację profilu CO2, przy pełnym obłożeniu pomieszczania i różnych wartościach ACH. Zaprezentowana w artykule aplikacja do symulacji stężenia dwutlenku węgla pozawala na łatwe określenie prognozowanego stężenia, CO2 w pomieszczeniach i może być stosowana na przykład podczas analizy możliwych do realizacji wariantów modernizacji systemu wentylacji, czy też projektowaniu nowych obiektów.
EN
A perpetual quest for the reduction of energy consumption in buildings often results in their comprehensive retrofitting, including the replacement of the window and door joinery. A positive effect of modernization is the decrease of heat losses and heating costs, however, the negative result is the increase in the concentration of carbon dioxide in rooms. It is especially well-seen in educational buildings, which have a high density of people per area in rooms used continuously 45 or even 90 minutes. The aim of this research was to measure a real profile of CO2 in indoor air of a selected lecture hall and conduct simulations allowing to determine carbon dioxide concentration in case of another number of students and different value of air change rates. The study included measurements of carbon dioxide concentration in the room and a simulation of the CO2 profile, with full room occupancy for various ACH values. The application for simulations of carbon dioxide concentration presented in the paper allows for easy determination of the forecasted CO2 level in rooms and can be used, for example, during analysis of possible to apply variants of the modernization of the ventilation system or in a design process of new facilities.
EN
Indoor environment quality is a relative measure of comfort perception by people exposed to the indoor conditions. It is expected that any assessment of energy performance should also include indoor comfort. This study is to review indoor environmental quality models (with respect to thermal and acoustic comfort, indoor air and lighting quality). A simplified indoor environmental quality model is also developed with consideration of PN-EN 15251. The proposed indoor environmental quality component sub-models will give the most reliable results when the model indoor environment input data are correctly measured and disturbing influences of indoor environmental quality monitoring process are well defined and properly assessed. The presented indoor environmental quality model proposal is developed to support engineers’ practice as the convenient tool for a practical assessment of building’s occupational satisfaction.
PL
Jakość środowiska wewnętrznego jest względną miarą postrzegania komfortu przez osoby eksponowane na działanie warunków otoczenia we wnętrzach. Oczekuje się, że każda ocena efektywności energetycznej powinna również obejmować komfort w pomieszczeniach. Celem tych analiz było dokonanie przeglądu modeli jakości środowiska wewnętrznego (pod względem komfortu cieplnego i akustycznego, jakości powietrza w pomieszczeniach i oświetlenia). Uproszczony model jakości środowiska wewnętrznego był opracowywany z uwzględnieniem normy PN-EN 15251. Proponowane sub-modele komponentów jakości środowiska wewnętrznego dają najbardziej wiarygodne wyniki, gdy dane wejściowe modeli tego środowiska są prawidłowo mierzone i wpływy zakłócające monitoring jakości środowiska w pomieszczeniach są dobrze zdefiniowane i adekwatnie ocenione. Przedstawiona propozycja złożonego modelu jakości środowiska wnętrza została opracowana jako narzędzie praktyki inżynierskiej do oceny satysfakcji z warunków środowiskowych w budynku jaką będą wyrażać jego użytkownicy.
20
Content available remote Systemy HVAC w kontekście nowych wymagań
PL
W artykule zaprezentowano współczesne rozwiązania struktur systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC - Heating, Ventilation, Air Conditioning) odpowiedzialnych za komfort i jakość powietrza w pomieszczeniach. Jako punkt wyjścia przedstawiono wymagania dotyczące komfortu klimatycznego, a zwłaszcza komfortu cieplnego i jakości powietrza, a także ewolucję wymagań w zakresie obniżania zapotrzebowania na energię systemów HVAC. Następnie zaprezentowano innowacyjne rozwiązania systemów HVAC oraz ich komponentów spełniających te wymagania. Analizę przeprowadzono dla różnych kategorii budynków, w tym mieszkalnych i użyteczności publicznej.
EN
The article presents contemporary solutions of HVAC systems (Heating, Ventilation, Air Conditioning) responsible for comfort and air quality in the rooms. The comfort requirements, especially thermal comfort and indoor air quality, as well as the evolution of HVAC requirements are outlined. Innovative solutions for HVAC systems and their components, which meet these requirements, were presented. The analysis was conducted for different categories of buildings, including residential and public buildings.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.