Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  HLAW
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article discusses the advantages of the hybrid laser + MAG welding method as well as the advantages and exemplary applications of high yield point steel S960QL. The study involved the performance of the hybrid welding of butt joints having various thicknesses and made of high yield point steel (960 MPa) in the flat and in the horizontal position. In addition, the study included macro and microscopic metallographic tests of the test joints.
PL
Opisano zalety procesu spawania hybrydowego laser + MAG. Podano korzyści oraz przykłady zastosowania stali o wysokiej granicy plastyczności S960QL. Przedstawiono wyniki badań spawania hybrydowego złączy doczołowych o różnych grubościach ze stali ulepszonych cieplnie o podwyższonej granicy plastyczności 960 MPa zarówno w pozycji PA, jak i PC. Przedstawiono także wyniki badań metalograficznych makro i mikroskopowych uzyskanych złączy.
2
Content available remote Spawanie hybrydowe HLAW stali walcowanej termomechanicznie S700MC. Cz. 1
PL
W artykule przedstawiono strukturę i własności złączy spawanych hybrydowo HLAW (wiązka laserowa – MAG) stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności S700MC o grubości 10 mm, przy użyciu materiału dodatkowego w postaci drutu litego GMn4Ni1,5CrMo średnicy 1,2 mm. Przeprowadzone badania nieniszczące pozwoliły sklasyfikować złącza spawane w poziomie jakości B zgodnie z normą ISO 12932. Wykazały również, że złącza charakteryzują się wytrzymałością na rozciąganie zbliżoną do wytrzymałości materiału rodzimego.
EN
The paper presents the structure and properties of joints, welded using HLAW (laser beam – MAG), of the thermomechanically treated steel S700MC, of a high yield and the thickness of 10 mm, using additional material in the form of a pure GMn4Ni1,5CrMo wire of the diameter of 1.2 mm. The non-destructive testing made it possible to classify the welded joints at the quality level B in accordance with ISO 12932. The destructive testing showed that the welded joints have a tensile strength similar to the strength of the base material. The hybrid welding process (laser beam – MAG) of the S700MC steel ensures the high plastic properties of the welded joints. In every area of the weld joints the toughness values meet the criteria for the minimum limit impact. The study showed that there is a possibility to make welded joints that meet the requirements of ISO 15614-14.
3
Content available remote Spawanie hybrydowe HLAW stali walcowanej termomechanicznie S700MC. Cz. 2
PL
W artykule przedstawiono strukturę i własności złączy spawanych hybrydowo HLAW (wiązka laserowa – MAG) stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności S700MC, o grubości 10 mm, przy użyciu materiału dodatkowego w postaci drutu litego GMn4Ni1,5CrMo średnicy 1,2 mm. Przeprowadzone badania nieniszczące pozwoliły sklasyfikować złącza spawane w poziomie jakości B zgodnie z normą ISO 12932. Wykazały również, że złącza charakteryzują się wytrzymałością na rozciąganie zbliżoną do wytrzymałości materiału rodzimego.
EN
The paper presents the structure and properties of joints, welded using HLAW (laser beam – MAG), of the thermomechanically treated steel S700MC, of a high yield and the thickness of 10 mm, using additional material in the form of a pure GMn4Ni1,5CrMo wire of the diameter of 1.2 mm. The non-destructive testing made it possible to classify the welded joints at the quality level B in accordance with ISO 12932. The destructive testing showed that the welded joints have a tensile strength similar to the strength of the base material. The hybrid welding process (laser beam – MAG) of the S700MC steel ensures the high plastic properties of the welded joints. In every area of the welded joints the toughness values meet the criteria for the minimum limit impact. The study showed that there is a possibility to make welded joints that meet the requirements of ISO 15614-14.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące technologii spawania hybrydowego (wiązka laserowa + MAG) złączy teowych stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności S700MC o grubości 10 mm. Wykonano złącza spawane jednostronne i dwustronne. Przeprowadzone badania nieniszczące pozwoliły sklasyfikować złącza w poziomie jakości B zgodnie z PN-EN ISO 12932 (Spawanie. Spawanie hybrydowe laserowo-łukowe stali, niklu i stopów niklu. Poziomy jakości dla niezgodności). W przypadku spawania jednostronnego z niepełnym przetopem przy zastosowaniu mocy wiązki na poziomie 8,5 kW uzyskano wtopienie na głębokości 8 mm, bez wyraźnego odkształcenia środnika złącza. Uzyskane złącza spawane dwustronnie charakteryzują się poprawną geometrią. Spoina posiada strukturę bainityczno-ferrytyczną, a jej twardość wzrasta o około 40 HV1 w stosunku do twardości materiału rodzimego (280 HV1). W obszarze SWC następuje niewielkie zmiękczenie w stosunku do twardości materiału rodzimego.
EN
In this article examinations of hybrid welding technology (laser beam + MAG) of T-joints from thermomechanically worked high strength steel S700MC 10 mm thick were presented. Joints welded from one side and both sides were made. Carried examinations enabled to classify joints in quality level B according to PN-EN ISO 12932 (Welding. Laser-arc hybrid welding of steels, nickel and nickel alloys. Quality levels for imperfections). In case of one sided welding with partial penetration with beam power of 8.5 kW 8 mm of penetration was achieved without noticeable distortion of web. Double sided joints were characterized with correct geometry. Joint metal is bainitic-ferritic in structure and its hardness rises about 40 HV1 in comparison to base metal hardness (280 HV1). In HAZ a slight softening of material in comparison to base metal is present.
5
Content available remote Laser + MAG Hybrid Welding of T-Joints
EN
The article presents the possibilities of the hybrid welding (laser + MAG) of T-joints, discusses primary technological conditions of the HLAW process as well as discusses the possibilities of using the HLAW method when making various types of T-joints in various configurations of interface preparation, joint positioning and laser beam-MAG welding torch alignment.
PL
Przedstawiono możliwości technologii spawania hybrydowego (laser + metoda MAG) w zakresie spawania złączy teowych. Omówiono podstawowe warunki technologiczne procesu HLAW. Opisano możliwości wykonania metodą HLAW różnych rodzajów złączy teowych w różnych konfiguracjach przygotowania styku, pozycjonowania złączy i wzajemnego ustawienia wiązki lasera oraz uchwytu spawalniczego MAG.
6
Content available remote Różne techniki spawania laserowego w zastosowaniach przemysłowych. Cz. 1
PL
W artykule opisano stosowane w przemyśle specjalne techniki spawania laserowego: spawanie laserowe z materiałem dodatkowym, lutospawanie laserowe, spawanie laserowe z ogniskowaniem wiązki w dwóch punktach, spawanie hybrydowe oraz spawanie laserowe wiązką skanującą. Przybliżono cel stosowania opisanych technik spawania oraz określono podstawowe zasady prowadzenia tego typu procesów. Zaprezentowano przykłady zastosowań specjalnych technik spawania z doświadczeń własnych, wynikających z prowadzonych badań w Instytucie Spawalnictwa z wykorzystaniem zrobotyzowanego stanowiska do obróbki laserowej z laserem na ciele stałym o mocy 12 kW.
EN
The article describes the use of special industrial laser welding techniques: laser welding with filler material, laser brazing, Bifocal laser welding, hybrid welding and remote laser welding. The purpose of using the aforementioned welding techniques, as well as basic principles of processes of these types have been presented. The article gives the examples of special applications of welding techniques on the basis of the authors’ own experience, resulting from the research conducted at the Institute of Welding, at a robotic laser processing station, using 12 kW solid-state laser.
7
Content available remote Różne techniki spawania laserowego w zastosowaniach przemysłowych. Cz. II
PL
W artykule opisano stosowane w przemyśle specjalne techniki spawania laserowego: spawanie laserowe z ogniskowaniem wiązki w dwóch punktach, spawanie hybrydowe oraz spawanie laserowe wiązką skanującą. Przybliżono cel stosowania opisanych technik spawania oraz określono podstawowe zasady prowadzenia tego typu procesów. Zaprezentowano przykłady zastosowań specjalnych technik spawania z doświadczeń własnych, wynikających z prowadzonych badań w Instytucie Spawalnictwa z wykorzystaniem zrobotyzowanego stanowiska do obróbki laserowej z laserem na ciele stałym o mocy 12 kW.
XX
The article describes the use of special industrial laser welding techniques: bifocal laser welding, hybrid welding, remote laser welding. The purpose of using the aforementioned welding techniques, as well as basic principles of processes of these types have been presented. The article gives the examples of special applications of welding techniques on the basis of the authors’ own experience, resulting from the research conducted at the Institute of Welding, at a robotic laser processing station, using 12 kW solid-state laser.
PL
W artykule przedstawiono strukturę i własności złączy spawanych hybrydowo HLAW (wiązka laserowa – FCAW) stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności S700MC o grubości 10 mm, przy użyciu materiału dodatkowego w postaci drutu proszkowego Stein-Megafil 742 B o średnicy 1,2mm. Przeprowadzone badania nieniszczące pozwoliły sklasyfikować złącza w poziomie jakości B zgodnie z ISO 12932. Przeprowadzone badania niszczące wykazały, że złącze charakteryzuje się wytrzymałością na rozciąganie zbliżoną do wytrzymałości materiału rodzimego. Proces spawania hybrydowego (wiązka laserowa – FCAW) stali S700MC pozwala na zapewnienie wysokich własności plastycznych złączy spawanych. W każdym obszarze złącza spawanego wartości udarności spełniają kryteria minimalnej dopuszczalnej wartości udarności. Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje możliwość wykonania złączy spawanych, spełniających wymagania ISO 15614-14.
EN
This paper presents the structure and properties of welded joints hybrid HLAW (laser beam - FCAW) thermomechanically treated steel with a high yield S700MC a thickness of 10 mm, using additional material in the form of a wire powder Stein-Megafil 742 B having a diameter of 1.2 mm. The study made it possible to classify non-destructive welded joints on the quality level B in accordance with ISO 12932. Destructive testing showed that the welded joints have a tensile strength similar to the strength of the base material. Hybrid welding process (laser beam - FCAW) S700MC steel ensures the high plastic properties of welded joints. In every area of the weld joint toughness values meet the criteria for the minimum limit impact. The study showed that there is a possibility to make welded joints that meet the requirements of ISO 15614-14.
9
Content available remote Hybrid laser + electric arc welding. Development and possibilities (Part I)
EN
The article briefly presents the history of hybrid laser welding (laser + arc), describes the advantages of the latest laser sources used in welding engineering, presents technological heads for hybrid laser arc welding (HLAW) and demonstrates the advantages of hybrid welding if compared with laser welding and arc welding used separately.
PL
Przedstawiono w zarysie historię technologii laserowego spawania hybrydowego (laser + łuk), opisano zalety najnowszych źródeł laserowych wykorzystywanych w procesie spawania. Przedstawiono głowice technologiczne do spawania metodą HLAW oraz opisano zalety procesu spawania hybrydowego w porównaniu do spawania laserowego i łukowego stosowanych jako odrębne procesy spawania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.