Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ICP-MS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Fuels combustion, polluting the atmosphere is a side effect of an engines’ work. Increasing ecological awareness has led to constant pursuit of disposing harmful substances properly. Catalytic converters (car catalysts), containing precious metals from the platinum group, including palladium, platinum and rhodium, have been commonly adopted for this purpose. These critical elements can be found in many raw materials used frequently throughout the economy. Therefore, it is economically viable to retrieve these elements from, among the others, spent catalysts, so they can be reused to manufacture new converters. In order to determine a possible cost of spent car catalyst, it is essential to use the analytical techniques to determine elemental content in any given sample. X-ray fluorescence spectroscopy (XRF) is an example of such a technique. It is nevertheless advisable to use a complementary procedure to confirm any results obtained. A cross-verification technique was developed using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). This procedure was verified using comparative studies, which confirmed its usefulness and correctness.
EN
The article deals with the determination of mobility of selected risk elements in soil samples of thermally active dump resulting from mining activities in the Ostrava region. The samples were taken from Hedvika dump during 2017 to 2018. Extraction of soil samples was performed using three-step sequential extraction of BCR (Bureau Community of Reference). Sequential extraction can provide information about the processes that normally take place in the environment. The solid soil component is gradually leached in the various extraction agents from the weakest to the strongest. This provides information on the total amount of risk elements potentially available under specific environmental conditions. Selected risk elements (Cr, Cu, Ni, Zn) were determined by ICP - MS method (Inductively coupled plasma mass spectrometry) and AAS (Atomic absorption spectrometry) (Zn). Nitric acid leaching was performed to supplement the total BCR extraction analysis.
PL
Przedmiotem artykułu jest określenie mobilności pierwiastków ryzyka w próbkach gleby termicznie aktywnego składowiska, będącego efektem działalności górniczych w regionie Ostrawy. Próbki zostały pobrane ze składowiska Hedvika w okresie 2017–2018. Ekstrakcja prób gleby została wykonana za pomocą trzystopniowej ekstrakcji sekwencyjnej BCR (Bureau Community of Reference). Ekstrakcja sekwencyjna daje informacje na temat procesów, które normalnie mają miejsce w środowisku. Składnik stały gleby jest stopniowo wypłukiwany w różnych odczynnikach ekstrakcyjnych, począwszy od najsłabszego aż do najsilniejszego. To dostarcza danych na temat ogólnej ilości pierwiastków ryzyka obecnych w określonych warunkach środowiskowych. Wybrane pierwiastki ryzyka (Cr, Cu, Ni, Zn) zostały określone za pomocą metody ICP – MS (Inductively plasma mass spectrometry) oraz AAS (atomic absorption spectrometry) (Zn). Wypłukiwanie kwasu azotowego zostało zastosowane aby uzupełnić ogólną analizę ekstrakcji BCR.
EN
The article presents the results of preliminary tests obtained from the analysis of ash coming from the combustion of various types of waste in household furnaces. The aim of this work was to examine the influence of various types of waste burned in household furnaces on the elemental composition of the generated ash. As part of the research, analyses of ash generated from the incineration of mixed waste, plastics, wood, textiles, rubber waste and paper were made. The content of selected metal ions: Mn, Cu, Mo, Zn, Cd, Tl, Cr, Co, Ni, As, Sn, Sb, Pb, V was determined in the tested samples, according to PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 standard. The highest concentrations of zinc were found in the large-sized waste, rubber and textile ash samples and highest concentrations of copper were found in the plastic and paper ash samples. The highest concentrations for elements such as copper, lead, cobalt and chromium were recorded for samples of rubber and large-sized waste containing e.g. varnished furniture boards. The obtained results showed that depending on the waste incinerated, the content of selected metals was significantly different, and the highest concentrations were noted for samples of large-sized waste, waste from segregated plastics and waste from rubbers.
EN
The analysis of underground (spring) waters concerned 6 springs located in the eastern part of the Sanok District on the border of the Eastern and Western Carpathians (analysis of bioelements). There have been detected „natural mineral waters with sodium chloride content” with chemical admixtures such as: boron (HBO2 >10 mg·dm-3) strontium (Sr > 10 mg·dm-3), barium (Ba > 3 mg·dm-3), Lithium (Li > 1 mg·dm-3), in a potential perspective of economic importance. The above-mentioned water from Tyrawa Solna, has a historical aspect, connected with salt-works, as signified by the name of the village. The publicly availablespring of Chopin from the Sanok park is characterized by „natural mineral water with calcium content” at the same time it is „low-sodium water” with a sodium content (< 3 mg·dm-3). The spring from Bykowce near Sanok, has "specific healing iron water" with iron (II) content above 10 mg·dm-3, while the spring on the Olchowce-Liszna route called „Nad Wodospadem” („At the Waterfall”) (Nature Monument) is rich in "specific healing sulphide water" with a divalent sulphur content of 3.8 mg·dm-3 (characteristic odour). The criterion of „specific boric therapeutic water” with HBO2 metaboric acid concentration higher than 5 mg·dm-3 (pharmacodynamic factors) (Regulation of the Minister of Health) meets the already mentioned water from Tyrawa Solna. This water also contains large amounts of sodium potassium, calcium and magnesium, and its mineralization exceeded 3500 mg·dm-3 (highly mineralized brine). On the border of the Eastern and Western Carpathians, moving south towards Slovakia, two sources were found in the Bieszczady Mountains (Mików, Radoszyce). Water from „Cudowne Źródełko” („The Miraculous Spring”) in Radoszyce (surroundings) belongs to soft waters (hardness = 10 German degrees) and to low mineralized ones (mineralization < 500 mg·dm-3). Bioelements that are found in trace amounts in spring waters i.e. iodine < 0.3 and fluorine < 0.1 [mg·dm-3] and selenium and vanadium < 20, zinc and copper < 10, chromium and nickel < 5, molybdenum < 1 [μg·dm-3] were also determined. Chemical analyses were performed using the following methods: AAS, ICP-OES, ICP-MS, IC, potentiometry (pH), conductometry (EC), ORP potential, turbidimetry, argentometry and acid-base titration. The influence on the functioning of the human body and some bioelements is described.
PL
Analiza wód podziemnych (źródlanych) dotyczyła 6 źródeł zlokalizowanych we wschodniej części Powiatu Sanok na granicy Karpat Wschodnich i Zachodnich (analiza biopierwiastków). Wykryto „naturalne wody mineralne z zawartością chlorku sodu” z chemicznymi domieszkami: boru (HBO2 > 10 mg · dm-3) strontu (Sr > 10 mg · dm-3), baru (Ba > 3 mg · dm-3), litu (Li > 1 mg·dm-3), w ewentualnej perspektywie o znaczeniu gospodarczym. Wymieniona woda z Tyrawy Solnej, posiada aspekt historyczny, związany z warzelnictwem soli, o czym świadczy również nazwa miejscowości. Ogólnodostępne źródło Chopina z parku sanockiego cechuje „naturalna woda mineralna z zawartością wapnia” jednocześnie jest to „woda niskosodowa” o zawartości sodu (< 3 mg · dm-3). Źródło z Bykowiec niedaleko Sanoka, posiada „wodę swoistą leczniczą żelazistą” o zawartości żelaza (II) powyżej 10 mg · dm-3, natomiast źródło na drodze Olchowce-Liszna „Nad Wodospadem” (Pomnik Przyrody) jest bogate w „wodę swoistą leczniczą siarczkową” o zawartości siarki dwuwartościowej 3,8 mg · dm-3 (charakterystyczny zapach). Kryterium „wody swoistej leczniczej borowej” o stężeniu kwasu metaborowego HBO2 wyższym od 5 mg · dm-3 (współczynniki farmakodynamiczne) (Rozporządzenie Ministra Zdrowia) spełnia już wspomniana woda z Tyrawy Solnej. Woda ta zawiera również duże ilości sodu potasu, wapnia i magnezu, a jej mineralizacja przekroczyła 3500 mg · dm-3 (wysokozmineralizowana solanka). Na granicy Karpat Wschodnich i Zachodnich przemieszczając się na południe w kierunku Słowacji znaleziono w Bieszczadach dwa źródła (Mików, Radoszyce). Woda z „Cudownego Źródełka” w Radoszycach (okolice) należy do wód miękkich (twardość = 10 stopni niemieckich) oraz niskozmineralizowanych (mineralizacja < 500 mg · dm-3). Oznaczono również biopierwiastki, które występują w wodach źródlanych w ilościach śladowych tj. jod < 0,3 i fluor < 0,1 [mg · dm-3] oraz selen i wanad < 20, cynk i miedź < 10, chrom i nikiel < 5, molibden < 1 [μg · dm-3]. Analizy chemiczne wykonano następującymi metodami: ASA, ICP-OES, ICP-MS, IC, potencjometria (pH), konduktometria (EC), potencjał ORP, turbidymetria, argentometria, alkacymetria. Opisano wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka, niektórych biopierwiastków.
PL
Omówiono wymagania Dyrektywy dot. Bezpieczeństwa Zabawek 2009/48/WE w zakresie właściwości chemicznych zabawek (załącznik II, pkt.3). Wskazano zalety oznaczania pierwiastków z zastosowaniem spektrometrii mas z jonizacją w plaźmie indukcyjnie sprzężonej w porównaniu do alternatywnych technik instrumentalnych (AAS, UV-vis). Przedstawiono sposób wykonania oznaczenia pierwiastków po przeprowadzeniu migracji z zabawek lub elementów zabawki oraz wyniki analiz pierwiastków metodą spektrometrii masowej z jonizacją w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP- -MS) według PN-EN 71-3 + A1: 2014-12.
EN
The requirements of the Toy Safety Directive 2009/48/EC in the field of chemical properties (Annex II, paragraph 3) was discussed. Advantages of element determination using mass spectrometry inductively coupled plasma compared to alternative instrumental techniques (AAS, UV-vis) were discussed. Determination method of elements from toys or components of toy were presented as well as results of elements analyses by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) according to PN-EN 71-3+A1:2014-12 were shown.
PL
Nanocząstki złota to jedne z najintensywniej testowanych metalonanomateriałów o potencjalnych właściwościach teranostycznych. Zarówno łatwość ich syntezy, unikalne właściwości fizyczne, jak i rozbudowana chemia powierzchni są powodami tak intensywnego nimi zainteresowania w materii wczesnego wykrywania i efektywnego leczenia nowotworu. Jednak by nanocząstki mogły być w przyszłości zakwalifikowane do badań klinicznych, niezbędny jest szereg testów in vitro i in vivo opisujących ich transport i metabolizm. Jedną z najczęściej stosowanych w tym celu technik jest ICP-MS.
EN
Gold nanoparticles are one of the most intensively tested metalo-nanomaterials in terms of their potential theranostic application. The reasons of such intensive attention paid to them, related to the early diagnosis and effective theraphy of cancer, are the simplicity of their synthesis, unique physical properties and the extensive surface chemistry. However, in order to qualify gold nanoparticles to clinical trials, it is necessary to carry out in vitro and in vivo tests describing their transportation and metabolic processes. One of the most frequently used technique adopted to fulfill this purpose is ICP-MS.
EN
Two new group separation schemes, based on ion exchange chromatography, for the selective and quantitative isolation of rare earth elements (REE) from accompanying elements, were devised. After checking their performance with the aid of radioactive tracers, the schemes were further used together with ICP-MS, NAA and ion exchange chromatography for the determination of Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb and Lu in two certified reference materials (CRMs). The results were compared with another series of analyses, where the REEs were determined directly, i.e. without pre-separation, by instrumental neutron activation analysis (INAA) and inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). It was demonstrated that while direct INAA and ICP-MS in most instances provide reliable results for the majority of REEs, for some elements, notably Sc, Yb and Tm in the cases of ICP-MS and INAA, respectively, systematic errors occur or may potentially occur.
PL
W pracy przedstawiono porównanie dwóch metod oznaczania fosforu w osadach ściekowych: referencyjną metodę spektrofotometryczną oraz selektywną metodę spektrometrii mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS). Wykonano badania materiału certyfikowanego, próbek komunalnych osadów ściekowych oraz popiołów z osadów ściekowych. Ze względu na wysoką czułość i precyzję metody ICP-MS, zoptymalizowano procedurę przygotowania próbek w celu wyeliminowania możliwości interferencji, a tym samym zafałszowania wyniku. Uzyskane wyniki wykazały, że metoda ICP-MS może być alternatywną dla metod referencyjnych oznaczania fosforu w osadach ściekowych, szczególnie przy niskich zawartościach fosforu. Może mieć również zastosowanie jako metoda dodatkowa w celu kontroli poprawności określania stężenia fosforu w osadach ściekowych metodami referencyjnymi.
EN
The paper presents a comparison of two methods for the determination of phosphorus in sewage sludge: a referenced spectrophotometric method and a selective method of inductively coupled plasma with mass spectrometry (ICP-MS). Tests of certified material, samples of municipal sewage sludge and ash from sewage sludge were made. However, due to the high sensitivity, it requires larger samples dilutions and a special mineralized samples filter. The results showed that the ICP-MS method can be an alternative for the referenced methods for determination of phosphorus in sewage sludge, especially at low levels of phosphorous. It can be also used as an additional method to control the accuracy of determining the concentration of phosphorus in the sewage sludge by referenced methods.
PL
Coraz więcej produktów na rynku jest znakowanych określeniami, takimi jak: „biodegradowalne”, „nadające się do kompostowania” lub „pochodzenia naturalnego”. Wiele z nich jest przeznaczonych do przechowywania żywności, występując w postaci tzw. opakowań ekologicznych. W ostatniej dekadzie nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania tymi produktami na rynku. Niektóre z przyczyn leżą po stronie konsumenckiej świadomości i przeświadczeniu o pochodzeniu produktów. Toteż niezbędna jest kontrola jakości takich opakowań. W pracy przedstawiono wyniki badań półproduktów i produktów pod kątem zawartości surowców odnawialnych oraz metali ciężkich. Dokonano również porównania uzyskanych wyników z danymi deklarowanymi przez producentów oraz określono zgodność z obowiązującymi danymi normatywnymi.
EN
More and more products in the market is labeled terms such as „biodegradable”, „compostable”, or „natural”. Many of them intended to hold the food appearing in the form of the ecological packaging. In the last decades there has been a sharp rise in interest in the products on the market. Some of the causes lie with the consumer awareness and belief about the origin of the products, in relation to the depletion of fossil resources and climate change. Therefore, it is necessary to control the quality of packaging. This paper presents the results of research semi-finished products and product, in terms of the content of biobased carbon and heavy metals. Also a comparison with the data declared by the manufacturers and determined compliance with the normative data was made.
EN
The goal of this work is to determine the influence of mineral composition of the vineyard soil on the quality and chemical composition of wine. Petrographic examination of sediments from three Moravian vineyards and chemical analysis of elemental composition of wines from respective locations were conducted. Thin sections of the sediment samples were made and hardened with epoxy in order to be used in petrographic examination with a polarizing microscope. The mineral composition analysis was made using point-counting method, counting out 300 grains in each test. For elemental analysis of the wine samples, inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) was used. Preparation of the wine samples for analysis included measuring out 100 ml samples of wine and introducing them to the device. The final result of the analysis was determined using sample data. Acquired results were presented in comparative graphs and related to mineral composition of sediments. Relation between elemental composition of wine and mineral composition of sediments was confirmed and connected with the quality of wine.
PL
Celem pracy jest określenie przydatności badań mineralogicznych podłoża winnic w ocenie jakości produkowanego wina. Próbki osadów pobrano z podłoża 3 winnic morawskich, a adekwatne do nich próbki wina pozyskano z zakładów winiarskich. Osady oceniono metodami petrograficznymi, a wyniki badań porównano z wynikami analizy pierwiastkowej win. Z próbek osadów wykonano utwardzane epoksydowo szlify mikroskopowe, które posłużyły do analizy petrograficznej z wykorzystaniem mikroskopu polaryzacyjnego do światła przechodzącego. Oznaczenie składu mineralnego próbek dokonano punktową metoda skokową, zliczając w każdej z prób po 300 ziarn. Do pierwiastkowych analiz próbek wina ICP-MS wykorzystano spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie. Przygotowanie próbek wina do badań polegało na odmierzeniu objętości wynoszącej 100 ml i wprowadzeniu wina do urządzenia. Otrzymane wyniki, po oznaczeniu z wykorzystaniem danych wzorcowych, zestawiono w wykresy porównawcze i odniesiono do składu mineralnego osadów. Stwierdzono przydatność podjętych badań mineralogicznych podłoża winnic w ocenie jakości produkowanego wina. Wskazano zależności pomiędzy składem mineralnym podłoża a składem pierwiastkowym wina. Ponadto oceniono jakość wina pod kątem zawartości mineralnych składników odżywczych i toksycznych dla organizmu człowieka. Właściwie dopracowane badania mineralogiczne podłoża winnic mogą okazać się ważnym narzędziem do poprawy technologii produkcji wina oraz w znalezieniu właściwego miejsca pod założenie nowej winnicy.
EN
The goal of the work is to determine the influence of mineral composition of the vineyard soil on the quality and chemical composition of wine. Petrographic examination of sediments from three Polish vineyards and chemical analysis of elemental composition of wines from respective locations were conducted. Thin sections of the sediment samples were made and hardened with epoxy in order to be used in petrographic examination with a polarizing microscope. The mineral composition analysis was made using leapfrog method, counting out 300 grains in each test. For chemical analysis of the wine samples (ICP-MS) mass spectrometry with inductively coupled plasma was used. Preparation of the wine samples for analysis included measuring out 100-ml samples of wine and introducing them to the device. The end result of the analysis was determined using sample data in a computer program. Acquired results were presented in comparative graphs and related to mineral composition of sediments. A relation between chemical composition of wine and mineral composition of sediments was confirmed. Furthermore, the quality of wine was evaluated, prompting deliberation on the influence of the ambivalent nature of metals on human health. Finally, the direction of further studies was proposed.
PL
Górny Śląsk to najbardziej przekształcone w wyniku działalności człowieka terytorium Polski. Celem pracy była optymalizacja i walidacja ilościowego oznaczania metali i metaloidów przy użyciu techniki EDXRF i ICP-MS do identyfikacji zanieczyszczeń na obszarach wokół składowiska odpadów pogórniczych, Hałda Ruda (Zabrze, Polska Południowa) oraz określenie sposobu, w jaki metale i niemetale przenoszą się w glebach i wodach gruntowych na omawianym obszarze. Stężenia 27 metali i metaloidów oznaczano w próbkach gleb za pomocą techniki EDXRF. Próbki wód gruntowych pobierano comiesięcznie między 2010 i 2012 i analizowano techniką ICP-MS. Uzyskane wyniki badań poddano analizie chemometrycznej, co pozwoliło na znalezienie transektów z największym stopniem dywersyfikacji obiektu. Analiza PCA potwierdziła istnienie pewnej grupy pierwiastków charakteryzujących się silną korelację pomiędzy ich zawartością w próbkach gleb. Hałda Ruda nadal jest źródłem zanieczyszczeń w środowisku wodnogruntowym, szczególnie na terenach leżących w kierunku spływu wód gruntowych oraz w obszarze pod wpływem dominujących wiatrów południowo-zachodnich. W próbkach wód pobieranych na spływie wód gruntowych stwierdzono najwyższe stężenia toksycznych metali przekraczające dopuszczalne normy. Szczególnie podwyższone stężenie obserwowano w przypadku ołowiu, arsenu, chromu i cynku. Badania stężenia metali i metaloidów w glebach z obszarów otaczających teren zwału, w porównaniu z wytycznymi jakości gleb, jasno wskazują, że tereny usytuowane na spływie wód gruntowych są znacznie bardziej zanieczyszczone, a ich wartości wielokrotnie przekraczają dopuszczalne normy. Stężenie ołowiu w glebie przekraczało nawet 2000 mg/kg. Zaobserwowano również ogromne przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężenia miedzi, manganu, chromu lub cynku. Maksymalne stężenia Cu, Zn, Pb lub Cr w wierzchnich warstwach gleby przekraczały kilka tysięcy mg/kg.
PL
W pracy spróbowano odpowiedzieć na pytanie, czy zawartość metali i metaloidów w rzekach Górnego Śląska stanowi zagrożenie. Jako przykład cieku przepływającego przez sam środek Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) wybrano Kłodnicę. Przedstawiono wyniki badań oznaczania całkowitej zawartości metali i metaloidów (V, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Ag, Cd, Te, Ba, Tl, Pb, Fe, Ga, Mo, U, Cr, Sb) w próbkach wód zmierzonych przy użyciu spektrometru ICP-MS. Stężenia poszczególnych metali i metaloidów charakteryzowały się sezonową zmiennością. Uzyskane wyniki jasno wskazują, że najwyższe stężenie szkodliwych analitów, takich jak ołów czy chrom, znaleziono w punktach pobierania próbek usytuowanych w centrum GOP.
EN
The study has been attempted to answer the question whether the content of metals and metalloids of the Upper Silesia Rivers constitutes a threat? As an example of river flowing through the middle of the Upper Silesian Industrial Region (GOP) Kłodnica River has been selected. The study included determining the total content of metals and metalloids (V, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Ag, Cd, Te, Ba, Tl, Pb, Fe, Ga, Mo, U, Cr, sb) in water samples measured using ICP-MS spectrometer. The concentration of metals and metalloids were characterized by seasonal variability. The results clearly shows that the highest concentration of harmful analytes such as lead and chromium found in the sampling points are located in the center of the GOP.
PL
W pracy przedstawiono krótką historię Rawy oraz próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy ten ciek płynący przez „serce” śląskiej aglomeracji to ściek czy rzeka. Wody Rawy badano na zawartość metali i metaloidów, wykorzystując spektrometrię ICP-MS.
EN
The paper presents a brief history of the Rawaa River and attempted answer the question whether the watercourse flowing through the „heart” of the Silesian agglomeration is a sewage or a river. Metal and metalloids content in Rawa River waters were determined using ICP-MS spectrometry.
EN
In this study, concentrations of As, Cu, Mn, Pb, and Zn were determined in 231 samples of mine soils and spoils by field portable X-ray fluorescence (FPXRF), and by inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) as a comparison method. The use of both spectrometric methods allows for comparison of the total and aqua regia-extractable contents of elements. The study areas encompassed three historic metal-ore mining sites and one abandoned mine tailings site in the Holy Cross Mountains, in south-central Poland. Sample collection in these areas, which are characterized by various bedrock mineralogy and lithology and different anthropogenic impacts, enabled us to test the FPXRF performance for a wide range of element concentrations. The results of FPXRF and ICP-MS determinations were found to be significantly correlated with the highest r2 (coefficient of determination) value of 0.987–0.991 for Pb, irrespective of the soil mineralogy, bedrock lithology or concentration levels of this element. Overall, the FPXRF showed excellent performance in determining selected trace elements in contaminated soils.
EN
Study of soils in St. John’s, Canada showed elevated Pb levels representing a potential ex-posure risk for young children. Old trees growing in the city present a potential annually-resolved record of Pb levels over past centuries that provides important temporal and spatial dimensions to Pb exposure risk assessment. This paper reports the results of our analytical tests to develop a fast, reliable and cost-efficient method using laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS) for measuring Pb concentration in annual tree rings from available tree species. Our tests focused on approaches to sample preparation as they affect the laser ablation process, the relative merits of the ablation sampling method, and the response of our available tree species, which have contrasting wood structures, to laser ablation. The range of annual Pb concentrations (ppm) measured for each of the study species were as follows: spruce (0.18–6.42); elm (0.12–7.91); and horse chestnut (0.40–14.09). Our results demonstrate that the cutting procedure for preparing tree cores produced the most consistent Pb concentrations of the three methods, although they each displayed problematic anomalies. The selection of the best laser ablation technique appears to be highly dependent on study species and goals. In general, spot analysis permits detailed and targeted studies of tree-ring structures, but requires careful sampling attention for species with complex wood anatomy. The line scan method is ideal for reconstructing annually resolved element concentrations from trees and to some degree mitigates the complicating issue of intra-ring variability. Horse chestnut was determined to be the best of the available tree species because it exhibited a good response to laser ablation and produced the lowest intra-ring variations in Pb concentration.
EN
Uranium concentrations in groundwater taken from private drilled wells have been never determined in Poland, implying a lack of available data to quantify the human exposure to U through drinking water consumption, especially in rural areas influenced by mining activities. The main aim of the study was the assessment of human health risk related to the consumption of well waters containing U, collected from selected rural areas of the Lower Silesian region (Poland). The random daytime (RDT) sampling method was applied to the collection of well waters from three control study areas (CSA): Mniszków (CSA-A), Stara Kamienica/M. Kamienica/Kopaniec (CSA-B) and Kletno (CSA-C). The analyses of RDT samples were performed by validated method based on inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Uranium concentration ranges in well waters and the estimated geometric means for individual control study areas were: 0.005-1.03 μg/L and 0.052 μg/L (CSA-A), 0.027-10.6 μg/L and 0.40 μg/L (CSA-B), and 0.006-27.1 μg/L and 0.38 μg/L (CSA-C). The average and individual chronic daily intakes (CDI) of U by drinking water pathway (adults/children) were in the ranges of: 0.0017-0.013/0.0052-0.040 μg · kg-1 · day-1 and 0.0002-0.90/0.0005-2.71 μg · kg-1 · day-1. The average %TDI and ranges of individual %TDI (adults/children) were: 0.17%/0.52% and 0.02-3.4%/0.05-10.3% (CSA-A), 1.3%/4.0% and 0.09-35%/0.27-106% (CSA-B), and 1.3%/3.8% and 0.02-90%/0.06-271% (CSA-C). The estimated average CDI values of U through well water are significantly lower than the TDI (1 μg · kg-1 · day-1), while for individual CDI values the contribution to the TDI can reach even 90% (adults) and 271% (children), indicating essential human health risk for children consuming well water from private drilled wells located in CSA-B and CSA-C (5.3% of total number of samples collected).
PL
Stężenia uranu w wodach gruntowych pobieranych z prywatnych studni wierconych nie były dotąd badane w Polsce. W związku z tym, brak jest jakichkolwiek danych pozwalających na określenie narażenia ludzi na uran, związanego z konsumpcją wody przeznaczonej do spożycia, w szczególności na obszarach wiejskich, na terenach których prowadzono działalność górniczą. Głównym celem niniejszej pracy była ocena ryzyka zdrowotnego związanego z konsumpcją wód studziennych zawierających uran, pobieranych z wytypowanych obszarów wiejskich Dolnego Śląska (Polska). Do pobierania próbek wód studziennych z trzech obszarów badań kontrolnych (CSA): Mniszków (CSA-A), Stara Kamienica/M. Kamienica/Kopaniec (CSA-B) i Kletno (CSA-C), została zastosowana metoda RDT (ang.: Random DayTime). Analizy próbek RDT przeprowadzono za pomocą zwalidowanej metody opartej na spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS). Zakresy stężeń uranu w wodach studziennych i wyznaczone średnie geometryczne stężenia U w przypadkach poszczególnych obszarów wynosiły: 0,005-1,03 μg/L i 0,052 μg/L (CSA-A), 0,027-10,6 μg/L i 0,40 μg/L (CSA-B) oraz 0,006-27,1 μg/L i 0,38 μg/L (CSA-C). Średnie i indywidualne chroniczne dzienne pobrania (CDI, ang. Chronic Daily Intake) uranu związane z konsumpcją wody przeznaczonej do spożycia (dorośli/dzieci) zawarte były odpowiednio w zakresach: 0,0017-0,013/0,0052-0,040 μg · kg-1 · dzień-1 i 0,0002-0,90/0,0005-2,71 μg · kg-1 · dzień-1. Wyznaczone średnie i zakresy indywidualnych procentowych udziałów wartości CDI w tolerowanym dziennym pobraniu (TDI=1 μg · kg-1 · dzień-1, ang. Tolerable Daily Intake) (dorośli/dzieci) wynosiły: 0,17%/0,52% i 0,02-3,4%/0,05-10,3% (CSA-A), 1,3%/4,0% i 0,09-35%/0,27-106% (CSA-B) oraz 1,3%/3,8% i 0,02-90%/0,06-271% (CSA-C). Wyznaczone średnie wartości CDI uranu są znacząco niższe od ustalonej wartości TDI, podczas gdy w przypadkach indywidualnych wartości CDI ich udział w TDI może osiągać nawet 90% (dorośli) i 271% (dzieci), implikując istotne zagrożenie zdrowia dzieci spożywających wodę z prywatnych studni wierconych na obszarach CSA-B i CSA-C (5,3% całkowitej ilości pobranych próbek).
PL
Do wyzwań stawianych ICP MS w farmakologii i diagnostyce medycznej, poza oznaczaniem metali toksycznych i pochodzących od metaloleków, powinno należeć także wyznaczanie zawartości mikroelementów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
PL
Chromatografia jonowa (IC) w połączeniu ze spektrometrią mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) daje ogromne możliwości w zakresie oznaczeń różnych form prawie wszystkich pierwiastków układu okresowego. Do określenia indywidualnej formy pierwiastka niezbędne są skuteczne metody separacji badanych analitów i zastosowanie odpowiednich detektorów. Skuteczna technika łączona powinna być: selektywna wobec oznaczanych analitów, czuła w szerokim zakresie i winna umożliwiać jak najlepszą identyfikację oznaczanych substancji. Dlatego jako metody separacyjne wykorzystuje się przede wszystkim metody chromatograficzne, a jako metody detekcji – metody spektroskopowe. Analityka specjacyjna odgrywa znaczącą i wyjątkową rolę zarówno w szerokim spektrum badań związków chemicznych, toksyczności pierwiastków, kontroli jakości, jak i czystości farmaceutyków oraz produktów żywnościowych. Znalazła także zastosowanie w wykonywaniu kompleksowych oznaczeń środowiskowych oraz chemii jądrowej. W pracy scharakteryzowane zostały przykłady zastosowań analityki specjacyjnej w konfiguracji chromatografia jonowa–spektrometria mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej oraz zasady działania wybranych technik analitycznych.
EN
Ion chromatography (IC) in combination with mass spectrometry, inductively coupled plasma (ICP-MS) offers great potential for various forms nearly all elements of the Periodic Table. In order to determine the individual form of element, necessary is efficient separation of tested analytes and use of suitable detectors. An effective combined technique should be: selective for the designated analytes, sensitive and should enable the best possible identification of substances, which to be measured. Therefore, as a method of separation used primarily chromatographic methods, and as a method of detection – spectroscopic methods. Speciation analyst plays a significant and unique role in a wide range of of research compounds, toxic elements such as quality control and the purity of pharmaceuticals and food products. Speciation analyst also found the use in the performance of complex determinations of environmental and nuclear chemistry. In this paper were characterized examples of applications, features and principles of operation of speciation analysis in the configuration ion chromatography (IC) – mass spectrometry in inductively coupled plasma (ICP-MS).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.