Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this article is to identify the conditions of the expansion into the organic sector of the Asian market. The subjects of the study are companies from the organic food distribution sector operating in Poland. The following scientific methods were used: computer-assisted telephone interview, individual in-depth interview and literature analysis. Moreover, a case study analysis from the mature, Italian organic market is presented which was based on an interview conducted with organic professionals from Bioagricoop in 2017. In the research, the following areas are taken into consideration: the organic market situa-tion in different countries in Asia, motives and barriers to the expansion into Asian markets, problems with certification on a few Asian organic markets and recommendations for the European distributors who want to export to Asia. The author hopes that the findings will be useful to managers in the rapidly developing and highly competitive organic business.
PL
Celem artykułu jest określenie uwarunkowań ekspansji żywności ekologicznej na wybrane rynki azjatyckie. Wnioski opracowano na podstawie wyników badania empirycznego, przeprowadzonego na dystrybutorach w formie wywiadów CATI. Ponadto na bazie wywiadu pogłębionego (z Bioagricoop) przedstawiono uwarunkowania wybranych rynków azjatyckich. W artykule zaprezentowano rekomendacje dla dystrybutorów, którzy chcieliby eksportować swoje produkty na rynki azjatyckie. Autorka pokłada nadzieję, że artykuł okaże się pomocny dla podmiotów gospodarczych działających w prężnie rozwijającym się sektorze żywności ekologicznej.
EN
Background: Sustainability has been an area of growing concern and attention for companies, especially operating on a global scale, that more and more often develop strategies of sustainable supply chain management (SSCM). The sustainability of the food supply chains management is a global challenge demanding implementation of innovative solutions based on the triple bottom line concept of best practices. The paper is devoted to the food waste problem, that occurs in all parts of the value chains. It is important to notice that the further down the value chain, the more costly it becomes in social, economic and environmental perspectives. The purpose of this paper is to explore the food waste problem at a supply chain level and present how companies can cope with the challenge of food waste reduction in the light of the framework of SSCM. Methods: The paper is based on a desk research. The authors conducted a review of recent literature, reports of international and national institutions, conference presentations, materials provided by companies and other Internet sources. As a result of the materials analysis, a plethora of initiatives aiming to reduce waste is investigated considering activities developed by different groups of stakeholders. Results: The authors characterized the specificity of the food waste reduction as a multidimensional problem and challenge in the development of both scientific research as well as business practices within SSCM. Conclusions: Food waste management is an important challenge in the global economy as well as in the contemporary business in the light of sustainable development requirements. Generally, a spectrum of international, national and local initiatives, including legal acts and voluntary programs, has been developed to reduce food waste. Similarly, different supply chain practices have been advanced so far to decrease food waste and enhance sustainability. The authors advocate that four supporting facets of sustainability (strategy, culture, risk management, transparency) are an integrated part of SSCM in the food industry. Certainly, food waste management requires system thinking and responsible involvement of all parties, especially public authorities, NGOs, business operators as well as individuals, based on common goals and collaborative actions.
PL
Wstęp: Zrównoważony rozwój zyskuje coraz większą uwagę i istotność w działalności przedsiębiorstw, w szczególności w skali globalnej, znajdując odzwierciedlenie w strategiach zarządzania łańcuchami dostaw. Wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu łańcuchami dostaw żywności stanowi globalne wyzwanie wymagające zastosowania innowacyjnych rozwiązań bazujących na koncepcji triple bottom line w rozwoju najlepszych praktyk biznesowych. W artykule przedstawiono problem marnotrawstwa w łańcuchach dostaw żywności. Warto odnotować, że koszty związane z marnotrawstwem żywności w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym rosną w dół łańcucha dostaw. Celem artykułu jest zbadanie problemu marnotrawstwa żywności w perspektywie łańcucha dostaw oraz prezentacja, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą sprostać wyzwaniu jego redukcji, w świetle koncepcji zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw. Metody: Przeprowadzono analizę źródeł wtórnych, w tym publikacji z baz naukowych, raportów międzynarodowych i krajowych instytucji, prezentacji konferencyjnych, materiałów udostępnionych przez przedsiębiorstwa i innych źródeł internetowych. W rezultacie ich analizy, zaprezentowano inicjatywy mające na celu redukcję marnotrawstwa rozwijane przez różne grupy interesariuszy. Wyniki: W artykule scharakteryzowano specyfikę problemu redukcji marnotrawstwa jako wyzwania mającego wiele wymiarów zarówno w rozwoju badań, jak również praktyk biznesowych w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wnioski: W świetle wymagań zrównoważonego rozwoju, zarządzanie marnotrawstwem żywności jest ważnym wyzwaniem zarówno w globalnej gospodarce, jak również we współczesnym biznesie. Dotychczas rozwinięto wiele międzynarodowych, krajowych i lokalnych inicjatyw, w tym aktów prawnych i dobrowolnych programów, mających na celu redukcję marnotrawstwa żywności. Podobnie, wdrożono różnorodne praktyki w łańcuchach dostaw, by redukować marnotrawstwo i wzmacniać efekty zrównoważonego rozwoju. Autorzy wskazują, iż elementy wspierające wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju, jak strategia, kultura organizacyjna, transparentność i zarządzanie ryzykiem, są istotne także w rozwoju strategii łańcuchów dostaw żywności. Z pewnością, zarządzanie marnotrawstwem żywności wymaga podejścia systemowego i odpowiedzialnego zaangażowania interesariuszy: w szczególności władz publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, jak również konsumentów, bazującego na wspólnych celach i działaniach opartych na współpracy.
PL
Współczesne łańcuchy dostaw tworzą sieci różnorodnych relacji między ich uczestnikami, którzy współtworzą i dostarczają wartość dla interesariuszy. Zarządzanie relacjami z dostawcami zyskuje coraz większą istotność jako źródło wartości w łańcuchach dostaw. Aktualne i ważne pytanie brzmi, jak mierzyć efektywność zarządzania tym procesem biznesowym? Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania zrównoważonej karty wyników jako narzędzia pomiaru i oceny efektów zarządzania relacjami z dostawcami. Analiza wykorzystania wspomnianego narzędzia wymaga dopasowania do perspektyw zarządzania łańcuchem dostaw. Stwarza ono szansę wielowymiarowej ewaluacji efektów w przekroju procesów i funkcji biznesowych w odniesieniu do strategii łańcuchów dostaw.
EN
Today’s supply chains build networks of various relations between their members, which create and deliver value for stakeholders. Supplier relationship management has gained rising significance as source of value in supply chains. Currently important question is, how to measure the effectiveness of this business process management? The aim of this paper is to present possibilities to use Balanced Scorecard as a method of measurement and evaluation of effects of supplier relationship management. The analysis of just mentioned method requires its adaptation to perspectives of supply chain management. It creates chance for multidimensional evaluation of effects cross business processes and functions with regards to supply chain strategies.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.