Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 279

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polipropylen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
The paper presents the results of investigations of processability and mechanical properties of polypropylene composites filled with microsilica, which is waste from the metallurgical industry. Composite molded parts containing 10% and 20% of microsilica waste respectively were characterized, among others, by higher Young’s modulus value and lower shrinkage value in comparison to the unfilled polypropylene. In addition, a correlation was observed between the changes in the post-molding shrinkage value and the changes in the mechanical properties of the molded pieces that took place during their conditioning within 240 hours after they were taken out of the injection mold.
PL
Przedstawiono wyniki badań przetwarzalności oraz właściwości mechanicznych kompozytów polipropylenowych napełnionych mikrokrzemionką, stanowiącą odpad z przemysłu hutniczego. Wypraski wtryskowe z kompozytów zawierających, odpowiednio, 10% i20% odpadowej mikrokrzemionki charakteryzowały się m.in. większą sztywnością oraz mniejszym skurczem przetwórczym niż wypraski z nienapełnionego polipropylenu. Zaobserwowano ponadto korelację zmian skurczu wtórnego i właściwości mechanicznych wyprasek, zachodzących podczas ich kondycjonowania w ciągu 240 h od chwili wyjęcia z formy.
EN
This paper addresses the issue of plasma treatment of the surface of polypropylene (PP) using sputtering of silver (Ag) and copper (Cu) and their oxides with MS-PVD in order to impart antimicrobial activity. It was found that plasma treatment of PP with Cu and Ag based layers allows to provide excellent antimicrobial properties due to a constant release of metal ions. The samples of PP treated with Cu and CuO were characterized by highest antimicrobial properties and stability of the coatings. The most stable and least effective coating against bacteria was Ag-PP sample. In turn, AgO-PP was characterized by the lowest stability in aqueous conditions and strong antimicrobial activity. It was found that leaching of metal ions from the surface of treated PP even in exceptional levels plays a crucial role in bactericidal activity.
PL
Niniejsza praca dotyczy plazmowej obróbki powierzchni polipropylenu (PP) przy użyciu miedzi (Cu) i srebra (Ag) oraz ich tlenków. Powłoki Cu, CuO, Agi AgO, wytworzone na powierzchni PP metodą rozpylania magnetronowego MS-PVD, zbadano pod względem morfologii, składu, stabilności i właściwości antybakteryjnych. Materiały powierzchniowo zmodyfikowane przy użyciu Cu i CuO charakteryzowały się najsilniejszymi właściwościami przeciwbakteryjnymi i najmniejszą stabilnością i trwałością w środowisku wodnym. Powłoka AgO wykazywała najmniejszą stabilność w warunkach wodnych i silną aktywność przeciwbakteryjną, natomiast powłoka Ag wykazywała największą stabilność, a zarazem najsłabsze działanie przeciwbakteryjne. Uzyskane wyniki wskazują, że uwalniane z naniesionych powłok jony, nawet w niewielkim stężeniu, wykazują silne działanie antybakteryjne.
PL
Wytwarzano spienione kompozyty termoplastyczne wzmocnione włóknem pochodzenia naturalnego. Uzyskano lite i porowate układy na osnowie polipropylenowej (PP) wzmocnionej ciętym włóknem bazaltowym (WB). Jako środka spieniającego użyto mikrosfery (Expancel MB930). W celu polepszenia adhezji między włóknem a osnową PP do układu dodano polipropylen szczepiony bezwodnikiem maleinowym PP-g-MA (Polybond 3200). Wytwarzanie kompozytów obejmowało wymieszanie składników w procesie wytłaczania, a następnie uformowanie kształtek kompozytów PP/WB w procesie wtryskiwania. Dodatkowo, na etapie wtryskiwania, wybrane układy spieniano z zastosowaniem 1,5% mas. mikrosfer. Oceniono wpływ udziału włókna (5, 10, 15% mas.) i jego preparacji, a także wpływ kompatybilizatora na właściwości litych kompozytów PP; porównano ich właściwości z cechami analogicznych układów o strukturze porowatej. Scharakteryzowano właściwości fizyko-mechaniczne (gęstość, wytrzymałość na statyczne rozciąganie i zginanie) materiałów PP/WB, poddano je także analizie termicznej DSC i termograwimetrycznej TGA. Stwierdzono, że spienione układy PP z udziałem włókien wykazują lepsze właściwości mechaniczne niż czysty PP, a dodatek kompatybilizatora do mieszaniny poprawia charakterystykę wytrzymałościową otrzymanych kompozytów PP/WB.
EN
The presented research concerns the production of foamed thermoplastic composites reinforced with natural fiber in the direction of obtaining lightweight construction materials. The purpose of the work was to obtain solid and porous polypropylene (PP) systems reinforced with cut basalt fiber (WB). As a foaming agent, Expancel MB930 microspheres from AkzoNobel were used, while to improve the adhesion between the fiber and the PP matrix, an additive in the form of polypropylene grafted with maleic anhydride PP-g-MA (Polybond 3200) was used. The production of composites involved mixing the ingredients by extrusion and then molding PP/WB composite in the injection process. In addition, at the injection stage, selected systems were expanded with 1.5% by weight of microspheres. The work evaluated the impact of fiber content (5, 10, 15% by weight) and its preparation as well as the impact of a compatibilizer on the properties of solid PP composites and a comparison of these properties with analogous systems with a porous structure. PP/WB materials were characterized in terms of physical and mechanical properties (density determination, static tensile and bending test); DSC and TGA thermogravimetric analysis. Foamed PP systems with fibers have better mechanical properties compared to pure PP; the addition of a compatibilizer to PP/WB composites increases the strength parameters compared to systems without its participation.
EN
Fires have been a danger to human beings for the centuries. As people lost their lives and property in fires, they tried to fight the fire and their efforts in this area continued increasingly. Unfortunately, it is still not possible to completely reset the risk of starting the fire. But it seems likely to extinguish immediately after the fire has started, and this is very important to save people’s lives. Scientists have been working in this field in recent years; they are concentrated on producing fire-resistant materials using different materials. This can be provided by different ways; either fire-resistant material can be produced new, or the fire resistivity can be provided by incorporating the additive material into a flammable material. In our previous studies, we used huntite and hydromagnesite minerals to give fire resistance property to polymer materials, very successful results were obtained. In this study, huntite and hydromagnesite minerals were used for accompanying with zinc borate in polypropylene composites in order to increase the flame retardant property of a polymeric materials. Different content of minerals were blended with polypropylene, and composites were produced by twin-screw extruder for observing synergistic effect. Scanning electron microscopy (SEM) analyses were conducted to determine the structural and morphological properties of the composites. Thermal properties were determined according to thermogravimetric analysis (TGA). Tensile and three point bending tests were carried out to obtain mechanical properties. Flame retardant performance was evaluated according to UL 94 vertically flammability test. It was concluded that very good synergistic effects were obtained that zinc borate was significantly influential with huntite/hydromagnesite in the flammability characteristics of composites because higher char formation is observed with zinc borate addtion. Moreover, the zinc borate reduced the smoke generated during combustion.
PL
Pożary od wieków stanowią zagrożenie dla ludzi. Gdy ludzie stracili życie i mienie w wyniku pożarów, próbowali zwalczyć pożar, a ich wysiłki w tej dziedzinie były coraz bardziej skuteczne Niestety, nadal nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka rozpoczęcia pożaru. Ważne jest ugaszenie pożaru natychmiast po wybuchu aby uratować ludzkie życie. Naukowcy pracują w tej dziedzinie w ostatnich latach; koncentrują się na wytwarzaniu materiałów ognioodpornych przy użyciu różnych surowców. Można to zapewnić na różne sposoby; albo materiał ognioodporny może być wytworzony jako nowy, albo ognioodporność może być zapewniona przez włączenie materiału dodatkowego do materiału łatwopalnego. W badaniach używano minerałów huntite i hydromagnesitu, aby nadać materiałom polimerowym właściwości ognioodpornych, osiągając bardzo udane wyniki. W artykule przedstawiono wyniki wykorzystania minerałów huntitu i hydromagnezytu w obecności boranu cynku w kompozytach polipropylenowych w celu zwiększenia właściwości ognioodpornych materiałów polimerowych. Różne ilości minerałów zmieszano z polipropylenem, a kompozyty wytworzono za pomocą wytłaczarki dwuślimakowej w celu zaobserwowania efektu synergicznego. Przeprowadzono analizy skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) w celu określenia właściwości strukturalnych i morfologicznych kompozytów. Właściwości termiczne określono za pomoca analizą termograwimetryczną (TGA). Przeprowadzono próby rozciągania i zginania trzypunktowego w celu określenia właściwości mechanicznych. Działanie zmniejszające palność oceniono zgodnie z testem palności w pionie UL 94. Stwierdzono, że uzyskano bardzo dobre efekty synergiczne, boran cynku miał znaczący wpływ na huntit i hydromagnezyt i zmianę charakterystyki palności kompozytów, ponieważ obserwuje się podwyśzone powstawanie węgla drzewnego przy dodawaniu boranu cynku. Ponadto boran cynku zmniejszył ilość dymu powstający podczas spalania
EN
In the carpet industry, yarn shrinkage is a very important specification, the percent of which being affected by heat-setting parameters, time and temperature. In order to obtain the best uniform appearance of carpets, the shrinkage of pile yarns should be minimum in the carpet sizing process. Inappropriately heat-set yarn may cause undesirable shrinkage and uneven pile height on carpets after the sizing process. It could be useful for manufacturers to understand the optimum condition of heat setting to obtain the low shrinkage of heat-set yarns before weaving. Therefore, a fuzzy logic model was designed to predict the shrinkage percentage of polypropylene yarn in different heat-setting conditions. Time and temperature are taken into account as input variables, and yarn shrinkage is predicted as the output. For validation of the model, yarn samples were heat set over various periods of time, at different temperatures, and finally yarn shrinkages were measured experimentally. The results of the fuzzy model prediction compared to regression results show that the fuzzy results present a good and better match with experimental results, with an acceptable R2 = 0.97 and average error (2.59%).
PL
W przemyśle dywanowym skurcz przędzy jest bardzo ważną specyfikacją, na procent której mają wpływ parametry utrwalania termicznego, czas i temperatura. Aby uzyskać jak najlepszy jednolity wygląd dywanów, skurcz przędzy runowej w procesie klejenia powinien być minimalny. Nieprawidłowo utrwalona na gorąco przędza może powodować niepożądany skurcz i nierówną wysokość runa na dywanach po zaklejaniu. Dla producentów może być przydatne zrozumienie optymalnych warunków stabilizacji termicznej w celu uzyskania niskiego skurczu przędz utrwalanych termicznie przed tkaniem. Dlatego w pracy zaprojektowano model logiki rozmytej do przewidywania procentowego skurczu przędzy polipropylenowej w różnych warunkach utrwalania termicznego. Czas i temperatura są brane pod uwagę jako zmienne wejściowe, a skurcz przędzy jest przewidywany jako wynik. W celu walidacji modelu próbki przędzy utrwalano termicznie w różnych okresach czasu, w różnych temperaturach, a na koniec zmierzono eksperymentalnie skurcz przędzy. Wyniki predykcji modelu rozmytego w porównaniu z wynikami regresji pokazują, że wyniki rozmyte dobrze korelują z wynikami eksperymentalnymi, przy akceptowalnym R2 = 0,97 i średnim błędzie (2,59%).
EN
Innovative textile materials with insecticidal and repellent properties can be used in many areas of the textile industry (sportswear, children’s thermoactive clothing, combat uniforms, tents, sleeping bags, mosquito nets, protective clothing for foresters and hunters etc.). In this study, the chemical treatment of polyamide (PA) and polyamide-polypropylene (PA/PP) knitwear with permethrin, a third generation insecticide from influenza synthetic pyrethroids, which is toxic to insects but harmless to humans, was undertaken (Sanitized AM®23-24 preparation was used). In addition to the active substance, the bath contained a cross-linking agent (Appretan®N92111) and softening agent (Solusoft®FE). The content of active substance in the textile product after the application process was examined in dependence on the concentration of the preparation in the bath. When using the right concentration of permethrin and auxiliaries, the fabrics after washing 20 times still showed an effective concentration of insecticide.
PL
Innowacyjne materiały włókiennicze o właściwościach insektycydowych i repelentnych mogą znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu włókienniczego (odzież sportowa, dziecięca, termoaktywna, umundurowania bojowe, namioty, śpiwory, moskitiery, odzież ochronna dla leśników i myśliwych). Przeprowadzono chemiczną obróbkę dzianin poliamidowych (PA) i poliamidowo-polipropylenowych (PA/PP) permetryną, insektycydem trzeciej generacji z grypy syntetycznych pyretroidów, toksycznym dla owadów i nieszkodliwym dla człowieka (zastosowano preparat Sanitized®AM 23-24). Kąpiel oprócz substancji czynnej zawierała środek sieciujący (Appretan®N92111) oraz środek zmiękczający (Solusoft®FE). Zbadano zawartość substancji czynnej w wyrobie włókienniczym po procesie aplikacji w zależności od stężenia preparatu w kąpieli. Przy zastosowaniu odpowiedniego stężenia permetryny i środków pomocniczych badane tkaniny, po 20-sto krotnym praniu nadal wykazywały pożądane ilości środka insektycydowego.
EN
The purpose of the research was to determine the aging-induced changes in the selected mechanical properties and flammability of polypropylene modified with natural fillers (sunflower husk, wheat bran, pine sawdust and talc). The fillers were introduced into polypropylene in a mechanical mixing process (weight content 20%). The samples were obtained with the use of an Allrounder 320 C500–170 laboratory injection molding machine. The aging process under artificial sample conditions was carried out in the laboratory chamber (aging time of 0, 60, 120, 240, 360 hours). The tests of the mechanical properties included the measurements of hardness, impact strength and tensile strength. The flammability tests were carried out with a vertical and horizontal alignment of the sample according to the PN-EN 60695–11–10 standard. As a result of the research, a significant impact of the introduction of natural fillers in the form of sunflower husks, wheat bran and pine sawdust on the selected properties of polypropylene was demonstrated. A large decrease in the impact toughness, a relatively small decrease in the short-term tensile strength as well as an increase in the elastic modulus and stress at rupture caused by the introduction of the natural fillers mentioned, were found. A beneficial effect was the relatively small impact of aging on the mechanical properties and flammability of the modified polypropylene fillers.
8
EN
Composites based on a polypropylene matrix with coffee ground powder, wood flour and tuff of a mass weight of 12.5wt% were produced by the method of injection moulding. Tests of tensile and bending strength properties were carried out and Charpy impact was determined at three temperatures: -24°C, 22°C and 80°C. Scanning electron microscopy (SEM) images were taken to assess the effects of reinforcement and homogenization of mixtures and to determine the characteristics of the microstructure. Composites with 12.5wt% coffee ground powder, wood flour and tuff were characterized by an increase the elastic modulus. Tensile strength slightly decreased for composites with ground coffee grains and tuff.
PL
Wytworzono kompozyty na osnowie polipropylenu modyfikowane zmieloną kawą, mączką drzewną oraz tufem w ilości masowej 12.5%. Kompozyty zostały wytworzone metodą formowania wtryskowego. Została wykonana statyczna próbę rozciągania oraz zginania, a także próba udarności w trzech temperaturach eksploatacji: -24°C, 22C°, 80°C. W celu określenia charakterystyki i zbadania wpływu wzmocnienia oraz homogenizacji mieszaniny wykonano zdjęcia na skaningowym mikroskopie elektronowym. Kompozyty z 12.5wag.% zawartością kawy, mączki drzewnej lub tufu charakteryzują się zwiększonym modułem sprężystości oraz nieznacznym spadkiem sztywności dla kompozycji z kawą i tufem.
EN
The paper summarizes long-term research into the radiolysis of polymers. The starting point in all cases was the preliminary determination of the radiolytic efficiency of hydrogen evolution. This value is approximately proportional to the number of radicals arising as a result of irradiation, which determines post-radiation phenomena. It was not about accurately describing the radiolysis of a specific polymer, but about paying attention to the benefits of starting the study of radiolysis from the analysis of hydrogen evolution. The Table 2 gives specific hydrogen yields for selected polymers. The results of these studies were used in the planning of the radioactive waste repository in Los Alamos National Laboratory.
PL
Artykuł podsumowuje wieloletnie badania autora nad radiolizą polimerów. Punktem wyjścia we wszystkich omawianych wypadkach było wstępne określenie radiolitycznej wydajności wydzielania wodoru. Wartość ta jest w przybliżeniu proporcjonalna do zawartości powstających w wyniku napromieniowania rodników, które inicjują zjawiska postradiacyjnej modyfikacji. Tabela 2 podaje wybrane, uzyskane przez autora, konkretne wydajności wodoru w odniesieniu do wybranych polimerów. Wyniki badań wykorzystano, przykładowo, przy planowaniu składowiska odpadów promieniotwórczych w Los Alamos National Laboratory.
EN
Differential scanning calorimetry (DSC) and infrared spectroscopy (FT-IR) techniques were applied to analyze polymer type and its content in wood-plastic composites (WPC). Methods of analysis were developed on the basis of commercial and laboratory made WPC samples with different content of polypropylene (PP) and high-density polyethylene (HDPE). Polymer melting temperature was used to determine its type and melting enthalpy value was used to determine polymer content in the sample. The method was rewarding, both in qualitative and quantitative way. The absorption bands from FT-IR spectra (1508 cm-1, i.e., aromatic skeletal vibration of lignin and 1455 cm-1, i.e., CH2 bending for polypropylene) were chosen to determine polymer content. Calibration curve obtained on the basis of measurements made on laboratory prepared samples with different polymer content was elaborated. Determination of polymer type with FT-IR was unequivocal, while determination of its content may cause troubles in case of samples with lower polymer content.
PL
Techniki kalorymetrii różnicowej (DSC) oraz spektrofotometrii w podczerwieni (FT-IR) zastosowano do analizy jakościowej i ilościowej kompozytów polimerowo-drzewnych (WPC). Metodykę analiz opracowano w odniesieniu do próbek WPC, komercyjnych i przygotowanych w laboratorium. Wyznaczoną wartość temperatury topnienia polimeru wykorzystano do określenia jego typu, natomiast wartość entalpii topnienia do określenia jego zawartości w kompozycie. Opracowana metoda okazała się skuteczna, zarówno do analizy jakościowej, jak i ilościowej. Pasma absorpcyjne zarejestrowane w podczerwieni przy liczbach falowych 1508 cm-1 (drgania szkieletowe pierścieni aromatycznych lignin) i 1455 cm-1 (drgania deformacyjne grupy CH2 w polipropylenie) zastosowano do wyznaczania zawartości polimeru. Na podstawie pomiarów próbek WPC sporządzonych w laboratorium przygotowano krzywe kalibracyjne. Stwierdzono, że na podstawie widm FT-IR można jednoznacznie określić rodzaj polimeru w kompozycie oraz oznaczyć jego zawartość, jednak w wypadku niewielkiego udziału może to być problematyczne.
EN
The rheological properties of the composites of polypropylene (PP) with a new natural powder hybrid filler – carbonate-silicate rock called opoka – were investigated. Opoka rock is industrial waste originating (as a subsieve fraction) from the production of sorbents used in water treatment processes. The effect of opoka addition (1, 5 and 10 wt %) on the processability of PP was determined during the extrusion process using an in-line measuring stand. The testing instrument was an extruder rheometer equipped with a rheological measuring head with exchangeable dies. Cylindrical measuring dies with a radius of 1.5 mm and a length of L = 20, 30, 40 and 50 mm, respectively, were used in the measurements. The rheological parameters of the composites were determined based on the Ostwald-de-Waele power--law model at a temperature of 230 °C. The effect of the addition of opoka on the extruder operating characteristic, flow curves, viscosity curves, and the values of power law index (n), consistency factor (K), mass flow rate (MFR) and volume flow rate (MVR) have been determined.
PL
Badano właściwości reologicznych kompozytów polipropylenu (PP) z nowym, naturalnym, proszkowym napełniaczem hybrydowym – skałą węglanowo-krzemionkową zwaną opoką, stanowiącą odpad przemysłowy powstający podczas produkcji sorbentów (frakcja podsitowa), stosowanych w procesach oczyszczania wody. Wpływ dodatku opoki (1, 5 i 10 % mas.) na przetwarzalność PP określano na stanowisku pomiarowym typu in-line w procesie wytłaczania. Urządzenie badawcze stanowił reometr wytłaczarkowy z reologiczną głowicą pomiarową z wymiennymi dyszami. W pomiarach zastosowano cylindryczne dysze pomiarowe o promieniu R = 1,5 mm i długości L = 20, 30, 40 i 50 mm. Parametry reologiczne kompozytów wyznaczano na podstawie modelu potęgowego Ostwalda-de-Waele w temp. 230 °C. Określano wpływ dodatku opoki na charakterystykę pracy wytłaczarki, przebieg krzywej płynięcia oraz krzywej lepkości, a także wartości wykładnika płynięcia (n), współczynnika konsystencji (K), masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) oraz objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR).
EN
Spiro [2H-indole-2,3’–[3H]naphth[2,1-b][1,4]oxazine],1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-6’–(1-piperidinyl) was incorporated onto polypropylene and photochromic polypropylene multifilaments produced through the mass coloration technique. Subsequently the polypropylene (PP) filaments were doped with a different concentration of photochromic pigment, and after producing the filaments different drawing ratios were applied. The photochromic colour build was found to be maximum with the highest concentration of dyes as well as with the lowest drawing ratio. Also the colour differences for L*, a*, b* and ΔE* were analysed with respect to the different concentrations and drawing ratios of the filament. The filaments generally showed good stability of photocoloration during the colour measurement till five cycles. The results for the optical density were reduced by increasing the fineness of the filament. In this experimental work, the impact of the drawing ratio on the optical and mechanical properties of these multifilaments were investigated.
PL
W pracy przedstawiono efekty wprowadzenia spiro [2H-indolo-2,3’ ‚– [3H] nafta [2,1-b][1,4] oksazyna], 1,3-dihydro-1,3,3-trimetylo-6’ – (1- piperydynylu) do polipropylenu i fotochromowych polipropylenowych multifilamentów wytwarzanych techniką masowego zabarwienia. Następnie włókna polipropylenowe (PP) domieszkowano różnym stężeniem pigmentu fotochromowego, a po wytworzeniu włókien zastosowano różne współczynniki rozciągania. Stwierdzono, że kolor fotochromowy jest maksymalny przy najwyższym stężeniu barwników, jak również przy najniższym stosunku rozciągania. Analizowano również różnice koloru dla L*, a*, b* i ΔE* w odniesieniu do różnych stężeń i współczynników rozciągania. Włókna na ogół wykazywały dobrą stabilność fotokoloracji podczas pomiaru barwy do pięciu cykli. Wyniki gęstości optycznej zmniejszono przez zwiększenie rozdrobnienia włókna. W pracy zbadano również wpływ współczynnika rozciągania na właściwości optyczne i mechaniczne włókien.
13
Content available remote Examinations of structure and properties of polymer composite with glass fiber
EN
The article discusses the results of research on the structure and mechanical properties of polypropylene composites with glass fiber. The samples for the examinations were made using a Krauss-Maffei (KM65 - 160C1) screw injection molding machine. The investigations encompassed composites with a polypropylene matrix which contained 30 and 50% glass fiber (GF). Part of the material was processed by heat treatment in the form of annealing. The crystal structure of the samples was analyzed on a wide-angle X-ray diffractometer - Seifert 3003 T-T. In most of the obtained diffraction patterns a few strong diffraction reflexes can be seen. They were identified as reflections derived from polypropylene polymorphs: α (monoclinic), β (hexagonal) and from the smectic phase of polypropylene. Dynamic mechanical analysis (DMA) tests were performed on a DMA 242 Netzsch instrument under the mode of a 3-point bending clamp with an oscillatory frequency of 3.0 Hz. The transition to the glassy state is the most evident for polypropylene. In the case of polypropylene composites, the transition to the glassy state is less evident. The largest tendency of the storage modulus value as a function of temperature to decrease was noted for polypropylene and the smallest for the polypropylene composite with a 50% glass fiber content. Higher values of storage modulus E′ were noted after annealing. For all the samples, glass transition temperature Tg decreases after annealing. Investigations of the mechanical properties of the studied composites were also performed: tensile strength testing, Young's modulus, hardness and impact test. In each case the addition of glass fiber caused an increase in mechanical properties. More over, it can be noted that the values of the mechanical properties of PP/GF composites after annealing are higher than those of PP/GF composites before annealing. Both the Vicat softening temperature as well as heat deflection temperature are higher for the samples after annealing. SEM micrographs show the mechanism of breakage of the glass fibers and damage of the matrix material. During observation of the fractures, no significant fiber pullout from the polymer matrix was noted. This demonstrates the good adhesion of the glass fiber to the matrix.
PL
Omówiono wyniki badań struktury i właściwości mechanicznych kompozytu polipropylenu z włóknem szklanym. Próbki do badań wykonano na wtryskarce ślimakowej Krauss - Maffei (KM65 - 160C1). Badaniom poddano kompozyty na osnowie polipropylenu, które zawierały 30 i 50% włókna szklanego. Część materiału poddano obróbce cieplnej polegającej na wygrzewaniu. Strukturę krystaliczną próbek analizowano na dyfraktometrze rentgenowskim Seifert 3003 T-T. Na większości otrzymanych dyfraktogramach można zaobserwować kilka silnych refleksów dyfrakcyjnych. Zidentyfikowano je jako refleksy pochodzące od odmian polimorficznych polipropylenu: α (jednoskośna), β (heksagonalna) oraz fazy smektycznej polipropylenu. Dynamiczne właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie polipropylenu badano na aparacie do badań dynamicznych DMA 242 firmy Netzsch. Przejście w stan szklisty jest najbardziej widoczne dla polipropylenu. W przypadku kompozytów polipropylenu przejście w stan szklisty jest mniej widoczne. Największą tendencję obniżenia wartości modułu zachowawczego w funkcji temperatury odnotowano w przypadku polipropylenu, a najmniejszą w przypadku kompozytu polipropylenu zawierającego 50% włókna szklanego. Po wygrzewaniu zauważono wyższe wartości modułu zachowawczego. Dla wszystkich próbek zarejestrowano obniżenie wartości temperatury zeszklenia Tg po wygrzewaniu. Wykonano również bada-nia właściwości mechanicznych: wytrzymałość na rozciąganie, moduł Younga, twardość i udarność. W każdym przypadku wraz ze wzrostem zawartości włókna szklanego w kompozycie wzrastają własności mechaniczne. Ponadto, wygrzewanie prowadzi do uzyskania korzystniejszych właściwości mechanicznych badanych kompozytów. Zarówno temperatura mięknienia wg Vicata, jak i wartości temperatury pod obciążeniem (HDT) są wyższe dla próbek po wygrzewaniu. Mikrofotografie SEM przedstawiają mechanizm uszkodzenia włókien szklanych oraz materiału osnowy. Podczas obserwacji przełomów nie zauważono znaczącego wyciągania włókien z polimerowej osnowy. Świadczy to o dobrej adhezji włókien szklanych z polimerową osnową.
EN
The article presents a comparative analysis of the yarns used for manufacturing hernia meshes. For the analysis, two different linear masses, 46 dtex and 72 dtex, of transparent and dyed yarns were used; the dye used in the yarns was adequate for their intended use. The DSC tests showed the influence of thermal treatment on the change of thermal properties of the yarns. At the same time, it was proved that the aforementioned treatment had a bearing on the changes of crystallinity degree. All types of yarns were also subjected to physicochemical tests required for all the materials used for the production of hernia meshes.
EN
The effect of grooves number in the feed section and screw length as well as filler nature and content on the productivity of single-screw extruder has been examined. Compositions based on polypropylene with glass fibers, talc and chalk were used for research. It is established that the number of grooves in the feed section and the length of the screw differently affect the productivity of a single screw extruder depending on the nature and content of the filler. This effect is shown to be most significant for polypropylene compositions with mineral powders (talc and chalk).
16
Content available remote Metody recyklingu odpadów polietylenu i polipropylenu
PL
Przedstawiono technologie recyklingu materiałowego i surowcowego odpadów poliolefinowych (polietylenu i polipropylenu). Są one obecnie na różnym etapie wdrażania (od instalacji pilotażowych aż po komercyjne fabryki). Każda z nich prowadzi do innego rodzaju produktów, które zostały opisane wraz z ich wadami i zaletami. Jednak żadna z nich nie rozwiązuje w pełni problemów recyklingu odpadów tworzyw sztucznych, dlatego dalsze badania i rozwój procesów utylizacji powinny być prowadzone.
EN
A review, with 33 refs., of processes for multiple reuse of the wastes and for prodn. of hydrocarbons, (polyolefin wax, oils, fuels, solvents) and synthesis gas. Advantages and disadvantages of all processes were discussed.
EN
Hybrid composites based on the homopolymer polypropylene Moplen HP500N reinforced with a mixture of basalt and carbon fibers in weight content of 10, 15 and 20 % were produced by injection molding. The density of these composites, their shrinkage and the Vicat softening temperature were determined. Tests of tensile and bending strength properties were carried out and Charpy impact was determined at three temperatures: -24, 22 and 80 °C. SEM images were taken to assess the effects of reinforcement and homogenization of composites and to determine the characteristics of their microstructure. Light-weight hybrid composites with already 10 wt % basalt fibers and 10 wt % carbon fibers are characterized by more than two and a half times increase in strength and over four times increase of the modulus of elasticity in a wide range of temperatures.
PL
Wytworzono metodą wtryskiwania hybrydowe kompozyty homopolimeru polipropy­lenowego Moplen HP500N wzmacniane mieszaniną włókien bazaltowych i węglowych o udziale wagowym 10, 15 i 20 %. Wyznaczono gęstość wytworzonych kompozytów, ich skurcz oraz temperaturę mięknienia Vicata. Wykonano badania właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu i zginaniu oraz oznaczono udarność wg Charpy`ego w temperaturze: -24, 22 i 80 °C. W celu oceny efektów wzmocnienia oraz homogenizacji kompozytów i oznaczenia cech ich mikrostruktury wykonano mikrofotografie SEM. Stwierdzono, że w przypadku lekkich hybrydowych kompozytów z włóknami bazaltowymi i węglowymi już 10-proc. udział włókien powoduje ponad dwu i pół krotne zwiększenie wytrzymałości oraz ponad czterokrotne zwiększenie modułu sprężystości w szerokim zakresie temperatury.
EN
Single polymer composites (SPCs) are relatively new type of composite materials where reinforcement and matrix are made of the same polymeric material or the same group of materials. The favorable mechanical properties of SPC are due to the macromolecular orientation of fibers or tapes used in their production. This paper presents the results of selecting the most favorable SPC manufacturing process temperature and the use of such materials for a three-layer polypropylene composite production, where the core layer is made of 50 wt % filler polypropylene-wood composite (WPC). The developed material reveals better mechanical bending properties, compared to unfilled polypropylene and to traditional WPC with 30 wt % wood flour content.
PL
Kompozyty jednopolimerowe (SPC) to stosunkowo nowy rodzaj materiałów kompozytowych, w których wzmocnienie i osnowa są wykonane z tego samego materiału polimerowego lub materiałów należących do tej samej grupy. Korzystne właściwości mechaniczne SPC zawdzięczają orientacji makrocząsteczkowej, występującej we włóknach lub taśmach zastosowanych w ich produkcji. Przedstawiono wyniki doboru najkorzystniejszej temperatury procesu wytwarzania SPC oraz zastosowanie tego typu materiałów do wytwarzania trójwarstwowego kompozytu polipropylenowego, w którym warstwę rdzeniową wykonano z kompozytu polipropylenowo-drzewnego (WPC) zawierającego 50% mas. mączki drzewnej. Opracowany materiał charakteryzuje się korzystniejszymi właściwościami mechanicznymi przy zginaniu niż nienapełniony polipropylen lub tradycyjny WPC o zawartości 30% mas. mączki drzewnej.
EN
The aim of this study was to assess the effect of wood flour addition and the treatment of its surface on the properties and structure of rotationally molded (rotomolded) polypropylene. In this study, a random polypropylene copolymer (rPP) micropellet was rotationally molded with the direct addition of 5 wt % of commercial grade of wood flour Lignocel C120, untreated (WF) and chemically treated (mWF). Part of the natural filler was chemically modified by a silanization process using 3-aminopropyltriethoxysilane (3-APS). The structure, quality and mechanical properties of the polypropylene and composite rotomolded parts were discussed in terms of changes in the material’s thermal properties, evaluated by differential scanning calorimetry (DSC), thermomechanical properties, obtained by dynamic mechanical-thermal analysis (DMTA), and dynamic rheological properties, assessed by oscillatory rheometry. The structure of composites and fillers was analyzed by means of a scanning electron microscopy (SEM), while the analysis of the chemical structure of materials and final products was carried out by a Fourier transform infrared spectrometry (FT-IR). It was found that adding the natural filler, despite the application of a preliminary drying and chemical treatment caused creation of the pores and decreased the overall mechanical properties of the composites. The lower processing ability of the composites was ascribed to a higher complex viscosity and an increase in the elastic behavior of molten composite materials in comparison to pure rPP.
PL
Kompozyty polipropylenowe napełniane mączką drzewną otrzymywano metodą odlewania rotacyjnego. Rotowaniu poddawano kopolimer polipropylenowy (rPP) w postaci mikrogranulatu wraz z dodatkiem 5 % mas. niemodyfikowanej (WF) oraz modyfikowanej chemicznie (mWF) mączki drzewnej Lignocel C120, wprowadzonej razem z polipropylenem bezpośrednio do formy. Mączkę drzewną modyfikowano chemicznie w procesie silanizacji z zastosowaniem 3-aminopropylotrietoksysilanu (3-APS). Strukturę, jakość oraz właściwości mechaniczne odlewów polipropylenowych i kompozytowych omówiono w odniesieniu do zmodyfikowanych właściwości cieplnych ocenianych metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), właściwości termomechanicznych badanych za pomocą dynamiczo-mechanicznej analizy termicznej (DMTA) oraz właściwości reologicznych określanych techniką reometriirotacyjnej. Strukturę kompozytów oraz napełniaczy badano z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Zmiany struktury chemicznej napełniaczy oraz odlewów oceniano na podstawie rejestrowanych widm spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera (FT-IR). Stwierdzono, że mimo wstępnego suszenia i modyfikacji chemicznej napełniaczy naturalnych, ich dodatek dopolipropylenu spowodował powstanie porowatej struktury w odlewach kompozytowych. Ograniczenie przetwarzalności kompozytów polipropylenowych napełnionych mączką drzewną przypisano zmianom ich właściwości reologicznych.
EN
In this work, we have investigated the effect of the natural Kenaf reinforcement on the improvement of the interfacile bond between two types of epoxy and Polypropylene (PP) matrix. Our genetic model is based on Weibull’s probabilistic models and on Cox’s interface model. The moisture content for each material is determined by Fick’s law. Our simulation results show that the most resistant interface is that of Kenaf-Polypropylene compared to the other interfaces. This result coincides perfectly with the experimental data found by Paul Wambua et al. Which have shown that Kenaf is a promoter fiber for the improvement of the mechanical properties of biocomposite used in the field of civil engineering.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.