Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surface finish
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Stosowane w produkcji obwodów drukowanych standardowe powłoki ochronne (ENIG, ENEPIG, HASL) nie spełniają wymagań stawianych przez producentów systemów antenowych. Z tego względu dla układów pracujących w zakresie dużych częstotliwości > 10 GHz konieczne jest stosowanie alternatywnych powłok ochronnych. W pracy przedstawiono wyniki badań dla obwodów pokrytych warstwą srebra bezprądowego. Zastosowana powłoka jest planarna, odznacza się niskimi stratami mocy w zakresie wysokich częstotliwości i ma dobrą lutowność.
EN
Commonly used in production standard printed circuits boards protective layers (ENIG, ENEPIG, HASL) do not meet requirements of antenna systems manufacturers. Therefore, for systems operating in the high frequency range > 10 GHz, alternative protective coatings must be used. The paper presents test results for circuits covered with a layer of electroless silver. The applied coating is planar, it has low power losses in the high frequency range and has good solderability.
PL
Zabezpieczenie pól lutowniczych jest istotnym etapem procesu technologicznego produkcji obwodów drukowanych (PCB). Wytworzone PCB muszą zachować swoje właściwości w trakcie składowania przez czas określony normą IPC-4552. Rosnące wymagania w zakresie produkcji obwodów drukowanych skłaniają konstruktorów do zabezpieczania pól lutowniczych z wykorzystaniem powłoki ENIG (Electroless Nickel / Immersion Gold). Przygotowanie powierzchni i przeprowadzenie procesu niklowania decydują o właściwościach wytworzonej powłoki ENIG. Brak właściwej kontroli nad procesem niklowania bezprądowego prowadzi do wytworzenia powłoki, która wpływa na obniżenie wytrzymałości złącz lutowanych. Główną przyczyną obniżonej lutowności pól jest wystąpienie defektu określanego w literaturze jako "black pad". W pracy przedstawiono wpływ odchyleń w składzie kąpieli do niklowania bezprądowego na możliwość wystąpienia defektu "black pad" oraz przeprowadzono analizę składu i morfologii powierzchni zdefektowanych powłok.
EN
One of the most important stages of producing printed circuit boards is protecting solderable pads. Manufactured PCBs must keep their properties during storage according to IPC-4552. Growing requirements for the production of printed circuit boards leads designers to choose ENIG (Electroless Nickel/Immersion Gold) as a final finish. Surface preparation and nickel process are crucial for determining of surface properties. Lack of proper control over electroless nickel bath leads to nickel layer, that leads to lower durability of solder joints. The main cause of lower solderability is appearance of defect known as "black pad". The work shows influence of deviations in nickel bath parameters on possibility of occurrence of "black pad" defect. The surface composition and morphology were also tested.
3
Content available remote Elektropolerowanie stali nierdzewnych
PL
W artykule scharakteryzowano główne cechy procesu elektropolerowania, podając jego wady i zalety. Opisano wpływ wykończenia powierzchni na skłonność do elektropolerowania oraz wpływ elektropolerowania na chropowatość powierzchni. Opisano również zjawiska występujące w trakcie procesu elektropolerowania i ich wpływ na końcowy efekt wizualny stanu powierzchni. Omówiono preferowane do tego procesu gatunki stali nierdzewnych. Przedstawiono także zastosowania tego procesu w różnych gałęziach przemysłu.
EN
The paper characterises the main properties of the electropolishing process, giving its drawbacks and advantages. The influence of surface finish on the susceptibility to electropolishing and the influence of electropolishing on surface roughness have been described. The phenomena occurring during the electropolishing process, as well as their influence on the final visual effect of the surface, have been also addressed. Stainless steel grades preferred for such a process have been discussed. The applications of the process in different industrial branches have been also presented.
PL
Współczesne systemy antenowe wymagają kompleksowego i innowacyjnego podejścia do kwestii wytwarzania, konstrukcji i zabezpieczania obwodów drukowanych. Poprawa parametrów elektrycznych płytki, zmniejszenie ilości możliwych błędów w procesie produkcyjnym poprzez zastosowanie nowych rozwiązań, zmniejszenia ilości operacji technologicznych – te trzy cechy pozwalają na uzyskanie anten o bardzo dobrych parametrach użytkowych. W pracy przedstawiono możliwości jakimi dysponuje Instytut Telei Radiotechniczny w celu wytwarzania nowoczesnych systemów antenowych przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii.
EN
Modern antenna system requires multidisciplinary and innovative approach in terms of production, design and protection of printed circuit boards. Improvement of electrical parameters, decreased number of possible failures in production process by implementing new solutions, decreased number of technological operations – those three characteristics allow to achieve antennas with very good parameters. In this paper Tele and Radio Institute’s potential in manufacturing of microstrip antennas using innovative technologies is shown.
EN
Tool wear is a very complex phenomenon which can lead to machine down time, product rejects and can also cause problems to personnel. The present investigation aims at developing a magnetorheological fluid setup that can be attached to the tool holder for reducing tool wear during hard turning with minimal fluid application. The magnetorheological fluid acts as a viscoelastic spring with non-linear vibration characteristics that are controlled by parameters like the viscosity index of the fluid medium, shape of the plunger, current through the coil and size of the ferromagnetic particles. Cutting experiments were conducted to arrive at a set of magnetorheological fluid parameters that can offer better damping characteristics to minimize tool wear and promoting better cutting performance during turning of AISI 4340 steel of 46 HRC with minimal fluid application using hard metal insert with sculptured rake face. From the results, it was observed that the presence of magnetorheological fluid setup during hard turning with minimal fluid application attached to the tool holder reduces tool wear and brought forth better cutting performance. Commercialization of this idea is sure to benefit the metal cutting industry.
6
Content available remote Improving surface finish quality of FDM prototypes
EN
Rapid prototyping technologies decrease production time and costs in engineering industry but also in other industries. One of most widely used technology FDM suffers under low surface finish quality. This paper is aimed on research of surface finishing technologies applicable to improve the quality of FDM prototypes surface finish. Pretreated samples were blasted with sodium bicarbonate and glass beads. The values of Ra and Rz were measured on the samples and compared the impact of selected blasting medium and blasting conditions on surface finish quality of FDM prototypes.
7
Content available remote Polishing of poly(methyl methacrylate), polycarbonate, and SU-8 polymers
EN
Polymers such as poly(methyl methacrylate), polycarbonate, and SU-8 epoxy resin replace silicon as the major substrate in microfluidic system (or BioMEMS) fabrication. Chemical-mechanical polishing is an important technology for many advanced microelectromechanical systems (MEMS) and microoptoelectromechanical system applications. In this study, the chemical-mechanical polishing of polycarbonate, poly(methyl methacrylate), and SU-8 polymers was investigated. Four types of slurry were tested for chemical-mechanical polishing of polycarbonate and poly(methyl methacrylate). Experiments were then designed and performed to investigate the effects of two key process parameters. Experimental results show that an increase in head load or table speed causes an increase in material removal rates. Within the chosen experimental parameter ranges, the variation of table speed introduced a more significant change in material removal rates than that of head load. An analysis of variance was also carried out, and it was found that the interaction of head load and table speed had a significant effect (95% confidence) on the surface finish of polished poly(methyl methacrylate) samples, while table speed had a significant effect on the surface finish of polished polycarbonate samples. Chemical-mechanical polishing is also a process well suited for polishing SU-8 structures with high aspect ratios. Polished polycarbonate, poly(methyl methacrylate), and SU-8 surfaces had nanometer-order surface roughness, acceptable for most MEMS applications.
PL
Integralną częścią każdego wyrobu wykonanego metodą obróbki skrawaniem jest warstwa wierzchnia. Jej cechy w dużej mierze decydują o własnościach detalu, a tym samym o zdolności spełniania przez niego określonych funkcji użytkowych. Własności geometryczne warstwy wierzchniej opisywane są m.in. przez parametry chropowatości. Istnieje wiele metod pomiaru chropowatości, jednak każda z nich posiada pewne wady ograniczające jej zastosowanie. W artykule zaproponowano metodę modelowania chropowatości opracowaną w oparciu o model procesu skrawania. Model reprezentuje układ o dwóch stopniach swobody, dla kierunku posuwowego i odporowego. W modelu uwzględniono główne czynniki dyssypatywne procesu: efekt regeneracyjny, wzrost dynamicznego tłumienia w obszarze bardzo małych wartości kinetycznego kąta przyłożenia. Model pozwala na przeprowadzenie symulaqi procesu skrawania. Wyniki mogą być uzyskiwane między innymi w postaci dyskretnych przebiegów czasowych. Aktualne położenie narzędzia skrawającego rejestrowane jest co jeden obrót. Punkty odpowiadające odkształceniu narzędzia w kierunku odporowym połączone odcinkami linii prostych odpowiadają przybliżonemu profilowi chropowatości. Dla tak zdefiniowanego profilu obliczono wartości parametrów chropowatości dla danych odpowiadających różnym prędkościom i różnym kierunkowym współczynnikom sztywności narzędzia. Uzyskane wyniki są zbliżone do rezultatów eksperymentalnych. Stanowi to uzasadnienie dla stosowania i dalszych badań nad opracowanym modelem.
EN
Surface finish is an important element of each part produced by cutting. The features of surface finish to a large degree determine the characteristics of product and his ability to satisfy the needs of the customer. Roughness parameters arę the crucial factors describing the surface finish . There are many methods of roughness measurement but each of them has its own disadvantages and limitations. In the paper the worked out model of cutting process was described and the method of roughness modelling was proposed. The model represents system of two-degree-of-freedom: for feed and thrust direction. It considers two main dissipative effects: 1)regenerative effect, 2)dynamie dumping by the cutting forces increase while the kinetic clearance angle tends to null. The results of the cutting process simulation can be presented as a time series of the tool deflection. This deflection in thrust direction can be regularly register at every turn of the item. Thus the information on the position of characteristics points of modelled profile is obtained. Connecting the points by a straight line one can achieve the approximation of the roughness profile. For the profile defined in that way one can estimated the basie roughness parameters (i.e. Ra and Rq). The roughness parameters computing in that way are relatively close to the experimental ones. It justifies the application and improving proposed method.
9
Content available remote Wykończenie powierzchni posadzek przemysłowych
10
Content available remote An experimental study of the nonlinear dynamics of orthogonal metal cutting
EN
The elimination of chatter is one of the major aims in machining to improve geometrical accuracy and surface finish. In this study, occurrence of chatter was investigated experimentally using a specially designed rig by examining time histories of the cutting and thrust force components. Broad experimental studies were conducted using brass, cast iron and aluminium samples. It was shown that by changing the horizontal stiffness of the rig, the thrust force variations (in the vertical direction) were completely eliminated for the cast iron samples. A systematic analysis of chip formation for an aluminium alloy is presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.