Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Municipal waste is a special waste group that requires a specifically organized logistic system, which is managed from the level of a single municipality and coordinated in the entire region. The aim of the article is to present selected aspects describing the state of waste management in the Silesian Voivodeship, in particular information on the amount of waste generated and regional infrastructure enabling collection and processing as well as waste management. The article is complemented by information about the circular economy, which is a new look at the problem of waste utilization.
PL
Odpady komunalne stanowią szczególną grupę odpadów, która wymaga specyficznie zorganizowanego systemu logistycznego, który zarządzany jest z poziomu pojedynczej gminy i koordynowany w sakli całego województwa. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów opisujących stan gospodarki odpadami w województwie śląskim, a zwłaszcza informacje o ilości powstających odpadów oraz regionalną infrastrukturę umożliwiającą zbieranie i przetwarzanie oraz zagospodarowanie odpadów. Całość uzupełniają informacje dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego, która stanowi nowe spojrzenie na problem wykorzystania odpadów.
PL
Celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest stworzenie systemu przepływu materiałów zgodnego z ideą „od kołyski do kołyski” (from cradle to cradle). Podejście takie wiąże się z zarządzaniem cyklem życia produktów w odniesieniu do wszystkich etapów, począwszy od wydobycia aż po pełne wykorzystanie wszystkich odpadów, które zgodnie z koncepcją tej gospodarki stanowią surowce dla innych procesów technologicznych. W artykule przedstawiono różne warianty zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych i ich ocenę pod kątem wpływu na środowiskowo. Spośród analizowanych wariantów zagospodarowania najkorzystniejszym – ze środowiskowego punktu widzenia – jest recykling materiałowy, który stanowi również preferowane rozwiązanie w gospodarce o obiegu zamkniętym.
EN
The aim of the circular economy is to create a system based on the flow of materials compatible with the idea of “from cradle to cradle”. This approach involves managing the life cycle of products in all stages from exploration through to full utilization of all waste, according to the concept of circular economy wastes are the raw materials for other processes. The paper presents various options of plastic waste management. The different variants of plastic waste management were assessed for their impact on the environment. Among the analyzed options of plastic waste management, the most advantageous from the environmental point of view, is material recycling. Recycling is also the most preferred method of waste management in the circular economy.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie nowych narzędzi w zarządzaniu środowiskowym, jakimi są analiza przepływu materiału (MFA – Material Flow Analysis) i rachunek kosztów przepływu materiałów (MFCA – Material Flow Cost Accounting). Celem artykułu jest wskazanie korzyści z zastosowania tych narzędzi w zarządzaniu produkcją i gospodarką materiałową w systemie produkcyjnym. MFA służy ocenie i doskonaleniu przepływu materiałów i energii pomiędzy jednostkowymi procesami produkcyjnymi, MFCA pozwala na przeprowadzenie analizy kosztów przepływów materiałowych w systemie produkcyjnym. Artykuł uzupełnia praktyczne wykorzystanie narzędzi MFA i MFCA systemu produkcyjnego biokompozytów.
EN
This paper presents a new tools for environmental management, which are the MFA – Material Flow Analyses and MFCA – Material Flow Cost Accounting. MFA is used to analyze the physical flow of material, energy for each technological process consisting of many unit processes as well as for each unit process. MFCA – is a management tool that assists organizations in better understand the potential environmental and financial consequences of their material and energy practices and seeks to improve them via changes in those practices. The purpose of this article is an indication of the benefits of using these tools both in a production process, as well as within the organization and processes. An analysis of the MFA and the MFCA were shown in the example of the production systems of the biocomposites.
PL
Ocenę środowiskową technologii zgazowania węgla brunatnego zintegrowanej z produkcją energii elektrycznej przeprowadzono techniką LCA (life cycle assessment) w przemysłowym układzie technologicznym obejmującym wydobycie węgla, jego przeróbkę mechaniczną i zgazowanie, oczyszczanie i konwersję gazu procesowego oraz produkcję energii elektrycznej. W celu wieloaspektowej oceny różnych kategorii wpływu na środowisko, zdrowie i życie ludzi oraz ocenę kategorii szkód do oceny cyklu życia zastosowano metody ReCiPe, CED, IPCC oraz IMPACT 2002+. Wykazano, że do istotnych kategorii wpływu należy zużycie paliw kopalnych, emisja gazów cieplarnianych, przeobrażenie terenu, ekotoksyczność, eutrofizacja oraz toksyczny wpływ związków nieorganicznych na organizm ludzki. Dokonano również porównawczej oceny cyklu życia technologii zgazowania węgla brunatnego zintegrowanej z produkcją energii elektrycznej oraz elektrowni węglowej. Stwierdzono, że produkcja energii elektrycznej z zastosowaniem technologii zgazowania węgla powoduje mniejsze obciążenia we wszystkich kategoriach wpływu środowiskowego w porównaniu z technologią spalania węgla brunatnego w elektrowni.
EN
The lignite pregasification for electricity prodn. was more convenient than direct lignite combustion from ecol. And economic points of view.
5
Content available remote Efektywność kosztowa procesu podziemnego zgazowania węgla metodą szybową
PL
Przedstawiono wyniki analizy efektywności kosztowej wytwarzania gazu procesowego w procesie podziemnego zgazowania węgla metodą szybową. Analiza kosztowa została wykonana metodą oceny kosztu cyklu życia LCC (life cycle cost) zgodnie z normą PN-EN 60300- 3-3 i obejmowała koszty nabycia (nakłady inwestycyjne), koszty posiadania (koszty eksploatacyjne) i koszty likwidacji. Wyniki analizy LCC poddano analizie wrażliwości, którą przeprowadzono przy wykorzystaniu wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego DGC (dynamic generation cost) obliczonego w funkcji zmiennych krytycznych w przyjętym zakresie ich zmian. Uzyskane wyniki analizy kosztowej wskazują, że dla przyjętych założeń podziemne zgazowanie węgla metodą szybową jest efektywne kosztowo. Koszt wytworzenia jednostki energii w gazie procesowym jest bowiem niższy od ceny zakupu energii zawartej w gazie ziemnym. Przeprowadzona analiza wrażliwości efektywności kosztowej podziemnego zgazowania węgla metodą szybową pozwoliła określić hierarchię wpływu analizowanych zmiennych krytycznych na wskaźnik DGC, tj. miąższość pokładu węgla, długość chodnika udostępniającego, odległość georeaktora od szybu i głębokość zalegania pokładu węgla.
EN
Cost-effectiveness and sensitivity analyses of process gas prodn. by underground bituminous coal gasification by shaft method were carried out. The life cycle cost anal. was also performed. Coal seam thickness, length of the sidewalk sharing, distance of georeactor from the shaft and depth of the coal seam were the crucial factors of cost-effectiveness for the process for gas prodn.
EN
The paper presents an author’s method of eco-efficiency assessment of mining production processes in hard coal mines, which enables integrating results of evaluating both environmental and economic aspects. The proposed method uses life cycle approach to assess environmental efficiency and the result of operating activities to assess economic efficiency. The comprehensive method of assessing miningproduction processes was proposed as the Key Performance Indicator (KPI) in hard coal mines in Poland to be used to support decision making in mining companies.
PL
W artykule przedstawiono autorska metodę oceny ekoefektywności procesów produkcji górniczej w kopalniach węgla kamiennego, która umożliwia zintegrowanie wyników oceny aspektów środowiskowych i ekonomicznych. Proponowana metoda oceny wykorzystuje podejście cyklu życia do oceny efektywności środowiskowej oraz wynik z działalności operacyjnej do oceny efektywności ekonomicznej. Opracowaną kompleksową metodę ceny procesów produkcji górniczej zaproponowano jako kluczowy wskaźnik efektywności KPI (Key Performance Indicator) kopalń węgla kamiennego w Polsce stosowany do wspomagania procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach górniczych.
PL
Przedstawiono efektywność kosztową technologii GE (General Electric Energy) naziemnego zgazowania węgla kamiennego, której produktem końcowym jest wodór. Technologię analizowano w wariancie bez i z zastosowaniem sekwestracji ditlenku węgla CCS (carbon capture and storage). Ocenę efektywności kosztowej wybranej technologii przeprowadzono na podstawie analizy kosztu cyklu życia LCC (life cycle costing). Wyznaczono dynamiczny koszt jednostkowy DGC (dynamic generation cost), który przedstawia techniczny koszt uzyskania 1 Mg wodoru. W celu kompleksowej oceny inwestycji związanej z badaną technologią wykonano analizę wrażliwości uzyskanych wskaźników efektywności kosztowej na zmianę wartości takich czynników, jak nakłady inwestycyjne, stopa dyskontowa, cena węgla, cena praw do emisji CO2 i stopień zagospodarowania odpadów.
EN
Cost-efficiency with sensitivity anal. of H2 prodn. based on coal gasification was carried out for 2 variants of the technol. based on bituminous coal either equipped with a CO2 sequestration (CCS) unit or without it. Life cycle costing anal. was performed. Cost of purchasing of CO2 emission allowances (variant without CCS) and investment costs (variant with CCS) were crucial factors for the H2 prodn. cost-efficiency.
PL
Przedstawiono wyniki analizy wrażliwości ekoefektywności technologii wytwarzania energii elektrycznej w procesie naziemnego zgazowania węgla. Analiza ekoefektywności integruje wyniki oceny efektywności ekonomicznej i środowiskowej. Analiza wrażliwości ekoefektywności została wykonana dla czterech modelowych wariantów technologii produkcji energii z wykorzystaniem naziemnego zgazowania w złożu strumieniowym Shell różniących się rodzajem węgla, jak również zastosowaniem sekwestracji ditlenku węgla CCS (carbon capture and storage). Ocenę efektywności środowiskowej i kosztowej wykonano, opierając się na metodzie uwzględniającej cykl życia technologii. W przypadku oceny środowiskowej zastosowano ocenę cyklu życia LCA (life cycle assessment), natomiast ocenę kosztową wykonano na podstawie kosztu cyklu życia technologii LCC (life cycle costing). Przeprowadzona analiza wrażliwości ekoefektywności technologii produkcji energii z wykorzystaniem naziemnego zgazowania węgla pozwoliła określić hierarchię wpływu analizowanych zmiennych krytycznych na ekoefektywność technologii: zmiany sprawności wytwarzania, zmiany nakładów inwestycyjnych, zmiany cen praw do emisji CO₂ i zmiany cen węgla.
EN
Sensitivity anal. of eco-efficiency of energy prodn. Based on off-site coal gasification was carried out for 4 technols. based on lignite and bituminous coal and optionally equipped with a CO₂ sequestration unit. Life cycle assessment and costing anals. were performed. Plant efficiency, coal price and investment costs were crucial factors for energy prodn. eco-efficiency.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy wrażliwości ekoefektywności technologii wytwarzania energii elektrycznej w procesie podziemnego zgazowania węgla. Analiza ekoefektywności integruje wyniki oceny efektywności kosztowej metodą kosztów cyklu życia (LCC – Life Cycle Costing) oraz wyniki oceny środowiskowej metodą analizy cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment). Analizę ekoefektywności przeprowadzono dla technologii podziemnego zgazowania węgla metodą bezszybową w zakresie od przygotowania złoża, uzyskania gazu procesowego oraz jego oczyszczania do otrzymania energii elektrycznej oraz opcjonalnie sekwestracji ditlenku węgla (CCS – Carbon Capture and Storage. Przeprowadzona analiza wrażliwości wykazała, że największy wpływ na ekoefektywność technologii podziemnego zgazowania węgla metodą bezszybową, zarówno z, jak i bez CCS, ma dyspozycyjność instalacji produkcji energii elektrycznej, a w następnej kolejności miąższość pokładu węgla. Kolejne istotne czynniki wpływające na wynik to: długość kanałów poziomych (w technologii podziemnego zgazowania z CCS) i ceny praw do emisji CO2 (w technologii podziemnego zgazowania bez CCS).
EN
This paper presents the results of sensitivity analysis of eco-efficiency assessment of energy production technologies based on underground coal gasification. Eco-efficiency analysis integrates the results of the cost analysis based on Life Cycle Costing (LCC) and environmental impact assessment based on Life Cycle Assessment (LCA). Eco-efficiency analysis was performed for the underground coal gasification process, and includes: syngas obtained and its purification, energy production and optionally Carbon Capture and Storage (CCS). Sensitivity analysis of eco-efficiency of energy production based on underground coal gasification process allowed to determine the hierarchy of the impact of the variables considered critical for eco-efficiency of the technologies, such as the availability of electricity generation capacity, and further the coal seam thickness. Other important factors affecting the results are the length of horizontal channels (underground coal gasification with CCS) and the price of CO2 emission rights (underground coal gasification without CCS).
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metod wielokryterialnych do zintegrowanej oceny produkcji energii elektrycznej opartej na technologii zgazowania węgla. Ocenie poddano technologię naziemnego zgazowania węgla jako perspektywiczny sposób użytkowania węgla w Polsce. Analizy zostały wykonane dla czterech wariantów technologii naziemnego zgazowania węgla różniących się rodzajem węgla, jak równie zastosowaniem sekwestracji CO2. W analizach uwzględniono efektywność kosztową, środowiskową i techniczną. Ocenę efektywności środowiskowej i kosztowej wykonano, opierając się na metodach uwzględniających cykl życia technologii. W przypadku oceny środowiskowej przedstawiono wyniki oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment), uwzględniając trzy kategorie wpływu, natomiast ocenę kosztową wykonano na podstawie kosztu cyklu życia technologii LCC (Life Cycle Cost). Efektywność techniczna została obliczona dzięki sprawności energetycznej. W celu wykonania zintegrowanej oceny technologii zastosowano trzy metody wielokryterialne: Electre, AHP oraz Promethee, co pozwoliło na uwzględnienie istotności stosowanych kryteriów oceny. Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że zastosowanie metod wielokryterialnych w zrównoważonym zarządzaniu energią może stanowić narzędzie wspomagania decyzji przy projektach inwestycyjnych, szczególnie w przypadku wyboru alternatywnych technologii.
EN
This article presents the application of multi-criteria methods for integrated assessment of electricity production based on coal gasification technology. The paper evaluates ground coal gasification technology as a potential for further use of coal in Poland. Analyses were performed for the four variants of coal gasification technologies which differ in the type of coal used as well as in the application of CO2 sequestration. The assessment of environmental performance and cost are made on the basis of evaluating the life cycle of the technology. The environmental assessment, for example, presents the results of a life cycle assessment (LCA) taking into account three impact categories, and cost evaluation was performed based on the life cycle cost (LCC). Technical efficiency was calculated on the basis of energy efficiency. In order to perform an integrated assessment of the technologies used, three methods of multi-criteria examination were applied – Electre, AHP, and Promethee – which allowed for the consideration of the relevance of the evaluation criteria used. Based on these analyses, it was found that the application of multi-criteria methods in sustainable energy management can be a tool for decision support in investment projects, especially in considering the choice of alternative technologies.
EN
Purpose In this paper, the application of Umberto NXT LCA software to devise a Material and Energy Flow Analyses (MEFA) for the technology of producing electricity from gas extracted in the process of shaftless underground coal gasification is presented. The Material Flow Analyses of underground coal gasification includes a range of technology, through obtaining process gas and its purification, to electricity production, and, additionally, the capture of carbon dioxide. Methods To evaluate electricity production based on Underground Coal Gasification, Material and Energy Flow Analyses (MEFA) was used. Modeling material and energy flow helps a high level of efficiency or technology of a given process to be reached, through the effective use of resources and energy, or waste management. The applied software for modeling material flow enables, not only, the simulation of industrial processes, but also the simulation of any process with a material or energy flow, e.g. in agriculture. Results MEFA enabled the visualization of material and energy flow between individual unit processes of the technology of electricity production from UCG gas. An analysis of material and energy flow networks presented in the form of Sankey diagrams enabled the identification of unit processes with the biggest consumption of raw materials and energy, and the greatest amount of emissions to the environment. Practical implications Thanks to applying material and energy flow networks with Umberto software, it is possible to visualize the flow of materials and energy in an analyzed system (process/technology). The visualization can be presented in the form of an inventory list of input and output data, or in the form of a Sankey diagram. In the article, a Sankey diagram has been utilized. MEFA is first stage of the plan to conduct analyses using Umberto software. The analyses performed so far will be used in the following stages of the research to assess the environmental impact using the LCA (Life Cycle Assessment) technique, to analyze costs using the LCC (Life Cycle Cost) technique, and to analyze eco-efficiency. It is important to highlight the fact that this is the first attempt of material and energy flow analysis of electricity production from UCG gas. Originality/ value This is the first approach which contains a whole chain of electricity production from Underground Coal Gasification, including stages of gas cleaning, electricity production and the additional capture of carbon dioxide.
EN
Purpose This paper presents an algorithm developed to assess all aspects of sustainable development for hard coal mines. Additionally, an algorithm to assess the environmental efficiency and cost efficiency of mining production processes was presented. Methods To develop the computation algorithm, detailed models were proposed for environmental assessments using Life Cycle Assessment (LCA), whereas Cost-Benefit Analysis (CBA) was proposed for economic and social assessments. Results The algorithm developed is used when preparing a ranking of hard coal mines which considers the main aspects of sustainable development – environmental, economic and social. The tool also enables the performance of both environmental and cost assessment for particular unit processes of mining production. Practical implications The practical purpose is to devise an algorithm that will perform both partial and aggregated assessment of all aspects of the sustainable development of coal mines in Poland. Originality/ value It is the first method which includes all aspects of sustainable development and considers the process approach to assess coal mines.
PL
Artykuł przedstawia nową koncepcję zarządzania środowiskowego – ekoefektywność oraz jej znaczenie w rozwoju zrównoważonego zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest wykazanie korzyści, jakie płyną z zastosowania ekoefektywności w zarządzaniu produkcji. Artykuł ma charakter koncepcyjny i stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań oraz badań empirycznych.
EN
The article presents a new concept of environmental management – eco-efficiency and its meaning presents in development of sustainable production management in enterprise. The purpose of this article is indication of the benefits of eco-efficiency use in production management. Article has a conceptual character and it is a point for further considerations and empirical studies.
15
Content available remote Wybrane determinanty ekoefektywności podziemnego i naziemnego zgazowania węgla
EN
This article presents a self-developed methodology for the analysis of gasification technology eco-efficiency. The eco-efficiency determinants of ground-based gasification have been shown by providing the example of Shell technology. Alternatively, the eco-efficiency determinants of underground gasification were presented giving the example of gas installation in the Seelyville deposit, Indiana, USA. The analysis was performed for the gasification technology with the purpose to obtain electricity.
PL
Aspekty zrównoważonego rozwoju odgrywają coraz większą rolę w ocenie produktów i technologii. Dotyczy to również technologii energetycznych, a zwłaszcza technologii w oparciu o wysokoemisyjny węgiel. Przedstawiono nową koncepcją oceny zrównoważonego rozwoju przy zastosowaniu technik zarządzania cyklem życia. Technika zrównoważonej oceny cyklu życia LCSA (Life Cycle Sustainability Assessment) integruje analizy aspektów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych uwzględniając ich wpływ w całym cyklu życia. Celem pracy jest zidentyfikowanie czynników podziemnego zgazowania węgla mających wpływ na zrównoważoną ocenę cyklu życia, jak również podjęto próbę oceny wpływu wdrożenia technologii podziemnego zgazowania na wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski.
EN
The problems of sustainable development are more often the key-issues in the assessment of products and technology. It concerns as well the energy technologies, especially the ones which are based on high-emission coal. The new idea of sustainable development assessment by applying the techniques of lifecycle management was presented. The assessment technique LCSA (Life Cycle Sustainability Assessment) integrates the analyses of environmental, economic and social aspects, taking into account the impact on the whole life cycle. This paper may allow to identify the underground coal gasification factors which affect the sustainable assessment of the lifecycle as well as show the trial of assessment of the impact of the underground coal gasification technology implementation on the indexes of the sustainable development in Poland.
PL
W artykule przedstawiono główne zadania realizowanego przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe „Zgazowanie węgla” Projektu Strategicznego NCBiR pt.: „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”. Zaprezentowano koncepcję procesu podziemnego zgazowania węgla kamiennego w skali pilotowej z wykorzystaniem metody szybowej. Podano schemat instalacji pilotowej, jej podstawowe parametry techniczne oraz omówiono stan przygotowań do przeprowadzenia testowego zgazowania węgla w warunkach czynnej kopalni „Wieczorek”. W części dotyczącej bazy węglowej dla procesu zgazowania omówiono kryteria technologiczne i środowiskowe determinujące możliwość podziemnego zgazowania węgla kamiennego i brunatnego. Przedstawiono metodologię oceny przydatności krajowych złóż węgla do procesu zgazowania oraz podano wstępne wyniki takiej oceny dla wybranych złóż.
EN
This paper presents the main objectives of the strategic NCBiR program “Development of coal gasification technology for high-efficiency fuel and power production” implemented by the scientific-commercial consortium. The idea of underground hard coal gasification on a pilot scale with the use of the shaft method was described. A diagram of the pilot plant together with its basic technical parameters was presented and preparations for a trial coal gasification under conditions of the working coal mine ‘Wieczorek’ were discussed. In the section devoted to coal resources for the gasification process, the technological and environmental criteria determining the possibility of underground hard and brown coal gasification were presented. The methodology of assessment of domestic coal seams suitability for the gasification process was described and preliminary results of such an assessment were given for the selected seams.
PL
Technikę oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) oraz analizę egzergetyczną wykorzystano do oceny środowiskowej polimerów: PE, PP, PVC, PS i PET. W przeprowadzonej analizie uwzględniono szkody dla zdrowia człowieka, jakości ekosystemu oraz zużycie zasobów, wyznaczono wskaźnik emisji globalnego ocieplenia oraz skumulowane zużycie energii. W wyniku analizy egzergetycznej określono wskaźnik zrównoważonego rozwoju oraz koszt termoekologiczny wybranych polimerów. Porównano wyniki uzyskane za pomocą techniki LCA oraz analizy egzergetycznej, szacując wpływ produkcji wytypowanych polimerów na zużycie zasobów nieodnawialnych bogactw naturalnych. Ocenę cyklu życia LCA przeprowadzono trzema metodami Ekowskaźnik 99, IPCC oraz CED.
EN
This paper presents LCA (Life Cycle Assessment) and exergy analysis for the environmental evaluation of selected polymers: PE, PP, PVC, PS and PET. In the analysis, damages to human health and ecosystem quality as well as resource consumption were considered, also global warming potential and cumulative energy use were determined. As a result of exergy analysis the sustainable development index and thermo-ecological cost of selected polymers were evaluated. The results from LCA study were compared with those obtained using exergy analysis and the impact of the production of selected polymers on the consumption of non-renewable natural resources was assessed. A life cycle assessment was conducted using three methods: Ecoindicator 99, IPCC and CED.
19
Content available remote Ocena środowiskowa biokompozytów z zastosowaniem techniki LCA
PL
Wykorzystując metodykę oceny cyklu życia (LCA) przeprowadzono ocenę środowiskową kompozytów na osnowie PP lub PLA wzmacnianej włóknami naturalnymi (bawełną, celulozą, jutą bądź kenafem) albo włóknem szklanym. Czterema metodami wyznaczono wskaźniki emisji gazów cieplarnianych (IPCC), zużycia energii z surowców odnawialnych i nieodnawialnych (CED) oraz zagospodarowania terenu (ślad ekologiczny), a także wskaźnik uwzględniający wpływ kompozytów na zdrowie człowieka, jakość ekosystemu oraz zużycie zasobów kopalnych (Ekowskaźnik 99 H/A). Stwierdzono, że najmniej korzystne dla środowiska jest wzmocnienie polimerowej osnowy włóknem bawełnianym, a najmniejszy wpływ na środowisko wywierają kompozyty PLA i PP z udziałem włókna celulozowego.
EN
An environmental assessment of biocomposites with PP or PLA matrices reinforced with natural fibres (cotton fibers, cellulose, jute fiber and kenaf) and glass fibre, was carried out using Life Cycle Assessment (LCA) methodology. Four methods were employed to determine the indicators of greenhouse gas emission (IPCC), renewable and non-renewable energy demand (CED) and land use (Ecological footprint) as well as the influence of composites on human health, ecosystem quality and fossil resource consumption (Ecoindicator 99 H/A). It was found that reinforcing the polymer matrix with cotton fibres is the least advantageous to the environment, while the lowest environmental impact was assessed for the composites of PLA and PP with cellulose fibre.
20
Content available remote Computer applications in eco-efficiency assessment in logistics
EN
The goal of this study is to present computer applications in eco-efficiency assessment in Logistics based on Umberto for Eco-efficiency software. The study defines the major components of eco-efficiency analysis like: Life Cycle Assessment (LCA) and Material Flow Analysis (MFA). According to ISO 14045:2012 eco-efficiency assessment is a quantitative management tool which enables the study of life-cycle environmental impacts of a product system along with its product system value for a stakeholder. Within eco-efficiency assessment, environmental impacts are evaluated using Life Cycle Assessment (LCA). The eco-efficiency methodology is proposed with using Umberto for Eco-efficiency software. Therefore, this article presents the results of Life Cycle Assessment according to methods used in Umberto software on the case study of valuation of the different logistic possibilities. The results of this study can be used as the first step in performing a full cradle-to-grave eco-efficiency that includes all phases of the logistics system.
PL
Celem tej pracy jest przedstawienie aplikacji komputerowych w ocenie ekoefektywności systemów logistycznych z wykorzystaniem oprogramowania Umberto for Eco-efficiency. Niniejszy artykuł zawiera wybrane elementy analizy ekoefektywności jak: ocena cyklu życia (LCA- Life Cycle Assessment) i analizy przepływu materiałów (MFA - Materiał Flow Analysis). Przedstawiono przegląd literatury dotyczący zastosowania analiz ekoefektywności w logistyce. Zgodnie z normą ISO 14045:2012 ekoefektywność jest narzędziem zarządzania, które umożliwia kwantyfikację oddziaływania na środowisko systemu produktów wraz z systemem wartości produktu. W ekoefektywności oceny oddziaływania na środowisko są oceniane za pomocą oceny cyklu życia (LCA). W artykule zaproponowano przeprowadzenie MFA i LCA z zastosowaniem oprogramowania Umberto for Eco-efficiency. Przedstawiono wyniki oceny środowiskowej dokonanej dla wybranych systemów logistycznych jako studium przypadku. Wykonane do tej pory analizy stanowią pierwszy krok w celu dokonania pełnej oceny ekoefektywności w całym cyklu życia.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.