Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical engineering history
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje Zygmunta Okoniewskiego, elektrotechnika, pioniera polskiego przemysłu maszyn elektrycznych i transformatorów, społecznika, prezesa SEP. Ukończył on szkoły w Mittweidzie i Berlinie-Charlottenburgu. Później pracował w szwajcarskiej firmie ,,Brown Boveri w której był przedstawicielem na terenie carskiej Rosji w Petersburgu i Kijowie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, z ramienia,,Brown Boveri założył w 1922 r. w fabrykę maszyn elektrycznych, a następnie wykupił dla,,Brown Boveri” fabrykę w Cieszynie i ją rozbudował. Po wielkim kryzysie finansowym, ,Brown Boveri”zamknęła oba zakłady, jednak z inicjatywy Okoniewskiego przy współpracy z firmą ,,Rohn-Zieliński” zdołano je ponownie uruchomić w 1933 r. Tekst przedstawia wielkie zasługi Okoniewskiego dla rozwoju polskiego przemysłu maszyn elektrycznych i omawia jego wybitną działalność na polu społecznym. Był prezesem SEP (1929-1930) w ważnym okresie, gdy wprowadzano nowy statut w tej organizacji.
EN
The article presents Zygmunt Okoniewski, on electrician, pionner of the Polish industry of electric machines and transformers, community worker. He finished schools in Mittweid and Berlin - Charlottenburg. Afterwards, he worked in the Swiss company ,,Brown Boveri” which he represented in Tsarist Russia, in Petersburg and Kiev. After Poland regained independence, he founded an electric machine factory in Żychlin in 1922 on behalf of the „Brown Boveri” company and then he bought a factory for the „Brown Boveri” in Cieszyn and he extended it. After the great financial crisis the ,,Brown Boveri” closed up both plants. However, on the initiative of Okoniewski and with the cooperation with the „Rohn Zieliński” company it was possible to open the plants again in 1933. The text shows the great services of Okoniewski for the development of the Polish electric machine industry and discusses his outstanding activity in the social field. He was the president of the SEP (1929-1930) in an important period when a new statute was being introduced in this association.
PL
W artykule przedstawiono historię elektrodynamiki i głównych jej twórców. Nauka ta powstała właściwie w okresie kilku jesiennych miesięcy 1820 roku i nie ma chyba w rozwoju całej elektrofizyki innej dziedziny, która rozwinęła się w tak błyskawicznym tempie. Wiele odkrytych, głównie w sposób doświadczalny, praw funkcjonuje w dzisiejszej teorii pola elektromagnetycznego, chociaż wówczas nie było obecnie używanych wielkości i ich jednostek. Niniejsze opracowanie jest skrótem wystąpienia autora na XX V Opolskich Dniach Elektryki w dniu 14 marca 2017r.
EN
The history of electrodynamics and its main creators have been presented in the article. The science came into being actually during several autumn months in 1820 and probably in the development of the whole electro-physics there was no other domain which developed with such tremendous speed. Many laws discovered chiefly experimentally function in today’s electromagnetic field theory, although previously there were no quantities and their units which are used at present. This study shortens the author’s speech delivered on the XXVII Opole Electricity Days on the J March 2017.
PL
W artykule przedstawiono życiorys urodzonego w Radomiu Włodzimierza Krukowskiego. Studiował w Darmstadt i był wyróżniającym się studentem. Opisano jego osiągnięcia w pracy badawczej w laboratorium liczników energii elektrycznej firmy Siemens w Norymberdze (m.in. 40 patentów międzynarodowych). Omówiono też jego wybitną działalność po 1930 r. w Politechnice Lwowskiej. Przedstawiono krótko sylwetki jego wychowanków. Kariera jego została przerwana w lipcu 1941 r. przez niemieckie Gestapo, likwidacją jego wraz z profesorami czterech lwowskich uczelni na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie.
EN
The paper presents the biography of Włodzimierz Krukowski, born in Radom. He studied in Darmstadt, Germany and was a distinctive student. The paper describes Włodzimierz Krukowski’s achievements in research work in the laboratory of electric meters from Siemens in Nuremberg (including 40 international patents). Moreover, his outstanding activities after 1930 in Technical University in Lviv and his students’ brief profiles are also described. Włodzimierz Krukowski’s career was interrupted in July 1941 by the German Nazi Gestapo- he himself and many other professors of four other Lviv Universities were liquidated on Wulecki Hilis in Lviv.
PL
W artykule przedstawiona jest sylwetka wybitnego nauczyciela akademickiego, wychowawcy wielu pokoleń elektryków profesora Antoniego Plamitzera. Swoją pracę naukową rozpoczął na Politechnice Lwowskiej, po II wojnie pracował na Politechnice Śląskiej, a wiatach 60- tych XX wieku związał się z Opolem, gdzie był organizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Opolskiej. Najważniejszym jego dziełem jest podręcznik akademicki „Maszyny elektryczne”, który ukazał się w nakładzie ponad 55 tys egzemplarzy i był podstawowym podręcznikiem wielu pokoleń absolwentów szkół technicznych.
EN
This article presents an outstanding silhouette of a university teacher, on educator of many generations of electricians - professor Anthony Plamitzer. His scientific work began at the Technical University of Lvov. Then, after World War li he worked at the Silesian University of Technology. In the 60s he settled down in Opole, where he was the organizer and first Dean of the Faculty of Electrical Engineering at Technical University of Opole. His most important work is the academic handbook „Electric machines which was published in an edition of 55 thousand copies and was the primary text book for generations of graduates of technical schools.
PL
Artykuł przybliża postać Romana Dzieślewskiego pierwszego polskiego profesora elektrotechniki na Politechnice Lwowskiej, który był również rektorem tej uczelni. Opisuje jego dorobek oraz wkład w rozwój polskiego wyższego szkolnictwa elektrotechnicznego. W artykule opisano zakończone sukcesem starania prof. Jerzego Hickiewicza o renowację grobu prof. Dzieślewskiego oraz relację z uroczystości odsłonięcia odnowionego grobowca w roku 2013.
EN
The article introduces the character of Roman Dzieślewskiego – the first Polish professor of electrical engineering at the Technical University of Lvov, who was also a rector of the university. It describes his achievements and contribution to the development of Polish higher education in electricals. The article describes the successful efforts of prof. George Hickiewicz for renovation of prof. Dzieślewski's tomb and gives a report from the celebration of unveiling the renovated tomb in 2013.
PL
Przedstawiono życiorys urodzonego w 1887 r. w Radomiu elektryka-metrologa prof. dr. inż. Włodzimierza Krukowskiego. Od 1906 r. studiował w Darmstadt, gdzie był wyróżniającym się studentem. Jeszcze w trakcie studiów, polecony przez prof. Petersena związał się z firmą Siemens. Opisano jego osiągnięcia w pracy badawczej w laboratorium liczników energii elektrycznej Siemensa w Norymberdze (m.in. 40 patentów międzynarodowych). Omówiono też jego wyróżniającą się działalność po 1930 r. w Politechnice Lwowskiej, przerwaną w lipcu 1941 r. przez niemieckie Gestapo likwidacją jego (w wieku 54 lat) wraz z profesorami czterech lwowskich uczelni na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. Była to część większej akcji nazwanej „Intelligenzaktion" rozpoczętej jeszcze w 1939 r. na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Śląsku, zmierzającej do wyniszczenia polskiej inteligencji. Zamieszczono spis wszystkich zamordowanych we Lwowie w lipcu 1941 r. polskich profesorów i osób, które zostały wtedy razem z nimi aresztowane.
EN
Biography of electrician-metrologist prof dr. Eng. Wlodzimierz Krukowski, borned in 1887 in Radom: since 1906 he studied at Darmstadt and was an excellent student. During my studies, he joined the Siemens company, because of prof Petersen’s recomendation. The article describes his achievements in research work in the Siemens electricity counters electricity laboratory in Nuremberg (including 40 international patents). It also discussed Krukowski’s extraordinary work in Lviv Polytechnic after 1930, interrupted in July 1941 by the German Gestapo killing him (aged among four others professors of Lviv university on the Wuleckie hills in Lviv. It was part of a bigger action called „Intelligenzaktion” started in 1939 in Pomerania, Wielkopolska and Silesia which headed toward a complete destruction of Polish intelligence. A list of all Polish professors murdered in Lviv and all people arrested with then in July 1941 was provided.
7
Content available Rozwój elektryfikacji kopalń węgla kamiennego
PL
Górnictwo od najdawniejszych czasów odgrywało znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym świata. Pierwotny górnik wydobywał początkowo urobek ręcznie ze sztolni, a następnie płytkich szybów. Gdy wielkość kopalń wzrosła tak, iż wyrobiska górnicze zostały oddalone od szybu nieraz o kilka kilometrów, ręczny transport urobku okazał się zbyt uciążliwy i mało wydajny. Zaprzęgnięto wtedy do pracy konie, parę, a wreszcie elektryczność.
EN
Coal was mined manually initially from adits and later from shallow main shafts. When the coal mines expanded and mining excavations spread a few kilometers beyond adits hand transport turned out to be very burdensome and non-productive therefore horses, steam and finally electricity were used in coal transport. The study describes the history of the development of electrification of coal mines.
8
Content available Upamiętnianie polskich elektryków
PL
W artykule przedstawiono działania mające na celu zachowanie w pamięci zasłużonych polskich elektryków. Działania te obejmują patronaty kolejnych lat nadawane przez Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich, patronaty Oddziałów SEP, szkół, budynków i audytoriów, nazwy ulic, tablice pamiątkowe i popiersia, medale, znaczki i karty pocztowe, monografie i filmy. Pozwala to na przypominanie o znaczącym dorobku tych osób.
EN
The article presents the efforts to commemorate the outstanding deceased Polish electricians and electronics engineer. These include both outstanding scientists and pioneers of electrical energy and industry. The purpose of these actions is to remind you of their achievements, which are the foundations for the later development of electrical engineering. Commemoration of the deceased electricians can take many forms. They are advertised patrons of the Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering PTETiS and the Association of Polish Electrical Engineers SEP in consecutive years, are patrons of schools and university auditoriums. Streets are called in their name, their memory is invoked by their busts and plaques in their honor. Images of outstanding electricians can be seen on medals and philatelic values. Historical monographs, videos, and articles are being developed in their memory. Due to limited space, this article does not remind the activities and achievements of widely known electricians, descriptions of which can be found in other publications.
PL
W artykule przedstawiono serię Samouczków technicznych, wydawanych w latach 20 i 30 XX wieku w Cieszynie przez znanego księgarza i wydawcę Brunona Kotulę. Seria obejmuje ok. 135 pozycji, z czego znaczną część poświęcono różnorodnym tematom związanym z elektrotechniką. Opisano przykładowe rozwiązania propagowane w Samouczkach, takie jak budowę induktora Ruhmkorffa, pozwalającego uzyskać wysokie napięcie, budowę transformatora Tesli, przetwarzanie napięcia przemiennego z sieci miejskiej na niskie napięcie stałe, alarm bezpieczeństwa z mostkiem Wheatstone’a, telegraf wskazówkowy systemu Fromenta, pomiar prędkości światła metodą Foucaulta. Wiele z samouczków również dzisiaj może stanowić inspirację do samodzielnych eksperymentów.
EN
This paper presents a series of technical tutorials, published in the 20’ties and 30’ties of the twentieth century in Cieszyn by the famous bookseller and publisher Bruno Kotula. The series includes approx. 135 items devoted to practical applications of various types of equipment. Tutorial Content includes various aspects of the use of electricity, particularly of manufacture and storage and its use for lighting and to drive machinery. Some tutorials discuss theoretical issues from various fields of electrical engineering and physics (optics, acoustics, wave) and describe the construction of a simple measuring apparatus and its application in interesting technical and scientific experiments. The article describes sample solutions promoted in the Tutorials, such as the construction of the Ruhmkorff inductor, allowing to obtain a high voltage, the construction of a Tesla transformer, processing of AC voltage from the city grid to the low voltage, security alarm with the Wheatstone bridge, Froment systems telegraph pointer, measurement of the speed of light by Foucault. Many of the tutorials can provide inspiration for independent experiments even today, as exemplified by the experience with Tesla transformer, that have been fascinating enthusiasts of electrical engineering for over 100 years without a break and are still the subject of numerous publications in contemporary popular science literature.
10
Content available Poznanie wpływu prądu elektrycznego na człowieka
PL
Opisano historię poznania właściwości elektrycznych ciała człowieka. Przedstawiono badania wartość impedancji ciała człowieka oraz skutków powodowanych prądem rażeniowym.
EN
The article discusses the history of recognition the electrical property of human body. The first experiments of influence the electrical current on the man were performed for the sensation. Progress in electrical engineering contributed to recognition the influence of the electrical current on human body. The article discusses the studies of value of impedance of human body and of effects from defeat current. There were taken into consideration the elctro-pathologist researchs made in the last years.
PL
Centralna Komisja Historyczna Stowarzyszenia Elektryków Polskich Streszczenie: Przedstawiono książki i filmy na temat historii elektrotechniki i działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich, opublikowane w ostatnich dziesięciu latach.
EN
Books and films about the history of electrical engineering and activities of the Polish Electrical Engineers Association are presented. Real True gems are among the presented books as “Polacy zasłużeni dla elektryki” a several hundred pages long publication prepared and edited by Jerzy Hickiewicz. There are also biographies of distinguished electricians, among others, Stanisław Szpora, Alfons Hoffmann, Stanisła Fryze, Kazimierz Szpotański, Roman Dzieślewski. A relatively large number of books is presented describing the work of the Polish Electrical Association Divisions and departments of universities, which run courses related to electricity. Interesting are publications describing the development of energy, or an album “Historia elektrotechniki” by Stefan Gierlotka. A separate group are films that evoke the memory of eminent electricians Kazimierz Szpotański, Alfons Hoffmann and Roman Dzieślewski.
PL
The article presents facts establishment of Wrocław Section of SEP and its Historical Commission, activities and plans for 2015.
13
PL
W artykule przedstawiono sylwetkę profesora Mieczysława Pożaryskiego, inżyniera elektryka, współtwórcę, pierwszego i wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1919-1928). Od 1899 r. nauczał w szkole im. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie. Od 1902 r. był asystentem w katedrze elektrotechniki Warszawskiego Instytutu Politechnicznego Od 1919 r. profesor elektrotechniki Politechniki Warszawskiej, był tam kilkukrotnie wybierany na dziekana Wydziału Elektrycznego. Działał również w wielu stowarzyszeniach związanych z elektrotechniką. Wieloletni redaktor „Przeglądu Elektrotechnicznego” i „Wiadomości Elektrotechnicznych”, autor wielu podręczników i artykułów.
EN
The paper presents a profile of Professor Mieczyslaw Pożaryski (1875-1945), an electrical engineer, co-founder and the first and long-time President of the Association of Polish Electrical Engineers (1919-1928). From 1899, he worked as a lecturer at Wawelberg and Rotwand school in Warsaw. From 1902, he was an assistant at the Department of Electrical Engineering of Warsaw Polytechnic Institute . From 1919, he worked as a professor of electrical engineering at the Warsaw University of Technology, where he was repeatedly elected Dean of the Faculty of Electrical Engineering. He was also active in many associations related to electrical engineering. Long-term editor-in-chief of Electrical Review and Electrical Engineering News, author of many books and articles.
PL
W czwartej części cyklu artykułów pt. „Elektrotechnika w medycynie” przedstawiono historię zastosowań magnetyzmu w odległych antycznych czasach, czyli wówczas, gdy wyjaśnienie jego istoty było bardzo dalekie od stanu współczesnej wiedzy. W części piątej dokonany zostanie przeskok do końcowych dziesięcioleci dziewiętnastego wieku, gdyż to właśnie wtedy znane już były zjawiska fizyczne odpowiedzialne za powstawanie pola magnetycznego. Możliwe też stało się jego wytwarzanie za pomocą elektromagnesów, a prąd stały i zmienny umożliwiał uzyskanie zarówno pola o niezmiennych parametrach, jak i pulsującego, o różnych częstotliwościach. Pod koniec dwudziestego wieku różni uzdrowiciele oraz w co raz większym stopniu praktykujący lekarze zaczęli wprowadzać alternatywne metody leczenia chorób urządzeniami emitującymi pola magnetyczne o różnym, natężeniu i różnych spektrach częstotliwościowych. Mimo licznych ekspertyz i opinii o uzdrowicielskim działaniu wspomnianej aparatury brak jest mocnych naukowych dowodów dla tego rodzaju terapii, a sądy w niektórych landach niemieckich wręcz orzekają o wprowadzaniu pacjentów w błąd.
EN
In part four of the cycle of articles entitled “Electrical Engineering in Medicine”, the history of the use of magnetism was presented in the remote, ancient times, that is when the explanation of its nature was very distant from the state of con-temporary knowledge. In part five there will be a sudden charge of subject to the last decades of the 19th century, since just then physical phenomena responsible for arising magnetic field were al-ready known. It was also possible to generate it by means of electromagnets and alternating and direct currents facilitated obtaining both field of in-variable parameters and pulsating one with different frequencies. Towards the end of the twentieth century various healers and especially practicing physicians began to introduce alternative methods for treating diseases by means of devices emitting magnetic field of different intensity and of different frequency spectra. In spite of numerous assessment and opinions about healing effects of the aforesaid equipment the are no strong scientific proofs therapy of this kind and the courts in some German lands simply state that patients are misled.
PL
W województwie pomorskim można spotkać szereg zabytków związanych z elektrotechniką, pochodzących z początku XX wieku. Są to głównie pracujące do dzisiaj elektrownie wodne, ale również eksponaty zgromadzone w Politechnice Gdańskiej, czy muzeum Zespołu Szkół Łączności.
EN
In Pomerania Province can find number of historical objects related to electrical engineering. Many of them are from the early twentieth century. These include among others, hydropower. Some work to this day. Many objects were collected at the Gdańsk University of Technology.
PL
Wielu znakomitych elektryków urodzonych w XIX wieku żyło w latach swej największej aktywności zawodowej zupełnie w innych krajach niż kraj, w którym spędzili swoje dzieciństwo i młodość. O elektrotechnicznej sławie - Karlu Steinmetzu - można powiedzieć, że był przede wszystkim wrocławianinem, bo tam się urodził, a jednocześnie niemieckim Żydem i w końcu Amerykaninem, gdyż to w Stanach Zjednoczonych spędził większość swojego dorosłego i wielce twórczego życia. Michał Doliwo-Dobrowolski - pionier prądu trójfazowego - był obywatelem Szwajcarii, niemieckim przemysłowcem, Rosjaninem i szlachcicem z polskimi korzeniami. W dzisiejszych czasach nazwalibyśmy go Europejczykiem. Władimir Kosma (Kozmicz) Zworykin urodził się w Imperium Rosyjskim, ale najbardziej znaczące sukcesy odniósł za oceanem.
PL
Pod koniec lat 90. dziewiętnastego wieku trwały intensywne prace nad stworzeniem systemu służącego przekazywaniu informacji bez użycia przewodów elektrycznych. Nie chodziło tu jednak o systemy telegrafii optycznej, złożone z dużej liczby wież i znajdujących się na nich urządzeń sygnalizacyjnych, ale zupełnie o coś nowego, o przekazywanie informacji za pomocą niewidocznych dla ludzkiego oka fal elektromagnetycznych. To coś szybko zyskało miano telegrafii bezprzewodowej, a w tworzenie jej zaangażowało się wielu konstruktorów i uczonych.
19
Content available remote Z kart historii Stowarzyszenia Elektryków Polskich i jego działaczy
PL
W artykule krótkiego dokonano przeglądu najważniejszych faktów i wydarzeń oraz działaczy z 91-letniej historii Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
EN
A short review of the most important facts, events and the most famous members from 91 year old history of the Association of the Polish Electrical Engineers has been presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono w sposób skondensowany historię dziewięćdziesięciu lat działalności Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Katowicach. Artykuł oparty jest w dużej mierze na książce dr inż. Zbigniewa Białkiewicza p.t. "80 lat Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich" wydanej w 1999 roku. Omówienie dekady 1999-2008 oparto na bieżących zapisach i sprawozdaniach, publikowanych m.in. w dwumiesięczniku "Śląskie Wiadomości Elektryczne".
EN
The short history of 90 years of activity of Goal Basin Division of Association of Polish Electrical Engineers (SEP) in Katowice has been presented in the article. The paper based on the book "80 years of Goal Basin Division of Association of Polish Electrical Engineers" wrote by Dr Zbigniew Białkiewicz, published in 1999. The review of decade 1999-2008 based mainly on current records and reports published in "Silesian Electrical Journal".
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.