Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roboty drogowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Trasa będzie przebiegała po północno-wschodniej stronie istniejącego odcinka drogi krajowej nr 17, omijając zabudowę miejscowości: Niwa Babicka, Nowa Dąbia oraz Ryki, a następnie na wysokości miejscowości Sierskowola, równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 17 po jej południowo-zachodniej stronie. Na tym odcinku powstanie łącznie 26 obiektów mostowych.
PL
O parametrach papy zgrzewalnej, a także jej zachowaniu się np. w temperaturach występujących latem w głównej mierze decyduje masa powłokowa. Przedmiotem badań była masa powłokowa pozyskana z papy zgrzewalnej od dwóch różnych producentów o zbliżonej konsystencji i jednakowym zakresie plastyczności, lecz zawierająca zróżnicowaną ilość wypełniacza. Do badań reologicznych mas powłokowych wykorzystano reometr dynamicznego ścinania. Wykonano dwa pomiary oscylacyjne w zakresie temperatur obejmujących maksymalne temperatury eksploatacyjne nawierzchni – pierwszy przy zmiennej amplitudzie odkształcenia (test przemiatania amplitudą), a drugi przy zmiennej częstotliwości (test przemiatania częstotliwości). Na podstawie wyników badań i ich analizy można stwierdzić, że badane masy powłokowe w wysokiej temperaturze w okresie lata, bliskiej maksymalnej temperaturze nawierzchni charakteryzują się wysoką odpornością na odkształcenia. Masa powłokowa pochodząca z papy producenta A odznacza się w tych samych warunkach znacznie wyższą sztywnością niż masa powłokowa z papy producenta B.
EN
The weldable membrane parameters, as well as its behavior, for example, in summer temperatures, are mainly determined by the coating mass. The subject of the research was a coating mass obtained from weldable roofing paper from two different producers with a similar consistency and the same range of plasticity, but containing a varied amount of filler. A dynamic shear rheometer was used for rheological tests of coating masses.
3
Content available Jazda na suwak
PL
W artykule omówiono zasadę jazdy na suwak podczas pokonywania zwężania drogi. Ruch pojazdów w obrębie zwężenia drogi porównano do cieczy przepływającej przez zwężającą się rurkę. Wskazano na zachowania kierowców i ich interpretację istniejących przepisów odnośnie ruchu drogowego. Omówiono aspekt prawny zagadnienia.
EN
The article discussed the principle of driving on slider when crossing the narrowing of the road. Traffic within the narrowing of the road compared to the liquid flowing through the tapering tube. Behavior of drivers and their interpretation of the existing rules on road traffic was showed. The legal aspect of the issue was disscused.
4
Content available Utrzymanie i remonty nawierzchni drogowych
PL
Zarządzanie eksploatacją nawierzchni drogowej obejmuje zadania wykonywane przez zarządcę drogi oraz zlecane wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Diagnostyka nawierzchni i odpowiednia reakcja na wyniki przeprowadzanych przeglądów stanu dróg pozwalają na efektywne zarządzanie nimi w czasie oraz bezpieczne użytkowanie przez uczestników ruchu.
PL
Artykuł porusza temat bezpieczeństwa organizacji ruchu drogowego podczas robót prowadzonych na czynnej drodze dwujezdniowej. Omówiono trzy typy rozwiązań dotyczących organizacji ruchu drogowego w miejscach, gdzie są prowadzone roboty drogowe. Przedstawione zostały wady i zalety poszczególnych rozwiązań. Całość poparto wynikami badania ankietowego.
EN
The road network in Poland is still being expanded. The intensity of these construction activities has been variable over the years. The construction of dual carriageway roads (motorways and expressways) is conducted according to a program which was developed in the nineties of the last century and has been modified several times since then. Particularly high pace of implementation of the investments was in the period from 2004 to 2015. This was due to subsidies from the European Union and the Cohesion Fund, as well as the European Championship in football which was organized in Poland in 2012. The existing road network requires proper maintenance. This is often associated with running repairs and modernization works. This stems from the need to repair the damaged parts of the road construction or engineering structures (viaducts, bridges, etc.). Given that roads in Poland were constructed and are still being built, it is obvious that they present various technical conditions. The technical state of roads depends for example on their age and the traffic load. The current corrective actions are inevitable. Their implementation can be very often seen while travelling around the country. The safety of the work completion at an operated roadway (especially dual carriageway) is very important. Specifically, the issue applies to both drivers and passengers of vehicles, as well as professionals who carry out works at operated roadways.
PL
Artykuł prezentuje możliwości zastosowania kruszyw naturalnych oraz przede wszystkim kruszyw alternatywnych w drogownictwie. Przedstawia zapotrzebowanie na kruszywa niezbędne do modernizacji i budowy nowoczesnej sieci dróg w Polsce, rodzaje odpadów przemysłowych wykorzystanych w drogownictwie oraz doświadczenia zagraniczne.
PL
W pracy przedstawiono nietypowe rodzaje robót budowlanych. W branży konstrukcyjno-budowlanej opisano: sposób podparcia istniejącej, drewnianej więźby dachowej stalowymi kratownicami w celu wymiany konstrukcji nośnej podpierającej tą więźbę, sposób wzmocnienia filarka (powstałego po wybiciu otworu w ścianie murowanej), sposób zamocowania lamp operacyjnych w przychodni do istniejącego stropu Ackermanna bez obciążania tego stropu. W branży drogowej opisano wykonanie tzw. inteligentnego oznakowania poziomego dróg przy użyciu materiału luminescencyjnego. Przedstawione rozwiązania projektowe zostały już zrealizowane.
EN
This paper presents untypical types of construction works. For civil engineering and construction trade, the article describes: the method of supporting existing wooden roof framework using steel trusses in order to replace the load-bearing structure supporting that framework, the method of reinforcing the pillar (made after a hole in the brick wall have been knocked out), the method of fastening operating lamps in the clinic to an existing Ackermann’s ceiling without straining that ceiling. For road construction trade, the article describes construction of the so-called intelligent horizontal road marking using a luminescent material. The design solutions presented in the paper have already been carried out.
PL
Plac budowy to specyficzne miejsce pracy, wysoce narażone na wypadki i niebezpieczeństwo. W celu uniknięcia lub złagodzenia problemów związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w strefach robót drogowych celowe jest stosowanie następujących odpowiednich zasad i przepisów prawa. Tematyka bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy inwestycji drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, jakie niosą za sobą roboty prowadzone w pasie drogowym jest elementem zarówno profilaktyki technicznej, jak i organizacyjnej systemu bezpieczeństwa transportu drogowego. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie obowiązujących przepisów i reguł prawnych dotyczących bezpiecznego organizowania tego rodzaju prac, wskazanie największych zagrożeń oraz zarekomendowanie najlepszych rozwiązań bazując na dobrych praktykach i doświadczeniach zagranicznych w tym zakresie.
EN
The construction site is a specific work place highly exposed to accidents and danger. In order to avoid or mitigate the problems associated with safety in road work zones, it is advisable to use the relevant rules and regulations. The issue of health and safety at the construction site of the road investment, with particular attention to the working zone risk is part of both the prevention and organizational road safety system. This article aims to present the existing legal rules and regulations regarding the safe organization of this kind of work, an indication of the greatest threats and to recommend the best solutions based on best international practices and experiences in this field.
PL
Najważniejsze zagadnienia związane z organizacją ruchu na czas robót drogowych omawiane były podczas Forum Dyskusyjnego, które odbyło się w czasie Seminarium TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014.
PL
Ponad 300 osób wzięło udział w KRAKOWSKICH DNIACH BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2014, które odbyły się w dniach 26-28 lutego 2014 roku w Krakowie. Złożyły się na nie dwa spotkania z organizowanego przez Media-Pro Polskie Media Profesjonalne cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes: I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Oznakowanie i organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót drogowych - TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014” oraz II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich - BARIERY 2014”.
PL
Warunki realizacji robót drogowych są bardzo trudne i odmienne od innych inwestycji budowlanych. Wynika to z charakteru liniowego inwestycji drogowych, prowadzenia robót przez tereny położone daleko od terenów zamieszkałych oraz zaangażowania w prace dużej ilości ciężkiego sprzętu budowlanego i transportowego. Nie bez znaczenia jest również fakt wykonywania robót w bezpośrednim sąsiedztwie trwającego ruchu drogowego. W artykule przedstawiono zagrożenia związane ze specyfiką robót drogowych i przyczyny wysokiej wypadkowości. Jako szczególnie istotne przedstawiono zasady zapewnienia bezpieczeństwa robotników współpracujących z dużymi maszynami budowlanymi. Przedstawiono wyniki kontroli PIP w zakresie przestrzegania przepisów i zalecenia w stosunku do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
EN
Conditions of road works execution are very difficult and different from other construction projects. This is due to the linear nature of road investments, conducting works by areas located far away from residential areas and engage in the work of a large number of heavy construction equipment and transportation. Not without significance is the fact that the execution of works in the immediate vicinity of the ongoing traffic. The article presents the risks associated with the specific road works and reasons for the high accident rate. As a particularly important rules to ensure the safety of workers cooperating with large construction machinery are shown. The paper presents the results of inspections of PIP in terms of compliance and recommendations in relation to the provision of safe working conditions.
EN
Work zone is a critical element of the road network in the city. Therefore, the proper planning and designing of temporary traffic control during the road works is important not only from the point of view of the mobility, but also in terms of the safety of road users and road workers. The paper presents practical aspects related to the development of temporary traffic control. The need for a comprehensive approach in such cases has been also emphasized. It should take into account the safety aspects at every stage of the life cycle of the road project. Information delivered to road users also plays an important role in the process of planning of road works in the city.
PL
Strefa robót drogowych jest elementem krytycznym w sieci drogowej miasta. W związku z tym odpowiednie planowanie i projektowanie tymczasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót jest istotne nie tylko z punktu widzenia sprawności ruchu, ale również pod względem bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz pracowników firm budowlanych. W referacie przedstawiono aspekty praktyczne związane z opracowaniem tymczasowej organizacji ruchu oraz podkreślono konieczność kompleksowego podejścia w takich przypadkach. Powinno ono uwzględniać aspekty bezpieczeństwa na każdym z etapów cyklu życia przedsięwzięcia drogowego. W procesie planowania robót drogowych w mieście istotną rolę odgrywa również informacja przekazywana użytkownikom drogi.
EN
Road works are one of the main sources of traffic disruption and related traffic problems in road network. Work zones are also critical places from the point of view of traffic safety. There are many measures to improve traffic safety during the road works. Some of the activities taken in this area within the various research programs have been presented in the paper.
PL
Prowadzenie robót drogowych stanowi jedno z głównych źródeł zakłóceń w ruchu i związanych z tym problemów komunikacyjnych. Strefy robót drogowych są również miejscami krytycznymi z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istnieje wiele sposobów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót drogowych. W artykule scharakteryzowano niektóre z działań podejmowanych w tym zakresie w ramach różnych programów badawczych.
14
Content available remote Budowa mostów objazdowych na czas przebudowy obiektów drogowych
PL
Wojskowe konstrukcje składane, poza typowo militarnym zastosowaniem, mogą być wykorzystywane w czasie pokoju do budowy mostów doraźnych w sytuacjach kryzysowych (np. po przejściu fali powodziowej lub awarie i katastrofy mostów) oraz innych stanach wyższej konieczności (remonty i przebudowa mostów stałych). Konstrukcje składane charakteryzuje wprawdzie ograniczony czas eksploatacji, w porównaniu z konstrukcjami stałymi, ale stwarzają one możliwość szybkiego usprawnienia ruchu w warunkach rozbudowy infrastruktury drogowej mostów stałych. W tych sytuacjach zbudowanie tymczasowego (doraźnego) objazdu lub bezkolizyjnego skrzyżowania z konstrukcji składanych poprawia płynność ruchu i pozwala zyskać czas na zgromadzenie środków na budowę obiektu stałego. Ponadto dostosowane są one do obowiązujących obciążeń normatywnych przyjętych w gospodarce narodowej, przez co nie wymagają dodatkowego wzmocnienia jako mosty tymczasowe. W artykule przedstawiono przykłady zastosowań konstrukcji składanych do budowy mostów objazdowych we Wrocławiu. Zaprezentowane konstrukcje mostów składanych (DMS-65, MS-54, MS 22-80, KD-66C) pozwalają na łatwy i szybki montaż przęseł i podpór w różnych układach konstrukcyjnych. W końcowej części opracowania podano perspektywy rozwoju tych konstrukcji.
EN
Military foldable bridges, apart from usual military application, can be used in peacetime to erect temporary bridges in emergency situations (e.g. flood or failures and crashes of bridges) and in cases of absolute necessity (repairs and reconstruction of road bridges). Foldable structures have limited service life compared with fixed structures, their advantage lies in the improvement of traffic during the development of road infrastructure. In this situation the erection of a temporary detour or a separated intersection made of foldable structures improving the flow of traffic and acting as a temporary measure allowing for the materials to be collected for fixed constructions. They meet normative requirements defined by economical procedures. These structures do not require additional reinforcement as temporary bridges. The paper describes some selected applications of collapsible structures to erect temporary bridges in Wrocław. The presented structures (DMS-65, MS-54, MS 22-80, KD-66C) allow for quick and easy assembly of bridge spans and supports. In the conclusion development perspectives of said constructions are given.
PL
W związku z intensywnym rozwojem budownictwa, a szczególnie budownictwa drogowego, i związanym z tym wzrostem zatrudnienia daje się zauważyć wiele niepokojących zjawisk przekładających się w efekcie na zwiększenie liczby wypadków przy pracy. W artykule przedstawiono obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego związane z zapewnieniem zasad BHP, wynikające z różnych obowiązujących podstaw prawnych. Zwrócono uwagę na specyfikę robót drogowych i zagrożenia wynikające z tej działalności. Jako szczególnie niebezpieczne omówiono zasady zapewnienia bezpieczeństwa pracowników współpracujących z dużymi maszynami budowlanymi. Przedstawiono wyniki kontroli PIP w zakresie przestrzegania przepisów i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
EN
In view of the intensive development of construction projects, especially road construction and related employment growth it can be observed many disturbing phenomena translate in effect of increasing the number of accidents at work. The article presents the responsibilities participants in the investment process related to ensuring the health and safety arising from the different existing legal bases. Attention was drawn to the nature of road works and the risks resulting from this activity. As a particularly dangerous discusses rules to ensure safety of employees working with large construction machinery. There are presented the results of the control of compliance and provide safe working conditions.
PL
W otoczeniu większości dróg samochodowych w naszym kraju, zarówo tych głównych, jak i dróg o mniejszym znaczeniu, dopuszczalny poziom dźwięku jest znacznie przekroczony. Dodatkowym problemem jest hałas emitowany przez pracujące maszyny i urządzenia wykorzystywane przy budowie, przebudowie czy modernizacji dróg i ulic. Roboty drogowe często są prowadzone w pobliżu budynków mieszkalnych, na terenach chronionych, na obszarach Natura 2000 i chociaż mają charakter przejściowy i lokalny, naruszają "życie" w środowisku oraz mogą przyczyniać się do jego degradacji. Ważną sprawą z punktu widzenia ochrony środowiska jest odległość od wykonywanych prac budowlanych.
EN
In the vicinity of most of Poland's roads, including both main roads and those of secondary importance, permissible noise levels are signilicantly exceeded. An additional problem is the noise emitted by working machinery and equipment used in the building, reconstruction and improvement of roads and streets. Road works often take place in the vicinity ol residential buildings, in protected areas or at Natura 2000 sites, and although these works are of a temporary and localized nature, they disturb "life" in the environment and may lead to its degradation. An important issue for environmental protection is distance from ongoing construction work.
PL
W obowiązujących rozporządzeniach, wytycznych i zaleceniach praktycznie brak informacji na temat hałasu robót drogowych. Podawane są wprawdzie dane o mocy akustycznej maszyn i urządzeń stosowanych przy pracach budowlanych, lecz nie ma ustalonych zasad określania poziomu hałasu pracującego sprzętu, jak i jego wartości dopuszczalnych. Autorzy opracowań środowiskowych stwierdzają, najczęściej bez przeprowadzenia szerszych analiz, że zmiany w klimacie akustycznym w czasie prowadzenia prac drogowych będą miały charakter krótkotrwały i przemijający. Podają wartości poziomu hałasu w przedziale od 80 dB(A) do 100 dB(A), bez wskazania przedziału czasowego i bez podania informacji, jakiej odległości dotyczą te wartości. Problem ten nabiera dużego znaczenia w przypadku prowadzenia robót drogowych na obszarach chronionych, w tym na obszarach Natura 2000. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów poziomu hałasu robót drogowych w otoczeniu budowanej obwodnicy Wasilkowa.
EN
In binding directives, requirements and practical recommendations there is virtually no information about noise caused by road works. Although the acoustic strength of machines is given, there are neither set limits of the noise levels nor their acceptable values. The authors of environment analyses, most often without conducting any thorough research, claim that the changes in acoustic climate, which occur during road works, are of short-term and fading character. The given levels of noise ranges from 80 to 100 dB(A), without giving the period of time or any information on the distance to which the values pertain. The problem however gains on importance when it comes to road works conducted on protected areas, including the areas of the Nature 2000. The article presents the results of noise measurements caused by road works in the vicinity of Wasilków bypass, which is currently under construction.
PL
Jaka jest jakość polskich dróg, każdy wie. Jednak pokorna akceptacja takiego stanu rzeczy przychodzi nam z trudnością. Świadczą o tym chociażby kąśliwe uwagi na ten temat na licznych blogach i forach internetowych, nie wspominając już o krytycznych wypowiedziach kierowców posługujących się CB radiem: "Mobilki, uważajcie na tę dziurę na 142 kilometrze!".
19
Content available remote Geosyntetyki w robotach drogowych
PL
Spółka Amago od wielu lat jest znanym przedstawicielem handlowym wiodących producentów maszyn budowlanych, sprzętu fundamentowego i urządzeń geotechnicznych, a także solidnym dostawcą geosyntetyków, które sprawdziły się na wielu polskich budowach.
PL
Przedstawiono założenia projektowe, wpływ na rozwój komunikacji kołowej przy wjeździe i wyjeździe z Gdyni, wpływ inwestycji na środowisko, przebieg realizacji ostatniego III etapu trasy w trudnym terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, sposoby wykonania filarów i ustrojów nośnych w terenie w zależności od możliwości dojazdu środków produkcji.
EN
The following issues are presented: assumptions to the design, influence of the investment project on the development of road traffic entering and exiting the city of Gdynia, environmental impact of the project, the course of construction of the final, 3rd stage of the Route in the difficult area of the Tri-City Landscape Park, the methods of construction of piers and bridge superstructures depending on the restrictions in the access of construction machinery to the area.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.