Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksploatacja maszyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
PL
Bezpieczne sterowanie napędami pneumatycznymi ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji maszyny i urządzeń. Utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpiecznego sterowania napędów pneumatycznych zależy od zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa elementów pneumatycznych (zaworów) i elektrycznych (przekaźników i sterowników).
PL
Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych już weszły w życie. Przyniosły m.in. konieczność wprowadzenia nowej książki operatora.
3
Content available Diagnostyka maszyn i urządzeń – uwagi ogólne
PL
Współcześnie, w okresie stale rosnących wymagań wobec wydajności oraz redukcji kosztów produkcji w przemyśle i energetyce, koniecznością staje się właściwa eksploatacja i diagnostyka maszyn. Często uszkodzenia niewielkich elementów napędowych skutkują znacznymi stratami wynikającymi z nieprzewidzianego zatrzymania procesu produkcyjnego oraz nieplanowych prac remontowych. Diagnostyka maszyn i urządzeń oraz monitorowanie parametrów ich pracy pozwalają uniknąć skutków awarii, właściwie zaplanować okresy przeglądów i remontów maszyn i urządzeń oraz znacznie wydłużyć czas ich eksploatacji [2.1–2.33].
EN
The article presents scenarios of machine operation and maintenance in the cyber-physical production systems in Industry 4.0. The inspiration for the publication is the growing popularity of the concept of Industry 4.0. The integration of different technologies: electronics, computer technology, industrial robotics, artificial intelligence etc., have contributed to the change in the ways of machine operation and maintenance (we say about machine we think about robots). Cyber-physical production systems are built with different units, objects, and they are the fundamental pillars of Industry 4.0, completely change the robots service. Traditional technology required continuous supervision, maintenance and operation of machines. Employees were required both during the start-up of the machines and during their operation. Cyber-physical production systems, unlike homogeneous systems, are systems with different elements (components) and characteristics, and the participation of the operators (employees) in these systems is kept to a minimum or completely eliminated. Intangible components of the production system, e.g. computer programmes, data processing and transmission, controls the operation of devices. The goal of this publication is to initiate a discussion about scenarios of changes in the technical exploitation of machines in cyber-physical production systems in Industry 4.0.
PL
Artykuł przedstawia scenariusze technicznej eksploatacji maszyn (obiektów technicznych) w perspektywie rozwoju cyber- fizycznych systemów produkcji w Przemyśle 4.0. Inspiracją do powstania pracy jest rosnąca popularność koncepcji Przemysłu 4.0. Integracja różnych technologii, m.in. elektroniki, techniki komputerowej, robotyki, sztucznej czy inteligencji, przyczyniła się do zmiany sposobów eksploatacji maszyn (robotów). Cyber-fizyczne systemy produkcji, będące podstawowym filarem Przemysłu 4.0, całkowicie zmieniają pracę służb utrzymania ruchu. Tradycyjna technologia wymagała ciągłego nadzoru, konserwacji i obsługi maszyn, a pracownicy potrzebni byli zarówno w trakcie uruchomienia maszyn, jak i podczas ich eksploatacji. Cyber-fizyczne systemy produkcji, w przeciwieństwie do układów jednorodnych, są układami o różnych charakterystykach i właściwościach, a uczestnictwo operatorów (pracowników) w tych systemach jest ograniczone do minimum lub całkowicie wyeliminowane. Niematerialne elementy systemu produkcyjnego, np. oprogramowanie, komputerowe przetwarzanie i przesyłanie danych, samodzielnie sterują pracą urządzeń. Celem niniejszej publikacji jest zainicjowanie dyskusji o scenariuszach zmian w technicznej obsłudze i eksploatacji maszyn (obiektów technicznych) w cyber-fizycznych systemach produkcji w Przemyśle 4.0.
PL
Siłownik hydrauliczny to jeden z najczęściej spotykanych elementów układów hydraulicznych maszyn. Napędza ramiona koparek pozwala unieść oraz obrócić łyżki ładowarek, umożliwia ruch ramion żurawi samojezdnych oraz wielu innych maszyn. Jego konstrukcja nie zmieniła się od dziesięcioleci - tłok przesuwany jest w cylindrze w wyniku oddziaływania na niego cieczy tłoczonej przez pompę hydrauliczną. Wystarczy zatem połączyć siłownik z pompą, umożliwić odpływ cieczy z drugiej strony tłoka i uzyskujemy żądany efekt ruchu. Jakie to proste. Czy aby jednak nie za proste? Przyglądnięcie się siłownikowi w nieco szerszej perspektywie wykazało, że można dokonać w nim korzystnych zmian konstrukcyjnych, przynoszących wymierne korzyści.
EN
This research paper contains the plan necessary to implement the Just-in-Time method. The target of research, analysis and implementation of JiT is an enterprise producing agricultural machines, cars, etc. The concept serves as an enhancement of the information and material process. This article demonstrates the process of introducing the selected tool inside a factory. It also highlights the benefits of JiT idea.
PL
Opracowanie zawiera plan niezbędny do wdrażania metody Just-in-Time. Obiektem badań, analizy i wprowadzania JiT jest przedsiębiorstwo produkujące maszyny rolnicze, samochody, itp. Omawiana koncepcja służy usprawnieniu procesów przepływu informacji i materiałów. W artykule przedstawiono proces wprowadzania wybranego narzędzia wewnątrz fabryki. Wyeksponowano też korzyści wynikające idei JiT.
7
Content available remote Czym smarować łożyska toczne – przegląd i porównanie smarów
PL
Łożyska toczne są jednymi z najczęściej stosowanych elementów eksploatacyjnych maszyn przemysłowych. Zapewnienie odpowiedniej kombinacji łożyska tocznego oraz środka smarnego stanowi kluczowy aspekt związany z niezawodnością większości węzłów tocznych. Warto zaznaczyć, że artykuł ma za zadanie dokonać przeglądu istniejących rozwiązań dotyczących smarów.
PL
W artykule opisano materiały komórkowe typu „hollow sphere”. W pierwszej części zawarty jest przegląd metod wytwarzania, przybliżono sposób ich realizacji oraz krótko scharakteryzowano. Szczegółowo opisano obecnie stosowane sposoby wytwarzania takich materiałów. W dalszej części omówiono badania dotyczące zarówno analiz numerycznych, jak i badań eksperymentalnych. W kolejnej części przedstawiono model przygotowany do wydruku 3D metodą DLP. Wymieniono przykłady zastosowania w branży przemysłowej i motoryzacyjnej.
EN
The article describes cellular materials of the “hollow sphere” type. The first part contains an overview of manufacturing methods. The way of their implementation is presented and briefly characterized. The presently manufacturing methods are described in detail. In the following, the research concerning both numerical and experimental analyzes is discussed. The next part presents a model prepared for 3D printing using the DLP method. Examples of application are listed in the industrial and automotive.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wykorzystania modelowania matematycznego opartego na sztucznych sieciach neuronowych do oceny ryzyka w procesach eksploatacji środków transportu. Scharakteryzowano zagadnienia eksploatacji pojazdów, teorii ryzyka i jego oceny oraz modelowania neuronowego. Przedstawiono wyniki badań własnych, wspomaganych narzędziem informatycznym. Badania przeprowadzono, wykorzystując rzeczywistą ekspercką ocenę ryzyka realizowaną w ostatnich 10 latach w przedsiębiorstwach transportowych i produkcyjno-usługowych w ramach procesów certyfikacji realizowanych w Wojskowej Akademii Technicznej i Instytucie Transportu Samochodowego.
EN
The article presents the problem of the use of mathematical modeling based on artificial neural networks for risk assessment in the processes of transport means operation. The issues of vehicle operation, risk theory and its evaluation as well as neural modeling have been described. The results of own research, supported by an IT tool, are presented. The research was conducted using real expert risk assessment carried out in the last 10 years at the transport and production-service enterprises as part of the certification processes carried out at the Military University of Technology and the Motor Transport Institute.
PL
Od ponad 30 lał autor zajmuje się eksploatacją i diagnostyką maszyn w krajowym przemyśle i energetyce. Analizuje stan i stopień zużycia maszyn i urządzeń, statystyki i przyczyny uszkodzeń oraz stopień zaawansowania diagnostyki maszyn - głównie w krajowych cementowniach, zakładach remontowych maszyn elektrycznych, maszyn przepływowych, elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach. W początkowym okresie obserwacji i analizy autor stwierdził dużą ilość awarii zespołów maszynowych, które niosły za sobą duże straty finansowe. W przedsiębiorstwach prowadzona była eksploatacja planowo-zapobiegawcza, uwarunkowana okresem eksploatacji maszyny, a określenie przyczyny awarii miało miejsce zazwyczaj w czasie przeglądu poawaryjnego.
PL
W ostatnich miesiącach media bardzo szeroko omawiają i komentują nadchodzące zmiany w Kodeksie pracy dotyczące prawnych aspektów prawa pracy, nie mówi się o zmianach dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy. W artykule porównano aktualnie obowiązujące przepisy prawa z projektem Kodeksu pracy, który został przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przeprowadzona analiza zaproponowanych przez prawników zmian wskazuje na uproszczenie wymagań prawnych z zakresu bezpieczeństwa maszyn.
EN
In recent months we have witnessed numerous comments and discussions in the media on the subject of upcoming changes in the Labor Code, regarding legal aspects of the labor law. However, the media never mention the changes in technical safety at the workplace. The article compares currently abiding legal regulations with the Labor Code draft, which has just recently been submitted to the Ministry of Family, Labor and Social Policy. The analysis of regulations drafted by lawyers indicates planned simplification of legal requirements in the field of machine safety.
EN
The aim of this study was to develop an original method, which would objectively quantify reliability of seasonally operated machines. The method uses an algebraic deduction model and fuzzy logic algorithms facilitating simulation studies. The assessment of machine reliability provides the index of reliability IR, which is based on a set of adopted criteria. An additional objective for the authors was to empirically verify the developed method based on seasonally operated agricultural machines. Values of index of reliability IR fall within the range of 0.647-0.725, depending on the type of tested machines. In accordance with the adopted criteria of linguistic synthesis the obtained values of the index IR indicate high reliability of tested machines.
PL
Celem pracy było opracowanie oryginalnej metody, która w obiektywny sposób kwantyfikuje niezawodność maszyn pracujących sezonowo. Metoda wykorzystuje algebraiczny model dedukcyjny oraz algorytmy logiki rozmytej, które umożliwiają przeprowadzenie badań symulacyjnych. Efektem oceny niezawodności maszyn jest wyznaczenie wskaźnika niezawodności IR, który bazuje na zbiorze przyjętych kryteriów. Dodatkowym zamierzeniem autorów była empiryczna weryfikacji opracowanej metody na przykładzie maszyn rolniczych pracujących sezonowo. Wartości wskaźnika niezawodności IR zawierają się w przedziale 0,647-0,725, w zależności od typu badanych maszyn. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny lingwistycznej wyznaczone wartości wskaźnika IR świadczą o wysokiej niezawodności badanych maszyn.
PL
Tematyka dotycząca eksploatacji parku maszynowego jest niezwykle istotna dla przedsiębiorstw przemysłowych. Od sprawności maszyn i urządzeń uzależniona jest ciągłość i wydajność procesów technologicznych. Awarie maszyn są poważnym problemem dla przedsiębiorstw, dlatego ważne jest ciągłe monitorowanie zakłóceń w celu podjęcia działań prewencyjnych. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące tematyki eksploatacji maszyn i urządzeń oraz ich stanu technicznego. Na przykładzie przedsiębiorstwa z branży metalurgicznej dokonano analizy awaryjności wybranych maszyn na podstawie historii zdarzeń awaryjnych. Wyniki analizy powinny być podstawą działań podejmowanych przez służby utrzymania ruchu w celu zapobiegania potencjalnym awariom.
EN
The topic of machine park exploitation is extremely important for industrial enterprises. From the efficiency of machines and equipment depend on the continuity and efficiency of technological processes. Machine failures are a serious problem for businesses, so it is important to monitor interference in order to take appropriate preventive measures. The article presents issues related to the exploitation of machinery and equipment and their technical condition. On the example of a company in the metallurgical industry, the failure of selected machines was analyzed based on the history of emergency events. The results of the analysis should be the basis for the actions taken by the maintenance services to prevent potential failures.
PL
Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych” organizowana przez Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL z Katowic obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia. W artykule opisano historię konferencji, w tym jej genezę, rozwój oraz najważniejsze fakty historyczne.
EN
Scientific-Technical Conference „Design and Exploitation of Electrical Machines and Drives” organized by the Institute of Electrical Machines and Drives KOMEL from Katowice celebrating its 25th anniversary of existence. The article describes the history of the conference, including its origins and development of the most important historical facts.
PL
Operator i sprzęt ciężki typu ładowarka to nierozłączny duet, bez którego niemalże żadna kopalnia nie jest w stanie sobie poradzić. Z punktu widzenia ekonomii duet ten jest kosztem, a jeżeli tak, to jeśli to możliwe, koszt ten warto zmniejszać. W artykule przedstawię sprawdzony sposób na cięcie kosztów, jednak bez pozbawiania wynagrodzenia operatora. Co więcej – podsunę pomysł, jak dać mu zarobić więcej tylko dlatego, że jeden miesiąc w roku przepracuje za darmo.
PL
Przy zakupie maszyny główny nacisk stawiany jest na cenę. A tymczasem skupienie się na tym jednym wymiernym parametrze prowadzi do poważnego błędu w ocenie opłacalności inwestycji. Bo ile powinna zarobić maszyna, aby uznać inwestycję za udaną? Odpowiedź: kilkakrotnie więcej, niż wynosiła jej cena. W pierwszej części zaprezentowano dane wyjściowe służące do obliczania kosztów, gdy kupujemy maszynę na własność. W części drugiej zostaną przedstawione wyniki obliczeń oraz możliwości obniżania kosztów.
PL
Przy zakupie maszyny główny nacisk stawiany jest na cenę. A tymczasem skupienie się na tym jednym wymiernym parametrze prowadzi do poważnego błędu w ocenie opłacalności inwestycji. Bo ile powinna zarobić maszyna, aby uznać inwestycję za udaną? Odpowiedź: kilkakrotnie więcej, niż wynosiła jej cena.
PL
Problem zapewnienia prawidłowego smarowania węzłów tarcia w dobie powszechnego stosowania maszyn i urządzeń w obszarach robót inżynieryjnych, a przede wszystkim robót górniczych, jest niezwykle ważny. Jak pokazują statystyki, ponad połowa awarii węzłów tarcia spowodowana jest właśnie nieodpowiednim smarowaniem, czyli działaniem zmniejszającym tarcie, a co za tym idzie - zużycie. Wpływa to z jednej strony na wydajność tych maszyn i urządzeń, a tym samym - na koszty ich eksploatacji.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.