Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a test results explaining reasons of thrust ring damage in piston head’s cooling system of the Caterpillar 3516A engine run in dual fuel system. Task of the ring is to stop the oil injected by oil nozzles and to improve uniformity of piston head cooling. In the engine run on mine gas occurred two breakdowns in the pistoncylinder assembly; probably reason of these breakdowns was a fracture of the thrust ring. In connection with it, damaged rings were tested metallographicaly and dimensionally to find reasons of the fracture. Performed tests showed that the most probably reason of the breakdowns is wrong mounting of the ring in the piston head, causing its bending during engine operation by inertia forces and fatigue fracture in overstrained cross-section, in area of oil holes.
EN
The article presents results of the research of the optimization of the blades' milling operation of the GE90 aviation engine's turbine. The problem is, first of all, the short tool life, resulting, among others, from the machining-resisting material of the blades (alloys on the basis of nickel and cobalt) and from low rigidity of the processed elements. An analysis has been carried out, whether it is justified to use the tool as far as the machining plates and the geometry of the face mill are concerned. The influence of the position of the face mill with respect to the machined element has been examined, taking into consideration the types of indentation of the tool into the material. On the basis of the research, a modification of the technological parameters of the machining has been proposed, as well as the optimal position of the tool, for prolonging its life, has been determined.
PL
Podstawowym problemem operacji frezowania łopatek turbiny lotniczego silnika GE90 jest mała trwałość narzędzia spowodowana obróbką z trudno skrawalnego materiału łopatek (stopy na osnowie niklu i kobaltu) oraz mała sztywność obrabianych elementów. Przeprowadzono analizę zasadności używanego narzędzia ze względu na rodzaj stosowanych płytek skrawających oraz geometrię głowicy frezowej. Określono wpływ położenia głowicy względem przedmiotu obrabianego, uwzględniając typy wcinania się narzędzia w materiał. Zaproponowano modyfikację parametrów technologicznych obróbki oraz wyznaczono optymalne położenie narzędzia dla wydłużenia jego okresu trwałości.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przyczyn uszkodzeń pierścienia osadczego w układzie chłodzenia silnika Caterpillar 3516A. Zadaniem pierścienia jest zatrzymywanie oleju natryskiwanego przez dyszę olejową i poprawa równomierności chłodzenia denka tłoka. W silniku zasilanym gazem kopalnianym wystąpiły dwie awarie układu tłok cylinder, których prawdopodobną przyczyną było pęknięcie pierścienia osadczego. W związku z tym uszkodzone pierścienie poddano badaniom metalograficznym i wymiarowym w celu ustalenia przyczyn ich pękania. Przeprowadzone badania wykazały, że najbardziej prawdopodobną przyczyną uszkodzeń jest nieprawidłowe zamocowanie pierścienia w tłoku, powodujące jego zginanie siłami bezwładności w czasie pracy silnika i zmęczeniowe pękanie w wysilonym przekroju w okolicach otworów olejowych.
EN
Modern machining tools, which should be resistant to abrasive wear (possibility of the increase of the cutting speed) and to dynamics of machining (resistance to bending), have a great significance in terms of increase of productivity and quality of machining. One of the alternatives, fulfilling the expectations to a certain extent, are the bimetallic tools. Application of stratified bimetals for manufacturing various products enables to decrease significantly the wear of the expensive and scarce materials, and at the same time produces new, optimal characteristics of the manufactured goods. The analysis of the advantages of the application of bimetallic tools, carried out by the author, brings the following results: saving of a great number of high-quality steel, increase of the heat abstraction rate, reduction of the geometrical changes of a tool, smaller changes of characteristics of the materials, hard coating, soft, elastic core. An example of such solutions may be the method of manufacturing the bimetallic cutting tools, as drills, screw-taps or mills, as well as parts of the machines, for example the bimetallic valves of the combustion engines.
PL
Zwiększenie wydajności i jakości obróbki zapewniają nowoczesne narzędzia skrawające, cechujące się dużą odpornością na zużycie ścierne (wzrost prędkości skrawania) oraz odpornością na obciążenia dynamiczne (wytrzymałość na zginanie). Zastosowanie bimetali warstwowych do produkcji różnych wyrobów pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia drogich i deficytowych materiałów. Jednocześnie umożliwia uzyskanie nowych, optymalnych właściwości wyrobów. Przeprowadzona analiza zastosowania narzędzi bimetalowych wskazuje na oszczędność znacznych ilości stali wysokojakościowej, zwiększenie prędkości odprowadzenia ciepła, zmniejszenie rozmiarów narzędzia, poprawę właściwości materiałów, wytwarzanie twardej powłoki i miękkiego sprężystego rdzenia narzędzi. Przykładem takich rozwiązań jest produkcja bimetalowych narzędzi skrawających, jak: wiertła, gwintowniki oraz frezy, jak również niektórych elementów maszyn - zaworów silników spalinowych.
EN
The article juxtaposes monolithic and bimetallic valves - stratified and welded. Technology of production of the analysed valves and the comparison of the applied materials have been discussed in the article. Labour consumption and production costs have been compared. Heat transfer for particular valves and their impact on the engine work have been analysed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań oraz analizę termiczną zaworów wykonanych z różnych materiałów. Porównano zawory monolityczne (ze stali zaworowej) i bimetalowe wykonane tą samą technologią, przy czym w zaworach bimetalowych zewnętrzna warstwa była zrobiona ze stali zaworowej, a wewnętrzna ze stali 45. Przedstawiono wyniki pomiarów nagrzewania zaworów i zmierzone temperatury na powierzchni zaworu, a także prowadnicy. Przeprowadzono obliczenia modelowe z wykorzystaniem metody elementów skończonych, rozkładu temperatur w zaworze umieszczonym na stanowisku badawczym oraz podczas pracy silnika. Przeanalizowano również wpływ szczeliny między prowadnicą a zaworem na odprowadzanie ciepła (szerokość szczeliny i jej smarowanie). Do analiz zbudowano model zaworu wraz z prowadnicą. Na podstawie analizy ciepła wydzielanego w komorze spalania i kanale wylotowym, wyznaczono warunki wymiany ciepła. Przedstawiono wyniki analiz i porównano je z wynikami badań. Stwierdzono, że przypadku stosowania zaworów bimetalowych, ilość ciepła odbierana od ścianek komory spalania i z kanału wylotowego jest większa, co pozwala na stosowanie ich w silnikach bardziej obciążonych cieplnie. Zastosowanie tego typu zaworów pozwala również na obniżenie kosztów ich wytworzenia.
EN
The paper presents results of research and thermal analysis of valves made of various materials. Monolithic (of valve steel) and bimetallic valves produced with the same technology have been compared, the external layer of bimetallic valves being of the valve steel and the internal of steel 45. Results of valve heating research and measured temperatures on the surface of a valve and a guide have been presented. Model computations have been carried out using the finite elements method, temperatures distribution in a valve placed on the measuring position and during operation of an engine. Also, the impact of a crevice between a guide and a valve on the carrying away of heat have been analyzed (width of the crevice and its lubrication). For the purpose of the analysis a model of a guide together with a guide has been built. on the basis of analysis of heat emitted in the combustion chamber and the outlet channel, the conditions of heat transfer have been determined. The results of the analyses have been presented and compared with the research results. It has been stated that in case of using the bimetallic valves the amount of heat taken from the walls of the combustion chamber and from the outlet channel is higher, which enables their application in engines more loaded in terms of heat loading. Application of this type of valves enables also to reduce the production costs.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań oraz analizę termiczną zaworów wykonanych z różnych materiałów. Porównano zawory monolityczne (ze stali zaworowej) i bimetalowe wykonane tą samą technologią, przy czym w zaworach bimetalowych zewnętrzna warstwa była zrobiona ze stali zaworowej, a wewnętrzna ze stali 45. Przedstawiono wyniki pomiarów nagrzewania zaworów i zmierzone temperatury na powierzchni zaworu, a także prowadnicy. Przeprowadzono obliczenia modelowe z wykorzystaniem metody elementów skończonych, rozkładu temperatur w zaworze umieszczonym na stanowisku badawczym oraz podczas pracy silnika. Przeanalizowano również wpływ szczeliny między prowadnicą a zaworem na odprowadzanie ciepła (szerokość szczeliny i jej smarowanie). Do analiz zbudowano model zaworu wraz z prowadnicą. Na podstawie analizy ciepła wydzielanego w komorze spalania i kanale wylotowym, wyznaczono warunki wymiany ciepła. Przedstawiono wyniki analiz i porównano je z wynikami badań. Stwierdzono, że przypadku stosowania zaworów bimetalowych, ilość ciepła odbierana od ścianek komory spalania i z kanału wylotowego jest większa, co pozwala na stosowanie ich w silnikach bardziej obciążonych cieplnie. Zastosowanie tego typu zaworów pozwala również na obniżenie kosztów ich wytworzenia.
8
EN
Results of the measurement of temperature distribution along the valve sterns manufactured by the use of various technologies (valves made with conventional methods by extrusion and bimetallic valves made according to the authors' idea, the cores of the valves being made of carbon steels) have been presented in the article. Research has been performed at the specially prepared stand. Simulations of the heat flow in a valve have also been carried out. Analyses presented in the article have been made by means of the finite elements methods program ANSYS. Results of the analysis have been shown in the form of charts of temperature distribution on the cross-section of a valve.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiaru rozkładu temperatury wzdłuż trzonków zaworów otrzymanych różnymi technologiami, to jest zaworów wyprodukowanych metodą konwencjonalną przez wyciskanie oraz zaworów bimetalowych wykonanych według pomysłu autorów, w których rdzenie wykonano ze stali węglowych. Badania wykonano na specjalnie zbudowanym stanowisku. Wyniki badań pokazano na wykresach. Przeprowadzono również symulacje przepływu ciepła w zaworze. Prezentowane analizy zostały wykonane za pomocą programu metod elementów skończonych ANSYS. Wyniki analizy przedstawiono w postaci map rozkładów temperatur na przekroju poprzecznym zaworu.
PL
Autorzy zaprojektowali oraz wykonali urządzenie do docierania synchronizatorów występujących w skrzyni przekładniowej samochodu Seicento - przeprowadzono badania pozwalające na optymalizację parametrów docierania, a także wykonano przyrząd do kontroli synchronizatorów na zasadzie pomiaru momentu tarcia statycznego pomiędzy powierzchniami stożkowymi koła zębatego i pierścienia synchronizującego.
EN
The authors have designed and made a device for lapping synchronizers in the gearbox of the car "Seicento". Tests have been made to permit optimization of the lapping parameters. Also a device has been made for examining the synchronizers based on measuring the moment of static friction between the tapered surfaces of the toothed wheel and the synchronizing ring.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.