Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  anteny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję anteny tekstylnej pracującej w paśmie 700 MHz, wykorzystywanym przez systemy radiokomunikacyjne piątej generacji. Antena została wykonana techniką haftu przędzą przewodzącą na tkaninie poliestrowej, dzięki czemu może zostać zintegrowana z odzieżą. Dobre dopasowanie impedancyjne anteny usytuowanej w pobliżu ciała, umożliwia wykorzystanie jej jako anteny nasobnej podłączonej do czujnika bezprzewodowego systemu IoT.
EN
The article presents the textile antenna that was design to operate in the 700 MHz band, which is used by the fifth generation of wireless systems. The antenna was made using conductive yarn embroidery on polyester fabric, thanks to which it can be integrated with clothing. The antenna has good impedance matching in the proximity of human body. It can be used as a wearable antenna connected to the wireless sensor in the IoT system.
PL
W referacie przedstawiono metodę wyznaczania zysku oraz współczynnika odbicia anten polegającą na pomiarze fal odbitych od badanej anteny. Pomiar nie wymaga podłączenia przyrządu pomiarowego do badanej anteny, a jedynie dołączenia do jej wrót trzech różnych obciążeń. Poprawność metody została sprawdzona na podstawie symulacji przez porównanie z metodą referencyjną. Główną zaletą metody jest uniknięcie połączenia kablowego anteny badanej z przyrządem pomiarowym.
EN
This paper presents the method for determining antenna’s gain and reflection coefficient based on a backscatter measurements. The measuring instrument does not have to be connected to the antenna under test. The variable load is connected instead. The method is validated by means of simulation and comparison to a reference method. The main advantage of this technique is that cable connection to the antenna under test is not necessary.
PL
W pracy przedstawiono analizę porównawczą wybranych emiterów pola elektromagnetycznego w oparciu o badania symulacyjne. Badane emitery różnią się kształtem i rozmiarem elementów składowych. Analiza dotyczy właściwości impulsów pola elektrycznego. Porównano właściwości kierunkowe, efektywności emisji oraz częstotliwości własne emiterów. Wskazano na najbardziej korzystną z punktu widzenia tych parametrów konstrukcję emitera.
EN
Comparative analysis of the chosen electromagnetic field emitters based on the simulations has been presented. Regarded emitters differ in shape and number of components. The properties of the electric impulses has been the scope of the analysis. Directivity, emission effectiveness and natural frequency of the emitters has been compared. The most optimal construction regarding these parameters has been proposed.
4
Content available Analiza właściwości emiterów LCR
PL
Od wielu lat pojawiają się publikacje dotyczące konstrukcji emiterów służących do wypromieniowania energii pola elektromagnetycznego z układów, w których są wytwarzane impulsy prądowe o krótkim czasie trwania (rzędu ns lub μs) i znaczącej wartości szczytowej (rzędu MA) [3]. Tego rodzaju emitery nazywane są w języku angielskim Large Current Radiators (LCR) [3, 4, 5]. Budowa emitera LCR powinna zapewniać możliwie niewielką indukcyjność (rzędu μH) i możliwie dużą efektywność wypromieniowania energii pola elektromagnetycznego wytworzonego w impulsowym generatorze prądu, np. w generatorze magetokumulacyjnym [1]. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metody analizy numerycznej właściwości wybranych układów emiterów LCR w oparciu o oprogramowanie EMCOS Antenna VLab v1.0.1 SV [8] oraz wyników symulacji komputerowej wybranych ich typów. Wyniki symulacji zostały porównane z wynikami pomiarów. Uzyskano ich zadawalającą zgodność.
EN
Construction of emitters radiating the energy of the electromagnetic field from the systems that generate short duration current impulses (in the order of ns or μs) and large peak value (in the order of MA) has been subject of scientific papers for many years. Emitters of such kind are called Large Current Radiators (LCR). The structure of LCR emitter should provide feasibly low inductance (in the order of μH) and high radiation efficiency of the energy of the electromagnetic field generated in impulse current generators such as a magneto–cumulative generator. The purpose of this paper is to present the method of numerical analysis of the properties of chosen LCR. The results of the simulation has been compared to the measurements. The correspondence of the results of simulation with experimental data is sufficient.
PL
W prawie pracy określono obowiązek rozpoznania i oceny zagrożeń elektromagnetycznych w otoczeniu urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych będących źródłami pola elektromagnetycznego (pole-EM). W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne, wśród typowych źródeł tego pola wymieniono „nadawcze systemy tele- i radiokomunikacyjne” oraz „stacje bazowe systemów telefonii komórkowej” (DzU 2016, poz. 950, zm. poz. 2284; zał. 1., poz. 4. i 5.). Do urządzeń radiokomunikacyjnych zalicza się również „telefony komórkowe, bezprzewodowe i urządzenia bezprzewodowe krótkiego zasięgu” (DzU 2016, poz. 950, zm. poz. 2284; zał. 1., poz. 3.), które jako sprzęt powszechnego użytku, niewymagający pozwolenia radiokomunikacyjnego, nie są przedmiotem niniejszego artykułu. Urządzania i systemy radiokomunikacyjne stanowią obecnie jedne z najliczniejszych źródeł pola-EM, a podczas emisji w otoczeniu anten i niektórych innych elementów systemu występuje pole-EM stref ochronnych. Systemy radiokomunikacyjne są najczęściej bezobsługowe, jednak wymagają okresowych kontroli, regulacji i konserwacji, a tym samym w ich otoczeniu można wyróżnić przestrzeń pracy. Warunki narażenia pracujących na pole-EM podczas użytkowania systemów radiokomunikacyjnych wymagają okresowej kontroli, wykonanej zgodnie z rekomendowanymi i zwalidowanymi metodami, celem rozpoznania zagrożeń elektromagnetycznych i podjęcia odpowiednich środków ochronnych (DzU 2011, poz. 166; DzU 2016, poz. 950, zm. poz. 2284). Metody pomiarów pola-EM w zakresie koniecznym do realizacji wspomnianych wymagań nie są obecnie znormalizowane. W związku z tym, celem relacjonowanej w niniejszym artykule pracy było opracowanie metody rekomendowanej do pomiaru parametrów pola-EM in situ w przestrzeni pracy, podczas użytkowania urządzeń radiokomunikacyjnych. Rekomendowana metoda pomiarów została opracowana na podstawie szczegółowego rozpoznania charakterystyki narażenia na pole-EM w otoczeniu typowych urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych eksploatowanych w Polsce: w otoczeniu systemów antenowych oraz nadajników stacji bazowych telefonii komórkowej, nadajników radiowych i telewizyjnych małych mocy oraz radiowo-telewizyjnych centrów nadawczych (RTCN). W pracy opierano się na pomiarach własnych autorów oraz opracowaniach literaturowych i protokołach z pomiarów kontrolnych pola-EM. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że oprócz pierwotnych źródeł pola-EM w postaci anten (w niektórych przypadkach również nadajników oraz elementów toru antenowego), w przestrzeni pracy w ich otoczeniu występują również wtórne źródła pola-EM: metalowe konstrukcje (drabiny, barierki, ogrodzenia, elementy nośne anten, rynny, zwody uziomów) oraz anteny odbiorcze lub nadawcze wyłączone z nadawania, ale będące w obszarze oddziaływania pola-EM anten nadawczych. W artykule przedstawiono opracowaną metodę pomiarów pola-EM w przestrzeni pracy w otoczeniu stacjonarnych, wymagających pozwoleń radiowych, nadawczych urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych oraz omówiono najistotniejsze przyczyny niepewności wyników pomiaru pola-EM przy omawianych urządzeniach.
EN
Labour law sets out the obligation to identify and evaluate electromagnetic hazards in the vicinity of radiocommunication equipment and installations emitting an electromagnetic field (EM-field). Following the regulation of the Ministry of Labour, which established provisions regarding health and safety regarding the EM-field, the "broadcasting tele- and radiocommunication systems” and “mobile phone base stations” have been mentioned among the typical sources of an EM-field (Regulation...., OJ 2016 item 950, amended by item 2284, Annex 1, items 4 and 5). Radiocommunication devices also include “mobile and cordless phones and wireless short distance devices (Regulation...., OJ 2016 item 950, amended by item 2284, Annex 1, item 3), which are devices in common use that do not require a radiocommunication permit, and so are not the subject of this article. Today, radiocommunication devices and systems are among the most common sources of the EM- -field, and while emissions the EM-field of protective zones exists in the vicinity of antennas and some other elements of such systems. The radiocommunication systems are usually operation-free, though they require adjusting and maintenance so workspaces may be identified in their vicinity. The conditions of the workers’ exposure to the EM-field while using radiocommunication systems must undergo periodic inspections made according to the recommended and validated methods, in order to identify electromagnetic hazards and to take appropriate protective measures (Regulation..., Journal of Laws 2011, item 166; Regulation..., OJ 2016 item 950, amended by item 2284). The methods of measuring the EM- -field to the extent necessary to meet these requirements are currently not standardised. Therefore, the aim of the work presented in this article was to develop a recommended method for measuring the parameters of the EM-field in situ in the workspace, while using radiocommunication devices. The recommended measurement method is based on a detailed investigation of the characteristics of exposure to the EM-field surrounding typical radiocommunication devices and systems operated in Poland in the vicinity of systems of antennas and transmitters of mobile phone base stations, broadcasting transmitters of radio and low power television and radio-television broadcasting centres. The work is based on the own results of measurements, as well as published literature and reports from inspection measurements of the EM-field. Based on the results of the study, it was shown that, besides the antennas, which create primary sources of EM-field (in some cases also transmitters and elements of the antenna feeder), in the workspace in their vicinity there are also secondary sources of EM-field: metal structures (ladders, handrails, fences, antennas supports, pipes and groundings) and receiving or inactivated transmitting antennas exposed to the EM-field from active transmitting antennas. In the article, the worked out method is shown for measuring the EM-field in the work space in the vicinity of stationary transmitting radio-communication devices and systems, requiring a radiocommunication permit. The most important sources of uncertainty concerning EM-field measurements near these devices were also discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki projektowania szyku antenowego przeznaczonego do systemów identyfikacji swój-obcy (IFF). Proponowana w artykule antena zbudowana jest bez podłoża dielektrycznego (laminatu), które wprowadzając dodatkowe tłumienie znacząco ogranicza moc sygnału nadawczego. Przedstawiono i omówiono charakterystyki promieniowania 16-elementowej anteny pobudzanej sygnałami o różnej fazie. Opisany szyk antenowy może również znaleźć zastosowanie w antenach z elektronicznie skanowaną wiązką.
EN
The result of the design array antenna dedicated for identification system (IFF)) is presented. The proposed antenna is built without a dielectric substrate (laminate) reducing significantly the power of broadcast signal as result of introduced additional damping. Presented radiation pattern of 16-element antenna stimulated by signals of different phase is discussed. Described antenna array can also be used in electronic beam scanning system.
PL
W artykule przedstawiono 64-elementowy planarny szyk antenowy złożony z 16 znanych podszyków i zrealizowany w technologii mikropaskowej. Szyk antenowy pracuje w paśmie 4,4-5,0 GHz co stanowi 13% wzglę nej szerokości pasma. Zysk maksymalny w polaryzacji kołowej lewoskrętnej wynosi 22 dBi i nie mniej niż 17 dBi w paśmie pracy. Sieć zasilającą zrealizowano w postaci linii paskowej umieszczonej pod warstwą promienników a połączenie promienników z siecią zasilająca zrealizowano za pomocą przelotek.
EN
In this paper a 64-element planar antenna array composed of 16 known sub-arrays is presented. The antenna bandwidth is from 4.4 GHz to 5.0 GHz which equals 13% of relative bandwidth. The gain in left hand circular polarization was measured around 22 dBi (maximum) and is not less than 17 dBi in whole operational bandwidth. The feeding network is implemented as stripline technology underneath the radiators’ substrate. Radiators and the feeding network are interconnected by vias.
PL
Przedstawiono kilka nowoczesnych technik antenowych, które mogą być wykorzystane tylko w terahercowym zakresie częstotliwości. Zwrócono uwagę na możliwość zastosowania szyków antenowych wielkiej skali, w tym dla technik MIMO, inteligentne kształtowanie wiązki zapewniające rozmaite scenariusze, zastosowanie nowych materiałów, w tym grafenu oraz możliwości ich wykonania wterahercowej komunikacji bezprzewodowej. Wyniki ostatnich badań wskazują, że bezprzewodowa komunikacja terahercowa będzie miata duży wpływ na rozwój przyszłych systemów bezprzewodowych, a systemy antenowe będą odgrywały w tym wiodącą rolę.
EN
The article is devoted to the presentation of several modern techniques of antennas applying, which can be used only in the terahertz frequency range. Attention was drawn to the possibility of large-scale antenna arrays, icluding MIMO techniques, smart beamforming providing a variety of scenarios, the use of new materials, including graphene and the possibility of their use in terahertz wireless communications. The results of recent studies indicate that terahertz wireless communication will have a big impact on the developmentotfi wireless systems and antenna systems will play a leading role in this.
EN
The results of research conducting the determination of efficiency of energy harvesting from electromagnetic field generated by RFID reader antenna operating in UHF frequency band have been presented in this paper. In order to analyze distribution of electric field strength based on mathematic dependencies, calculation procedures have been elaborated in MathCad program. Established numerical procedures enable to consider the electric field strength distribution and power density for antenna pattern characteristics given, for discretionary height of transmitting and receiving antenna mounting as well as their any mutual placement. To verify the accuracy of calculations by conducted procedures, test stands have been prepared and research for model antenna have been carried out.
PL
W opracowaniu zaprezentowano wyniki prac w zakresie określenia efektywności pozyskania energii w celu jej harvestingu z pola elektromagnetycznego generowanego przez antenę czytnika RFID pracującego w paśmie częstotliwości UHF. Do analizy rozkładu natężenia pola elektrycznego na bazie opracowanych zależności matematycznych opracowano w programie MathCad procedur obliczeniowe. Opracowane procedury numeryczne umożliwiają analizę rozkładu natężenia pola elektrycznego i gęstości mocy dla zadanej charakterystyki promieniowania anteny, dla dowolnych wysokości zawieszenia anteny nadawczej i odbiorczej oraz dowolnej wzajemnej ich odległości. W celu zweryfikowania poprawności obliczeń za pomocą opracowanych procedur wykonano stanowiska testowe i przeprowadzono pomiary dla modelowej anteny.
PL
W związku z opublikowaniem nowych dokumentów normalizacyjnych (NO-06-A500:2012 oraz MIL-STD-461 F) konieczne stało się stosowanie w badaniach KEM nowego typu anteny. W artykule przedstawiono wady i zalety tej anteny. Ponadto odniesiono się do możliwości dalszego stosowania anten dipolowych (dopuszczalnych we wcześniejszych wydaniach dokumentów normalizacyjnych) w badaniach KEM.
EN
Following the publication of new standardization documents (NO-06-A500:2012 and MIL-STD-461 F) the new type of measurement antenna was necessary to use during EMC tests. The article presents the advantages and disadvantages of this antenna. It also specifies the possibility of further use of dipole antennas (acceptable in previous editions of the standards) in EMC testing.
PL
Przedstawiono wpływ przewodzących elementów konstrukcyjnych kabin ekranujących na zaburzenia rozkładu pola elektromagnetycznego. Do wyznaczenia rozkładu pola elektromagnetycznego wewnątrz kabiny wykorzystano metodę sumowania fal odbitych i bezpośredniej. Ponadto omówiono wybrane metody minimalizacji zaburzeń rozkładu pola w kabinach ekranujących.
EN
The article describes electromagnetic field disturbances caused by conducting elements of shielding chamber (floor, ceiling, walls). To calculate the electromagnetic field distribution was used sum direct and reflected waves method. Additionally, was presented methods to minimize disturbance of the electromagnetic field distribution in shielding chambers with respect to distribution in free space.
12
Content available remote Diagnostics of thermal processes in antenna systems of broadcast stations
EN
Diagnostics is an important element associated with the operation of a radio antenna systems, allowing earlier detection of potential damage. Thermography is one of the diagnostic tools, which allows for non-invasive assessment of technical condition. It brings together both financial savings associated with the removal of the damage and the potential effects caused by it. The article presents an example of using a thermal imaging technique in fault location antenna systems.
PL
Istotnym elementem związanym z eksploatacja radiowych stacji nadawczych jest diagnostyka systemów antenowych, co umożliwia wcześniejsze wykrycie potencjalnych uszkodzeń. Jednym z narzędzi diagnostyki jest termowizja, która pozwala na bezinwazyjną ocenę stanu technicznego. Przynosi to ze sobą oszczędności finansowe związane zarówno z usuwaniem samego uszkodzenia jak I potencjalnymi skutkami przezeń spowodowanymi. W artykule przedstawiono przykład użycia techniki termowizyjnej w lokalizacji uszkodzenia systemów antenowych.
PL
W artykule przedstawiono funkcjonalność skanera do pomiaru charakterystyk antenowych w strefie bliskiej. Rozwiązanie to pomimo pewnych ograniczeń może być z powodzeniem wykorzystane do pomiarów charakterystyk i weryfikacji planarnych szyków antenowych. Referat prezentuje zalety i wady rozwiązania, cechy konstrukcji mechanicznej oraz oprogramowania mające wpływ na funkcjonalność całego urządzenia. Skaner został zweryfikowany z wykorzystaniem komercyjnych anten telekomunikacyjnych oraz modelu szyku antenowego pracującego w paśmie C. W referacie przedstawiono wyniki pomiarów, dla tej anteny uzyskane z wykorzystaniem skanera oraz zestawiono je z wynikami otrzymanymi w wyniku pomiarów w polu dalekim w celu weryfikacji. Przedstawiono również możliwość zastosowania skanera do diagnostyki źródeł elementarnych w antenach z aktywnymi źródłami. W końcowej części referatu zaprezentowano wnioski dotyczące głównie celowości i ekonomicznego uzasadnienia wykorzystania tego typu urządzenia w do pomiarów i weryfikacji anten radarowych, a także zdefiniowano kierunki prac umożliwiających dalsze zwiększenie funkcjonalności tego urządzenia.
EN
In that paper the architecture and functionality of near field antenna scanner is presented. Besides some limitations that system possesses various precious advantages in antenna far field measurements and antenna structure investigation. The system was verified experimentally with big antenna array as device under test. The results from near field measurement were compared with relevant ones obtained from far field measurements showing quite good agreement. Also the possibility to test separate radiating sources and mutual coupling effects in antenna was presented in that paper. The final part of article encloses conclusions focused on economic and technical purposefulness of scanner utilization and direction of further investigations.
PL
Przedstawiono historię rozwoju i największe osiągnięcia badań radioastronomicznych. Dużą uwagę poświęcono rozwojowi radioastronomii w Polsce. Wiodącą rolę odgrywają tu dwa ośrodki - Obserwatorium Astronomiczne UJ i Centrum Astronomii UMK CA UMK ma jedyny w Polsce w pełni sprawny 32 m średnicy radioteleskop zaprojektowany i zbudowany w Polsce. Ciągły rozwój bazy aparaturowej następujący dzięki wyjątkowo dobrze rozwiniętej współpracy międzynarodowej tworzy warunki dla prowadzenia badań na poziomie europejskich obserwatoriów. W kontekście wielkich światowych projektów omówiono najnowszy projekt dużego polskiego 100 m radioteleskopu Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej oraz włączenie się Polski do europejskiego projektu LOFAR.
EN
In this paper a development and the greatest achievements of Radio Astronomy are given. On the ground of overall world activity in this field, the Polish contribution is reviewed. Current involvement of Polish Institutes into international research in Radio Astronomy is presented here mostly from the perspective of the Torun Centre for Astronomy 0"Cf A), which operates large 32m diameter radio telescope. This telescope, designed and built in Poland, is one of the best of its class in the world. It has been intensively used for VLBI, pulsar and spectral research. Continuous technical development of the telescope instrumentation, conducted in close cooperation with European observatories, and the scientific results obtained in various research programs, places TCfA well among the European Radio Observatories. The new investment to build a 100m class, fully steerable new generation radio telescope, is well prepared and scientifically motivated.
15
Content available remote Mismatch Error by Measurement of Radiated Disturbances in EMC Testing
EN
Radiated disturbances by EMC testing are sensed with an antenna and transmitted via the 50[omega] coaxial path to the receiver. The recalculation factor between the receiver signal and the measurand is defined with neglecting mismatching. As a matter of course the mismatch error appears. It is not determined but estimated and built-in into the measurement uncertainty budget. Formulas for the mismatch error by the junction antenna-receiver and with the inserted path are derived. Two approaches to estimation of the mismatch error in the bands C and D in the frequency range from 30MHz to 1GHz: the first recommended in the document CISPR 16-4-2 and the second with the Monte Carlo method are presented and illustrated with the numerical calculations. Evidently the first approach is to pessimistic and gives vastly overestimated error.
PL
Zaburzenia promieniowane w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej mierzone są anteną połączonaą z miernikiem zaburzeń koncentrycznym torem pomiarowym o impedancji charakterystycznej 50�[omega]. Wspóczynnik przeliczeniowy sygnalu miernika na wielkość mierzoną anteną (mezurand) zdefiniowany jest z pominięciem niedopasowań w torze pomiarowym. Jest to jeden ze składników błędu pomiaru. Błędu tego nie da sie wyznaczy�ć w sposób deterministyczny. Jest on szacowany i wbudowany w bilans niepewno�ści pomiaru. Wyprowadzono wzory na dwa rodzaje błędu niedopasowania: dla bezpośredniego połączenia anteny z odbiornikiem oraz z wtrąconym torem pomiarowym. Estymacjeę błędu niedopasowania polecaną w dokumencie CISPR 16-4-2 oraz z wykorzystaniem metody Monte Carlo zilustrowano obliczeniami numercznymi dla pomiaru pola elektrycznego zaburze�ń promieniowanych w pasmach C i D, w przedziale częstotliwości od 30MHz do 1GHz. Podej�ście proponowne w dokumencie CISPR 16-4-2 jest zbyt pesymistyczne i prowadzi do znacznego przeszacowania błędu.
PL
W artykule przedstawiono analizę parametrów anteny typu ''odwrócone F" wykonanej techniką obwodów drukowanych. Badana antena przeznaczona jest do pracy w paśmie 2,5 GHz. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych impedancji wejściowej i charakterystyki promieniowania anteny w wolnej przestrzeni oraz w pobliżu ciała człowieka. Na podstawie analizy wyników symulacji określono odstrojenie impedancyjne oraz zmianę zysku energetycznego anteny spowodowaną umieszczeniem anteny na ciele.
EN
In the paper the analysis of inverted F antenna made on printed board is presented. Investigated antenna is designed for 2,5 GHz band. Computer simulation were used to calculate antenna input impedance and radiation pattern for open space and on body location. The impedance and gain shift caused by human body are also presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad efektem termicznym oddziaływania bezprzewodowej sieci komputerowej na ciało człowieka. Dla przypadku nadajnika wyposażonego w antenę dookólną oraz kierunkową opracowano komputerowy model umożliwiający przeprowadzenie symulacji metodą różnic skończonych w dziedzinie czasu. Obliczono maksymalne natężenia pola elektrycznego oraz SAR dla tych przypadków.
EN
In the paper the results of investigations on thermal effect of wireless computer networks interaction with human body are presented. The access points equipped with both omnidirectional and directional antennas are modeled with finite difference time domain method. The maximum electric field intensity and SAR are computed.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe problemy związane z techniką anten UWB. Wymieniono podstawowe współczesne systemy szerokopasmowe wraz ze specyfiką wymaganych tam anten. Omówiono anteny typu dipol niesymetryczny oraz anteny kierunkowe z rozszerzającą się szczeliną.
EN
The paper presents the basic problems of UWB antenna technique. The main modern UWB systems, together with the specificity required for them antennas are indication. The monopole and a tapered slot antennas are discussed.
PL
W publikacji przedstawiono różne aplikacje z zakresu techniki mikrofalowej wykorzystujące popularne i tanie laminaty FR4 zwykle służące do wykonania obwodów drukowanych PCB (Printed Circuit Board). Pomimo wad tego typu materiałów wynikających z dużych strat i rozrzutu parametrów elektrycznych możliwe jest ich zastosowanie w wielu typach rozwiązań b.w.cz. praktycznie bez szkody dla parametrów elektrycznych i funkcjonalnych urządzeń. Cena tego materiału kilkakrotnie niższa od ceny najtańszych laminatów mikrofalowych i jego dostępność pozwalają zredukować koszty i czas wytworzenia modeli, prototypów i gotowych produktów. W publikacji przedstawiono przykłady wykorzystania laminatów typu FR4 jako podłoża dla promienników anten, polaryzatorów oraz innych układów mikrofalowych. Zaprezentowano również zmiany parametrów elektrycznych przykładowych prowadnic mikro-falowych wykorzystujących laminat FR4 w funkcji zmian parametrów elektrycznych podłoża.
20
Content available remote Nowoczesne małe anteny
PL
Definicją małej anteny (SA) lub małej elektrycznie anteny (ESA) posługujemy się od około 60 lat. Istnieje kilka różnych definicji tych pojęć. Praca porządkuje definicje SA oraz ESA. Opisane są także wskazywane w literaturze ograniczenia takich anten i pokazane sposoby obejścia tych ograniczeń , co może uczynić małą antenę sprawnym elementem systemu komunikacyjnego.
EN
The definition of a small antenna (SA) or a small electric antenna (ESA), we use about 60 years. There are several different definitions of these terms. Job definitions are orders and ESA. These are also indicated in the literature to reduce such antennas and shown ways to work around these restrictions, which could make a small antenna element of an efficient communication system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.