Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pal stalowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Pale prefabrykowane w budownictwie komunikacyjnym
PL
W artykule dokonano przeglądu aktualnego zakresu wykorzystania pali prefabrykowanych w polskim budownictwie komunikacyjnym. Omówiono współczesne zastosowania pali drewnianych, stalowych i żelbetowych w szeroko rozumianych obiektach mostowych. Najszerszy zakres stosowania mają obecnie żelbetowe pale prefabrykowane pogrążane metodą wbijania przy użyciu młotów hydraulicznych. Są one wykorzystywane w obiektach komunikacyjnych niezależnie od ich skali: od ekranów akustycznych, słupów sieci trakcyjnej masztów po największe obiekty mostowe przez Wisłę i Odrę zbudowane w ostatnich latach w Polsce. Zwiększeniu zakresu stosowania pali prefabrykowanych towarzyszy intensywny rozwój metod badań pali związany bezpośrednio z implementacją Eurokodów, w tym Eurokodu 7.
EN
The paper presents an overview of the current applications of the precast pile technology in Poland’s transport infrastructure. The contemporary methods of applications of timber, steel and reinforced concrete piles in bridge structures are discussed. It appears that currently the widest scope of applications have precast reinforced concrete piles driven with pile drivers with hydraulic hammers. They are driven for smaller engineering structures, such as acoustic screens and masts of traction power network as well as the largest bridges over the Vistula and Oder erected in Poland over the recent years. The growth in the precast pile technology applications is accompanied by extensive development of efficient design methods and pile capacity monitoring, directly related to the implementation of Eurocodes, in particular Eurocode 7.
PL
Konstrukcje ścian typu Combi z wykorzystaniem pali stalowych to praktyczne, efektywne i ekonomiczne rozwiązanie dla projektów ścian oporowych w konstrukcjach nabrzeży portowych.
PL
Scharakteryzowano zastosowanie pali stalowych w nowoczesnym budownictwie mostowym i hydrotechnicznym. Przedstawiono przykłady zastosowań w konstrukcjach mostowych oraz portowych zrealizowanych w Polsce.
EN
The steel piles have been characterized in modern bridge and hydro-engineering construction. The examples of applications in the construction of bridges and harbours made in the country are presented.
5
Content available remote Assessment of side friction effect of axially loaded piles - sensitivity analysis
EN
This paper focuses on parametric studies of frictional piles which are made of steel and concrete. The steel piles have the H and pipe cross-section, while the concrete piles are square and circular types. The geometrical similarity of the analyzed piles is achieved by setting the width (or diameter) as constant for all the analyzed collection of piles. The variable length of the piles is determined by means of the integer-value multiplier and the diameter of the piles. The bearing capacity characteristics for four types of soils typical for Iowland of Florida region designated as S1, S2, S3 and S4 are described by means of the established functions of the Standard Penetration Test (SPT) N-values. They take into account the type of soil, the pile material, and their cross-section shapes. The frictional piles are such that are able to resist more than 70% of Davisson's axial capacity by means of mobilized skin frictional resistance. This is equivalent to the criterion that requires the frictional resistance be larger than 80% of pile's point capacity. The effect of side friction resistance, with respect to Davisson's bearing capacity, is described by means of F D factor which depends explicitly on the aspect rafio (R) and the SPT N-values. This fact allows for the assessment of sensitivity of F D with respect to N and R which are considered as the design variables.
PL
Przedstawiono wyniki badań parametrycznych pali stalowych i żelbetowych typu tarciowego, czyli z dominującym efektem oporu tarcia na pobocznicy pala. Analizowane pale stalowe mają przekrój H oraz rurowy, natomiast pale żelbetowe są kwadratowe i kołowe w przekroju poprzecznym. Unifikacja geometryczna badanych pali jest uzyskana poprzez ustalenie takiej samej średnicy / szerokości dla wszystkich pali. Zmienność długości pali wyznaczono jako iloczyn średnicy i skalarnego mnożnika. Charakterystyki jednostkowych nośności granicznych na pobocznicy i podstawie pali, zagłębionych w cztery rodzaje gruntów typowych dla obszarów nizinnych południowo - wschodniej Ameryki Północnej, są określone za pomocą wyników N testu standardowego SPT. Rezultaty SPT N zależne są od typu gruntu, materiału pala oraz kształtu przekroju poprzecznego. Pale z dominującym efektem oporu tarcia są zdefiniowane jako takie, które przenoszą ponad 70% całkowitej nośności osiowej typu Davissona poprzez mobilizacje oporu tarcia na pobocznicy pala. Definicja ta jest równoważna kryterium wymagającego udziału ponad 80 % oporu tarcia w odniesieniu do nośności podstawy pala. Wymaga się, aby wprowadzony współczynnik FD, który charakteryzyje udział nośności tarcia na pobocznicy pali, przekraczał wartość 70% dla pali typu tarciowego. W przedstawionych badaniach, współczynnik FD zależy od współczynnika długości R oraz SPT N. Zależność ta umożliwia oszacowanie wrażliwości pali tarciowych na zmiany SPT N oraz R, które przyjęto jako zmienne projektowe.
EN
The long steel piles embedded in homogeneous elastic soils bending load conditions are subjected analysis. The derived sensitivity equations are valid for arbitrary distribution of the design variable vector. The theoretical considerations performed in the framework of variational calculus incorporate the adjoint structure concept. First variations of kinematic and static field components due to variations of the design variables vector are derived. The obtained sensitivity equations resulted in formulation of the underintegral sensitivity operators associated with each of the design variables. The presented sensitivity investigations of long piles subject to bending are based on the derived equations. The determined underintegral sensitivity operators enable one to localize the most effective domains where the variations of the design variables affect mostly the changes of the quanitity under consideration.
PL
Artykuł zajmuje się analizą wrażliwości długich, stalowych pali poddanych zginaniu i zagłębionych w jednorodnym gruncie. Wyprowadzone są równania wrażliwości względem zmiennych projektowych, mających dowolny przebieg wzdłuż długości pala. Sformułowanie teoretyczne oparte jest na podejściu wariacyjnym z wykorzystaniem metody układów sprzężonych. Wyprowadzone są pierwsze wariacje składowych pola kinematycznego i statycznego spowodowane wariacjami sztywności giętnej pala oraz modułem poziomej sprężystości podłoża gruntowego, które traktuje się jako zmienne projektowe. Otrzymane równania wrażliwości prowadzą do sformułowania operatorów wrażliwości względem każdej ze zmiennych projektowych. Operatory wrażliwości dla kilku długich pali stalowych obciążonych siłą poziomą i skupionym momentem wyznaczono w wyniku analizy numerycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES). Przedstawione są ich rozkłady dla składowych pola kinematycznego spowodowanych wariacjami zmiennych projektowych. Przebiegi zmienności operatorów wrażliwości umożliwiają zlokalizowanie obszarów, w których zmiany sztywności giętnej pala oraz modułu poziomej sprężystości gruntu oddziaływują najbardziej na zmiany składowych pola kinematycznego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.