Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  austenite grain size
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents continuous cooling transformation (CCT) diagram of selected low-alloy steel with high resistance to abrasion. Samples were prepared from examined material in as delivered conditions, then were austenitized at 900, 1000, 1100 and 1200 °C for 20 min, and then cooled with the rates of V800–500 = 50, 10, 5, 1, 0.5, 0.1 °C/s. During the dilatometric research, the critical temperatures were defined as well as the critical points specified for different cooling rates were designated. In addition, metallographic documentation of received microstructures after dilatometric investigations was prepared and hardness measurement was performed. The increase in the austenitizing temperature caused changes in the temperature of MS and in the size of the martensite laths. What is more, the increase in the austenitizing temperature in the case of the analyzed steel caused a displacement of the bainitic and diffusion transformations to longer times. During the analysis using the TEM and SEM it was found that the size of the austenite grains is largely controlled by precipitates of the nitrides of AlN, TiN and carbides, mainly Cr7C3 and M23C6.
EN
Linear section of grains in polyhedral material microstructure is a system of chords. The mean length of chords is the linear grain size of the microstructure. For the prior austenite grains of low alloy structural steels, the chord length is a random variable of gamma- or logarithmic-normal distribution. The statistical grain size estimation belongs to the quantitative metallographic problems. The so-called point estimation is a well known procedure. The interval estimation (grain size confidence interval) for the gamma distribution was given elsewhere, but for the logarithmic-normal distribution is the subject of the present contribution. The statistical analysis is analogous to the one for the gamma distribution.
EN
Linear section of grains in polyhedral material microstructure is a system of chords on a test line. The mean chord length is the linear grain size of the material. In the prior austenite microstructure of low alloy structural steels, the chord length is a random variable which has the gamma distribution. The distribution parameters are closely related to the austenite linear grain size. Because the sequent chord lengths are statistically independent, the grain size interval estimation (confidence interval) may be performed by the chi-square distribution.
PL
Przekrój liniowy ziarn mikrostruktury materiału polikrystalicznego jest układem cięciw linii testowej. Średnia długość cięciw jest liniową wielkością ziarna materiału. W mikrostrukturze pierwotnego austenitu niskostopowych stali konstrukcyjnych długość cięciwy jest zmienną losową, która ma rozkład gamma. Parametry rozkładu są ściśle związane z liniową wielkością ziarna austenitu. Ponieważ kolejne długości cięciw są statystycznie niezależne, przedziałową ocenę wielkości ziarna (przedział ufności) można wykonać za pomocą rozkładu chi-kwadrat.
PL
Celem pracy było opracowanie technologii walcowania normalizującego prętów płaskich walcowanych w ciągłych walcowniach bruzdowych. Zastosowanie walcowania normalizującego jest ze względu na szybkości odkształcenia występujące w ciągłych walcowniach bruzdowych znacznie utrudnione. W pracy przeprowadzono analizę intensywności odkształceń oraz wielkości ziarna austenitu uzyskanego w proponowanej i obecnie stosowanej technologii.
EN
The paper present results of researches with aim was the modification of flat bars rolling technology in continuous shape mill. The use of normalizing rolling in continuous rolling is difficult to implicate because of process high speed. In the work is made an analysis of strain rate intensity and obtained austenite grain size for both existing and proposed technology. On the base of researches made was proven that the use of such technology is possible to implicate in described rolling mill.
EN
In this study, kinetics of the static (SRX) and metadynamic recrystallization (MDRX) of AISI4135 steel was investigated using hot torsion tests. Continuous torsion tests were carried out to determine the critical strain for dynamic recrystallization (DRX). The times for 50% recrystallization of SRX and MDRX were determined, respectively, by means of interrupted torsion tests. Furthermore, austenite grain size (AGS) evolution due to recrystallization (RX) was measured by optical microscopy. With the help of the evolution model established, the AGS for hot bar rolling of AISI4135 steel was predicted numerically. The predicted AGS values were compared with the results using the other model available in the literature and experimental results to verify its validity. Then, numerical predictions depending on various process parameters such as interpass time, temperature, and roll speed were made to investigate the effect of these parameters on AGS distributions for square-diamond pass rolling. Such numerical results were found to be beneficial in understanding the effect of processing conditions on the microstructure evolution better and control the rolling processes more accurately.
PL
W pracy badano kinetykę statycznej (SRX) i metadynamicznej (MDRX) rekrystalizacji stali AISI4135 w próbie skręcania. Ciągłe próby skręcania wykonano w celu wyznaczenia krytycznych odkształceń dla dynamicznej rekrystalizacji (DRX). Czasy do 50% rekrystalizacji SRX i MDRX zostały wyznaczone w dwustopniowych próbach skręcania. Dodatkowo, zmiany wielkości ziarna austenitu (AGS) spowodowane rekrystalizacja były mierzone na mikroskopie optycznym. Stosując opracowany model ewolucji mikrostruktury, wyznaczona została wielkość ziania austenitu przy walcowaniu na gorąco prętów ze stali AISI4135. Wyznaczone wartości AGS został}1 porównane z wynikami otrzymanymi z dostępnego w literaturze modelu i z wynikami doświadczeń, które posłużyły do weryfikacji modelu. "Następnie określono wpływ takich parametrów jak czas przerwy, temperatura i prędkość walcowania na rozkład AGS przy walcowaniu w układzie przepustów kwadrat-romb. Wyniki numerycznej symulacji ułatwiły zrozumienie wpływu warunków procesu na rozwój mikrostruktury i bardzie] dokładne sterowanie procesem stało się możliwe.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań hartowności stali 30HM przy zróżnicowanej zawartości boru i mikrododatków V, Nb i Ti. Hartowność badano w dwóch temperaturach hartowania 870 i 970 °C. Stosując model termodynamiczny [1,2] obliczano skład chemiczny austenitu oraz zawartość związków nierozpuszczonych przy temperaturze hartowania i badano wpływ rozpuszczonych pierwiastków na hartowność. Stwierdzono, że w obecności dodatku 0,002 -=- 0,004 % B pojedynczy dodatek V lub kompleksowy dodatek V + Nb w małym stopniu wpływają na hartowność stali. Największy wzrost hartowności obserwowano przy jednoczesnym dodatku B + V + Ti, a uzyskane wartości idealnych średnic krytycznych były w przedziale 182-i-239 mm. Wzrost hartowności był wyższy przy niższej temperaturze hartowania.
EN
Results of investigation of the effect of boron and microalloying elements (V, Ti, Nb) on hardenability and austenite grain size of medium carbon steel containing 1 % Cr and 0.2^0.3% Mo was investigated. The hardenability test was carried out at austenitising temperatures of 870 and 970 °C. The composition of austenite at austenitising temperature as well as undissolved carbonitride and BN contents were calculated, using thermodynamic model [I, 2]. It was found that high hardenability was achieved for steels containing simultaneous additions of B + V+Ti, and ideal critical diameters were in range 182 ^239 mm. This high hardenability decreased with increase of hardening temperature.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.