Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo jądrowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Nuclear safety and radiological protection in Poland
EN
Purpose: This paper aims to present the nuclear security and radiological protection system in Poland. Method: The scientific methods used in this paper include critical analysis of literature as well as analysis and logical construction method. The research was conducted based on data relating to the Polish Armed Forces. Results: The article presents selected issues related to radiation security in the state defence system. It explains the essence of this problem. It presents entities responsible for the implementation of tasks related to nuclear safety and radiological protection in Poland, as well as legal acts that regulate these aspects of state security. Conclusions: The issue in questions has huge implications for both the natural and medical sciences, as well as for the psychological aspects. Compliance with strict safety requirements and work regulations is crucial for protecting workers’ health and life and, in particular, the security of millions of citizens, as one of the biggest radiation disasters in the world history, the Chernobyl disaster in 1986, may prove. Rising some kind of public awareness and education in the area of radiation security is also extremely important. The society needs to understand the problem and then accept it as an inevitable process in building a new national power industry.
PL
Systemy wspomagania decyzji cieszą się coraz większą popularnością ze względu na szybkie dostarczanie informacji o rozwoju sytuacji radiacyjnej po awarii jądrowej z uwolnieniem izotopów promieniotwórczych do powietrza atmosferycznego. Systemy te są wykorzystywane jako narzędzie bezpośrednio stosowane w sytuacji awaryjnej oraz jako narzędzie do przeprowadzenia przed inwestycyjnych obliczeń z zakresu planowania awaryjnego. Artykuł przedstawia podstawowe funkcjonalności systemu wspomagania decyzji RODOS. Program służy do przeprowadzania prognoz rozwoju zdarzeń radiacyjnych z uwolnieniem izotopów promieniotwórczych do atmosfery w wyniku awarii w elektrowniach jądrowych.
EN
Decision support systems are increasingly popular due to the fast delivery of information about development of the situation during the nuclear accidents. The information provided by decision support systems facilitate proper selection of necessary protective actions and correct allocation of services involved in the activities. The RODOS system is designed for forecasting the dispersion of radioactive isotopes in the atmosphere. It can be used in case of real radiological nuclear emergency as well as for emergency preparedness purpose.
PL
Sieci monitoringu radiologicznego działają w większości krajów na świcie, szczególnie w krajach posiadających energetykę jądrową, chociaż systemy te różnią się znacząco pod względem gęstości placówek, poziomem technologicznym aparatury pomiarowej czy organizacją i liczebnością obsługi. Kraje o rozwiniętej energetyce jądrowej jak USA, Francja, Anglia czy Niemcy, madają obecnie bardzo rozbudowane systemy składające się z tysięcy stacji i dostarczające kilkaset tysięcy danych rocznie. Systemy te rozwijały się stopniowo i są nadal rozbudowywane i wzmacniane. Wobec bliskiej perspektywy budowy w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej, autor niniejszego artykułu stara się przybliżyć polskiemu czytelnikowi podstawowe zasady tworzenia sieci monitoringu wokół obiektu jądrowego, zgodnych z ostatnimi Dyrektywami Komisji Unii Europejskiej i rekomendacjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W artykule poruszono również zagadnienia dotyczące wyznaczania częstości poboru oraz optymalizacji liczby próbek oraz przedstawiono przegląd metod wyznaczania lokalizacji punktów pomiarowych.
EN
The radiological monitoring net-works are operating in majority of the countries over the word, particularly in the countries with nuclear power systems, although the net-works differ significantly from country to country with respect of posts density, used advanced techniques of measurements and organizational level or else number of staff engaged. There are expanded net-works in the countries with well-developed nuclear power as USA, France, UK or Germany with thousands of stations that provide hundreds of thousands data per year. These networks have been gradually developed and still are modernized and strengthened. In the context of the near approaching of construction of the first Nuclear Power Plant in Poland, the authors of this paper provide the Polish reader basic rules for designing monitoring system around nuclear facility according last Directives of European Commission and recommendations of International Atomic Energy Agency. The paper makes also preview of methods to determine sampling frequency and optimal number as well as special distribution of samples.
PL
Sieci monitoringu radiologicznego działają w większości krajów na świecie, szczególnie w krajach posiadających energetykę jądrową, chociaż systemy te różnią się znacząco pod względem gęstości placówek, poziomem technologicznym aparatury pomiarowej czy organizacją i liczebnością obsługi. Kraje o rozwiniętej energetyce jądrowej, jak USA, Francja, Anglia czy Niemcy, mają obecnie bardzo rozbudowane systemy, składające się z tysięcy stacji i dostarczające kilkaset tysięcy danych rocznie. Systemy te rozwijały się stopniowo i są nadal rozbudowywane i wzmacniane. Wobec bliskiej perspektywy budowy w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej (EJ), autor niniejszego artykułu stara się przybliżyć polskiemu czytelnikowi podstawowe zasady tworzenia sieci monitoringu wokół obiektu jądrowego, zgodnych z ostatnimi Dyrektywami Komisji Unii Europejskiej i rekomendacjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W artykule poruszono również zagadnienia dotyczące wyznaczania częstości poboru oraz optymalizacji liczby próbek, a także przedstawiono przegląd metod wyznaczania lokalizacji punktów pomiarowych.
EN
The radiological monitoring net-works are operating in majority of the countries over the word, particularly in the countries with nuclear power systems, although the net-works differ significantly from country to country with respect of posts density, used advanced techniques of measurements and organizational level or else number of staff engaged. There are expanded net-works in the countries with well-developed nuclear power as USA, France, UK or Germany with thousands of stations that provide hundreds of thousands data per year. These networks have been gradually developed and still are modernized and strengthened. In the context of the near approaching of construction of the first Nuclear Power Plant in Poland, the authors of this paper provide the Polish reader basic rules for designing monitoring system around nuclear facility according last Directives of European Commission and recommendations of International Atomic Energy Agency. The paper makes also preview of methods to determine sampling frequency and optimal number as well as special distribution of samples.
PL
Wobec bliskiej perspektywy budowy w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej, autor niniejszego artykułu stara się przybliżyć polskiemu czytelnikowi podstawowe zasady tworzenia sieci monitoringu wokół obiektu jądrowego, zgodnych z ostatnimi Dyrektywami Komisji Unii Europejskiej i rekomendacjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W artykule poruszono również zagadnienia dotyczące wyznaczania częstości poboru oraz optymalizacji liczby próbek oraz przedstawiono przegląd metod wyznaczania lokalizacji punktów pomiarowych.
EN
In the context of the near approaching of construction of the first Nuclear Power Plant in Poland, the authors of this paper provide the Polish reader basic rules for designing monitoring system around nuclear facility according last Directives of European Commission and recommendations of International Atomic Energy Agency. The paper makes also preview of methods to determine sampling frequency and optimal number as well as special distribution of samples.
PL
Opracowano procedury wydzielania, zatężania i oznaczania wybranych jonów, które mogą być wykorzystywane do oceny procesów fizykochemicznych zachodzących podczas normalnej eksploatacji elektrowni jądrowej. Woda jest niezbędna do prawidłowej pracy elektrowni jądrowej. Może ona być jednak silnie agresywnym medium w kontakcie z materiałami konstrukcyjnymi, co prowadzi m.in. do obniżenia szczelności i wytrzymałości prętów paliwowych i materiałów układu pierwotnego reaktora, a tym samym do powstawania źródeł skażeń. Czystość wody używanej w eksploatacji reaktora jest więc istotnym czynnikiem wpływającym na procesy korozji elementów konstrukcyjnych.
EN
Four H3BO, Li, transition metal ions and anions-containing model solns. were treated either with an anion exchange resin or with a cation-chelating agent and then analyzed by spectroscopic methods for anions and cations present in the pre-treated soln. samples. The procedure based on chelating the cations was more efficient at detn. of transition metal ions.
7
Content available Wprowadzenie do teorii wybuchów jądrowych
PL
W artykule tym omówiono kwestie związanie z wytwarzaniem energii jądrowej podczas wybuchów jądrowych, tj. energii generowanej w wyniku powstawania nowych jąder atomowych, dzięki redystrybucji protonów i neutronów w oddziałującym jądrze, tworząc tym samym po procesie zupełnie nowe pierwiastki. Można osiągnąć to w dwojaki sposób – albo łącząc je w procesie fuzji albo rozdzielając w procesie rozszczepienia. Energia jądrowa początkowo była wykorzystywana w celach wojennych, jednak naukowcy zaczęli się coraz intensywniej zastanawiać nad tym, jak można ją wykorzystać w celach pokojowych z pożytkiem dla ludzi. Opisano tu historię teorii wybuchów jądrowych, a także pierwsze próby ich przeprowadzenia oraz rozwój badań nad ich wykorzystaniem w celu służby społeczeństwu. Wyjaśnione tu zostaną podstawowe zasady rozszczepienia jąder atomów i fuzji oraz mechanizmu reakcji łańcuchowej towarzyszącej wybuchom jądrowym, a także ich zastosowanie w elektrowniach jądrowych. Oprócz tego przedstawiono tu klasyfikację wybuchów jądrowych oraz ich krótką charakterystykę. Następnie opisano projekt Trinity, tzn. pierwszy naziemny test broni jądrowej przeprowadzony przez Stany Zjednoczone w 1945r. oraz zestawiono badania wybuchów jądrowych we Francji w latach 1960-1974.
EN
In article issues related to production of nuclear power during nuclear explosions are discussed (e.g. energy generated during formation of new nuclei due to protons and electrons redistribution). It causes thereby the emergence of new elements. It can be achieved in two ways – connection by fusion and splitting by fission processes. Nuclear energy was used for military purposes initially, but scientists were wondering more and more intensively how to use this energy in a peaceful way, for the people benefits. Furthermore, the history of nuclear explosions is described here, with the first attempts to perform and the development in researches aiming at the use of nuclear power in public service. Basic rules of fission and fusion processes are explained here, and nuclear explosions accompanied by the chain reaction with their applications in nuclear power plants are discussed. Except that, the classification and the characteristic of nuclear explosions are presented. After that, the Trinity test is described, i.e. the first aboveground nuclear weapon test performed by United States in 1945. The article also presents the Nuclear explosion tests in France between 1960-1974.
PL
Zadanie Nr 6 pt. „Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej”, strategicznego projektu badawczego NCBR pt. „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej”, realizowała sieć czterech wiodących w kraju instytutów, które mają stanowić zaplecze naukowo-badawcze zapewniające wsparcie dla dozoru jądrowego i administracji rządowej w procesie wydawania zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację i likwidację elektrowni jądrowych oraz w trakcie ich budowy, eksploatacji i likwidacji. Sieć tworzyły Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ), Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego (IFJ) oraz Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR-Lider Sieci). Głównym celem Zadania 6 było wytworzenie mechanizmów umożliwiających powstanie w Polsce zaplecza technicznego i naukowego, zdolnego do oceny i kontroli wpływu elektrowni jądrowej na zdrowie ludzi i środowisko na wszystkich etapach wdrażania energetyki jądrowej w Polsce. W wyniku tego programu powstało 18 opracowań eksperckich, zgłoszono 5 akredytowanych metod badawczych oraz jedno zgłoszenie Secondary Standard Laboratory (SSL), zrealizowano 6 obronionych prac magisterskich, 10 prac doktorskich, zgłoszono 2 wzory użytkowe do uzyskania patentu oraz napisano 8 przyjętych do druku publikacji w recenzowanych i punktowanych czasopismach naukowych. W kolejnych artykułach główni liderzy Zadania Nr 6 przedstawiają zakres i wyniki wykonanych prac skupionych wokół czterech kluczowych bloków tematycznych.
EN
The 3 years project entitled “The development of methods to ensure nuclear safety and radiological protection for current and prospective requirements of nuclear power” was carried on in the period 2011-2014 in a frame of the strategic program of The National Centre for Research and Development (NCBR) “Technologies for Safety Nuclear Energy” by network of four most important research institutes involved in development of research and operational foundation to ensure support for the nuclear regulatory and government administration in the process of granting permits for localization, construction, commissioning, operation and decommissioning of polish NPP. The network consisted of National Centre of Nuclear Research (NCBJ), Institute of Nuclear Chemistry and Technology (IChTJ), The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Science and Central Laboratory for Radiological Protection (CLOR-the network leader). The main project goal was a development and strengthening domestic expert infrastructure in the area of nuclear safety and radiological protection. The program products encompassed 18 expert reports, 5 accredited research methods, application for Secondary Standard Laboratory status, 6 master of science thesis, 10 doctoral dissertations two patent applications and 8 accepted for publishing papers in high impact factor journals. In the present paper, the main project leaders presents most significant project results and achievements comprised in four key thematic blocks.
PL
Zasadniczym celem studiów eksperckich CELU 1 było opracowanie szczegółowych procedur pozwalających na stworzenie sieci monitoringu w otoczeniu obiektu jądrowego, ze zróżnicowaniem na monitoring na terenie EJ (w strefie kontrolowanej) oraz otoczenia elektrowni jądrowej rozumianego jako obszar ograniczanego użytkowania, jak również sieci monitoringu na obszarze całego kraju. Opracowania adresowane są do szerokiego kręgu użytkowników, jak np: służby pomiarów skażeń promieniotwórczych środowiska, kierowników projektów badawczych ukierunkowanych na prowadzenie badań środowiskowych, operatorów i personelu przyszłej polskiej elektrowni jądrowej, ekspertów w zakresie ochrony środowiska. Podstawą tych opracowań były ostatnie zalecenia i poradniki Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) oraz Dyrektywy UE jak również metodyka wdrożona przez Komisję do spraw Energii Atomowej USA (NRC). W szczególności opracowana w ramach CELU 1 metodyka pozwala na profesjonalne planowanie badań środowiskowych oraz na przestrzenną analizę uzyskanych danych pomiarowych metodami geostatystycznymi.
EN
The main goal of Objective 1 was development of detailed procedures that could provide guidance how design and construct the monitoring networks around nuclear facility both inside the object i.e. for controlled zone and outside the object i.e. in restricted area as well as network for whole country. Presented techniques are addressed to large groups of users as: radiation monitoring service of environmental contamination, leaders of environmental research projects, operators and staff of planned polish NPP, specialists of environmental protection etc. The Objective 1 documentation was elaborated base on last IAEA recommendations, Directives of European Commission and USA Nuclear Regulatory Commission procedures. Particularly, developed methodology can be used for professional planning of environmental research and special analysis of measurement data by advanced geostatistics models.
EN
The Fukushima accident shows us that not only the core and reactor could make problems during unexpected events but also Spent Fuel Pool (SFP). That accident encouraged many experts to reconsider safety features in this area of Nuclear Power Plants (NPP) and to be more mindful of this potential problem. Preparing precise analysis of such accidents could provide important information about possible consequences and bring up essential solutions about how to improve SFP fuel management and safety systems related with the fuel storage process. This paper delivers analysis based on the Fukushima SFP unit 4 accident from March 11th 2011. The Fukushima type accident was caused by a lack of heat reception: water vaporization was the only way for heat to escape from SFP. Critical to avoid serious consequences in that situation is to know when and how much water must be provided by the operator to the SFP to ensure the assembly is submerged into a coolant. During this accident the SFP was almost full, 1530 of 1560 spots were taken and instruments, safety or safety-related systems like heat exchangers were not available.
EN
The response of the full-scale three-loop Pressurized Water Reactor (PWR) RELAP5 computational model on Steam Generator Break Rupture (SGBR) was investigated in this paper. This model was analyzed in terms of its applicability and performance regarding the research task conducted by Warsaw University of Technology and the National Center for Research and Development inWarsaw, Poland. In the paper break sizes corresponding to one, three and six ruptured tubes (which conform to a Loss-of-Coolant event break size area of 0.02%, 0.054 and 0.11%) were studied at three different locations (at the top of the hot-leg side tubesheet, U-bend and at the top of the cold-leg side tubesheet). The reactor at issue was a three-loop PWR of Westinghouse design with thermal output of 2775 MWt.
PL
W artykule przedstawiono wytyczne do budowy elektrowni jądrowej w Polsce w świetle kodu ETC-C oraz innych standardów technicznych na świecie. Ich zaadaptowanie wydaje się warunkiem niezbędnym do osiągnięcia zamierzonego celu. ETC-C jest dokumentem przeznaczonym do dobrowolnego stosowania, który zawiera dokładne i praktyczne zasady projektowania, budowy i badania konstrukcji inżynieryjnych budynków i obiektów inżynieryjnych, których awaria może mieć wpływ na bezpieczeństwo elektrowni jądrowej.
EN
The paper presents guidelines for the construction of a nuclear power plant in Poland according to ETC-C and other technical standards in the world. Implementation of such documents during the construction of a nuclear power plant in Poland seems to be a necessary condition to achieve the intended purpose. ETC-C is a document for voluntary application that contains detailed and practical principles of design, construction and testing of engineering structures of buildings and civil engineering structures, the failure of which may influence on the safety of a nuclear power plant.
EN
The paper “Human factors in nuclear power engineering in polish conditions” focuses on analysis of dynamics of preparing polish society to build fi rst nuclear power plant in XXI century in Poland. Authors compare experience from constructing nuclear power plant Sizewell B (Great Britain) and Sizewell C, which is in preparation phase with polish nuclear power program. Paper includes aspects e.g. of creating nuclear safety culture and social opinion about investment. Human factors in nuclear power engineering are as well important as relevant economical and technical factors, but very often negligible. In Poland where history about Czarnobyl is still alive, and social opinion is created on emotions after accident in Fukushima, human factors are crucial and should be under comprehensive consideration.
PL
Artykuł zatytułowany jest analizą rozwoju przygotowania polskiego społeczeństwa do budowy w XXI wieku pierwszej elektrowni jądrowej. Autorzy porównują polski program energetyki jądrowej z doświadczeniami z realizacji budowy elektrowni jądrowej Sizewell B w Wielkiej Brytanii oraz przygotowaniami do realizacji planów budowy elektrowni jądrowej Sizewell C. Artykuł porusza aspekty kreowania postaw kultury bezpieczeństwa jądrowego oraz opinii społecznej w odniesieniu do planowanych inwestycji. Czynnik ludzki w energetyce jądrowej jest tak samo ważny w eksploatacji oraz budowie elektrowni jądrowej jak aspekty ekonomiczne czy techniczne. Często jest on jednak lekceważony. W Polsce, gdzie pamięć o wydarzeniach w Czarnobylu jest wciąż żywa, a opinia społeczna kształtowana jest pod wpływem emocji po awarii w Fukushimie, czynnik ludzki tym bardziej musi być rozważany w działaniach podejmowanych w obszarze budowy polskiej elektrowni jądrowej.
PL
Aspekty związane z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną są jednym z priorytetów działań podjętych przez spółki PGE Energia Jądrowa S.A. oraz PGE EJ 1 Sp. z o.o. Na tym etapie prac skupiono się przede wszystkim na kwestii szkoleń pracowników w zakresie bjior oraz wymagań dla wykonawcy badań lokalizacyjnych. W przypadku wymagań dla dostawców technologii brane będą pod uwagę zalecenia EUR (European Utility Requirements).
EN
The regulatory body, established to ensure safety of nuclear facilities, is expected to make right decisions and provide appropriate regulations for the nuclear industry. The traditional manner of its activity has been based on a deterministic approach to safety analyses. However, increased maturity of Probabilistic Safety Assessment (PSA) makes it complementary to deterministic studies. The new IAEA concept, described in this article, is to apply an integrated approach by combining both deterministic and probabilistic insights with other requirements affecting the decision making process.
PL
Organ regulacyjny, powołany w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji i wprowadzanie rozporządzeń dla przemysłu jądrowego. Tradycyjny sposób jego funkcjonowania opiera się na deterministycznym podejściu do analiz bezpieczeństwa. Rozwój analiz probabilistycznych (PSA) sprawia jednak, iż są one traktowane jako podejście komplementarne. Nowa koncepcja IAEA, opisana w tym artykule, polega na zintegrowanym podejściu, uwzględniającym analizy deterministyczne, probabilistyczne i inne aspekty procesu decyzyjnego.
EN
Poland, when acceded to GTRI (Global Threat Reduction Initiative) in 2004, has committed to convert the nuclear fuel of the Research Reactor MARIA, operated by the National Centre for Nuclear Research (NCBJ) in Świerk. The conversion means giving up of high enriched uranium fuel containing 36% of U-235, which was used so far, and replacing it with the low enriched uranium fuel (19.7% U-235). This article describes the potential usability of the Integrated Risk Informed Decision Making (IRIDM) methodology in optimization of the fuel conversion procedure.
PL
Polska, przystępując w 2004 roku do programu GTRI (Inicjatywa Redukcji Zagrożeń Globalnych), zobowiązała się do konwersji paliwa jądrowego w reaktorze badawczym MARIA, eksploatowanym przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku. Konwersja ta oznacza rezygnację z dotychczas użytkowanego paliwa, zawierającego 36% U-235 i zastąpienie go paliwem nisko wzbogaconym (19.7% U-235). Niniejszy artykuł opisuje potencjalne zastosowanie zintegrowanego procesu decyzyjnego (IRIDM) w optymalizacji procedury konwersji paliwa.
18
Content available remote Kontrola skażeń promieniotwórczych w Polsce
PL
Artykuł przedstawia system monitoringu skażeń promieniotwórczych w Polsce, Francji, na Ukrainie, w Japonii i Kanadzie oraz omawia ustawy prawne z zakresu ochrony przed promieniowaniem jonizującym. W artykule przedstawiono także obiekty i instalacje jądrowe w Polsce, źródła odpadów promieniotwórczych, obiekty jądrowe zlokalizowane w państwach sąsiadujących oraz obiekty związane z przetwarzaniem i składowaniem odpadów promieniotwórczych. Kontrola skażeń promieniotwórczych w Polsce jest prowadzona w ramach Służby Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych (SPSP) oraz Państwowego Monitoringu Środowiska. Monitorowanie sytuacji radiacyjnej polega na systematycznym prowadzeniu pomiarów. System bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce to szereg przedsięwzięć prawnych, organizacyjnych i technicznych, zapewniających odpowiedni stan bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego. Polska nie posiada elektrowni jądrowych, natomiast w krajach sąsiednich jest czynnych 10 elektrowni. W związku z eksploatacją elektrowni jądrowych w najbliższym sąsiedztwie Polski istotnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo radiacyjne kraju jest współpraca z dozorami jądrowymi krajów ościennych. Organizacja bezpieczeństwa jądrowego we Francji oparta jest na zasadzie pierwotnej odpowiedzialności osoby kierującej obiektem jądrowym bądź jego źródłem. Kwestia monitoringu leży w gestii Ministra Zdrowia. System bezpieczeństwa jądrowego na Ukrainie opiera się na wytycznych Normative Technical Documents (NTD), opracowanych przez International Atomic Energy Agency (IAEA). Decyzje z zakresu bezpieczeństwa jądrowego Japonii podejmuje Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT) oraz Ministerstwo Ekonomii Handlu i Przemysłu (METI). Wprowadzają one w życie politykę jądrową, uwzględniając opinie organów doradczych, jakimi są Komisja Energii Atomowej (Atomic Commission Energy) oraz Komisja Bezpieczeństwa Nuklearnego (Nuclear Commission Safety). Oba ciała doradcze składają się z ekspertów fizyki i energetyki jądrowej.
EN
The paper represents radioactive contamination monitoring system in Poland, France, Ukraine, Japan and Canada, and also legislative documents in the area of protection against ionizing radiation. The paper represents objects and nuclear installations in Poland, sources of radioactive wastes, nuclear objects located around Poland, and also objects dealing with converting and utilizing radioactive wastes. A control of radioactive contamination in Poland is carried out within the Service of Measurements of Radioactive Contamination and the State Environmental Monitoring. Radiation situation monitoring relies on conducting systematic measurements. The nuclear safety and radiobiological protection in Poland consists of a number of legal, organizational and technical projects securing a proper state of nuclear and radiation safety. Poland doesn’t have any nuclear power plants, however, in the neighborhood there are 10 active nuclear power plants. In connection with the exploitation of nuclear power plants in the immediate vicinity of Poland, an important factor contributing to the country's radiation safety is cooperation with nuclear supervision services of neighboring countries. The French Nuclear Safety Authority is based on the principle of prime responsibility of the head of a nuclear facility or its source. The issue of monitoring is the responsibility of the Minister of Health. The nuclear safety in Ukraine based on the guidelines of Normative Technical Documents (NTD), developed by the International Atomic Energy Agency (IAEA). Decisions in the scope of nuclear safety in Japan are taken by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology and the Ministry of Economy, Trade and Industry. They implement nuclear policy, taking into account the opinions of advisory bodies, which are the Atomic Energy Commission and Nuclear Safety Commission. Both advisory bodies are composed of experts on physics and nuclear energy.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.