Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LIDAR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W pracy opisano proces opracowania numerycznego modelu terenu (NMT) Poznańskiego Węzła Wodnego w celu wygenerowania zestawu danych dla dwuwymiarowego hydrodynamicznego modelu przepływu poznańskiego odcinka rzeki Warty. Zakres prac obejmował pozyskanie podkładów geodezyjnych numerycznego modelu terenu bazującego na lotniczym skaningu laserowym (LIDAR), wykonaniu geodezyjnych pomiarów wysokościowych w celu weryfikacji poprawności NMT, wykonaniu pomiarów batymetrycznych dna, generacji przekrojów pośrednich koryta rzeki, scaleniu informacji o batymetrii z NMT wykorzystujących narzędzia GIS (Geographic Information System), generacji siatki metody elementów skończonych (MES) oraz utworzeniu pliku danych w standardzie akceptowalnym przez dwuwymiarowy system modelowania przepływów nieustalonych RISMO2D. W trakcie badań wykorzystano nowoczesną aparaturę pomiarową: ultradźwiękową sondę ADCP StreamPro umożliwiającą pomiar zarówno rozkładu prędkości w przekroju kontrolnym, jak i batymetrii cieku, geodezyjnego sprzętu GPS Sokkia-11 umożliwiającego szybki pomiar trzech współrzędnych wybranego w terenie punktu. Analiza i post-processing danych pomiarowych wymagała wykorzystania narzędzi klasy GIS (wybrano system QGIS) oraz oprogramowania specjalistycznego.
EN
The paper describes the process of developing a digital elewation model (DEM) of the Poznań Waterway System in order to generate a data set for a two-dimensional hydrodynamic flow model of the Poznań section of the Warta river. The scope of work included the acquisition of a digital elevation model based on aerial laser scanning (LIDAR), geodetic height measurements to verify the correctness of DEM, bathymetric measurements, generation of intermediate sections of the river bed, merging information about bathymetry with DEM using GIS (Geographic Information System), generation of the finite element method mesh (FEM) and creation of a data file in a standard acceptable by the two-dimensional transient flow modeling system RISMO2D. During the work, modern measuring equipment was used: an ultrasonic ADCP StreamPro probe enabling measurement of both speed distribution in the control section and water bathymetry, Sokkia-11 geodetic equipment enabling quick measurement of three coordinates of a point in the area. The analysis and post-processing of measurement data required the use of GIS class tools (QGIS system selected) and specialized software.
EN
Based on the analysis of the LIDAR terrain Digital Elevation Model (DEM), traces of opencast and underground mining of iron ore mining were located and classified. They occur in the zone of ore-bearing deposits outcropping on the north-eastern and north-western bounds of the Holy Cross Mountains. The DEM of an area covered by thirty-six (36) standard sheets of the Detailed Geological Map of Poland on a scale of 1:50,000 was thoroughly explored with remote sensing standards. Four types of ore recovery shafts with accompanying waste heaps were classified. The acquired data on the extent of former mining areas, covered with varying shafts and barren rock heaps could make a basis for distinguishing, according to historical data and in cooperation with archaeologists, the historical development stages of today’s steel industry. According to general knowledge, the iron industry in Europe instigate dates from the Roman times, in the Ist century BC to the IVth century AD, throughout the earlier and the late medieval times, up to the most recent the 1970ties. The usefulness of the LIDAR method has already been amazingly confirmed in archaeological researches worldwide. Many discoveries of ling forgotten, even large entities resulting from human activities in Asia and Central America especially were discovered owed to the LIDAR DEM. Also, traces of human settlements from various historical periods were discovered that way in Poland. The applicability of DEM based on LIDAR data is, in geological studies of surficial geodynamic processes and in geological mapping in Poland, rather contested.
PL
Pozyskiwanie rud żelaza na terytorium dzisiejszej Polski ma długą tradycję, sprzężoną z transferem z terenów Azji Mniejszej do Europy umiejętności wytapiania żelaza. Według danych archeologicznych żelazo było wytapiane w Europie i na terenie Polski od I wieku p.n.e. Na podstawie analizy lidarowych modeli wysokościowych terenu (WMT) zlokalizowano i sklasyfikowano ślady naziemnej i szybikowej eksploatacji rud żelaza na obszarze występowania rudonośnych utworów wschodniego i północnozachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Badaniami objęto 36 arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000. Wyróżniono cztery typy szybików eksploatacyjnych, którym towarzyszą hałdy materiału płonnego. Zebrano dane na temat rozprzestrzenienia obszarów dawnego górnictwa, na podstawie których można będzie podjąć we współpracy z archeologami próbę powiązania odmian szybików eksploatacyjnych z historycznymi etapami funkcjonowania rozwoju hutnictwa żelaza, począwszy od czasów rzymskich (I w. p.n.e.–IV w. n.e.) do lat siedemdziesiątych XX wieku. Użyteczność metody lidarowej została już spektakularnie potwierdzona w badaniach archeologicznych. Pozwoliła na odkrycie zapomnianych, nawet dużych obiektów będących efektem działalności człowieka, zwłaszcza na terenie Azji i Ameryki Środkowej. Także w Polsce odkryto w ten sposób ślady osadnictwa ludzi z różnych okresów historycznych. Przydatność lidarowych wysokościowych modeli terenu w geologicznych badaniach procesów egzodynamicznych i w geologicznej kartografii jest obecnie raczej kontestowana.
EN
Landslide monitoring is applied in case of a hazard for existing infrastructure located on hazardous landslide. It is the exact case of the Kasinka Mala landslide in the Outher Carpathians which causes a danger for the surrounding infrastructure. In order to measure the terrain deformations caused by landslide movements, the unnamed aerial vehicle equipped with a non-metric camera has been used. As a result of processing of aerial photos, orthophotomaps as well as digital elevation models have been produced. It enabled providing information about vertical and horizontal displacements caused by the landslide. The results of analysis shows that the mass movements occur at a different pace, but also that there are stable areas in the landslide. The application of UAV photogrammetry for landslide monitoring allows getting the information about the displacements in the unvegetated areas.
4
Content available Evaluation of single photon and waveform LIDAR
EN
In this short paper, the principles of single photon sensitive LiDAR are presented and compared against state-of-the-art full waveform, linear-mode LiDAR. The differences are explained in theory, and data of either technology are evaluated based on the City of Vienna dataset, captured in 2018 with the SPL100 (Leica) and VQ-1560i (Riegl), respectively. While SPL features a higher areal performance, waveform LiDAR turns out to be more precise, especially in complex target situations like natural or steep surfaces. Furthermore, the article summarizes current activities within EuroSDR concerning a potential Single Photon and linear-mode LiDAR benchmark.
PL
Zasady czułości sensora pojedynczego fotonu są w proponowanym referacie przedstawione i porównane z najnowocześniejszym zgodnym ze sztuką skanerem typu full waveform (pełny kształt fali) W referacie wyjaśniono różnice teoretyczne obydwu rozwiązań, a dane dotyczące obu technologii są oceniane na podstawie danych pozyskanych dla miasta Wiednia w 2018 r. odpowiednio za pomocą sensorów: SPL100 (Leica) i VQ-1560i (Riegl). Chociaż SPL ma wyższą wydajność powierzchniową, dane pełnego kształtu fali okazują się bardziej precyzyjne, szczególnie w złożonych sytuacjach docelowych, takich jak naturalne lub strome powierzchnie. Ponadto, artykuł podsumowuje aktualne działania w ramach EuroSDR dotyczące potencjalnego testu porównawczego LIDAR dla danych pojedynczego fotonu i trybu liniowego.
EN
Terrestrial laser scanning (TLS) is one of the instruments for remote detection of damage of structures (cavities, cracks) which is successfully used to assess technical conditions of building objects. Most of the point clouds analysis from TLS relies only on spatial information (3D–XYZ). This study presents an approach based on using the intensity value as an additional element of information in diagnosing technical conditions of architectural structures. The research has been carried out in laboratory and field conditions. Its results show that the coefficient of laser beam reflectance in TLS can be used as a supplementary source of information to improve detection of defects in constructional objects.
EN
The techniques of converting stereo-pair aerial photographs or satellite images are used to prepare the digital surface models (DSM), digital elevation models (DEM) or to obtain the height of the objects. Recently, the Copernicus Land Monitoring service released a product presenting the building heights for the major – capital cities in Europe. The Building Height 2012 layer was derived based on the stereo images acquired by the IRS-5 satellite close to the defined reference year 2012. The main aim of the study was to examine the accuracy of the Copernicus Building Height 2012 layer in comparison with the building height derived from airborne laser scanning system. The study was carried out over the city of Warsaw (the capital of Poland). In general, data from both datasets are compatible, however the overestimation of the height was observed. The comparison carried out in two ways produced similar results. On average, the overestimation of the satellite-based building height for the study area reached 1.08 m.
PL
Techniki przetworzenia stereopar zdjęć lotniczych lub obrazów satelitarnych wykorzystywane są do tworzenia numerycznych modeli terenu, numerycznych modeli pokrycia terenu czy generowania wysokości budynków. W 2018 r., w ramach europejskiego programu monitorowania powierzchni Ziemi – Copernicus Land Monitoring została udostępniona warstwa przedstawiająca wysokości budynków obejmująca zasięgiem wszystkie Europejskie stolice. Warstwa wysokości budynków została opracowana na podstawie analizy stereopar obrazów satelitarnych z satelity IRS-5, zarejestrowanych około roku 2012. Głównym celem prowadzonych analiz było wykonanie oceny jakościowej warstwy wysokości budynków Building Height 2012 w odniesieniu do krajowych danych referencyjnych, którymi są dane z lotniczego skaningu laserowego uzyskane w ramach projektu ISOK. Analizami objęto obszar miasta Warszawy. Wyniki analizy pokazują, że jest całkiem duża zgodność pomiędzy dwoma zbiorami danych, jednakże zaobserwowano także przeszacowanie wartości wysokości budynków. Obie metody porównania wykorzystane w tej pracy przyniosły podobne wyniki. Średnia wartość przeszacowania w wysokościach uzyskanych z danych satelitarnych wynosi 1.08 m.
EN
Current forest growing stock inventory methods used in Poland are based on statistical methods using field measurements of trees on circular sample plots. Such measurements are carried out with traditional equipment, i.e. callipers and range finders. Nowadays, remote sensing based inventory techniques are becoming more popular and have already been applied in North America and some Scandinavian countries. Remote sensing based forest inventories require a certain amount of ground sample plots, which serve either as reference data used for model calibration and/or as a validation dataset for the assessment of the accuracy of modelled variables. Using a set of 900 ground sample plots and Airborne Laser Scanner (ALS) from the Milicz forest district, a statistical model for the estimation of plot growing stock volume was developed. Next, the developed model was once again fitted to different variants of sample plot size and number of sample plots. Each variant was selected from a full 900 sample plot set. The selection started from 800, 700, 600, …, down to 25 plots, respectively, and was carried out in proportion to the dominant tree age range. To account for the area effect, each plot number variant was similarly tested with various sample plot areas, i.e. 500, 400, …, 100 m2. Sampling in each variant was repeated in order to take into account the effect of a single selection. The results showed a strong relationship between obtained modelling errors and the size and number of used sample plots. It has been demonstrated that the number of sample plots has no influence on the accuracy of GSV estimation above about 300-400 sample plots (about 500 sample plots for bias), whereas sample plot size has a visible impact on estimation accuracy, which reduces with decreasing sample plot size, regardless of the number of sample plots. If it is about precision, results showed that the influence of a single selection to be relevant only below 300-400 plots (about 500 for bias) and the same trend can be observed in each sample plot size variant. The results showed it is possible to strongly reduce the number of ground sample plots (minimum 300- 400), while still maintaining decent accuracy and precision levels, at least in similarly investigated forest conditions.
EN
This piece is dedicated to the description of the development of collision risk mitigating system. The proposed concept of control system is designed to enhance safety of passengers, a driver and other people in vicinity of light rail vehicles (tramways). The requirements were fulfilled thanks to the application of lidar sensor and feature of vehicle positioning on the track map created basing on precise measurements with the use of satellite navigation system Real Time Kinematic. The map allows to eliminate errors of system operation and to enhance resistance to unfavorable ambient conditions, i.e. temperature or fog. The system calculates work braking distance for particular vehicle speed. In case of obstacle detection which is closer to vehicle than the calculated braking distance, the driver is informed about a collision risk with a buzzer and optical signalization. The system has already been implemented and tested.
EN
In many cases of monitoring or load testing of hydrotechnical structures, the measurement results obtained from dial gauges may be affected by random or systematic errors resulting from the instability of the reference beam. For example, the measurement of wall displacement or pile settlement may be increased (or decreased) by displacements of the reference beam due to ground movement. The application of surveying methods such as high-precision levelling, motorized tacheometry or even terrestrial laser scanning makes it possible to provide an independent reference measurement free from systematic errors. It is very important in the case of walls and piles embedded in the rivers, where the construction of reference structure is even more difficult than usually. Construction of an independent reference system is also complicated when horizontal testing of sheet piles or diaphragm walls are considered. In this case, any underestimation of the horizontal displacement of an anchored or strutted construction leads to an understated value of the strut’s load. These measurements are even more important during modernization works and repairs of the hydrotechnical structures. The purpose of this paper is to discuss the possibilities of using modern measurement methods for monitoring of horizontal displacements of an excavation wall. The methods under scrutiny (motorized tacheometry and terrestrial laser scanning) have been compared to classical techniques and described in the context of their practical use on the example hydrotechnical structure. This structure was a temporary cofferdam made from sheet pile wall. The research continuously conducted at Wroclaw University of Science and Technology made it possible to collect and summarize measurement results and practical experience. This paper identifies advantages and disadvantages of both analysed methods and presents a comparison of obtained measurement results of horizontal displacements. In conclusion, some recommendations have been formulated, which are relevant from the point of view of engineering practice.
EN
The Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Geographic Information Systems at the Warsaw University of Technology is one of six organizational units of the Faculty of Geodesy and Cartography. The photogrammetry has been under interest of scientists in Faculty for over 90 years. The last decades has been characterized by the incredible development of photogrammetric technologies, mainly towards wide automation and popularization of derivative products for processing data acquired at satellite, aerial, and terrestrial levels. The paper presents achievements of scientists employed in Photogrammetric Research Group during last decades related to projects that were carried out in this department.
PL
Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować można dynamiczny wzrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych, który na świecie sięga średnio około 16% rocznie. Podjęcie decyzji o budowie elektrowni wiatrowej związane jest bardzo dużym ryzykiem inwestycyjnym i wymaga przeprowadzenia szeregu analiz techniczno-ekonomicznych. W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania anemometru Dopplerowskiego Windcube v2 na potrzeby energetyki wiatrowej. Mobilne urządzenie pomiarowe klasy LIDAR Windcube v2 stanowi alternatywę dla tradycyjnych pomiarów prędkości wiatru za pomocą masztów pomiarowych i może efektywnie zredukować niepewności pomiaru zarówno w płaszczyźnie poziomej (ukształtowanie terenu), jak i pionowej (profil prędkości wiatru na danej wysokości), co przyczynić się może do zredukowania niepewności prognozy produkcji energii elektrycznej w danej lokalizacji. W artykule także zaprezentowano analizę porównawczą wyników pomiarów przebiegu prędkości wiatru wykonanych za pomocą Windcube v2 z pomiarami wykonanymi za pomocą masztu pomiarowego dla tej samej lokalizacji.
EN
In recent years the dynamic increase in installed capacity in wind power plants can be observed. In the world it comes to about 16 % per year. Making a decision about building a wind power plant is connected with the high investment risk and it requires having a number of techno– economic analyses. In the article, there is presented a possibility of applying Windcube v2 Doppler anemometer for the needs of wind energy. Mobile LIDAR measuring device Windcube v2 makes an alternative to traditional wind speed measurements with the use of measuring masts and it can effectively reduce unreliability of measurements both on the horizontal plane (landform) and vertical plane (wind speed’s profile on a specific height) what can contribute to reduction of forecasts’ uncertainty in electric energy production in a specific location. In the article, there is also presented a comparative analysis of measurements’ results in wind speed made by Windcube v2 and measurements made by met masts for the same location.
EN
The paper presents the possibilities of applying GIS tools in order to obtain elevation models for spatial planning. Digital Elevation Model (DEM) or Digital Terrain Model (DTM) can be created based on direct field measurements, vectorization of existing cartographic materials, observations from the air, or data obtained from radar systems placed on the Earth's orbit, using radar interferometry. The research methodology was based on the use of GIS tools in the process of obtaining public (generally available) elevation data, and assessing suitability of that data, for instance, in the context of spatial planning. In the study, we have used data from airborne laser scanning, free data provided by CODGiK (Central Documentation Centre of Geodesy and Cartography) and data acquired from Google Earth software, among others. Data analysis was divided into 4 stages: the first was to estimate how large are the differences when creating a grid elevation model out of a cloud of points, using aggregation algorithms. The second stage of the analysis consisted in the comparison of the amount of the received free data, and the elevation model established based on the cloud of points - the LIDAR model. The next stage of the analysis was aimed at a mutual comparison of the elevation models created with free data. The last stage of the analysis concerned the comparison of the DSM (Digital Surface Model) with the free data acquired from the Google Earth.
PL
Praca prezentuje możliwości wykorzystania narzędzi GIS w pozyskiwaniu modeli wysokościowych na potrzeby planowania przestrzennego. Numeryczny Model Terenu (NMT) może być tworzony w oparciu o bezpośrednie pomiary terenowe, wektoryzację istniejących materiałów kartograficznych, naloty lotnicze czy dane uzyskane z systemów radarowych umieszczonych na orbicie około ziemskiej, wykorzystujących interferometrię radarową. Metodyka badań opierała się na wykorzystaniu narzędzi GIS w procesie pozyskiwania ogólnodostępnych danych wysokościowych, oraz na ocenie ich przydatności m.in w planowaniu przestrzennym. W pracy wykorzystano dane z lotniczego skaningu laserowego, darmowe dane udostępnione przez CODGiK (Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz dane, które pozyskano m.in dzięki programowi Google earth. Analizę danych podzielono na 4 etapy: pierwszy polegał na oszacowaniu jak duże różnice występują przy tworzeniu tworzenie modelu wysokościowego grid z chmury punktów z wykorzystaniem algorytmów agregujących. Drugi etap analizy polegał na porównaniu wysokości otrzymanych z danych darmowych oraz modelu wysokościowego utworzonego na podstawie chmury punktów - modelu LIDAR. Kolejny etap analizy miał na celu wzajemne porównaniu modeli wysokościowych utworzonych z danych darmowych. Ostatnia analiza dotyczyła porówania NMPT z danymi darmowym pozyskanymi z Google Earth
EN
The aim of this paper is to analyse the influence of the source of various elevation data on hydraulic modelling in open channels. In the research, digital terrain models from different datasets were evaluated and used in two-dimensional hydraulic models. The following aerial and satellite elevation data were used to create the representation of terrain – digital terrain model: airborne laser scanning, image matching, elevation data collected in the LPIS, EuroDEM, and ASTER GDEM. From the results of five 2D hydrodynamic models with different input elevation data, the maximum depth and flow velocity of water were derived and compared with the results of the most accurate ALS data. For such an analysis a statistical evaluation and differences between hydraulic modelling results were prepared. The presented research proved the importance of the quality of elevation data in hydraulic modelling and showed that only ALS and photogrammetric data can be the most reliable elevation data source in accurate 2D hydraulic modelling.
EN
The east-central part of the Kamienne Mountains in the Sudetes has long been known as an area where landslides occur in abundance. Their extent was shown on first detailed geological maps from the early 20th century and later on Polish geological maps published in the 1970 and 1990. The total landslide area mapped was about 100 ha. The availability of LiDAR data allowed to build digital elevation models of very high resolution and to attempt landslide mapping using diagnostic landform assemblages as guidelines. 30 separate landslides have been mapped, including complex landslide areas involving overlapping landslide bodies oflikely different origin. The total landslide area is at least300 ha, while the largest complexes cover 40-50 ha. LiDAR-based models proved extremely useful in landslide mapping, espe- cially in forested areas.
16
PL
W niniejszym artykule na wybranym polu testowym przeprowadzono próbę wyodrębnienia dróg z wykorzystaniem informacji o intensywności pochodzącej z danych laserowych oraz informacji geometrycznej i radiometrycznej zawartej w zdjęciach lotniczych. W procesie badawczym wykorzystano możliwości jakie niesie transformata falkowa w zakresie ekstrakcji krawędzi na obrazie. Końcowym etapem prac było scalenie informacji. Uzyskany obraz przebiegu dróg jest zgodny z istniejącą ortofotomapą.
EN
Road detection based on remote sensing data is an important research theme allowing performing many spatial analysis. Recently the possibility of road network extraction using the elevation data from airborne laser scanning has aroused great interest. The carried out studies revealed the potential of LIDAR data, but also their limitations and shortcomings. Based on the performed investigations it can be concluded that the most reliable results are obtained by integrating the laser and image data. In this paper the road extraction test is carried out on the selected test field, using the information of the intensity derived from the laser data and the geometric and radiometric information contained in aerial photographs. Based on the laser data, the exact parameter of intensity, the initial image of the roads was generated with use of simple morphological operators. The next step was to detect the edges based on orthophotos using the wavelet transform. Wavelet transformation proved to be a useful tool to detect sudden changes in brightness. The final stage of the work was to merge the information from these two sources. The resulting image corresponds to the roads in the orthophotomap. In conclusion, it can be stated that the integration of photogrammetry and laser data is the optimal approach to solving problems of spatial object detection.
PL
Celem pracy jest ustalenie wpływu sposobu opracowania wyników lotniczego skanowania laserowego (LIDAR) na jakość Numerycznego Modelu Terenu (NMT). Autorzy postawili sobie za cel zbadanie czy zredukowanie liczby pomiarów nadliczbowych (zawartych w wynikach pomiarów wykonanych metodą Laserowego Skaningu Lotniczego wpłynie na spadek jakości produktów opartych na danych z tych pomiarów, których dokładność musi być zgodna z założeniami. Istotną częścią pracy jest przeanalizowanie kwestii na ile otrzymane redukcje mogą być przydatne do wykonywania analiz i tworzenia modeli na zbiorach punktów na potrzeby m.in. zarządzania zagrożeniem powodziowym. Istotnym aspektem pracy jest ocena dokładności danych do utworzenia tzw. map zagrożenia powodziowego uzyskanych ze skaningu laserowego używanych zarówno do określania ryzyka zalania trenów (dla ubezpieczycieli i inwestorów) jak i do zarządzania kryzysowego (ryzyko przelania się wody przez wały, czas i zasadność podejmowania decyzji).
EN
The goal of the paper is to present the influence of a different air laser scanning (LIDAR) product preparation methods on the quality of the Digital Terrain Model (DTM). The authors aim to analyze if the reduction of the number of LIDAR overflow observations (which are included in the final product) will change the quality of LIDAR results, assuming the accuracy requirements will remain as planned. In particular, how such reduction could impact the use of LIDAR data in emergency management. The research is based on the LIDAR-driven flood risk maps, which are used by building developers and insurance companies to establish the flood risk factor or by crisis management centers to monitor the safety of flood embankments among many others and to help with efficiency of the emergency decision-making process.
EN
This article provides an overview of full-waveform airborne laser scanning data processing methods. Since 2004, when the first commercial small-footprint full-waveform LiDAR system was introduced, a vast amount of studies have been carried out on the potential of utilizing full-waveform data in various fields such as forestry, archaeology, urban areas modelling and point cloud classification, resulting in a range of approaches to the processing of full-waveform data. This research is an attempt to systematize the knowledge in this field. The first part of this paper presents a brief description of the full-waveform system. Then, the typical methods of data processing are described, starting from simple peak detection methods, followed by methods based on wave modelling using basic functions, and going on to an analysis focused on the correlation between an emitted and backscattered signal.
PL
W artykule zamieszczono przegląd podstawowych, najbardziej znanych metod przetwarzania pełnych profili energii zarejestrowanych przez systemy lidarowe. W klasycznych systemach lidarowych rejestrowana jest trójwymiarowa chmura punktów - cały proces obliczeniowy związany z wyznaczaniem odległości między mierzonym punktem a skanerem odbywa się w czasie rzeczywistym, z tego względu użytkownik nie dysponuje informacjami o wykorzystywanych metodach detekcji echa ani o dokładności wyznaczenia chmury punktów. Od 2004 roku na rynku dostępne są skanery przystosowane do rejestracji pełnych profili energii (tzn. ilości odbitej energii laserowej w czasie), które umożliwiają użytkownikowi implementację własnych, precyzyjnych metod ekstrakcji chmury punktów. W pierwszym rozdziale przybliżona została technika pozyskiwania danych typu full-waveform. Następnie omówiono proste algorytmy detekcji echa. W kolejnym rozdziale opisana została metoda dekompozycji sygnału oraz zamieszczony został wykaz najczęściej stosowanych funkcji bazowych wraz z charakterystyką i wzorami. Na końcu zaprezentowano metody przetwarzania sygnału bazujące na zależnościach korelacyjnych. Artykuł stanowi zwięzłą syntezę prowadzonych na całym świecie badań nad danymi full-waveform, zawiera informacje niezbędne dla osób, zajmujących się przetwarzaniem profili energii z systemów lidarowych.
EN
This article presents an overview of advanced processing techniques of full-waveform airborne laser scanning data. The well known processing methods, such as signal decomposition or correlation techniques, could not be sufficient for the processing of strongly deformed or complex reflected echo data. The first part of this paper describes the advanced processing techniques. The radiometric calibration procedure and advanced waveform decomposition methods, as well as algorithms for the detection of weak and overlapping echoes are presented. The second part focuses on the possibility of point cloud classification improvement based on full-waveform data. The usefulness of particular full-waveform parameters in the classification process is described.
PL
W artykule zamieszczono przegląd zaawansowanych technik przetwarzania pełnych profili energii zarejestrowanych przez systemy lidarowe. Popularne metody przetwarzania danych, takie jak dekompozycja sygnału czy metody korelacyjne, mogą się nie sprawdzić w sytuacjach, gdy odbity sygnał laserowy jest silnie zdeformowany lub gdy odległość pomiędzy dwoma echami jest mniejsza niż długość emitowanego impulsu. W pierwszej części publikacji opisano zaawansowane techniki przetwarzania zarejestrowanej, odbitej energii laserowej. Scharakteryzowano metodę kalibracji radiometrycznej sygnału, opisano zaawansowane techniki dekompozycji falek oraz metody detekcji słabych i nachodzących na siebie odbić. Część druga poświęcona została klasyfikacji chmury punktów ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych parametrów, wyznaczanych na podstawie profili energii. Opisana została przydatność poszczególnych parametrów w klasyfikacji.
EN
In this study, we used boundary layer heights derived from lidar in Romania to validate the Weather Research Forecast (WRF) model improved by ARIA Technologies SA in the framework of ROMAIR LIFE project. Lidar retrievals were also compared to the retrievals from meteorological data, both modeled (Global Data Assimilation System; GDAS) and measured (microwave radiometry). Both the gradient and the wavelet covariance methods were used to compute the boundary layer height (BLH) from the range corrected lidar signal, and their equivalence was shown. The analysis was performed on 102 datasets, spread over all seasons and 3 years (2009-2011). A good agreement was found for the remote sensors (lidar and microwave radiometer) which are co-located and measure simultaneously. The correlation of the measured boundary layer height and the modelled one was 0.66 for the entire dataset, and 0.73 when considering daytime data, i.e., for a well defined boundary layer. A systematic underestimation of the boundary layer height by the WRF during non-convective periods (nocturne, stable atmosphere) was found.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.