Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 182

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waste utilization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The purpose of the research was to synthesize new effective and cheap coagulants from industrial wastes (red mud) and study their coagulation properties on model water of textile industries, as well as develop a closed scheme of local wastewater treatment using the synthesized coagulants. Liquid coagulants, synthesized with the simple method, have better performance than commercial FeCl3, since not only iron but also aluminum and titanium compounds are present in the synthesized liquid coagulants, which makes them more effective. For the synthesized coagulants with a dose of 10 mg/l, the removal efficiency of the dyes mixture from the water was 99.7%, while for the commercial FeCl3, with a 2.5 times higher dose – only 95.4%. In the case of creating closed scheme of treatment and usage of the treated water with the coagulation method, an additional sorption purification step from the trace concentrations of pollutants was proposed. The usage of the new coagulants, synthesized from the wastes of alumina production in the proposed scheme will not only help reduce the environmental burden by minimizing the wastewater discharges into sewerage, but also recycle the accumulated environmentally hazardous “red mud” waste into commercial products.
EN
Rapid technological development in the second half of the 20th century has led to the production of large amounts of waste, which have been collected for years in landfills. The municipal solid waste deposited in landfills and waste from the mining and metallurgical industries constitutes a major environmental problem, but on the other hand these types of waste serve as a reservoir of raw materials, therefore, they are becoming more and more popular as a source of raw materials. Obtaining raw materials from landfills of waste requires technological operations, mainly known from open cast mining, and the application of processing technologies. As a result of landfill mining metal concentrates, construction materials or fuel are obtained; on the other hand often post-processing waste can be formed, which should be utilized, to reduce their nuisance to the environment. Depending on their physicochemical properties, they can be used, e.g. in construction, road engineering, mining or land reclamation. This paper presents research on the possibilities of using postflotation waste from zinc and lead ores, deposited in old repositories, for land reclamation after waste reflotation. For this purpose, the physical and chemical properties of waste were examined, such as: grain composition, chemical composition, content of radioactive isotopes and leaching. To determine the ecotoxicity of the investigated wastes, vegetative experiments were carried out. These studies allowed the assessment of the impact of the tested wastes on selected test plant species. Among other things, the impact of waste on such physiological processes as germination of seeds and the growth of plants (roots and above-ground parts) were investigated. Despite relatively high metal concentration levels in waste and a high leachability of sulphate ions, a small dose of waste, which will be added to soil will stimulate plant growth. It was found, that the addition of waste to the substrate in quantities of 10-30% have accelerated germination of plants compared to control objects. In the case of higher waste content (over 30%) germination inhibition was observed. Similar reactions were observed for both test plant species. It was found that it is possible to select such a dose of waste for release to the ground, which will stimulate plant development. So, there is a possibility of using the tested waste to produce material (substrate) for natural land reclamation. The natural use of industrial waste can substantially contribute to solving the problem of the negative impact of deposited waste on natural environment.
PL
Szybki rozwój technologiczny, który nastąpił w drugiej połowie XX wieku, doprowadził do powstania dużych ilości odpadów, które gromadzone były przez lata na składowiskach. Stałe odpady komunalne, odpady z przemysłu wydobywczego i metalurgicznego zdeponowane na składowiskach stanowią poważny problem środowiskowy, ale jednocześnie są także istotnym rezerwuarem surowców i cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Pozyskanie surowców ze składowisk wymaga stosowania operacji technologicznych z zakresu górnictwa odkrywkowego, a także zastosowania procesów przeróbczych. W efekcie tych procesów otrzymywane są koncentraty metali, materiały budowlane lub paliwo. Niestety, w procesach tych mogą także powstawać odpady przeróbcze, które należy w odpowiedni sposób zagospodarować, tak, żeby zmniejszyć ich uciążliwość dla środowiska. W zależności od właściwości fizykochemicznych odpadów wydobywczychi przeróbczych, można je stosować, np. w budownictwie, drogownictwie, górnictwie lub rekultywacji gruntów. W pracy przedstawione zostały wyniki badań związanych z oceną możliwości przyrodniczego wykorzystania odpadów poflotacyjnych z rud cynku i ołowiu, zdeponowanych na starych składowiskach, po poddaniu ich przeróbce w celu odzysku z nich metali. Zbadano właściwości fizyczne i chemiczne odpadów, takie jak: skład ziarnowy, skład chemiczny w tym zawartość izotopów promieniotwórczych oraz wymywalność. W celu określenia ekotoksyczności badanych odpadów przeprowadzono doświadczenia wegetacyjne, które pozwoliły na ocenę wpływu badanych odpadów na wybrane gatunki roślin testowych. Badano między innymi wpływ odpadów na takie procesy fizjologiczne jak kiełkowanie nasion oraz wzrost roślin (korzeni i części nadziemnych). Wyniki przeprowadzonych doświadczeń wykazały, że pomimo stosunkowo wysokich poziomów stężenia metali w odpadach oraz wysokiej wymywalności jonów siarczanowych, niewielki dodatek odpadów do podłoża, na którym uprawiane były rośliny, miał korzystny wpływ na kiełkowanie roślin i przyrost ich biomasy. Stwierdzono, między innymi, że dodatek do podłoża odpadów w ilości 10-30% stymulował kiełkowanie roślin w porównaniu z obiektami kontrolnymi. W przypadku większej zawartości odpadów zaobserwowano zahamowanie kiełkowania. Podobne reakcje obserwowano w przypadku obu gatunków roślin testowych. Stwierdzono, że możliwe, jest dobranie takiej dawki odpadów w podłożu, która nie spowoduje wprowadzenia do gleby nadmiernych ilości zanieczyszczeń, natomiast korzystnie wpłynie na rozwój roślin. Istnieje więc możliwość wykorzystania badanych odpadów do produkcji materiału (podłoża) do naturalnej rekultywacji gruntów. Naturalne wykorzystanie odpadów przemysłowych może znacząco przyczynić się do rozwiązania problemu negatywnego wpływu składowanych odpadów przemysłowych, po przeróbce rud metali, na środowisko.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących możliwości wykorzystania odpadowego piasku z odlewni aluminium. Założono, że piasek ten może być przydatny do wytwarzania mieszanek iniekcyjnych, stosowanych na wypełnienie przestrzeni w naprawianych studzienkach i kolektorach kanalizacyjnych metodą bezwykopową. Uzyskane wyniki potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia.
EN
The paper presents the results of laboratory tests on the use of waste sand from aluminum foundry. It was assumed that this sand may be useful for the production of injection mixtures used to fill the space in repaired wells and sewage collectors. The results obtained confirmed previous assumptions.
PL
W artykule przedstawiono metody zagospodarowania niewykorzystanych resztek kompozytów cementowych. Każda z nich wpisuje się w ideę zrównoważonego budownictwa, co więcej, współcześnie zagospodarowanie i utylizacja takich odpadów jest obowiązkiem prawnym nałożonym na producenta tych odpadów. W artykule przedstawiono badania granulatu pozyskanego jedną z tych metod.
EN
Methods of management of cement composites unused remains are present in the article. Each of these methods is a part of the sustainable construction idea. Moreover, the management and utilization of such waste is a legal obligation imposed on the producer of this waste. Some tests of granulate obtained by one of mention methods are also present in the paper.
7
Content available remote Wykorzystanie odpadu z produkcji bieli tytanowej jako dodatku do betonu
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było wykazanie możliwości stosowania odpadu z produkcji bieli tytanowej jako dodatku do betonu (badania były prowadzone w ramach pracy badawczej oceniającej możliwość wykorzystania ilmenitowego szlamu porozkładowego jako reaktywnego dodatku do betonu). Prezentowane wyniki dotyczą badań „typowych” betonów towarowych o projektowanej klasie wytrzymałości C16/20. Badano ich wytrzymałość na ściskanie oraz na rozciąganie przy zginaniu, skurcz liniowy i nasiąkliwość oraz strukturę. W tym celu wykorzystano mikroskop skaningowy z analizą w mikroobszarze (SEM+EDS), która wykazała, że w przypadku określonych parametrów badane betony C16/20 z dodatkiem ilmenitowego szlamu porozkładowego cechują nie gorsze właściwości niż betonów referencyjnych z dodatkiem popiołu lotnego.
EN
The article presents the results of tests which aim was to determine the possibility of using a waste from the production of titanium dioxide as an additive for concrete (the tests were carried out as a part of project which aim was the evaluation of the valorization of the waste material from the production of titanium white as an active additive for concretes). Presented results were carried out on the “typical” ready-mixed concrete with a compressive strength class C16/20. The tests of compressive strength, bending strength, linear shrinkage and absorptivity of concrete have been performed. Also, the structural analysis was made using scanning electron microscope with microanalysis by energy dispersive spectroscopy (SEM+EDS). The results showed that the chosen technical properties of concretes with addition of ilmenite mud waste were as good as the properties of reference concrete with addition of fly ash.
8
Content available remote Analiza wybranych parametrów betonu siarkowego
PL
Prezentowane wyniki badań wytrzymałości (ściskanie i zginanie) oraz trwałości (mrozoodporność, mrozoodporność z udziałem środków odladzających, ścieralność, absorpcja wody) dotyczą betonu siarkowego wytworzonego z użyciem nowego typu zmodyfikowanego polimeru siarkowego. Siarkobeton jest materiałem, w którym rolę spoiwa przejmuje polimer siarkowy. W prezentowanych badaniach założono, że beton siarkowy powinien spełniać wymagania dotyczące trwałości i wytrzymałości, stawiane betonowym, drobnowymiarowym prefabrykowanym elementom infrastruktury drogowej. Wyniki badań pozwoliły określić obszar zastosowania tego materiału w budownictwie drogowym ze względu na dużą wytrzymałość, ścieralność i mrozoodporność jedynie powierzchniową. Niemożliwe jest jednak jego wykorzystanie w elementach infrastruktury drogowej, które wymagają spełnienia warunków mrozoodporności objętościowej.
EN
The results of strength tests (compression and tensile bending), durability tests (freeze – thaw resistance, deicing salt scaling resistance, abrasion, water absorption) presented in this paper refer to the sulfur concrete produced on the new type of modified sulfur polymer. The sulfur concrete is a material in which the modified sulfur polymer plays the role of a binder. It was established that produced sulfur concrete should meet the requirements specified for concrete members used in the road infrastructure including its mechanical and durability properties. The test results allow to state that the sulfur concrete is a material that can be conditionally used in the road infrastructure industry due to its high mechanical strength, abrasion and the only surface freeze – thaw resistance with deicing salts. However, it is not applicable for road infrastructure, which require the full volumetric freeze-throw resistance.
PL
Praca przedstawia badania wpływu mielonego, odpadowego perlitu ekspandowanego na przebieg reakcji reaktywnej krzemionki w kruszywie z wodorotlenkami sodu i potasu. W badaniach stosowano pokruszone szkło kwarcowe jako kruszywo reaktywne oraz naturalne kruszywo reaktywne zawierające radiolaryt. Przeprowadzone w pracy badania pokazały, że dodatek mielonego odpadowego perlitu ekspandowanego zmniejsza w znacznym stopniu ekspansję spowodowaną reakcją kruszyw zawierających aktywną krzemionkę z wodorotlenkami sodu i potasu. W przypadku obu kruszyw stwierdzono zmniejszenie ekspansji próbek zapraw poddanych działaniu roztworu wodorotlenku sodu według zmodyfikowanej metody opisanej w normie ASTM C1260. Badania zapraw i zaczynów z dodatkiem mielonego odpadowego perlitu ekspandowanego potwierdziły właściwości pucolanowe tego odpadu. Większa zawartość fazy C-S-H, powstająca w zaczynie z perlitem, jak również zmniejszenie przepuszczalności oraz zawartości wodorotlenku wapnia w zaczynie, są najprawdopodobniej przyczyną większej odporności zapraw na korozję kruszywa wywołaną reakcją reaktywnej krzemionki z wodorotlenkami sodu i potasu.
EN
Paper presents the results of the influence of ground waste expanded perlite on the mitigation of alkali - silica reaction in cement mortars investigation. Crushed quartz glass was used as a reactive aggregate. As a natural reactive aggregate radiolarite was used. Obtained results have shown, that addition of ground waste expanded perlite to mortars containing reactive aggregates resulted in significant reduction of alkali - silica reaction. Expansion of mortars soaked in sodium hydroxide at 80°C, according to modified ASCT C1260 standard was markedly lower comparing to the reference samples, without perlite addition. Examination of mortars and pastes with ground waste expanded perlite addition confirmed its pozzolanic properties. Increased C-S-H phase content together with decreased permeability of the mortars and decreased calcium hydroxide content, are most probably the reasons for enhanced durability of perlite bearing mortars towards alkali - silica reaction.
PL
Szlam wapienny jest odpadem w przemyśle papierniczym, który powstaje w trakcie oczyszczania makulatury, stosowanej jako surowiec do produkcji papieru. Odpady stałe powstające w tym procesie, a nazwane „szlam wapienny”, wynoszą od 35 kg do 65 kg na jedną tonę papieru. Biorąc pod uwagę, że w Indiach produkuje się 12,7 miliona ton papieru otrzymujemy około 635000 ton tego odpadu rocznie. Przedstawione badania dotyczą wykorzystania tego odpadu jako dodatku do cementu i obejmują sprawdzenie jego wpływu na właściwości mechaniczne betonu. Przygotowano dwa betony klasy C25 i C35 ze spoiwa, w którym cement zastępowano częściowo szlamem wapiennym w ilości 10%, 20% i 30%. Uzyskane wyniki wykazały, że zastępowanie cementu szlamem wapiennym poprawia wytrzymałość betonu, w przypadku gdy dodatek tego odpadu nie przekracza 20%. Beton klasy C35 ze spoiwa, w którym 20% cementu zastąpiono szlamem wapiennym, ma większą wytrzymałość na ściskanie o 14%, a na zginanie nawet o 25%.
EN
Lime sludge is a paper industry waste which is a by-product of the de-inking and re-pulping of paper. This solid waste, called ”lime sludge” has the share of 35-65 kg/ton of paper and taking into account that in India 12.7 million tons of paper is produced, gives an average of 635.000 t of this waste per year. Present study is aimed at the utilization of lime sludge as the supplementary cementitious materials, replacing partially cement and its influence on concrete properties studied. Two grades of concrete M25 and M35 have been used for preparation of test samples which are designed according to Indian standard method. Cement has been replaced by lime sludge in different proportions namely 10%, 20%, and 30% by mass. Test results have shown that lime sludge replacing cement has improved the properties of concrete from cement without additive. Up to 20% of cement can be replaced with lime sludge and the compressive strength increase, for this replacement level, is about 14% for M35 concrete and the flexural strength even 25%.
PL
Wykorzystywanie materiałów budowlanych z recyklingu to jedno z działań jakie są wprowadzane w ostatnim czasie na coraz większą skalę w Polsce i krajach UE, którego realizacja przyczyni się do poprawy stanu środowiska. Największe możliwości powtórnego zastosowania kruszyw z recyklingu ceramiki czerwonej występują w sektorze budowlanym. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości (konsystencja, zawartość powietrza w mieszance betonowej, nasiąkliwość betonu, głębokość penetracji, gęstość objętościowa stwardniałego betonu po 28 dniach, wytrzymałość betonu na ściskanie i zginanie po 28 dniach dojrzewania, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek) betonu zwykłego oraz betonów zawierających w swoim składzie kruszywo z recyklingu ceramiki czerwonej.
EN
The use of recycled building materials is one of the activities which are implemented recently on an increasing scale in Poland and EU countries, the realization of which will contribute to the improvement of environmental quality. The article presents the results of selected properties (consistency, the air content of the concrete mix, water absorption of concrete, the depth of penetration, the bulk density of hardened concrete after 28 days, concrete compressive strength and flexural strength after 28 days of ripening, tensile splitting samples) of ordinary concretes and concretes containing in its composition recycled aggregate porous bricks.
PL
Utylizacja odpadów wydobywczych jest jednym z ważniejszych problemów w Polsce i na Ukrainie. W artykule przedstawiono jeden z wariantów lokowania odpadów górniczych w wyrobisku kopalni wapieni w Płazie. W tym celu przeprowadzono analizę bazy zasobowej złoża oraz rozmieszczenia zasobów w ustalonych granicach. Złoże wapieni Płaza zlokalizowane jest w zachodniej części województwa małopolskiego, w całości na terenie gminy Chrzanów. Złoże budują węglanowe utwory triasu środkowego reprezentowane przez wapien - no-dolomitowe warstwy olkuskie, wapienno-margliste warstwy gogolińskie oraz podścielające je dolomityczne utwory retu. Największą wartość surowcową posiadały czyste wapienie ze spągowej części warstw olkuskich, obecnie niemal całkowicie wyeksploatowane. W artykule przedstawiono obecny stan zasobów przemysłowych oraz ich jakość (właściwości chemiczne i fizyczne), a także potencjalnych odbiorców surowca i możliwości przedłużenia żywotności pracy kopalni. Zgodnie z wynikami monitoringu środowiska przeprowadzono ocenę warunków gruntowych i hydrogeologicznych, której wyniki pozwoliły na zaproponowanie nowego wydajniejszego wykorzystania obszaru funkcjonującego kamieniołomu dla celu lokowania odpadów górniczych. W opracowaniu przedstawiono koncepcyjny schemat transportu odpadów, planowanego ich rozmieszczenia i zagęszczenia w wyrobisku odpadów wydobywczych pierwszej, drugiej i trzeciej grupy oraz następnie rekultywacji powierzchni terenu. Ze względu na brak analogii takiego rozwiązania, proponuje się traktowanie funkcjonującego wyrobiska jako jednolitego zintegrowanego systemu geomechanicznego, działającego w warunkach niepewności. W celu zbadania dynamiki rekonsolidacji odpadów, przewidziano środki techniczne służące do ciągłego monitorowania ich osiadania. Proponowane rozwiązania dotyczące synchronicznego składowania odpadów wydobywczych oraz jednoczesnej eksploatacji pozostałych zasobów złoża pozwolą wydłużyć żywotność pracy kopalni na następne 15–20 lat.
EN
The utilization of mining waste is an important problem in Poland and Ukraine. The article presents one of the variants of waste mining in the quarry in Płaza. An analysis of the resource base of the deposit and their location at the area of Płaza deposit is carried out. The Płaza deposit is located in the western part of the Małopolskie province, in the entire Chrzanów commune. The Płaza deposit is constructed of Middle Triassic carbonates represented by the limestone-dolomite Olkusz Formation and the limestone-marlized Gogolin Formation. The deposit series lies on the dolomites of Röt age (Lower Triassic – Olenekian). The most valuable raw material was the pure limestone from the lower part of the Olkusz Formation, now almost completely exploited. The article presents the current state of mineable reserves of the deposit and their quality (chemical and physical characteristics). Moreover the article shows potential consumers of raw material and the possibility of extending the life of the mine work. According to the results of the environmental monitoring the ground and hydrogeological conditions were evaluated, the results of which allowed a more efficient use of the existing quarry area for mining waste disposal to be proposed. The paper presents a conceptual waste transport scheme, planned distribution and compaction of wastes belonging to the first, second and third group and then a surface reclamation. In view of the absence of similar decisions analogs, the consideration of the open-pit as a one solid geomechanical system functioning under the conditions of uncertainty is suggested. In order to examine the dynamics of the waste compaction process, some measures are foreseen to constantly observe their subsidence. The proposed measures for the synchronous disposal of mining waste in the worked-out area of the open-pit and the simultaneous mining operation in the quarry will allow the life cycle of the open-pit to be prolonged for 15–20 years.
PL
W artykule przedstawiono statystyczną metodę optymalizacji składu zaprawy z dodatkiem nowego odpadu w oparciu o model materiałowy kompozytu. Aby móc wykorzystać metodę modelowania, konieczne było uprzednie zgromadzenie niezbędnych danych wejściowych. W tym celu wykonano szereg badań wybranych cech użytkowych zapraw o ustalonym składzie. Jako zmienne przyjęto zawartość odpadu w spoiwie oraz stosunek wodno-spoiwowy. Wykorzystano statystyczne metody planowania eksperymentu w celu ograniczenia ilości wykonywanych próbek zapraw do badań. Uzyskany model materiałowy zaprawy cementowej zawierającej dodatek odpadu umożliwił wyznaczenie uogólnionej funkcji użyteczności, która posłużyła do otrzymania optymalnej zawartości odpadu w zaprawie. Niniejszy artykuł prezentuje również wyniki porównania wartości cech użytkowych optymalnego składu zaprawy wyznaczone z modelu oraz uzyskane z badań weryfikacyjnych.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z możliwością wykorzystania odpadów pochodzących ze spalarni śmieci komunalnych typu żużel i popiół, do produkcji betonów. Pomysł wykorzystania odpadów paleniskowych nie jest nowy, lecz wiele problemów związanych z jego praktycznym wykorzystaniem nadal pozostaje aktualnych. Celem pracy jest ocena przydatności kruszyw pochodzących ze spalarni śmieci zlokalizowanej w okolicy Poznania do stworzenia materiałów budowlanych bezpiecznych dla środowiska i jednocześnie charakteryzujących się jak najlepszymi właściwościami mechanicznymi.
EN
The article presents the possibility of using waste from municipal waste incineration plants to produce concrete. The idea of using MSWI (Municipal Solid Waste Incinerator) is not new, but many problems related to its practical use still remain current. The aim of the study is to estimate the usefulness of aggregates from waste incineration located in the Poznan city area to prepare building materials that are safe for the environment and with good mechanical properties at the same time.
PL
Artykuł jest opisem doświadczenia mającego na celu weryfikację możliwości wykorzystania pyłów ceglanych, popiołów lotnych i odpadów dennych ze spalania węgla brunatnego czy pyłów z bypassa, pochodzących z linii wypalania klinkieru w technologii adsorpcji metali ciężkich w środowisku wodnym. Wszystkie te materiały nie znajdywały dotychczas użytecznego wykorzystania, stanowiąc istotny balast odpadowy. Osiągnięte wyniki badań należy uznać za bardzo obiecujące. Analizowane odpady w opisanych w artykule warunkach doświadczenia wykazywały bardzo dobre właściwości sorpcyjne – w większości przypadków sięgające co najmniej 82% skuteczności. Na uwagę zasługuje również trwałość wiązań sorpcyjnych. Uzyskana w doświadczeniu desorpcja metali ciężkich w większości przypadków była znikoma. Pozytywne wyniki badań dają nadzieję na rychłe znalezienie użytecznego wykorzystania dla analizowanych odpadów.
EN
The article is a description of the experience aimed at verifying the possibility of using brick dust, fly ash and bottom waste from lignite combustion or bypass dust, which came from the clinker firing line in the technology of adsorption of heavy metals in the water environment. All these materials have not yet found useful use, constituting a significant waste ballast. The research results achieved should be considered very promising. The analyzed waste in the experimental conditions described in the article showed very good sorption properties – in most cases reaching at least 82% of effectiveness. Noteworthy is the durability of sorption bonds. The desorption of heavy metals obtained in the experiment was, in most cases, insignificant. Positive research results give hope for prompt finding of useful use for the analyzed waste.
PL
W produkcji pigmentów ceramicznych wykorzystujących związki metali grup przejściowych powstają technologiczne odpady stałe, ciekłe i gazowe o różnym stopniu toksyczności. Duże stężenie toksycznych zanieczyszczeń ścieków technologicznych powoduje, że ich utylizacja, konieczna w świetle aktualnych wymagań środowiskowych, jest utrudniona i kosztowna, a często również niezupełna. Stosowane zazwyczaj strącanie osadów, prowadzące do nadal kłopotliwego produktu odpadowego, jest tylko częściowym rozwiązaniem problemu, trudnym do realizacji i nieefektywnym, zwłaszcza w przypadku ścieków zawierających związki wanadu. W pracy przedstawiono wyniki badań immobilizacji odpadów wanadowych metodą spiekania z wykorzystaniem różnych materiałów naturalnych. Do utylizacji tych odpadów zastosowano z pozytywnym skutkiem również techniki mikrofalowe.
EN
In the manufacture of ceramic pigments using transition metal compounds, technological solid, liquid and gaseous wastes are created, having various toxicity levels. Due to high concentration of toxic pollutants in technological wastewater, their utilization in the light of current environmental requirements is difficult, expensive and often also incomplete. Commonly used sediment precipitation leading to still inconvenient waste product is only a partial solution to the problem, difficult to implementation and ineffective, especially for wastewater containing vanadium compounds. Researches on vanadium waste immobilisation by sintering with the use of various natural materials were presented. Microwave techniques were applied to treatment of such wastes, with positive effects.
PL
Zagospodarowanie odpadów to bardzo istotne zadanie współczesnej gospodarki. Jego realizacja daje wielowymiarowe korzyści, dlatego zagadnieniom tym poświęca się coraz więcej uwagi. W procesie badawczym skoncentrowano się na opracowaniu sposobu utylizacji surowców wtórnych poprzez ich spienianie. Dobrano stosunki ilościowe składników w zestawie oraz ustalono optymalne warunki temperaturowo-czasowe. Zaproponowano użycie jako środka spieniającego odpadu z rozbiórki skrzydeł wiatraków. Otrzymane szkła piankowe zbadano pod kątem ich budowy wewnętrznej. Uzyskano bardzo zadowalające efekty spieniania materiałow zawierających w zestawie surowcowycm odpad z rozbiórki skrzydeł wiatraków, będący kompozytem na osnowie żywicy organicznej.
EN
Waste management is a very important task for the modern economy. Its realization gives multidimensional benefits, so attention is paid to this issue. The research process focused on developing a way to utilize recycled materials by foaming them. The quantitative ratios of ingredients in the set were chosen, and the optimum temperature and time conditions were determined. The use of the waste of wind turbine blades as a foaming agent was proposed. The obtained foam glass was tested for internal structure. Very satisfactory results were obtained for the foamed materials containing raw material waste from the waste of wind turbine wings, which is a composite of an organic resin matrix.
PL
W pracy przedstawiono badania eksperymentalne i numeryczne belek teowych wykonanych z betonu wysokowartościowego oraz betonu z użyciem kruszywa z recyklingu. Belki do badań wykonano w skali półtechnicznej jako teowe o szerokości półki 160 mm i szerokości środnika 80 mm oraz wysokości 120 mm i długości efektywnej 1100 mm. Opisano program badań oraz analizę wyników w zakresie odkształceń betonu w belkach. Badania eksperymentalne potwierdzone zostały analizą numeryczną, co wykazało zgodność uzyskanych wyników.
EN
The paper summarises the experimental and numerical analysis of bearing capacity of concrete beam was prepared from reinforced high performance concrete, another two was made of reinforces high performance concrete containing recycling aggregate. Beams used on the tests were prepared in modeling scale with the T-shaped cross section of upper width 160 mm, bottom width 80 mm, height 120 mm and the effective span of 1100 mm. The program of tests a description of their realization, as well as the results obtained deflections and strains have also been presented. An analysis of the results obtained was carried out, which was compared to the results of the theoretical analysis based on standard regulations.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu warunków dojrzewania zapraw cementowych z dodatkiem rozdrobnionego zaczynu cementowego, który uzyskano ze stwardniałych zaczynów cementowych poddanych obróbce termiczno-mechanicznej wg procedury w P. 417362. Wykonano 3 rodzaje serii badawczych i próbkę kontrolną. Część próbek dojrzewała przez 28 dni w wodzie, a część – po 2 dniach dojrzewania w wodzie została poddana procesowi autoklawizacji przez 7,5 h. Określono wytrzymałość na ściskanie i zginanie badanych próbek. Uzyskane wyniki badań wskazują na poprawę wytrzymałości na ściskanie i zginanie kompozytów cementowych zawierających 25% dodatek rozdrobnionego zaczynu cementowego.
EN
The paper presents the results of own research on determining the effect of maturation conditions on cement mortars with recycled cement paste addition. The recycling cement paste was made from cement paste treated with P.417362 which based on thermo-mechanical process. Three types of research series and one control trial were made. For all series, a portion of the samples ripen for 28 days under aqueous conditions; the second part – after 2 days of ripening – has been subjected to 7.5 hours of autoclaving. The results focused on the results of the compressive strength and flexural strength of the tested composites. The results shows improvement strength parameters of cement composites containing crushed cement paste.
PL
W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania odpadowej stłuczki szklanej kineskopowej (CRT) do wytwarzania kompozytów betonowych na bazie cementu CEM I 42,5R. Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku stłuczki CRT na wytrzymałość na ściskanie i zginanie zaprawy cementowej. Stłuczkę szklaną kineskopową o uziarnieniu 0 ÷ 2 mm oraz podwójnie zmieloną w dezintegratorze stosowano w ilości 5; 7,5 i 10% masy cementu jako zamiennik piasku lub cementu. Wstępne badania wykazały, że zaprawa cementowa zawierająca 7,5% odpadowej stłuczki osiągnęła wytrzymałość porównywalną z normową zaprawą cementową.
EN
The article discusses the possibilities of use cathode ray tube glass (CRT) for the production cement concrete composites based on CEM I 42,5R. The effects of the addition of CRT on compressive and bending strength have been presented. Crushed glass tube with a grain size of 0 – 2 mm and additionally crushed twice in disintegrator was used within the range of 5; 7.5 and 10% of cement weight as a substitute for sand or cement. Preliminary studies have shown that cement mortar containing 7.5% waste cullet has achieved the strength, comparable with standard cement mortar.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.