Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prąd indukowany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono układy przestrzennego ułożenia kabli jednożyłowych 110 kV, sposoby połączenia i uziemienia ich żył powrotnych oraz sposób wykonania i parametry ochrony przeciwprzepięciowej żył powrotnych.
EN
The paper presents schemes of spatial layout of single-core 110 kV cables, methods of connection and earthing of their return conductors as well as methods of realization and parameters of surge protection systems of return conductors.
2
Content available remote Currents induced by standard movements in a 3T static magnetic field
EN
MRI magnets generates strong and uniform magnetic fields within the field of view, but spatial field gradients are present outside this central region, and as consequence people moving within magnet room experience time-varying magnetic field inducing electric fields and currents in tissues. Aim of this study is the assessment, through direct static field measurements and model based calculations, of induced currents at trunk and head as effect of translating or rotational body movement within the magnet room.
PL
Urządzenie do rezonansu magnetycznego generuje bardzo silne stałe pole magnetyczne w polu obserwacji ale gradient przestrzenny pola istnieje na zewnątrz pola obserwacji. Konsekwencją tego jest narażenie osób poruszających się w wewnątrz pomieszczenia na ekspozycję w polu elektromagnetycznym, co skutkuje indukowaniem się pola elektrycznego i prądów w ich tkankach. Celem artykułu jest oszacowanie poprzez pomiary stałego pola magnetycznego oraz symulację komputerową wartości prądów indukowanych w tułowie i głowie osób poruszających się w pomieszczeniu.
PL
Przedstawiono wyniki badań rozkładu natężenia pola elektrycznego w strefie bliskiej, pochodzących od przenośnych radiostacji plecakowych oraz urządzeń fizykoterapii. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych oraz pomiarów bezpośrednich prądów indukowanych w ciele człowieka. Oceniono przydatność stosowanych technik symulacji komputerowych wyznaczania współczynnika SAR i prądu indukowanego stosowanych przy badaniach przenośnych radiostacji plecakowych i urządzeń fizykoterapii.
EN
In this paper the results of measurements of electric field strength distribution in the near field region of medical devices and manpack radio antennas has been presented. Also the results of measurements of currents inducted in the body operators and results of computations of these currents has been compared. The applicability for health risk assessment of computations of SAR and inducted in human body currents has been discussed.
PL
Wskutek poruszania w polu magnetostatycznym, wytwarzanym przez magnes tomografu rezonansu magnetycznego, w ciele pracowników indukowane są prądy elektryczne, mogące zakłócać procesy bioelektryczne w organizmie. Zaprezentowano zasady oceny tego rodzaju narażenia poprzez pomiary dynamiki zmienności indukcji magnetycznej (dB/dt) na powierzchni ciała pracownika, wykonującego czynności zawodowe. Zaprezentowano również przyldadowe wyniki badań narażenia występującego w czasie wykonywania sekwencji unormowanych ruchów przy magnesach wybranych tomografów otwartych (0,2T i 0,3T) oraz zamkniętych (1,0T i 1,5T).
EN
Movements of wotkers in static magnetic field produced by magnet of magnetic resonance scanner cause induced electric current in their body. Such current can disturb bioelectric processes in human organism. Principles of the assessment of the exposure to induced currents by measurements of dynamics of changes of magnetic flux density (dB/dt) at the surface of the body of woiker performing occupational activities, were presented. The paper presents also exemplary results of examination of exposure of workers performing the sequence of standardized movements in the vicinity of magnets of selected scanners: with open structiue (0,2T and 0,3T) and with bore magnets (1,0T and 1,5T).
PL
Przedstawiono wyniki badań rozkładu natężenia pola elektrycznego w strefie bliskiej, pochodzących od telefonów komórkowych oraz przenośnych radiostacji plecakowych. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych oraz pomiarów bezpośrednich prądów indukowanych w ciele człowieka. Oceniono przydatność stosowanych technik symulacji komputerowych wyznaczania współczynnika SAR i prądu indukowanego stosowanych dla telefonii komórkowej przy badaniach przenośnych radiostacji plecakowych.
EN
In this paper the results of measurements of electric field strength distribution in the near field region of cell phones and manpack radio antennas has been presented. Also the results of measurements of currents inducted in the body manpack radio operators and results of computations of these currents has been compared. The applicability for health risk assessment of computations of SAR and inducted in human body currents has been discussed.
PL
Omówiono zjawisko powstawania prądów indukowanych i kontaktowych przepływających w ciele człowieka podlegającego ekspozycji na pola elektromagnetyczne oraz warunki ekspozycji w środowisku pracy, w jakich te zjawiska występują. Zaprezentowano zasady badań i oceny prądów indukowanych i kontaktowych w środowisku pracy oraz ich wykorzystania do oceny ryzyka zawodowego ekspozycji na pola elektromagnetyczne. Omówiono kryteria oceny obu rodzajów prądów, rodzaje aparatury pomiarowej (do pomiarów z udziałem ochotników i do pomiarów fantomowych) i podstawowe wymagania, które powinna ona spełniać oraz stanowiska pracy, gdzie należy rozważać wykonywanie tego typu badań. Szczególną uwagę zwrócono na pomiary fantomowe obu rodzajów prądu, zalecane w rutynowych badaniach i ocenach środowiska pracy. Ze względu na nieznany przed wykonaniem badań poziom zagrożenia omawianymi prądami, niedopuszczalne jest ze względów etycznych przyjęcie metody rutynowych pomiarów, która wymagałaby za każdym razem narażenia pracownika w czasie wykonywania badań.
EN
Induced and contact currents flowing through humans exposed to electromagnetic fields and the conditions of exposure to such phenomena are presented. The principles of investigating and assessing induced and contact currents in the workplace and the application of such methods for occupational risk assessment related to electromagnetic fields exposure are considered, too. The criteria for assessing those currents, various measurement devices (for measurements involving volunteers or phantoms) and the requirements for their properties are presented. At which workplaces such investigations should be done is discussed. Attention is focused on phantom measurements of induced and contact currents, recommended for routine investigations and assessment of hazards in the work environment. Before measuring currents the level of hazard in the workplace is not known. Thus, the procedure of routine measurements of currents involving volunteers is dangerous for them and is thus ethically unacceptable.
7
Content available remote Rozkład prądów indukowanych w płycie przewodzącej
PL
W pracy rozważany jest rozkład prądów w cienkiej płycie przewodzącej, wzbudzany zwojem kołowym z wymuszającym prądem. Płytę zamodelowano jako zbiór koncentrycznych kołowych zwojów. W ten sposób otrzymano układ równań w którym parametrami są rezystancje oraz indukcyjności własne i wzajemne. Korzystając z prawa Biota-Savarta wyprowadzono zależności opisujące sprzężenia pola magnetycznego między zwojami tej płyty oraz zwojem z wymuszającym prądem. Na tej podstawie określono wektory i macierze parametrów układów równań. Przeprowadzono wstępną analizę otrzymanych rezultatów.
EN
The paper deals with analysis of currents distribution in the thin conducting plate, induced by circular conductor with the forcing current. The plate was modelled as the set of concentric circular conductors. A set of equations which contains resistances, self-inductances and mutual inductances as parameters was obtained. Relations describing couplings of the magnetic field between conductors of the plate and circular conductor with the forcing current were derived using Biot-Savart law. Hence the parameters vectors and matrices of equations set were determined. Preliminary analysis of received results was carried out.
8
Content available remote Optical beam injection methods as a tool for analysis of semiconductor structures
EN
Optical beam injection methods, such as an optical beam induced current (OBIC) one, have several advantages. Such methods enable a comprehesive analysis of photocuurent generated at the microregion of a semiconductor material or a device by focused light beam. In the paper, examples of applications of the OBIC method for: i) examination of the silicon p-i-n diodes used in a scanning electron microscope (SEM) as a detector and ii) localization of electrically active regions at the interface of the new transparent oxide semiconductor (TOS)-semiconductor structure have been outlined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.