Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewody kanalizacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
PL
Zestawiono i dokonano analizy wpływu na środowisko oddziaływań występujących w trakcie stosowania bezwykopowych technik odnowy długo eksploatowanych, uszkodzonych przewodów kanalizacyjnych. Wykazano, że techniki bezwykopowe stanowią korzystną alternatywę dla technik wykopowych. Analizowane oddziaływania na środowisko dotyczą atmosfery, hydrosfery, biosfery, litosfery i antroposfery. Wskazano na różnice w klasyfikowaniu analizowanych oddziaływań oraz podano różne przykłady dokonywanych analiz tychże czynników, zarówno jakościowych, jak i ilościowych.
EN
The environmental impact occurring during the application of trenchless techniques for the rehabilitation of longoperated, damaged sewage pipes was compiled and analyzed. It has been shown that trenchless techniques are a beneficial alternative to excavation techniques. The analyzed environmental impact concerns the atmosphere, hydrosphere, biosphere, lithosphère and the anthroposphere. The differences in tne classification of the analyzed environmental factors were indicated and various examples of analyzes of these factors, both qualitative ana quantitative, were given.
PL
Bazując na 30-letnich doświadczeniach Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie badania i oceny stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych, zaproponowano pewne działania, mające na celu wydłużenie trwałości eksploatacyjnej rur, a tym samym rzadszego stosowania technik bezwykopowej ich odnowy. Zaprezentowano także wybrane sposoby bardziej efektywnego niż dotychczas stosowania technik bezwykopowych.
EN
Based on the 30 years of experience of the Kielce University of Technology in the field of testing and assessing the technical condition of sewage pipes, some measures have been proposed to extend the service life of pipes and thus less frequent use of trenchless rehabilitation techniques. A literature study of selected methods of more effective than before using trenchless techniques is also presented.
3
Content available remote Renowacja sieci kanalizacyjnej
PL
Przegląd najbardziej popularnych systemów renowacyjnych infrastruktury kanalizacyjnej. Materiały renowacyjne, będące wyłącznie produktami przemysłu chemicznego. Odnowa obiektów kanalizacyjnych jako obecnie najważniejsze i najdroższe zadanie eksploatacyjne. Możliwość miarodajnej diagnostyki stanu technicznego sieci kanalizacyjnych dzięki szybkiemu rozwojowi techniki ich telewizyjnego badania. Wyniki inspekcji optycznej stanowiące dobrą bazę do opracowania koncepcji i szczegółowych planów zabiegów renowacyjnych. Konieczność podjęcia w fazie planowania odnowy trudnej decyzji dotyczącej wyboru w aspekcie techniczno-ekonomicznym najkorzystniejszej technologii renowacyjnej, zależnej od wielu czynników lokalnych jak również przyjętej strategii renowacyjnej.
EN
An overview of the most popular sewers renovation systems. Renovation materials being exclusively products of chemical industry. The renovation of sewers as currently the most important and most expensive operational task. Possibility to provide a reliable diagnosis of technical condition of sewer network thanks to the rapid development of its optical inspection. The results of the optical inspection constituting a good basis for the development of a renovation concept and the detailed renovation plans. Necessity of selection in the planning phase, the most favourable rehabilitation technology, taking into account the technical and economic factors, dependent on many local factors as well as adopted the renovation strategy.
4
Content available remote Sposoby wyznaczania ryzyka awarii przewodów kanalizacyjnych
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod oceny ryzyka awarii przewodów kanalizacyjnych w odniesieniu do dwóch parametrów tzn. prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przewodów oraz konsekwencje ich występowania. Omówiono czynniki brane pod uwagę oraz sposoby wyznaczania obu parametrów. Rezultatem prowadzonych prac jest wskazanie różnic w określaniu poziomu ryzyka oraz poszczególnych jego parametrów w przedstawionych metodach. Metody wyznaczania ryzyka awarii przewodów kanalizacyjnych są przydatne w planowaniu działań związanych z bezwykopową rehabilitacją, wymianą lub na przykład w planowaniu czyszczenia wnętrza przewodów z osadów.
EN
The aim of the article was to present the selected method of risk assessment of sewer failures based on two parameters, i.e. probability of sewer failures and consequences of their occurrence. Factors that were taken into account and methods of determining both parameters were discussed. The result was to indicate differences in determining the risk level and some risk parameters in the presented methods. Determining the risk of sewer failure is a useful method in planning activities related to their trenchless rehabilitation, replacement or, for example, planning of cleaning the pipes from deposits.
PL
Zaproponowano kryteria wyznaczania kategorii awarii nawierzchni ulicznych spowodowanych uszkodzeniami przewodów kanalizacyjnych. Zestawiono uszkodzenia przewodów kanalizacyjnych mające wpływ na powstawanie zapadnięć nawierzchni ulicznych. Wskazano na różnice dotyczące zapadnięć nawierzchni ulicznych w gruntach spoistych i niespoistych. Szczegółowej analizie poddano wpływ zjawiska infiltracji wód gruntowych do wnętrza kanału i eksfiltracji ścieków z kanału do gruntu. Mają one istotny wpływ na przyspieszenie zapadania się nawierzchni ulicznych.
EN
Criteria for determining the category of road pavement failures caused by damage of sewer pipelines were proposed. Damages of sewer pipelines that impact the occurrence of road pavement collapse are listed. Differences in the collapse of road surfaces in cohesive and non-cohesive soils were indicated. The phenomenon of groundwater infiltration into the sewer and the exfiltration of sewage from the sewer to the soil were analysed in detail. They have a significant impact on accelerating the phenomenon of collapsing road surfaces.
PL
Celem artykułu jest ustalenie wpływu różnych czynników na grubość rehabilitacyjnych powłok w technologii CIPP, która jest obecnie najczęściej stosowana w bezwykopowej rehabilitacji przewodów kanalizacyjnych. Przedstawiono problemy dotyczące wpływu następujących czynników na grubość powłok rehabilitacyjnych: sztywności obwodowej, modułu E, zwierciadła wody gruntowej, materiału rehabilitowanej rury oraz rodzaju zastosowanej żywicy. Sformułowano zalecenia dotyczące ulepszenia obecnie stosowanych metod projektowania powłok żywicznych.
EN
The aim of the article is to determine the impact of various factors on the thickness of rehabilitation liners in CIPP technology, which is currently the most commonly used in trenchless rehabilitation of sewage pipelines. Problems concerning the influence of the following factors on the thickness of rehabilitation liners are presented: stiffness of the pipe, E-modulus, groundwater table, rehabilitated pipe material and the type of resin used. Recommendations have been formulated to improve the current methods of designing resin liners.
EN
Inspection and engineering work inside ducts are a serious challenge in terms of logistics and processing. Processing-wise, a major obstacle is the remote control over a modular mobile unit with a variable cinematic configuration and intended to manage complex operating processes. This paper presents the results of the development of a mobile robot for inspection and engineering work. The items of a specific focus of the development work were the remote-control system structure and the control algorithms for the propulsion module control and the operating module control.
PL
Realizacja prac inspekcyjno-inżynieryjnych w przewodach kanalizacyjnych stanowi poważne wyzwanie logistyczne jak i technologiczne. W aspekcie technologicznym znaczącym utrudnieniem jest sterowanie urządzeniem modułowym, o zmiennej konfiguracji kinematycznej, realizującym złożone procesy technologiczne. W artykule przedstawiono wyniki prac polegających na opracowaniu modelu robota mobilnego do prac inspekcyjno-inżynieryjnych ze szczególnym uwzględnieniem struktury systemu sterowania oraz algorytmów sterujących, odpowiadających za realizację procesu sterowania modułem jezdnym i modułem technologicznym.
PL
Realizacja prac inspekcyjno-inżynieryjnych w przewodach kanalizacyjnych stanowi poważne wyzwanie logistyczne i techniczne. Rozwój konstrukcji robotów mobilnych stwarza możliwość ich wykorzystania w tego typu zadaniach. W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych prac, mających na celu opracowanie konstrukcji robota inspekcyjno-inżynieryjnego, przeznaczonego do kontroli, naprawy oraz instalowania przewodów teletechnicznych (światłowodowych) w przewodach kanalizacyjnych o zakresie średnic 200÷800 mm. Opisano konstrukcję robota oraz modułów, z których składa się demonstrator (modułu jezdnego, modułu nosiciela, modułu technologicznego), a także wyniki testów służących weryfikacji parametrów pracy demonstratora.
EN
Implementation of inspection and engineering works in sewage pipes is a serious logistic and technological challenge. The development of mobile robot construction technology makes it possible to use them in this type of tasks. The paper presents the results of work aimed at developing the construction of an inspection and engineering robot, intended for inspection, repair and installation of tele-technical wires (fiber optic) in sewer pipes with a diameter range of 200÷800 mm. The design of the robot as well as the modules of the demonstrator are described (driving module, carrier module, technological module) and the results of tests aimed at verifying the work parameters of the developed demonstrator.
PL
Aby przeciwdziałać awariom, niezbędne jest okresowe badanie stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych. Długości przewodów kanalizacyjnych deszczowych, sanitarnych i ogólnospławnych w dużych miastach wynoszą setki kilometrów, stąd niezwykle ważny – biorąc pod uwagę aspekt kosztowy – jest dobór odpowiednich badań ich stanu technicznego w zależności od oczekiwanych wyników.
PL
Nowe rozwiązania w zakresie monitoringu kolektorów opierają się na innowacyjnym podejściu, polegającym na zastosowaniu czujników światłowodowych. Podstawową ich zaletą, w stosunku do pomiarów punktowych, jest możliwość wykonywania odczytów w sposób geometrycznie quasi ciągły wzdłuż długości pojedynczego włókna światłowodu. Oznacza to, że w przypadku pomiarów obserwowanej wielkości, odczyty czujnika odwzorowują zmiany wartości wzdłuż dowolnie wyznaczonej na kontrolowanym elemencie konstrukcyjnym trasy.
EN
New solutions in the fi eld of collector monitoring are based on an innovative approach based on the use of fi ber optic sensors. Their main advantage, compared to point measurements, is the ability to take readings in a geometrically quasi-continuous manner along the length of a single optical fi ber. This means that in the case of measurements of the observed quantity, the sensor readings refl ect changes in value along any route marked on the controlled structural element.
PL
Wskazano na najistotniejsze problemy dotyczące bezwykopowej wymiany przewodów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w opcji powiększania ich przekroju poprzecznego. Zamieszczono informacje dotyczące obliczeń hydraulicznych i statyczno - wytrzymałościowych stosowanych przy projektowaniu bezwykopowej wymiany przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę badań geotechnicznych gruntu i wykonywanych w oparciu o nie obliczeń parametrów, niezbędnych m.in. do ustalenia siły wciągania nowych rur.
EN
The most important problems concerning trenchless replacement of gas, water and sewage pipelines in the option of enlarging their cross-section have been indicated. Information on hydraulic calculations and static calculations used in the design of trenchless replacement of gas, water and sewage pipes has been provided. Particular attention was paid to the problems of geotechnical investigations of the soil and the necessary parameters based on them to determine the pulling force of new pipes.
PL
Sformułowano wymagania stawiane nowo budowanym przewodom kanalizacyjnych z rur PVC. Zaproponowano metodykę zestawiania nieprawidłowości i uszkodzeń występujących w przewodach kanalizacyjnych. Zamieszczono wyniki badań przewodów kanalizacyjnych wykonanych z rur PVC w wybranej miejscowości. Ustalono zakres niezbędnych napraw. Załączono dyskusję dotyczącą najistotniejszych problemów dotyczących poprawnego projektowania i wykonawstwa przewodów kanalizacyjnych wykonanych z rur PVC.
EN
The requirements for new sewage pipes made of PVC pipes have been formulated. A methodology for combining irregularities and damages occurring in sewage pipelines has been proposed. The results of testing sewage pipes made of PVC pipes in the selected locality have been included. The scope of necessary repairs was established. A discussion on the most important problems regarding the correct design and construction of sewage pipes made of PVC pipes is attached.
PL
Celem tego artykułu jest przybliżenie problematyki wpływu modułu E na dobór optymalnych rozwiązań materiałowych powłok rehabilitacyjnych stostowanych w bezwykopowej odnowie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykazanie, iż często pojawiające się niżej podane dwie tezy dotyczące istoty modułu E są błędne.
PL
W nowo wybudowanych przewodach kanalizacyjnych, w tym w przewodach wykonanych z rur PVC, nie powinny występować jakiekolwiek uszkodzenia. Przewody te powinny także posiadać założony w projekcie spadek podłużny. W przypadku, gdy występują w nich określone uszkodzenia czy nieprawidłowości, jak np. niezgodny z projektem spadek podłużny, kanały takie kwalifikują się do naprawy.
15
Content available remote Wyniki badań techniką wideo długo eksploatowanych przewodów kanalizacyjnych
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań techniką wideo przewodów kanalizacyjnych, wykonanych w ostatnich 15 latach w Polsce. Poddano analizie filmy z inspekcji telewizyjnej przewodów kamionkowych o łącznej długości około 10 km. Zaprezentowano ogólne zestawienie uszkodzeń liniowych i punktowych oraz analizę najczęściej występujących uszkodzeń z podziałem na klasy, zależne od ich wielkości. Sformułowano zasady ustalania pilności odnowy/konserwacji w oparciu o klasy stanu technicznego. Otrzymane wyniki zostały porównane z rezultatami innych badań prezentowanymi w literaturze.
EN
The aim of the article is to present the results of video surveys of sewers made in the last 15 years in Poland. The films from CCTV inspection of sewer pipes with a total length of approx. 10 kms were analyzed. A general list of linear and point defects, an analysis of the most common defects with division into classes depending on their size, as well as the urgency of renewal/maintenance based on technical condition classes were presented. The obtained results were compared with the results of other surveys presented in the literature.
16
Content available remote Tkaniny węglowe stosowane do budowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych
PL
W artykule zaprezentowano tkaniny węglowe przeznaczone do budowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Scharakteryzowano technologię InfinitPipe® pozwalającą przygotowywać rury bezpośrednio na placu budowy. Przedstawiono ich budowę, sposób wykonania, właściwości oraz możliwości zastosowania.
EN
Carbon fabrics for pipelying of water pipes and sewage systems have been presented in the paper. The method called InfinitPipe® to pipe production at the construction site has been discussed. The pipes construction, the manner of their execution, characteristics and advantages have been given.
17
PL
W artykule zaprezentowano tkaniny węglowe przeznaczone do odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Scharakteryzowano metodę WetLayup System – pierwszą, w której zastosowano te tkaniny. Ponadto omówiono powłoki StifPipeTM wykorzystujące materiał o strukturze plastra miodu oraz system FlexiTube ®. Dla każdej z metod scharakteryzowano budowę powłoki, sposób jej instalacji, właściwości oraz zalety i wady.
EN
Carbon fabrics for rehabilitation of water pipes and sewage systems have been presented in the paper. The first method called WetLayup System that uses FRP has been characterized. In addition, StifPipeTM coatings that use honeycomb material and FlexiTube® technology have been discussed. For each of the methods the construction of individual coatings, the manner of their execution, characteristics, advantages and disadvantages have been given.
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania sieci neuronowych w dokonywaniu oceny stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych. Scharakteryzowano wybrane zastosowania sztucznej inteligencji do rozpoznawania uszkodzeń oraz ich parametrów geometrycznych, klasyfikowania uszkodzeń, prognozowania stanu eksploatacyjnego oraz konstrukcyjnego kanałów, a także prognozowania wystąpienia zjawiska korozji w betonowych przewodach kanalizacyjnych.
EN
The article presents possible applications of neural networks for condition assessment of sewer pipes. The chosen applications of artificial intelligence like defects and their geometrical parameters identification, defects classification, forecasting of sewer operating and structural condition, as well as forecasting the occurrence of corrosion in concrete sewer were characterized.
19
Content available remote Jak planować inspekcje i rehabilitacje przewodów kanalizacyjnych
PL
Podano dwie propozycje planowania inspekcji CCTV przewodów kanalizacyjnych dotychczas jeszcze nie zbadanych oraz trzy propozycje dotyczące inspekcji CCTV przewodów kanalizacyjnych już wcześniej zbadanych. Sformułowano zalecenia dotyczące wykonywania dodatkowych badań przewodów. Podano także dwie propozycje ustalania kolejności typowania przewodów kanalizacyjnych do odnowy oraz propozycję metody ABCDE dotyczącej tego zagadnienia.
EN
Two proposals for planning CCTV inspections of sewage pipelines not yet investigated have been provided, and three proposals for CCTV inspections of sewage pipelines which have been earlier investigated. Recommendations for additional surveys of sewers have been formulated. There are also two proposals for determining the ordering of sewers for renewal and the ABCDE method for this issue.
20
Content available remote Dlaczego warto wybierać rury betonowe?
PL
Zalety betonu i możliwości wszechstronnego jego zastosowania są znane od dawna i szeroko rozpowszechniane na całym świecie w każdej branży budowlanej. Od lat jest to też materiał, który z powodzeniem wykorzystywany jest do budowy systemów kanalizacyjnych.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.