Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  termokinetyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The objectives of the present study are to investigate steady two-dimensional laminar flow of a viscous incompressible, electrically conducting and heat-generating fluid, driven by a con-tinuously moving porous plate immersed in a fluid-saturated porous medium, in the presence of a transverse magnetic field. A uniform magnetic field acts perpendicularly to the porous surface which absorbs fluid with a suction velocity. The non-linear partial differential equations governing the problem under consideration have been transformed by a similarity transformation into a system of ordinary differential equations, which is solved numerically by applying a perturbation technique. The effects of material parameters on the velocity and temperature fields across the boundary layer are investigated. A parametric study of all the governing parameters is carried out and representative results are illustrated to reveal a typical tendency of the solutions. Representative results are presented for the velocity temperature distributions as well as the local friction coefficient and the local Nusselt number. Favorable comparisons with the previously published work confirm the correctness of the numerical results.
2
Content available remote Generacja i ruch ciepła w urządzeniach elektrycznych
PL
W artykule przedstawiono w sposób ogólny zjawiska związane z generacjami i rozpływami mocy cieplnych w urządzeniach elektrycznych oraz z konsekwencjami występowania tych zjawisk. Zwrócono uwagę na niezwykłą ważność zjawisk elektrocieplnych i cieplnych występujących w elektrotechnice.
EN
In the paper there are discussed a problems of electric heating and heat transfer in different electric devices. There are shown importance the problems of the electric heat losses in designs of electric devices.
PL
Przedstawiono teorię i metody zastosowania ważnych wyników z dziedziny kinetyki, uzyskanych na gruncie nieliniowej termodynamiki nierównowagowej, które mają znaczenie praktyczne w technikach wymiany masy, takich jak np. suszenie. Omówiono znaczenie termodynamiki oraz jej związki z inżynierią reakcji chemicznych i procesów transportowych. Porównano wyniki otrzymane za pomocą podejścia klasycznego z wynikami uzyskanymi dzięki założeniu, że przenoszenie wilgoci jest swoistą reakcją chemiczną o dwu przeciwnych kierunkach. Wskazano, jaką rolę odrywają wielkości operacyjne w termodynamice procesów suszarniczych, analizowanych jako pseudojednorodne układy wielofazowe. Podkreślono znaczenie założenia o lokalnej równowadze w ośrodku ciągłym lub pseudociągłym. Przedstawiono zastosowanie termokinetycznych modeli nieliniowych procesów suszenia, w których wprowadzono pojęcia powinowactwa przenoszenia wilgoci i oporności nieliniowej, ułatwiających efektywną analizę złożonych układów suszarniczych, np. takich, które różnią się temperaturą poszczególnych faz w ośrodku kapilarno-porowatym. Dokonano krytycznej analizy nieliniowych równań podanych w literaturze w celu uściślenia ich struktury, tak aby była zapewniona jednoznaczność warunków równowagi chemicznej oraz równowagi termodynamicznej, a także spełnione warunki symetrii Onsagera dla małych sił napędowych.
EN
We present the theory and applications of remarkable kinetic results obtained on the ground of nonlinear non-equilibrium thermodynamics possessing essential practical meaning for operations of mass exchange, e.g. drying. We begin with a brief discussion of the connections between non-equilibrium thermodynamics and engineering of chemical reactions and transport processes. A traditional approach to kinetics is compared with a new one in which moisture transfer in the process of drying is treated as a chemical reaction with two competing fluxes in opposite directions. For thermodynamics of heterogeneous processes such as drying, analysed as pseudo-homogeneous multiphase systems, the role played by so-called operational quantities is stressed. We expose the meaning and significance of the local equilibrium assumption in continuum or pseudo-continuum. Applications of non-linear (thermokinetic) models of drying are described which use the notions of affinity and non-linear resistance of moisture transfer, facilitating effective approach to complex drying systems, e.g. to those characterized by different temperatures of each phase in a capillary porous medium. Some non-linear kinetic equations published in the literature are critically revised and modified in order to assure the uniqueness of chemical and thermodynamic conditions of equilibrium to satisfy conditions of the Onsagerian symmetry for small driving forces.
PL
Kalorymetria jest ważnym źródłem informacji o właściwościach, składzie, strukturze, szybkości i pełni przemian zachodzących podczas twardnienia cementu i betonu, które mają duże znaczenie przy prognozowaniu właściwości i doborze warunków twardnienia betonu. Dwa składniki analizy kalorymetrycznej - termokinetyka i termoporometria w sposób istotny uzupełniają się wzajemnie, tworząc pełny obraz procesów twardnienia cementu. Wydzielanie ciepła podczas twardnienia cementów i betonów stanowi ważny czynnik technologiczny.
EN
Calorimetry is an important source of information on properties, composition, structure, rate and fullness of tranformations occuring during the hardening of cements and concretes, which are of great value in forecasting of properties and selecting the hardening conditions of concrete. Two components of calorimetric analysis - thermokinetics and thermoporosimetry are - essentially - complementary one to another, creating a full representation of cement hardening processes. The evolution of heat during the hardening of cements and concretes is going to make an important technological factor.
PL
Praca zawiera opis numerycznej metody analizy termokinetyki przemian fazowych nawęglanych stalowych cylindrów o przekroju okrągłym poddanych procesowi hartowania. W rozwiązaniu wykorzystano metodę wariacyjno-różnicową będącą połączeniem metody elementu skończonego i metody różnicowej. Program obliczeń numerycznych dotyczy tylko tych gatunków stali, które mają krzywe C-T-P w kształcie litery C. Rozważania oparto na teorii Sjöströma oraz na modelu Hildenwalla. Wykorzystano prace Avramiego oraz teorię Inoue-Ranieckiego. Wyznaczono rozkład pól temperatury, udziały objętościowe poszczególnych struktur i faz w funkcji czasu oraz względną zmianę objętości Uzyskane wyniki stanowią podstawę do szacowania rozkładu pól naprężeń chwilowych i szczątkowych.
EN
The paper disusses a numerical method of phase transformation termokinetics for infinite length carburiset cylindrical machine elements made of steel grade. The solution of the problem is based on the variational-finited difference method, being a combination of the finite element method (FEM) and the finite difference method (FDM). The elboratrd program of numerical calculations refers to steel grades that are characterized by C-shaped T-T-T curves. The analysis uses the theoretical background elaborad by Sjöström and Hildenwall. Also the work of Avramiego and Inoue- Raniecki theory is used in this paper. The temperature field and the weight fractions of particular Structeres and phases and the relative volumetric dilatation are determinated in the paper. The relative volume fraction is the base to estimate the instantaneous and residual stresses.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.