Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Europa Zachodnia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The ISSP Environment 2010 data (random sample including more than 18,000 respondents) were used to demonstrate differences in opinions concerning sustainable development between the residents of Eastern and Western European countries. If it is assumed that the concept of sustainable development involves a relative balance among the three pillars (social, economic and ecological), then opinions of the residents of Western Europe are more in line with this assumption. On the other hand, a disproportion can be observed in the case of Eastern Europe, where the environmental pillar is clearly underestimated and the social pillar is much weaker.
PL
Wykorzystując dane ISSP Environment 2010 (próba losowa o wielkości ponad 18 000 respondentów) wykazano różnice dzielące kraje Europy Wschodniej i Zachodniej w zakresie opinii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Jeżeli w koncepcji zrównoważonego rozwoju zakłada się równowagę pomiędzy jego trzema filarami (społecznym, ekonomicznym i ekologicznym), to bardziej z tym założeniem zgodne są opinie mieszkańców Europy Zachodniej. W przypadku Europy Wschodniej zauważalna jest dysproporcja – wyraźnie niedoceniany jest filar środowiskowy i znacznie słabszy filar społeczny.
PL
W pracy przedstawiono skład chemiczny deklarowany przez producenta naturalnych wód mineralnych. Dokonano analizy porównawczej składu wybranych wód dostępnych w obrocie detalicznym, a także sporządzono klasyfikację zbiorczą wód pochodzących z krajów Europy Zachodniej. Praca zawiera dana dotyczące konsumpcji naturalnych wód mineralnych w krajach europejskich.
EN
In the work chemical composition declared by the producer of the natural mineral waters has been presented. Comparative analysis of the composition of chosen waters which are available on retail sales has been made. Cumulative classification of waters coming from western Europe countries has been prepared. The work contains figures that apply to natural mineral waters consumption in European countries.
3
Content available remote Tendencje rozwoju europejskiej floty rzecznej
PL
[...] Europejskie tendencje rozwoju floty świadczą o rentowności przewozów w żegludze śródlądowej. Rozwój taboru jest pozytywnym krokiem w kierunku wzmocnienia pozycji żeglugi śródlądowej na europejskim rynku transportowym oraz wzmocnienia jej roli jako ważnego czynnika zrównoważenia transportu w Europie. Polska nie powinna pozwolić na lekceważenie potencjału, jakim jest aktywizacja żeglugi śródlądowej oraz podjąć działania stworzenia warunków rynkowych jej działalności przez zapewnienie odpowiednich parametrów technicznych drogom wodnym.
DE
Die Beobachtung der statistischen Aufgliederung der westeuropäischen Flotten zeigt deutlich, dass sich die Größenklassen der kleinsten Schiffe leeren. In der Trockenschifffahrt werden seit einigen Jahren zahlreiche Schiffe mit einer Tragfähigkeit von mindestens 3000 Tonnen gebaut. Schiffe mit einer Tragfähigkeit unter 1500 Tonnen werden aus wirtschaftlichen Gründen kaum mehr gebaut. Die Entwicklung des Flottenstrukturs ist ein positiver Schritt zur Stärkung der Position der Binnenschifffahrt im europäischen Verkehrsmarkt und die Stärkung seiner Rolle als ein wichtiger Faktor für die Nachhaltigkeit des Verkehrs. In Polen sind aus technischen Gründen kleine Schiffe mit einer Tragfähigkeit von 500 Tonnen tätig. Polen soll die Wasserstraßen in einem für die Schifffahrt erforderlichen Zustand aufrechterhalten, um den Potenzial dieses Verkehrszweig nicht zu vernachlässigen.
PL
Prace konserwatorskie związane z adaptacją zabytkowych obiektów do nowych potrzeb i funkcji w średniowiecznych zamkach wiążą się często z potrzebą wprowadzania nowych kubatur. Konieczność zachowania autentycznej substancji zabytkowej, a także tradycyjnego klimatu kulturalnego zobowiązuje do wnikliwego przeanalizowania zakresu prac adaptacyjnych. Dotyczy to w szczególności obiektów zabytkowych o unikatowych wartościach kulturowych i artystycznych, zobowiązujących do analizowania możliwości ingerencji współczesnej architektury w tę substancję. Przedstawiono trzy przykładowe rozwiązania z Włoch: zamek Castelvecchio w Weronie adaptowany na muzeum, z Niemiec - zamek w Bensbergu, niedaleko Kolonii, w którym zlokalizowano ratusz miejski oraz zamek Castelgrande w Bellinzonie w Szwajcarii, usytuowany w centrum miasta, pełniący obecnie rolę muzeum, restauracji, kawiarni i winiarni. Autorami owych adaptacji są wybitni europejscy architekci. Precyzja i lapidarność geometrycznych kompozycji nowych elementów harmonijnie skontrastowanych z kolorytem i układem form historycznych dała w przedstawionych przykładach pozytywne efekty. W każdym przypadku istotny był klimat warowni średniowiecznej i emocje, jakich doznajemy odwiedzając te obiekty. Wiodącą inspiracją stała się w tych przykładach pokora, elegancja i oszczędność środków wyrazu wobec zabytkowej substancji zastanej oraz świadomość delikatności tworzywa, jaki stanowi każdy zabytek, a w szczególności zabytki unikatowe, jakimi są zamki. O tym, czy propozycje uzupełnienia starej architektury są trafne, nie zawsze decydują wypracowane reguły, ale często rzecz nieuchwytna i niedefiniowalna, jaką jest talent architekta.
EN
Conservation work connected with adaptation of historic objects to new requirements and functions, in medieval castles is frequently connected with the need to introduce new volume. The necessity to preserve authentic historic substance and the traditional cultural climate, obliges to conducting a thorough analysis of the range of adaptation work. It refers particularly to historic objects representing unique cultural and artistic values, obliging to analyzing the risk of interference of modern architecture into this substance. Three sample solutions were presented here: from Italy - Castelvecchio castle in Verona converted into a museum, from Germany - castle in Bensberg near Köln, in which a town hall was located, and Castelgrande castle in Bellinzona in Switzerland located in the city centre and currently serving as a museum, restaurant, café and winery. The authors of those adaptations are outstanding European architects. Precision and succinctness of geometric composition of new elements, harmoniously contrasted with the colour scheme and the layout of historical forms resulted in positive effects. In each case the climate of a medieval fortress was very important and the emotions we experience while visiting these objects. The leading inspiration in these examples was humility, elegance and frugality of means of expression with which the existing historic substance was treated, and the awareness of fragility of material represented by any monument but especially such unique ones as castles. Whether the suggestions for complementing old architecture are accurate or not is not always decided by thought out rules, but often by such an intangible and indefinable thing as an architect’s talent.
5
EN
Article presents relations of port cities with their ports in individual phases of development of European economy. The material presented is a contribution to further discussion about activation of symbiosis between cities and seaports in Europe and in Poland.
PL
W numerze 3/2003 „MA” pisałem o drodze jako towarze, potem zaś (nr 4 i 5) o bezpieczeństwie biernym dróg. Tak się jakoś składa, że te dwa zagadnienia zaczynają się obecnie łączyć w jedno: jeśli potraktujemy drogę jako towar, a kierowcę jako klienta „konsumującego” ten towar, zaczynamy widzieć kwestie bezpieczeństwa w całkiem innym świetle. Ostatnio dwa poważne czasopisma angielskie, „World Highways” i „Traffic Engineering & Control” w swych październikowych wydaniach znów poświęciły sporo miejsca tej sprawie. Nie może więc być tak, by inne poważne czasopismo, tym razem polskie (wiadomo, które), nie zajęło się ekonomiczną stroną transportu i bezpieczeństwa ruchu.
PL
W artykule dokonano przeglądu systemów taryfowych wykorzystywanych do obliczania kosztów usługi transportowej w sieci wysokiego ciśnienia. Omówiono 4 kategorie taryf przesyłowych: - point to point (taryfa dystansowa) - postage stamp system (taryfa znaczka pocztowego) - zonal system (taryfa strefowa) - entry-exit system (taryfa typu wejście-wyjście). Omówiono wady i zalety każdej taryfy. Porównano koszty opłaty transportowej w 9 krajach Europy zachodniej.
PL
Podstawową tezą referatu jest: polski rząd powinien wdrożyć program aktywnych form walki z bezrobociem. Wdrożenie tego programu zapewnia powodzenie programów restrukturyzacji gospodarki polskiej (w tym restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego) oraz osiąganie w przyszłości wzrostu i rozwoju. Dowodząc słuszności tej tezy ,w artykule przedstawia się: -bezrobocie w krajach OECD i jego uwarunkowania, -aktywne formy walki z bezrobociem w niektórych krajach Europy Zachodniej, -wielkość bezrobocia w Polsce oraz możliwości jego ograniczenia. W referacie omówiono aktywne formy walki z bezrobociem w Danii, Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Zwrócono w szczególności uwagę na możliwości przeniesienia tych rozwiązań do realiów gospodarki polskiej.
EN
The main thesis of this paper is the Polish government should implement a programme of active forms of fighting wiht unemployment. The implementation of such programme ensures the success of the programmes for restructuring the Polish economy. To prove this thesis, unemploymentin OECD countries and its conditions, active forms of fighting with unemployment in some Western Europe countries and unemployment problem in Poland and possibilities of its limitations are presented in the paper.
PL
Omówiono przyczyny dużego zainteresowania produkcją energii elektrycznej w małych elektrociepłowniach oraz działań rządów państw europejskich zmierzających do jej rozpowszech- nienia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.