Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 257

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  integracja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Przedstawiono koncepcję integracji zarządzania wartością oraz optymalizacji ekonomicznej harmonogramu budowy. Podejście umożliwia maksymalizację wartości użytkowej przedmiotu przedsięwzięcia budowlanego z uwzględnieniem parametrów ekonomicznych przedsięwzięcia. Koncepcja może być wykorzystana w takich przedsięwzięciach jak „zaprojektuj i wybuduj”.
EN
The article presents the concept of integrating value management and economic optimization of the construction schedule. The approach allows to maximize the value of a construction project, taking into account the economic parameters of the project (e.g. NPV). The concept can be used in "design and build" projects.
EN
Purpose: The purpose of the article is to establish the place of Ukraine on the process of European integration and the identification of obstacles to full membership in the European Union. Design/methodology/approach: The methodological and theoretical basis of the article is the fundamental provisions of economic theory, the works of scientists and economists in the field of international economic relations and integration. Findings: The article explores the problems of Ukraine’s integration into the EU. The study analyzed the attitude of Ukrainians towards European integration, identified the main arguments for and against accession to the EU countries, as well as the main internal and external threats of the integration process. It has been determined that in recent years the proportion of the population that has supported Ukraine’s accession to the EU has significantly increased. From the integration into the EU, Ukrainians primarily expect to expand the space of their own capabilities and the country's internal development in accordance with modern world trends. It is concluded that the population considers a high level of corruption in the country, problems in the Donbass and the inefficiency of public administration as the main obstacles to this process. Most residents of Ukraine consider it necessary to implement European reforms, but the consequence of their implementation has identified significant problems in terms of their real social effect. It is determined that Ukraine in some macroeconomic indicators lags significantly behind the EU countries, continues to lose its position in the global ranking of countries in terms of economic competitiveness, and remains one of the poorest countries in Europe. A significant problem for the development of Ukraine is the labor migration of the population and, in particular, the increase in the number of illegal migrants - Ukrainians in Europe. The main achievements in the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU are analyzed and the main threats to the further European integration are identified. It is concluded that Ukraine needs to develop its own “action plan” for the possibility of realizing national interests, taking into account the interests of the parties involved in the integration process. Originality/value: The mood of Ukrainian society, the current position of the state, the main obstacles and priorities that Ukraine faces on the way to the EU have been analysed in detail.
PL
Węzły przesiadkowe są kluczowymi elementami nowoczesnego systemu publicznego transportu zbiorowego, które silnie oddziałują na jakość życia mieszkańców w obszarach zurbanizowanych. W dużym stopniu wpływają one na atrakcyjność całego systemu komunikacji zbiorowej, który, aby konkurować o podróżnych, musi być sprawny i efektywny. Ważne jest również dążenie do zmniejszania uciążliwości związanych ze zmianą środka transportu. Właściwie zaprojektowane węzły przesiadkowe mogą przyczyniać się do zmniejszenia liczby podróży realizowanych transportem indywidualnym, ograniczając dzięki temu zatłoczenie i hałas komunikacyjny oraz zwiększając tym samym atrakcyjność oferty transportu publicznego. W literaturze przyjmowane są zróżnicowane kryteria i sposoby klasyfikacji węzłów przesiadkowych. Brak jest natomiast dokładnych informacji o wymaganym lub istniejącym obecnie poziomie dostępności i spójności, odrębnie dla każdego z typów tych węzłów w skali konurbacji, której przykładem jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Koniecznym staje się zatem uporządkowanie klasyfikacji oraz przeprowadzenie ujednoliconej analizy stopnia atrakcyjności poszczególnych kategorii węzłów przesiadkowych zlokalizowanych na określonym obszarze. Podstawą przyjętej w artykule klasyfikacji jest układ linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, występujące podsystemy transportu publicznego oraz lokalizacja analizowanego obiektu w układzie przestrzennym GZM. Zaproponowany sposób klasyfikacji umożliwia określenie aktualnego stopnia spójności i integracji systemów publicznego transportu zbiorowego w węzłach przesiadkowych zróżnicowanych typów oraz uporządkowanie zasad ich lokalizacji i kształtowania w odniesieniu do struktury przestrzennej miasta.
EN
Public transport hubs are key elements of a modern transport system, which have a strong impact on the life quality of urban areas inhabitants. They heavily affect attractiveness of the entire public transport system, which, in order to compete for travellers, must be efficient and effective. It is also important to tent to reduce inconveniences associated with changes during the journey. Properly designed public transport hubs may contribute to reduce the number of trips with the use of individual transport by decreasing congestion and traffic noise, thus making public transport more attractive. In literature there is a variety of criteria and ways to classify transport hubs. However, there is a lack of precise information about the required or existing level of accessibility and coherence, separately for each type of the hubs in the conurbation scale, of which the Górnosląsko-Zagłębiowska Metropolis (GZM-Upper Silesia and Dąbrowa Basin) is an example. It is necessary to organise the classification and to carry out a standardised analysis of the degree of attractiveness of the different categories of interchanges located in a specific area. The basis for the adopted classification was arrangement of public transport lines, existing subsystems of public transport and location of the object in the spatial structure of GZM. The proposed method of classification allows to determine current degree of spatial connectivity and integration of public transport systems in transport hubs of different types and arrangement of the contemporary principles of their location and shape in relation to the spatial structure of the city.
4
Content available Quality control in dairy supply chain management
EN
The main objective of the article is to study the prospects and opportunities for improving the efficiency of dairy supply chain management through the implementation of the supply chain quality integration (SCQI) model. The study is performed on data collected from three dairy companies: Agroindustrial Company Adal (Kazakhstan), Dean Foods (USA) and Hochwald (Germany). A methodological approach to the evaluation of the vector length is proposed to measure the effectiveness of SCQI model implementation. Three alternative scenarios for the implementation of SCQI are proposed. For Dean Foods, a focus on integration with suppliers is suggested. Hochwald, in turn, should improve its supply chain efficiency via internal integration, while Adal is proposed to improve its value creation effectiveness for consumers. Effectiveness evaluation of the implied supply chain optimization alternatives for Adal, Dean Foods, and Hochwald was carried out by determining the efficiency vector of a supply chain.
PL
Głównym celem tego artykułu jest zbadanie perspektyw i możliwości poprawy wydajności zarządzania łańcuchem dostaw mleka poprzez wdrożenie modelu integracji jakości łańcucha dostaw (SCQI). Badanie zostało przeprowadzone na danych zebranych od trzech firm mleczarskich: Agroindustrial Company Adal (Kazachstan), Dean Foods (USA) i Hochwald (Niemcy). Proponowane jest metodologiczne podejście do oceny długości wektora do pomiaru skuteczności wdrożenia modelu SCQI. Zaproponowano trzy alternatywne scenariusze wdrożenia SCQI. W przypadku Dean Foods sugerowane jest skupienie się na integracji z dostawcami. Z kolei Hochwald powinien poprawić efektywność łańcucha dostaw poprzez integrację wewnętrzną, podczas gdy Adal proponuje poprawę efektywności tworzenia wartości dla konsumentów. Ocena skuteczności sugerowanych alternatyw optymalizacji łańcucha dostaw dla Adal, Dean Foods i Hochwald została przeprowadzona poprzez określenie wektora wydajności łańcucha dostaw.
EN
The GIS system has permanently entered the current operations of water supply companies. Due to the intensive development of cities and the resulting dynamic development of technical infrastructure, which is inherent in the functioning of the city, more and more extensive functionalities are expected from the GIS application. To fulfil the obligation to ensure continuity of water supply and sewage collection, it is necessary to constantly expand the system, extending it with new possibilities and integrate it with other software used in the company. We expect the created application not only to allow spatial identification of network sections, but also to simulate various operating conditions of the water supply and sewage collection system, and facilitate making current decisions related to the system operation and its regulation. Also, situations in which the system works in conditions that deviate from typical parameters are important. These situations can be caused by breakdowns, increased demand for water or heavy rainfall. To achieve the ability to support decisions independently of the GIS system, it is necessary to properly tare the hydraulic models of the system, and an extensive measurement system from which data is sent to the SCADA system via a data transmission system. The cooperation of the GIS and SCADA systems and hydraulic models allows for the creation of integrated software to support operational services. The paper presents a practical example of integration of the GIS system with hydraulic models of a water and sewage system, as well as available functionalities that allow improving the management of the water and sewage system in Krakow.
PL
System GIS na stałe wpisał się w bieżącą działalność przedsiębiorstw wodociągowych. W związku z intensywną rozbudową miast i wiążącym się z tym dynamicznym rozwojem infrastruktury technicznej nieodłącznie związanej z funkcjonowaniem miasta, od aplikacji GIS oczekuje się coraz bardziej rozbudowanych funkcjonalności. Dla realizacji obowiązku jakim jest zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków niezbędna jest ciągła rozbudowa systemu, wzbogacanie go o nowe możliwości oraz integracja z innym oprogramowaniem stosowanym w przedsiębiorstwie. Oczekujemy, aby powstała aplikacja pozwalała nie tylko na identyfikację przestrzenną odcinków sieci, ale również na symulowanie różnych warunków pracy systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków oraz ułatwiała podejmowanie bieżących decyzji związanych z pracą systemu oraz jego regulacją. Istotne są również sytuacje, w których system pracuje w warunkach odbiegających od parametrów typowych. Sytuacje te mogą być spowodowane awariami, zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę czy też ulewnymi opadami deszczu. Aby osiągnąć możliwość wspierania decyzji niezależnie od systemu GIS niezbędne są właściwie wytarowanie modele hydrauliczne sieci oraz rozbudowany system pomiarów z którego dane za pośrednictwem układu transmisji danych są przesyłane do systemu SCADA. Współpraca systemu GIS, SCADA i modeli hydraulicznych pozwala na stworzenie zintegrowanego oprogramowania stanowiącego wsparcie dla służb eksploatacyjnych. W pracy przedstawiono praktyczny przykład integracji systemu GIS z modelami hydraulicznymi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz dostępne funkcjonalności pozwalające na usprawnienie zarządzania systemem wodociągowo kanalizacyjnym na terenie Krakowa.
PL
Autor – biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg dyskusji z panią dr hab. Patrycją Bąk („Przegląd Górniczy” 2018 nr 9 i 11 oraz 2019 nr 1) – sformułował kolejne trzy kwestie do wymiany poglądów. Są to: 1. Relacje występujące w przedsiębiorstwie między funkcjonowaniem i efektywnością a zarządzaniem oraz możliwość wykorzystania w górnictwie doświadczeń przedsiębiorstw wytwórczych. 2. Czy dążenie do łączenia normalizacji z zarządzaniem jest zasadne. 3. Jak powinno funkcjonować zarządzanie w przedsiębiorstwie górniczym i kopalni. W zakończeniu autor wyjaśnia przyczynę swego dużego zaangażowania w dyskusję z pracownikami AGH na temat proefektywnościowego zarządzania w górnictwie węgla kamiennego.
PL
Innowacje przedstawiono jako procesy wykorzystania systemowo integrowanych informacji i teorii z wielu dziedzin wiedzy: nauki w znaczeniu funkcjonalnym - uzyskiwanie wiedzy, technologii i inżynierii produkcji żywności, wynalazczości i innowacyjności, przedsiębiorczości oraz twórczej destrukcji, w ich cyklu od powstania do zaniku. Wymienione i inne autonomiczne dziedziny wiedzy, tworząc trzeci rodzaj ich integracji (systemową), stanowią źródła procesów tworzenia innowacji, warunkujących rozwój gospodarki i cywilizacji. Cel artykułu, wyrażony w tytule, wpisuje się w nurt powyższej problematyki, w której najważniejszą rolę w rozwiązywaniu problemów wynalazczych, rozpatrywanych w oryginalnym procesowym ujęciu, przypisano umiejętności dostrzegania systemowych powiązań między dziedzinami wiedzy, ideami i koncepcjami.
EN
Innovations were presented as processes of using systemically integrated information and theories from many fields of knowledge: functional science - obtaining knowledge, technology and engineering in food production, inventiveness and innovation, entrepreneurship and creative destruction, in their cycle from creation to disappearance. These and other autonomous fields of knowledge, creating a third type of their integration (system integration), are the sources of innovation creation processes conditioning the development of the economy and civilization. The purpose of the article, expressed in the title, falls under the above-mentioned problems, in which the most important role in solving inventive problems, considered in the original process approach, was assigned the ability to see systemic connections between fields of knowledge, ideas and concepts.
8
Content available remote Wybrane aspekty współczesnych systemów logistycznych
PL
Różnorodność typów współczesnych organizacji i dostrzeganie znaczenia lo-gistyki w ich funkcjonowaniu, także przyczyniają się do zróżnicowania znaczenia i istoty logistyki. Współczesną logistykę można potraktować jako określony zakres badań naukowych i praktykę gospodarczą obejmującą planowanie, realizację i kontrolowanie procesów przepływu dóbr materiałowych, informacyjnych oraz świadczenia usług w związku z realizacją tych przepływów. Logistyka w otoczeniu organizacji cywilnych i wojskowych, jej naukowość i interdyscyplinarność, potrzeby wariantowości i wielowymiarowości praktycznej, w życiu społecznym i gospodarczym oraz funkcji zapewnienia bezpieczeństwa bytu i zysków gospodarce to treść artykułu. Celem jego opracowania było znalezienie podstawy i warunków do ustalenia zakresu jednolitego tematycznie opracowania obejmującego obszar interesujących zagadnień dotyczących wybranych aspektów współczesności systemów logistycznych, interdyscyplinarność logistyki z obszarami wiedzy, roli wielowymiarowość w rozwój logistyki.
EN
The variety of types of modern organizations and the perception of the importance of logistics in their functioning also contribute to diversifying the importance and the essence of logistics. Modern logistics can be treated as a specific scope of scientific research and economic practice including planning, implementation and control of the flow processes of material and information goods as well as provision of services in connection with the implementation of these flows. Logistics in surroundings of civil and military organizations, its scientific and interdisciplinary character, needs of practical multi-variability and multidimensionality in social and economic life as well as function of guarantying security of existence and profits to national economy are the contents of this article. The reason for its elaboration was to find the basis and conditions for ascertaining the uniformity scope of elaboration topic concerning selected aspects of logistic systems modernity, its various relations with interdisciplinary branches of knowledge, role of multidimensionality in development of logistics.
9
Content available The artistic actions protecting public spaces
EN
The article addresses the issue of participatory art (the so-called political, engaged art), which in its assumptions deals with the subject of marginalized social groups. Such art aims at solving given problems by the diagnosis of a cultural, social and economic situation, by animation actions, media coverage and negotiations between the parties to the conflict. The article specifies the artistic actions which allowed to protect public spaces against the pressure exerted by investors and obliged local governments to conduct restoration work and properly organise places for relaxation and integration of local communities. There is also focus on the experience of Polish artists such as Iza Rutkowska, Julita Wójcik and Joanna Rajkowska as well as the description of the Modraszek Collective action and the selected participatory actions of the project entitled Wrocław - Entrance from the Backyard.
EN
Tolerance is an issue of an extremely complex nature that has given rise to various attitudes in the society as a result of the influence of different factors. The spatial aspect of tolerance is the main topic discussed in detail in our paper. The aim of the study is to determine the potential of various types of public spaces, both as spaces of tolerance and conflict. The research was conducted by means of topical analysis - a qualitative method that consists in providing detailed descriptions and interpretation of the observed behaviour patterns. The analysed material consisted of comments published on the Internet concerning articles and posts about the marginalised groups. The material was analysed in terms of the fundamental research question: what kinds of public spaces intensify the problem of intolerance, and which ones reinforce tolerance? The comments were divided into three thematic groups, based on the expressed attitude (intolerant, neutral and tolerant). The topical analysis of data revealed that the most common factor that intensified intolerance was the lack of a sense of safety connected with the presence of children and the feeling of lack of control. The authors of the comments mentioned schools and the surroundings of residential estates as places where tolerance could not exist. Railway stations and other places that involve intensive communication and the chaos resulting from heavy traffic, which affects the sense of safety, were also described as spaces with negative potential. The comments representing a tolerant attitude also pointed to schools as places with a high tolerance potential, as children are open to differences and obtaining knowledge. Places connected not only with the presence of children, but also their parents, such as family entertainment parks, were mentioned as areas with higher potential to become spaces of tolerance. The reason is the fact that the sense of control over the situation and the safety of children are higher than in schools, and the overall atmosphere of fun. The main conclusion of the study is the observation that a space of tolerance should ensure a sense of safety and control and offer educational functions.
PL
Tolerancja jest problemem o niezwykle skomplikowanej naturze, wobec którego w społeczeństwie, na wskutek działania rozmaitych czynników, wykształciły się różne postawy. Przestrzenny aspekt tolerancji to problem wyczerpująco przedstawiony w niniejszym artykule. Celem pracy jest określenie potencjału różnego rodzaju przestrzeni publicznych zarówno jako przestrzeni tolerancji, jak i konfliktu. Metodą zastosowaną do przeprowadzenia badań była analiza tematyczna - metoda jakościowa polegająca na szczegółowym opisywaniu i interpretacji zaobserwowanych wzorców zachowań. Materiał badawczy stanowiły wypowiedzi zamieszczone w Internecie pod artykułami i wpisami dotyczącymi marginalizowanych grup. Analiza materiału odbywała się pod kątem podstawowego pytania badawczego: w jakich przestrzeniach publicznych nasila się problem nietolerancji, a w jakich to tolerancja ulega intensyfikacji? Wypowiedzi podzielono na trzy grupy tematyczne, dokonując podziału pod kątem przejawianej postawy (nietolerancyjna, pośrednia i tolerancyjna). W wyniku analizy tematycznej danych stwierdzono, że najczęściej występującym czynnikiem intensyfikującym nietolerancję był brak poczucia bezpieczeństwa związany z obecnością dzieci i poczuciem braku kontroli. Szkoła oraz otoczenie osiedli mieszkaniowych wskazywane były przez wypowiadających się jako miejsca, gdzie tolerancja nie ma prawa zaistnieć. Przestrzenią o potencjale negatywnym określone zostały dworce i inne miejsca związane z intensywną komunikacją, które, ze względu na związany z ruchem chaos, obniżają poczucie bezpieczeństwa. Szkoła pojawiała się także w wypowiedziach prezentujących postawę tolerancyjną jako miejsce o potencjale przestrzeni tolerancji ze względu na otwartość dzieci na inność i zdobywanie wiedzy. Miejsca związane z obecnością nie tylko dzieci, ale także ich rodziców, czyli np. parki rozrywki rodzinnej, wskazywane były jako miejsca o większym potencjale na bycie przestrzenią tolerancji. Powodem jest większe, niż w przypadku szkoły, poczucie kontroli nad sytuacją i bezpieczeństwem dzieci oraz ogólna atmosfera zabawy. Głównym wnioskiem z badań jest spostrzeżenie, że przestrzeń tolerancji powinna dawać poczucie bezpieczeństwa i kontroli oraz oferować funkcję edukacyjną.
EN
The SHEER database brings together a large amount of data of various types: interdisciplinary site data from seven independent episodes, research data and those for the project results dissemination process. This concerns mainly shale gas exploitation test sites, processing procedures, results of data interpretation and recommendations. The smart SHEER database harmonizes data from different fields (geophysical, geochemical, geological, technological, etc.), creates and provides access to an advanced database of case studies of environmental impact indicators associated with shale gas exploitation and exploration, which previously did not exist. A unique component of the SHEER database comes from the monitoring activity performed during the project in one active shale gas exploration and exploitation site at Wysin, Poland, which started from the pre-operational phase. The SHEER database is capable of the adoption of new data such as results of other Work Packages and has developed an over-arching structure for higher-level integration.
12
Content available remote Integracja systemów automatyki podstawą systemów zarządzania produkcją
PL
W artykule poruszono zagadnienia związane z integracją systemów automatyki, zaznaczając, że jest to podstawa obiegu informacji w zarządzaniu produkcją. Przedstawiono zadania integratorów oraz rozwiązania sprzętowe i informatyczne, jakimi się oni zajmują. Zaproponowano podział urządzeń składowych zautomatyzowanych linii produkcyjnych, by za jego pomocą dokładniej określić obszar działań integratorskich.
13
EN
The implementation of a multi-faceted undertaking related to the preparation, construction and commissioning of the Central Polish Airport (CPK) requires effi cient transport. Th e selected location – 30 km from Warsaw, near Grodzisk Mazowiecki, where there already is a large concentration of transport routes and high speed railway lines are planned for construction – will facilitate the completion of this project. The article presents the transport environment of the CPK, the signifi cant conditions and the capabilities in terms of transporting passengers to and from the airport by rail, including the division into metropolitan area and regional traffi c and considering long-distance traffic, as well. One of the key requirements for the success of the project will be integrating the airport with the regional, national and international railway networks.
PL
Realizacja wielopłaszczyznowego przedsięwzięcia związanego z przygotowaniem, budową i uruchomieniem Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) wymaga zapewnienia efektywnego transportu. Wybrana lokalizacja w odległości 30 km od Warszawy w okolicy Grodziska Mazowieckiego, gdzie już istnieje duża koncentracja ciągów transportowych, a w przyszłości jest planowana budowa linii dużych prędkości, ułatwia to zadanie. W artykule przedstawiono otoczenie transportowe CPK, istotne uwarunkowania oraz możliwości obsługi pasażerskiej lotniska transportem kolejowym z uwzględnieniem podziału na ruch aglomeracyjny i regionalny oraz dalekobieżny. Jako jeden z kluczowych elementów powodzenia tego przedsięwzięcia wskazano konieczność integracji z siecią kolejową, zarówno regionalną, jak i krajową oraz międzynarodową.
EN
The authors have addressed the question to what extent the functioning of groups and organizations of fruit and vegetable producers depends on the market situation, the authors presented the shaping of supply-demand relations on the fruit and vegetable market in Poland in 2008-2016. They drew attention to the decreasing area of land intended for horticultural crops, with the simultaneous increase in the size of supply. They presented changing productive structures and showed changes in the market share of fruit and vegetable producer groups and organizations. They noticed that the market situation (prices, demand, costs, embargo) caused that the number of fruit and vegetable producers’ groups and organizations on the market decreased, which was reflected in the market situation.
PL
Autorzy podjęli problem, w jakim stopniu funkcjonowanie grup i organizacji producentów owoców i warzyw jest zależne od sytuacji rynkowej. Autorzy przedstawili kształtowanie się relacji popytowo-podażowych na rynku owoców i warzyw w Polsce w latach 2008-2016. Zwrócili uwagę na zmniejszający się areał ziemi przeznaczonej na uprawy ogrodnicze, przy jednoczesnym wzroście wielkości podaży. Przedstawili zmieniające się struktury wytwórcze oraz ukazali zmiany w udziale w rynku grup i organizacji producentów owoców i warzyw. Zauważyli, że sytuacja rynkowa (ceny, popyt, koszty, embargo) spowodowała, iż liczba funkcjonujących na rynku grup i organizacji producentów owoców i warzyw zmniejszyła się, co znalazło odzwierciedlenie w sytuacji rynkowej.
16
Content available Porównanie wydajności platform integracyjnych
PL
W artykule zostały porównane dwie nowoczesne platformy integracyjne stosowane w środowiskach produkcyjnych, jak i testowych. Jest to rozwiązanie darmowe -szyna danych WSO2 oraz szyna OSB, czyli Oracle Service Bus, która jest rozwiązaniem korporacyjnym. Zostały omówione testy, które były przeprowadzone na wyżej wymienionych szynach oraz uzyskane wyniki. Dodatkowo zostało dołączone porównanie wyników wraz z wnioskami, które zostały wyciągnięte po przeprowadzonych testach.
EN
The article compares two modern integration platforms used in production and test environments. These are, a free integrity solution WSO2 data bus and OSB bus, called Oracle Service Bus, which is a commercial software. The tests that were carried out on the above-mentioned buses and results were discussed. In addition, a comparison of results with conclusions that were drawn after the tests was attached.
17
Content available remote Wymiary integracji we współczesnych łańcuchach dostaw
PL
Idea integracji w łańcuchach dostaw opiera się na ścisłej współpracy pomiędzy jego uczestnikami. Jej celem jest m.in. wzrost efektywności danego łańcucha, skrócenie czasu dostaw, zmniejszenie niepewności w prowadzonej działalności itp. Równocześnie jednak przedsiębiorstwa decydując się na integrację, podejmują swoiste ryzyko, m.in. wynikające z konieczności dzielenia się informacją, co może mieć różne konsekwencje dla przedsiębiorstwa udostępniającego wrażliwe dane.
EN
The idea of integration in supply chains is based on close cooperation between its participants. Its purpose, among others is increase of the efficiency of a specific chain, reduce the delivery time and uncertainty in business operations, etc. At the same time, enterprises which have decided to integrate, they take certain risks, including: result from the need to share information, which may have different consequences for the company providing sensitive data. The purpose of this article is to define the essence of integration, to present its various dimensions, as well as its impact on modern supply chains.
18
Content available remote Wojskowy system logistyczny
PL
Restrukturyzacyjne zmiany w polskiej armii dokonane na przestrzeni ostatnich lat, spowodowane przyjęciem do struktur NATO, profesjonalizacją wojska oraz koniecznością funkcjonowania w określonym otoczeniu społeczno-politycznym wpłynęły na ewolucję sytemu zabezpieczenia logistycznego sił zbrojnych. Szczególnie istotnym parametrem funkcjonowania zabezpieczenia logistycznego okazuje się efektywność stosowanych rozwiązań, a jako drogę do osiągnięcia jej optymalizacji wskazano współpracę wojskowego systemu logistycznego z gospodarką narodową oraz integrację z otoczeniem wewnętrznym (wojskowym) i zewnętrznym (narodowym i międzynarodowym). W określonych uwarunkowaniach funkcjonowanie terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego wojsk nabiera sukcesywnie nowych treści. Dotyczą one nowych rozwiązań w organizacji i realizacji zabezpieczenia logistycznego.
EN
The restructuring changes in the Polish Armed Forces made within the recent years caused by Poland access to the NATO structures, professionalization of the military and urgency of functioning in the social-political surroundings had an impact on the progress in evolution of the logistic support system of armed forces. An extremely important parameter of logistic support functioning is effectiveness of applied solutions whereas the way to achieve its optimization is cooperation between the military logistics system and national economy as well as integration with the internal (military) and external (national and multinational) environment. Under favorable conditions functioning of the territorial system of logistic support for the military, gains entirely new concepts. They concern new solutions in organizing and providing the logistic support.
19
Content available remote Finanse w łańcuchu dostaw : ujęcie teoretyczne
PL
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy i wyciągniecie wniosków dotyczących zastosowania finansów łańcucha dostaw (ang. Supply Chain Finance, SCF). Według autorek istnieje potrzeba dokonania systematyzacji i krytycznej oceny dotychczasowych badań nad finansami łańcuchów dostaw. W wyniku przeprowadzonych studiów zostały wyróżnione główne obszary: metody zarządzania finansami łańcucha dostaw oraz skutki zastosowania tej koncepcji. Podjęte analizy wskazują również na kierunki dalszych badań.
EN
The cognitive goal of the paper is to derive implications and guidance on the application of the supply chain finance (SCF). According to the authors, there is a demand to systematize and critically evaluate previous research into the supply chain finance. The main areas distinguished as a result of the studies are: methods of managing the supply chain finances and the effects of applying this concept. Summing up the considerations, the authors suggest direction of further research.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest wartości i integrującej roli architektury zlokalizowanej w miejscu węzłowym1 – „węźle miejskości” 2. Obiekty te podzielić można na dwa typy: budynki nowe (wzniesione w ciągu ostatnich dekad) oraz zabytkowe – od lat istniejące w historycznych węzłach. Są to w przeważającej części obiekty użyteczności publicznej, często mieszczące instytucje kultury – fi lharmonię, operę, instytut sztuki. Poza podstawową, przewidzianą w programie funkcją, odgrywają one rolę integrującą – zarówno przestrzennie, jak i społecznie. Wiele z nich stanowi dominanty w swoim otoczeniu, często są również wizytówkami swoich miast. W artykule omówiono oba wspomniane wyżej typy: współczesny i historyczny. Wybrano przykłady szczególnie interesujących, nowych obiektów kulturalnych ulokowanych w węzłach Oslo, Hamburga i Amsterdamu, których wpływ na miasto był pozytywny i wyraźny. W zakresie obiektów zabytkowych szczególną uwagę poświęcono pałacowi Potockich – najważniejszemu węzłowi miasta Radzyń Podlaski, który w drodze rewitalizacji odzyskuje swoją integrującą funkcję.
EN
This article discusses the value and integration role of a node-based architecture – the „node of the city”2. These buildings can be divided into two types: new buildings (constructed in the last decades) and historic ones – existing in historical nodes for years. These are, for the most part, public utility facilities, often hosting cultural institutions – philharmonic, opera, art institute. In addition to the basic function of the program, they play an integrating role – both spatially and socially. Many of them are dominant in their surroundings, and are often the showpieces of their cities. The article discusses both types mentioned above: contemporary and historical. Selected examples of particularly interesting new cultural facilities located in the nodes of Oslo, Hamburg and Amsterdam, whose infl uence on the city was positive and clear. In the fi eld of historic buildings special attention was paid to the Potocki Palace – the most important node of the town Radzyń Podlaski, which by way of revitalization regains its integrating function.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.