Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siła ściskania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przeprowadzono testy ściskania pojedynczych ziaren pszenicy ozimej odmiany Koksa i pszenicy jarej odmiany Olivin uzyskanych w doświadczeniu poletkowym. Pomiary siły prowadzono na urządzeniu Instron 4302. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że rodzaj stosowanego w nawożeniu dolistnym rozpylacza nie wpłynął w sposób statystycznie istotny na wartość siły ściskania ziarna pszenicy, zarówno ozimej jak i jarej.
EN
The research involved carrying out compression tests for single grains of Koksa variety winter wheat and Olivin variety spring wheat obtained in plot experiment. The force was measured using the Instron 4302 device. Obtained results allowed to state that the type of atomizer used in leaf fertilization had no statistically significant effect on compression force required for wheat grain, both winter and spring.
EN
A material that can be used as a scaffold in tissue engineering must satisfy a number of requirements. These include biocompatibility, biodegradation to non toxic products within the time frame required for the application, process ability to complicated shapes with appropriate porosity, ability to support cell growth and proliferation, and appropriate mechanical properties, as well as maintaining mechanical strength during most part of the tissue regeneration. In the present work, the bone cement composites were prepared by mixing different ratios of calcium sulfate dehydrate (CaSO4.2H2O) filler (60, 65 and 70 wt%) with the polyester resin/NV, MMA, NV/MMA monomers mixture. The biodegradability of PSF crosslinked with NV, MMA and NV/MMA loaded with 60% gypsum was studied using Simulated Body Fluid SBF (pH 7.3) in vitro medium. The degradation rate of fumarate based polyesters as well as bone cement composites were measured as the percentage of weight loss over time of exposure to the SBF solutions. The mechanical properties showed different behavior according to the bone cement concentration. The compressive strength and the microstructure were also studied before and after immersing in SBF solution.
PL
Materiał, który może zostać zastosowany jako kościec w inżynierii anatomicznej musi spełniać szereg wymogów. Są to biokompatybilność, biodegradacja do produktów nietoksycznych w czasie wymaganym do implementacji, zdolność adaptacji do skomplikowanych form o odpowiedniej porowatości, zdolność do wspomagania wzrostu komórek i proliferacji oraz odpowiednie właściwości mechaniczne, jak również utrzymywanie siły mechanicznej podczas większości procesu regeneracji tkanki. W pracy przygotowano cementowe kompozyty kości poprzez zmieszanie w różnych proporcjach (60, 65 oraz 70%) wypełniacza, którym był dwuwodzian siarczanu wapnia CaSO4.2H2O z mieszaniną monomerów żywicy poliestrowej NV, MMA oraz NV wraz z MMA. Biodegradowalność PSF w połączeniu z NV, MMA oraz NV/MMA wypełniona w 60% gipsem była badana za pomocą Simulated Body Fluid (pH 7,3) w ośrodku vitro. Stopień degradacji poliestrów oraz cementowych kompozytów kostnych był mierzony jako utrata wagi w czasie działania roztworów SBF. Właściwości mechaniczne okazały się różne w zależności od koncentracji cementu kostnego. Siła kompresji i mikrostruktura były również badane przed i po imersji w roztworze SBF.
PL
Celem pracy było określenie wpływu przedsiewnej biostymulacji magnetycznej ziaren pszenżyta i nowych rodów pszenżyta z kozieńcami na zmiany wartości siły cięcia i siły ściskania pojedynczych ziaren w porównaniu z ziarnem niepoddanym działaniu zmiennego pola magnetycznego. Do badań wykorzystano ziarno sześciu rodów mieszańcowych pszenżyta z kozieńcami oraz dwu odmian wzorcowych pszenżyta: Tewo i Fidelio. Część ziarna przeznaczoną do analizy poddano przed siewem działaniu zmiennego pola magnetycznego o indukcji magnetycznej 30 mT przez 60 sekund. Przeprowadzono testy cięcia i ściskania pojedynczych ziaren. Pomiary siły prowadzono na urządzeniu Instron 4302. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że przedsiewna biostymulacja magnetyczna nie wpłynęła w sposób statystycznie istotny na wartość siły cięcia i siły ściskania ziarna rodów mieszańcowych pszenżyta z kozieńcami.
EN
The purpose of the work was to determine the effect of the presowing magnetic biostimulation of wheat-rye grains and new wheat-rye varieties with azalea on changes of values of cutting and compression force of single grain compared to grains not put to alternate magnetic field effect. The tests were conducted using grain of six mix varieties of wheat-rye with azalea and two varieties of reference wheat-rye: Tewo and Fidelio. A part of grain intended for analysis before sowing was put to action of alternating magnetic field with magnetic induction of 30 mT for 60 seconds. Cutting and compression tests of single grains were conducted. Force measurements were conducted on Instron 4302. The obtained results demonstrated that presowing magnetic biostimulation did not have any effect of statistical significance on the value of cutting and compression force of grain of mixed varieties of wheat-rye with azalea.
PL
W niniejszej pracy określono wpływ obróbki termicznej na zmiany wartości siły cięcia i siły ściskania próbek marchwi po obróbce w piecu konwekcyjno-parowym. Obróbkę technologiczną prowadzono przy zmiennych parametrach procesu: czasie i ilości dodanej pary, przy stałej temperaturze. Parametry procesu obróbki ustalono na podstawie badań wstępnych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że czas obróbki termicznej marchwi i ilość dodanej pary mają istotny wpływ na zmiany wartości siły cięcia i siły ściskania. Im dłuższy czas obróbki termicznej i większa ilość dodanej pary tym szybciej maleją wartości siły cięcia i siły ściskania.
EN
In the present work, the impact of heat treatment on changes in cutting force and compression force acting on carrot samples after treatment in a convection steam oven has been examined. The technological treatment was carried out at variable process parameters: duration and quantity of steam added, at constant temperature. The treatment process parameters were established based on preliminary examinations. As a result of the conducted studies, it was found that the duration of heat treatment of carrot and the amount of steam added have an essential effect on changes in cutting force and compression force values. The longer the heat treatment duration and larger the quantity of the steam added is, the faster the cutting force and compression force values decrease.
PL
W niniejszej pracy badano wpływ obróbki termicznej na zmiany wartości siły cięcia i siły ściskania próbek ziemniaków. Po obróbce termicznej w piecu konwekcyjno-parowym określano wartości siły cięcia i siły ściskania próbek ziemniaków oraz ustalano ich zależności od czasu prowadzenia procesu oraz ilości dodanej pary, przy stałej temperaturze. Stwierdzono istotny wpływ czasu obróbki i ilości dodanej pary na zmiany wartości siły cięcia i siły ściskania próbek obrobionych termicznie ziemniaków.
EN
In the present work, the impact of heat treatment on changes in cutting force and compression force values was examined by using potato samples. After the heat treatment in a convection steam oven, cutting force and compression force values acting on potato samples were determined and their relation to the process duration as well as the quantity of the added steam at constant temperature was established. A significant influence of treatment duration and quantity of added steam on changes in cutting force and compression force acting on potato samples that had undergone heat treatment was established.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.