Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 210

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Regulacja napięcia w sieciach niskiego napięcia, ze względu na rosnący udział źródeł PV, staje się coraz trudniejszym zadaniem. Występują istotne ograniczenia po stronie operatorów w sieci, utrudniające utrzymanie wymaganego poziomu napięcia. Przedstawiony regulator LVRSys™ pozwala na zapewnienie właściwych parametrów zasilania bez konieczności modernizacji sieci zasilającej oraz ogranicza problemy po stronie operatorów lokalnych. Dzięki zastosowanej technologii uzyskuje się wysoką dokładność regulacji bez wprowadzania dodatkowych, niepożądanych zjawisk do sieci.
EN
Voltage regulation in low-voltage networks, due to the growing share of PV sources, is becoming an increasingly difficult task. There are significant restrictions on the operators’ part in the network, making it difficult to maintain the required voltage level. The presented LVRSys™ regulator can ensure proper power supply parameters without the necessity to modernize the power supply network and limits problems for local operators. Thanks to the technology used, high control accuracy is achieved without introducing additional undesirable phenomena into the network.
PL
W artykule poruszono kwestie wpływu rosnącej liczby jednofazowych instalacji fotowoltaicznych i stacji ładowania samochodów elektrycznych na pogorszenie parametrów jakościowych sieci zasilającej niskiego napięcia oraz sposobów ich poprawy z wykorzystaniem transformatorów symetryzujących instalowanych w głębi sieci nn. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące normatywnych parametrów jakości napięcia zasilającego oraz czynników wpływających na ich pogorszenie w kontekście aktualnych trendów związanych z elektromobilnością i generacją rozproszoną. W kolejnych częściach omówiono doświadczenia wynikające z istniejących instalacji i transformatora symetryzującego w sieciach nn z instalacjami PV oraz niesymetrycznymi obciążeniami. Zawarte w artykule wyniki pomiarów potwierdzają wysoką skuteczność transformatora symetryzującego w redukcji asymetrii napięć i prądów w głębi sieci oraz wskazują dodatkowe korzyści wynikające ze stabilizacji sieci niskiego napięcia.
EN
The article describe the impact of the growing number of singe-phase photovoltaic installations and electric car charging stations on the power quality parameters deterioration in the low-voltage network and the improvement methods using load balancing transformers installed deep inside the LV network. The first part of the article presents basic information about the normative parameters of the power quality and factors affecting their deterioration in the context of current electromobility and distributed generation trends. The following sections present observations based on experience from existing load balancing transformer installations in LV networks with PV installations and unbalanced loads. The measurement results confirm the high efficiency of the balancing transformer in current and voltage asymmetry reduction inside the network and show additional benefits of the low-voltage network stabilization.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania firmy Siemens w dziedzinie jakości energii, na które składają się rejestratory oraz analizatory jakości energii jak również oprogramowanie i aplikacje analityczne, które pozwalają na szybki dostęp do zbieranych danych i ocenę jakości energii w systemie.
EN
The article presents Siemens solutions in the scope of power quality, which consist of power quality recorders and analyzers, as well as software and analytical applications that allow for quick access to the collected data and evaluation of power quality in the system.
EN
The evaluated reliability and quality measures, which are important to assess the reserve capabilities of the power system for various operating scenarios, are probabilistic in nature. To improve the reliability and quality of two area interconnected power systems must be to make sure that the ability of one area to deal with compensate the deficiency in the other area. This paper presents a novel assessment technique of twoarea interconnected power system based on the reliability and quality measures, as well as, the capacity and situation of tie line and the Load NotServed (LNS). Systems with hundreds of buses and tens of complex stations can only be analyzed using advanced and numerically effective largescale algorithms for reliability and quality assessment as demonstrated in this paper. Practical applications are additionally exhibited, for demonstration purposes, to the Saudi electricity power networks.
PL
Do poprawy niezawodności i jakości energii dwóch obszarów z siecią energetyczną trzeba być pewnym że jeden obszar może zawsze uzupełnić niedostatki drugiego. W artykule zaprezentowano technikę połączenia dwóch obszarów bazującą na pomiarach niezawodności I jakości energii oraz metodę LNS.
PL
Ze względu na dynamiczny wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej przez odbiorców końcowych i pojawiające się problemy w eksplantacji takich obiektów konieczne są analizy, których celem jest wskazanie źródła zakłóceń. Niniejszy artykuł porusza problematykę jakości energii elektrycznej w obiektach infrastruktury komunalnej, w którym mikroinstalacja fotowoltaiczna wspomagana siecią elektroenergetyczną pozwala na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną. Z wykonanych badań wynika, że awaryjne wyłączenia oczyszczani ścieków powodowane były gównie szybkimi zmianami napięcia. W okresach przejścia magazynu energii ze stanu ładowania akumulatorów na ich rozładowywanie lub odwrotnie, napięcia spadało poniżej 150 V powodując awaryjny stan pracy falowników.
EN
Due to the dynamic increase in the use of renewable energy sources for electricity production by final customers and emerging problems in the dispatch of such facilities, analyses are necessary to identify the source Interference. This article addresses the issue of electricity quality in communal facilities where photovoltaic microinstallations assisted by an electricity grid can cover the demand for electricity. The tests carried out show that the emergency shut-down of wastewater was caused by rapid changes in voltage. During periods of energy storage transition from the charging state of the batteries to their unloading or vice versa, the voltages fell below 150 V, causing the inverter to pass in the emergency state of operation.
6
Content available remote Analiza pracy wybranej instalacji odnawialnych źródeł energii
PL
W artykule przedstawiono analizę pracy wybranej instalacji odnawialnych źródeł energii. Celem badań wykonanych przez autorów było rozważenie pozytywnych oraz negatywnych oddziaływań odnawialnych źródeł energii na sieci elektroenergetyczne. Analizując poszczególne parametry sieci takie jak współczynnik THD, stabilność napięcia oraz wartość prądu zwarciowego określono wpływ źródła odnawialnego na jakość energii. Wskazano pozytywne aspekty istnienia OZE w systemie. Poza negatywnymi oraz pozytywnymi aspektami istnienia w systemie odnawialnych źródeł należy przeanalizować możliwości oraz występujące ewentualne zagrożenia.
EN
The article presents an analysis of the operation of a selected renewable energy source installation. The aim of the research carried out by the authors was to consider the positive and negative effects of renewable energy sources on power grids. By analyzing individual network parameters such as THD, voltage stability and the value of short-circuit current, the influence of the renewable source on the quality of energy was determined. Positive aspects of the existence of RES in the system were indicated. Apart from the negative and positive aspects of the existence of renewable energy sources in the system, it is necessary to analyze the possibilities and possible threats.
7
Content available remote Active power losses in three-phase cable power lines
EN
This paper deals with the power quality in a distribution grid. It is aimed to analyze active power losses that arises in the distribution grid of 22 kV. The active power losses are influenced by various adverse effects such as the load voltage unbalance, the load power factor, and the higher harmonics. The influence of these adverse effects was analyzed by the simulation model that was created in the simulation program Matlab – Simulink. The simulation was performed for three types of power line cable conductors, their different lengths, different types of active power consumption and different values of adverse effects that are mentioned above. Pursuant to data, obtained from the real measurement on an existing part of the distribution grid, another simulation was performed. Based on the individual analyzes of the real measurement, the financial losses during a certain period were calculated.
PL
W artykule analizowano straty mocy czynnej w sieci rozdzielczej 22 kV. Analizowano nierównowagę napięć obciążenia, współczynnik mocy I obecność harmonicznych. Przeprowadzono symulację dla trzech typów linii kablowych o różnej długości I różnych poborów mocy. Inalizowano też koszty.
EN
There is a very high availability of energy-saving lamps for consumer use on the market. Manufacturers, wanting to reach the widest possible range of customers, present on the packaging various data that do not inform the user about the real energy properties of the lamp. The authors have measured the energy parameters of several randomly selected LED and CFL lamps available in commercial networks and compared the obtained results with the parameters declared by the manufacturers.
PL
Na rynku można zauważyć bardzo dużą dostępność lamp energooszczędnych przeznaczonych do zastosowań konsumenckich. Producenci, chcąc dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców, prezentują na opakowaniach różne dane, które nie informują użytkownika o rzeczywistych własnościach energetycznych lampy. Autorzy wykonali pomiary parametrów energetycznych kilku, przypadkowo wybranych lamp LED oraz CFL dostępnych w sieciach handlowych i porównali otrzymane dane pomiarowe z parametrami deklarowanymi przez producentów.
EN
At present, in open-pit mining, the main and most important electrical load is the electric excavator, and currently using a variety of EKG excavators. 6kV electrical network in open pit mining has the characteristics such as long outgoing lines, use high-powered equipment, multiple branches, and increasing use of power electronics on the grid, this reduces the quality of the power supplied to the excavators EKG, resulting in an increase in power losses thereby greatly affecting the performance of the excavators. Previous studies on the quality of the power supplied to the excavator often only mentioned voltage deviations, in addition to this factor, the performance of the excavator is also greatly affected by nonsinusoidal voltage waveforms of the excavator power supply. This paper analyzes the influence of the nonsinusoidal of voltage on the power loss of electric motors used in EKG electric excavators in open pit mining based on the method of electromagnetic analysis and verification on simulation software.
PL
Obecnie, EKG są powszechne koparki stosowane w kopalnictwie odkrywkowym Wietnamu. Sieć elektryczna 6kV w kopalniach odkrywkowych ma takie cechy, jak długie linie wychodzące, zastosowanie sprzętu o dużej mocy, wiele odgałęzień co obniża jakość energii dostarczanej do koparek EKG, skutkując wzrost strat mocy, co znacząco wpływa na wydajność koparek. Dotychczasowe badania jakości energii dostarczanej do koparki często wskazywały tylko na odchylenia napięcia. W artykule, przeanalizowano wpływ napięcia niesinusoidalnego na straty mocy silników elektrycznych stosowanych w koparkach elektrycznych EKG w górnictwie odkrywkowym w oparciu o metodę analizy elektromagnetycznej i weryfikacji w oprogramowaniu symulacyjnym.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z przyłączaniem nowych punktów ładowania autobusów elektrycznych, wyzwań stawianym operatorom systemów dystrybucyjnych, a także oddziaływaniem układów ładowania autobusów elektrycznych na system elektroenergetyczny w kontekście zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną i jakości energii.
EN
This paper presents issues related to the connection of new charging points for electric buses, challenges faced by distribution system operators, as well as the impact of electric bus charging systems on the power system in the context of increased demand for electric energy and energy quality.
EN
An increasing number of connected prosumer installations, mainly photovoltaic ones, can cause problems with the operation of lowvoltage networks such as voltage fluctuations. These problems can be solved by an adequate control of the sources operation within one transformer substation. The article presents a concept of a controller that ensures access to the data that describe the network operating conditions and the energy sources installed there as well as allows control of the micro installations output power.
PL
Coraz większa liczba przyłączanych instalacji prosumenckich, głównie fotowoltaicznych, może być przyczyną występowania problemów w pracy sieci niskiego napięcia, takich jak m.in. wahania napięcia. Problemy te mogą być rozwiązane poprzez odpowiednie sterowanie pracą źródeł w obrębie jednej stacji transformatorowej. W artykule zaprezentowano koncepcję sterownika, który zapewnia dostęp do danych obrazujących warunki pracy sieci i zainstalowanych w niej źródeł energii, jak również umożliwia sterowanie mocą wyjściową mikroinstalacji.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania emisji zaburzeń przewodzonych przez programowalne źródło napięcia zmiennego, które ma zostać zastosowane do zasilania układu pomiarowego przeznaczonego do sprawdzania dokładności indukcyjnych przekładników prądowych i napięciowych podczas transformacji prądów i napięć odkształconych. Badania EMC należy wykonać, aby zweryfikować, czy źródło nie będzie wprowadzało zakłóceń w pracy układu pomiarowego.
EN
The article presents the results of the study of emission of disturbances by the programmable AC voltage source, which is to be used to supply a measuring system designed to test the accuracy of inductive current and voltage transformers during transformation of distorted currents and voltages. EMC tests should be carried out to verify that the source will not cause interferences in operation of the measuring system.
EN
The article presents the principles of measurements and assessment of power quality characteristics, with the power supplied by the micro wind turbine connected to the distribution network. It describes the basic technical parameters of the vertical axis micro wind turbine 10 kW and the characteristics of its output as a function of wind speed. Besides, it shows selected results of measurements of parameters characterizing the power quality in the node of micro wind turbine of 10 kW connection to the 400 V network.
PL
W artykule przedstawiono zasady pomiarów i oceny jakości energii dostarczanej przez mikroturbinę wiatrową podłączoną do sieci dystrybucyjnej. Opisano podstawowe parametry techniczne mikroturbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu i mocy 10 kW oraz charakterystykę jej mocy wyjściowej w funkcji prędkości wiatru. Pokazano również wybrane wyniki pomiarów parametrów charakteryzujących jakość energii w węźle przyłączenia mikroturbiny wiatrowej do sieci dystrybucyjnej 400 V.
EN
Three-phase multipulse ac–dc converters (MPC) are being developed to improve power quality to reduce harmonics in ac mains and ripples in dc output. This study, based on technical and economic factors, compares different autotransformer based 36 pulse AC-DC Converters. This paper presents a comparison of tapped delta, polygon and T connected autotransformer based 36-pulse AC-DC converters. These converters were implemented and simulations were made using Matlab/Simulink software for similar ratings under different load conditions. A set of power quality indices on input ac mains and on a dc bus for a DTCIMD fed from different 36-pulse ac-dc converters is given to compare their performance. The economic comparison of 36 pulse ac–dc converters is based on the apparent power (kVA) ratings of the different autotransformers for 36 pulse AC-DC converters. Also, a prototype is developed and the experimental measurements obtained are presented to validate the feasibility and operability of the 36-pulse AC-DC converter. The 36-pulse AC-DC converter offers a total harmonic distortion of 4% and can operate at near-unity power factor, in compliance with IEEE and IEC standards.
15
Content available remote Mitigation of voltage unbalance by DSTATCOM in a three phase four wire system
EN
This paper presents a Distribution Static Compensator (DSTATCOM) that uses a traditional Synchronous Reference Frame (SRF) to make source current in phase and sinusoidal shape w.r.t source voltage, so that unity power factor is achieved at source side. In addition to this, a new concept of single phase synchronous d-q reference frame theory is used for generation of reference signals in a three phase distribution system for compensation of voltage unbalances at the load side. Further, this paper uses a traditional hysteresis controller for generation of switching signals for the Voltage Source Converter (VSC). Moreover, switching of DSTATCOM between Current Controlled Mode (CCM) and Voltage Controlled Mode (VCM) is carried out so that only single DSTATCOM serves the problem for current and voltage related Power Quality problems. Simulations are carried out in MATLAB/Simulink environment to validate the proposed scheme and results indicate that the unity power factor is achieved during CCM mode and voltages in all the three phases at PCC are maintained at 1 p.u. during VCM mode.
EN
The requirements relating to the emission of auxiliary AC supply sockets in traction vehicles have been extended in standard PN-EN 50121-3-2:2015 by voltage harmonics measurement. This applies to the public on-board AC supply grid which is accessible to all passengers. It is concerned with providing the quality of power supply which is required by computer devices and mobile phone rechargers. This article presents the requirements and test methods resulting from extended standard scope. Normative factors, for which levels of permissible voltage harmonics in the public supply grid of traction vehicle have been defined are discussed. Examples of comparative results obtained from measurements and analyses of voltage harmonics within on-board supply grids are also presented. The presented results include extended calculations of distortion factors for groups and subgroups of supply voltage harmonics. In order to improve the quality of voltage within the on-board grid, which did not meet the requirements, simulation calculations were performed and an additional output sinusoidal filter was proposed.
PL
Wymagania dotyczące emisji portów pomocniczego zasilania AC w pojazdach trakcyjnych zostały w normie PN-EN 50121-3-2 z 2015 roku rozszerzone o pomiar w zakresie harmonicznych napięcia. Dotyczy to publicznej sieci zasilania pokładowego ogólnie dostępnej dla pasażerów. Związane jest to z zapewnieniem jakości zasilania, która jest wymagana dla urządzeń komputerowych oraz zasilaczy telefonów komórkowych. W artykule przedstawiono wymagania oraz metody badań wynikające z rozszerzonego zakresu normy. Omówiono normatywne współczynniki, dla których określone są poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych w napięciu publicznej sieci zasilania w pojeździe trakcyjnym. Przedstawiono również przykładowe wyniki porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów i analiz harmonicznych w napięciu pokładowej sieci zasilania. Prezentowane wyniki obejmują rozszerzone obliczenia współczynników odkształceń dla grup i podgrup harmonicznych napięcia zasilania. W celu poprawy jakości napięcia w sieci pokładowej, która nie spełniała wymagań normatywnych wykonano obliczenia symulacyjne i zaproponowano dodatkowy wyjściowy filtr sinusoidalny.
PL
Celem artykułu jest określenie wpływu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) na parametry jakościowe energii elektrycznej. Analiza ukierunkowana jest na poprawę poziomów napięcia w sieciach niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroźródeł [3, 4, 6]. W instalacjach niskiego napięcia z dużą koncentracją źródeł rozproszonych istnieje ryzyko wzrostu napięcia poza parametry dopuszczalne, określone w aktach prawnych. Operator systemu powinien reagować na zmiany napięcia przy lawinowym przyłączaniu jednostek wytwórczych. Artykuł prezentuje możliwości wyrównywania poziomów napięcia z wykorzystaniem transformatora zasilającego 15/0,4 kV. Wykonano analizę porównawczą rozwiązań technicznych polegających na:  wymianie transformatora na jednostkę o większej mocy,  wykorzystaniu istniejącego przełącznika zaczepów (zmiana położenia możliwa w stanie bezprądowym),  wykorzystaniu podobciążeniowego przełącznika zaczepów (po wymianie transformatora). W celu rozwiązania postawionego zadania, na podstawie odpowiednich modeli matematycznych, przeprowadzone zostały badania symulacyjne porównujące skuteczność zastosowanych metod [2, 9].
EN
The purpose of the article is to determine the impact of photovoltaic micro-installations (PV) on the quality parameters of electricity. The analysis is aimed at improving voltage level in low-voltage networks with a high concentration of micro-sources. In this type of installations, there is a risk of voltage increase beyond the allowable parameters. The article presents the possibility of levelling voltage profiles using a 15/0.4 kV transformer including:  replacement of the transformer with a higher power unit;  use of an existing tap changer (change of position possible in no-load current);  use of on-load tap-changer. In order to solve the task, simulations were carried out comparing the effectiveness of the methods used.
PL
Artykuł przedstawia transformator hybrydowy (TH) z dwubiegunowym przekształtnikiem AC/AC do łagodzenia wahań napięcia, zapadów i przepięć w systemie elektroenergetycznym. Proponowane rozwiązanie charakteryzuje się szerokim zakresem sterowania napięcia i dobrą dynamiką. Ponadto zapewnia separację galwaniczną pomiędzy źródłem a obciążeniem. W artykule zamieszczono opis działania układu TH oraz wyniki badań eksperymentalnych modelu laboratoryjnego o mocy 1 kVA, pracującego w zamkniętej pętli sterowania.
EN
This paper presents a hybrid transformer (HT) with a bipolar AC/AC converter to mitigate voltage fluctuation, voltage sag and swell in AC power grid. Proposed solution is characterized by a wide range of voltage control and good dynamics. Moreover provides galvanic separation between source and load. The article describes the operation principle of the HT and the results of experimental research of a 1 kVA laboratory model operating in closed control loop.
EN
This paper presents an evolutionary optimization of the linear-quadratic (LQ) current controller for a three-phase grid-tie voltage source converter with an L-type input filter. The current control system is equipped with multi-oscillatory terms, which enable the converter to obtain nearly sinusoidal shape and balanced input currents under unbalanced and distorted grid voltage conditions. The augmentation of the state vector to include additional states which describe dynamics of disturbances increases the number of weights to be selected for a cost function in the LQR procedure design. Therefore, it is proposed that optimal weighting factors are sought using particle-swarm-based method. Finally, the simulational tuning based on the linear model and the numerical verification based on a non-linear model of the system with a pulse width modulator are addressed.
PL
Artykuł prezentuje optymalizację ewolucyjną liniowo-kwadratowego regulatora prądu dla trójfazowego przekształtnika sieciowego z filtrem wejściowym typu L. Układ regulacji prądu jest wypozażony w człony oscylacyjne co pozwala na kształtowanie niemal sinusoidalnych i symetrycznych prądów wejściowych w warunkach występowania wyższych harmonicznych i asymetrii napięć sieci. Rozszerzenie wektora stanu o dodatkowe stany opisujące dynamikę zakłóceń zwiększa liczbę wag, które należy dobrać dla funkcji celu ujętej w procedurze projektowania LQR. Dlatego zaproponowano dobór optymalnych wsółczynników wagowych przy użyciu optymalizacji metodą roju cząstek. Finalnie zostały omówione strojenie symulacyjne na modelu liniowym oraz weryfikacja numeryczna na modelu nieliniowym z modulatorem szerokości impulsów.
EN
The paper proposes the use of auxiliary equipment in the low voltage network: an on-load tap changer and a static synchronous compensator (STATCOM) to improve the quality of energy supply to end users. As part of the research, a section of medium and low voltage power grid was modelled using Matlab & Simulink software, which was tested in three scenarios. The first scenario presents the operation of the power grid with the on-load tap changer installed in the transformer block. The second scenario uses the STATCOM for local reactive power compensation. Additionally, the third scenario is the combined work of the on-load tap-changer along with the STATCOM. According to the authors, the method discussed does not bring the expected results in the area of voltage quality improvement, indicating that further research is required, including tests with energy storage.
PL
W artykule zaproponowano zastosowanie pomocniczych urządzeń w sieci niskiego napięcia: podobciążeniowego przełącznika zaczepów oraz kompensatora mocy biernej (STATCOM) w celu poprawy jakości energii dla odbiorców końcowych. Zamodelowano fragment sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia za pomocą oprogramowania Matlab & Simulink, który został poddany badaniu w ramach trzech scenariuszy. Pierwszy scenariusz prezentuje pracę sieci elektroenergetycznej z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów zainstalowanym w kadzi transformatora. Drugi scenariusz wykorzystuje STATCOM do lokalnej kompensacji mocy biernej. Natomiast trzeci scenariusz jest to jednoczesna praca podobciążeniowego przełącznika zaczepów wraz ze STATCOM. Zaprezentowany sposób według autorów nie przyniósł oczekiwanych rezultatów w zakresie poprawy jakości napięcia i wskazuje na dalszą potrzebę badawczą z wykorzystaniem magazynów energii.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.