Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Indonesia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim to achieve the target of a 23% share of sustainable energies in the total Indonesia’s primary energy supply requires enormous amounts of works. Indonesia’s scientific knowledge production can support a successful transition to renewables. However, policy makers struggle to determine how the transition benefits from the scientific production on renewable. A bibliometric study using scientific publication data from the Web of Science (WoS) is used to probe how Indonesian scientific knowledge production can support the policy design for transition to sustainable energy. The seven focused disciplines are geothermal, solar, wind, hydro, bio, hybrid, and energy policy and economics. Based on the data from the above-listed disciplines, a deeper analysis is conducted, and implications to the policy design are constructed. The study reveals that bio energy is the focus of the research topics produced in Indonesia, followed by solar and hydro energy. Most RE research is related to the applied sciences. The innovation capability in the form of technology modifiers and technology adapters supports the transition to sustainable energy in Indonesia. The research on bio energy, however, is characterized by higher basic knowledge than research on solar and hydro energy. This suggests low barriers to the access to the resources and to the completion of bio research in Indonesia. Designing Indonesian energy policy by comprising discriminatively specific sustainable energy sources in the main policy instruments can therefore accelerate the sustainable transition and development.
PL
Cel polegający na osiągnięciu 23% udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zaopatrzeniu Indonezji w energię pierwotną jest bardzo trudnym zadaniem. Rozwój wiedzy naukowej może pomóc w pomyślnej jego realizacji. Decydenci mają jednak trudności z ustaleniem, jak wiele w tym procesie faktycznie zależy od nauki. Badanie bibliometryczne, z wykorzystaniem danych o publikacjach naukowych z bazy Web of Science (WoS), pozwalają wykazać, w jaki sposób rozwój indonezyjskiej wiedzy naukowej może wesprzeć projekt polityki przejścia na zrównoważoną energię. Siedem ukierunkowanych dyscyplin to polityka geotermalna, słoneczna, wiatrowa, wodna, bio-, hybrydowa oraz energetyczna i ekonomiczna. Na podstawie danych z wyżej wymienionych dyscyplin przeprowadzana jest głębsza analiza i konstruowane są implikacje dla polityki. Okazuje się, że ​​bioenergia jest głównym przedmiotem badań prowadzonych w Indonezji, a następne miejsca zajmują energia słoneczna i wodna. Większość badań nad odnawialnymi źródłami energii dotyczy nauk stosowanych. Ponadto wspieranie innowacji wspiera przejście do zrównoważonej energii. Badania naukowe nad bioenergią mają bardziej podstawowy charakter, niż badania odnoszące się do energii słonecznej i wodnej. Sugeruje to łatwy dostęp do zasobów i znaczące zaawansowanie badań nad bioenergią w Indonezji. Opracowanie indonezyjskiej polityki energetycznej, uwzględniającej odnawialne źródła energii i ich specyfikę, może zatem przyspieszyć transformację energetyczną, zgodną z ideą zrównoważonego rozwoju.
EN
The current study aims to investigate the impact of four exogenous variables, namely, entrepreneurial orientation, entrepreneurial education, environmental factors, college experience toward the entrepreneurial intention of banking sector of Indonesia. To achieve this objective, data has been collected from the 450 managers of the banking sectors, and PLS-SEM was used to test the hypotheses. The key findings of the study have shown that entrepreneurial orientation, college experience, and environmental factors have a positive and significant effect on the entrepreneurial intention of banking sector of Indonesia. Based on the findings of the study, there are several practical and theoretical implications. The findings of the study could provide help to the policymakers to know about the importance to increase the entrepreneurial intention by the following exogenous variables. The findings of the study could also provide help to the researchers to conduct future research to increase the importance of the following study.
PL
Obecne badanie ma na celu zbadanie wpływu czterech zmiennych egzogenicznych, a mianowicie: orientacji przedsiębiorczej, edukacji przedsiębiorczej, czynników środowiskowych, doświadczenia uczelni na intencję przedsiębiorczości sektora bankowego w Indonezji. Aby osiągnąć ten cel, zebrano dane od 450 menedżerów sektorów bankowych, a do przetestowania hipotez wykorzystano PLS-SEM. Kluczowe wyniki badania wykazały, że orientacja na przedsiębiorczość, doświadczenie w nauce i czynniki środowiskowe mają pozytywny i znaczący wpływ na intencję przedsiębiorczości sektora bankowego w Indonezji. W oparciu o wyniki badania istnieje kilka praktycznych i teoretycznych implikacji. Wyniki badania mogą pomóc decydentom w zrozumieniu znaczenia zwiększenia intencji przedsiębiorczości przez następujące zmienne egzogeniczne. Wyniki badania mogą również pomóc naukowcom w przeprowadzeniu przyszłych badań w celu zwiększenia znaczenia następnego badania.
EN
The employee loyalty is an essential factor for the organizational success and has gain the intentions of well renowned researchers and regulators globally. Thus, the basic purpose of this study was to examine the role of education & training, internal communication, organizational culture and employee motivation on employee loyalty. Moreover, mediation of employee motivation is also assessed in the present study. The data is collected from workers in the Indonesian education sector using systematic random sampling. The usable response rate in 67.18%. The data is analyzed using PLS 3.2.9. The results have revealed that there exists a positive relationship between education & training, internal communication, organizational culture, motivation and loyalty. Additionally, the mediating role of motivation is confirmed, as well. The findings of the study are helpful for HRM practitioners and policymakers to develop a strategy for making employees loyal. This study fills the gap between limited studies conducted regarding employee loyalty in the education sector.
PL
Lojalność pracowników jest istotnym czynnikiem sukcesu organizacji i zyskała intencje znanych na całym świecie badaczy i regulatorów. Dlatego podstawowym celem niniejszego badania było zbadanie roli edukacji i szkoleń, komunikacji wewnętrznej, kultury organizacyjnej i motywacji pracowników dla lojalności pracowników. W niniejszym opracowaniu oceniano również mediację motywacji pracowników. Dane są zbierane od pracowników indonezyjskiego sektora edukacji przy użyciu systematycznego losowego pobierania próbek. Wskaźnik odpowiedzi użytkowej w 67,18%. Dane są analizowane za pomocą PLS 3.2.9. Wyniki pokazały, że istnieje pozytywny związek między edukacją i szkoleniami, komunikacją wewnętrzną, kulturą organizacyjną, motywacją i lojalnością. Dodatkowo potwierdza się pośrednicząca rola motywacji. Wyniki badania są pomocne dla praktyków ZZL i decydentów w opracowaniu strategii budowania lojalności pracowników. Badanie to wypełnia lukę pomiędzy ograniczonymi badaniami dotyczącymi lojalności pracowników w sektorze edukacji.
EN
The worldwide patterns in embracing a newly administration rehearses, has reformed the public accounting practices. Consequently, the utilisation of accrual-based accounting framework to improve the nature of financial announcing data and upgrade public area responsibility and straightforwardness has become the mantra in the organisation. Nevertheless, the presentation of another bookkeeping framework is not a simple and straightforward cycle. There is a considerable discrepancy between changes to the idea of formal bookkeeping practices and its final turn of events and usage. In that capacity, this investigation examines the preparation of the Indonesian public area towards the selection of accrual accounting as a component of the reformation change endeavours by investigating readiness in human resources and technology and how it impacts financial report. Structural Equation Modelling was employed to examine the relationships among constructs in samples of 200 government employees in South Kalimantan Indonesia. The findings uncover that few activities were taken to help the appropriation of the new framework. Nonetheless, it is evident that the introduction of accrual accounting keeps on confronting difficulties and significant insufficiencies including an absence of expert public sector accountants particularly at the nearby government level, proceeded with the usage of cash-based budgeting along with non-aligning information technology systems. Henceforth, these issues should be routed to guarantee public sector readiness towards actualising new model of accounting practice.
PL
Globalne trendy w przyjmowaniu nowych praktyk zarządzania publicznego doprowadziły do zreformowania praktyk rachunkowości publicznej. W konsekwencji, mantrą organizacji stało się stosowanie systemu rachunkowości memoriałowej w celu poprawy jakości informacji w sprawozdawczości finansowej oraz zwiększenia odpowiedzialności i przejrzystości sektora publicznego. Jednak wprowadzenie nowego systemu księgowego nie jest łatwym i prostym procesem. Istnieje duża rozbieżność między zmianami w koncepcji formalnych praktyk księgowych a ich ostatecznym opracowaniem i wdrożeniem. W związku z tym niniejsze badanie analizuje gotowość indonezyjskiego sektora publicznego do przyjęcia rachunkowości memoriałowej w ramach reformy sektora publicznego poprzez przegląd gotowości zasobów ludzkich i technologii oraz jej wpływu na sprawozdania finansowe. Modelowanie równań strukturalnych zastosowano do zbadania relacji między konstrukcjami w próbkach 200 pracowników rządowych w południowej Indonezji Kalimantan. Wyniki pokazują, że podjęto kilka inicjatyw wspierających przyjęcie nowego systemu. Jednak ewidentne jest, że przyjęcie rachunkowości memoriałowej nadal napotyka wyzwania i poważne niedociągnięcia, w tym brak profesjonalnych księgowych sektora publicznego, zwłaszcza na poziomie samorządów, dalsze wdrażanie budżetowania kasowego wraz z brakiem integracji różnych systemów informatycznych. W związku z tym należy zająć się tymi kwestiami, aby zapewnić gotowość sektora publicznego do wdrożenia rachunkowości memoriałowej w Indonezji.
EN
A large scale perturbation by the Convectively Coupled Equatorial Waves (CCEW) is often observed in the tropics as a precursor to influence weather condition, for example over the Indonesian archipelago (Maritime Continent (MC)). This study examines the interaction between local factors and CCEW with regard to convection and vertical interferences on a local scale over Indonesia during extreme Western North Pacific (WNP) and Australian (AU) monsoon phases. Through space-time spectra analysis of a 15 year (2001-2015) Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) 3B42 dataset, the propagation of CCEW, i.e. Kelvin, Equatorial Rossby (ER) and Mixing Rossby-Gravity (MRG) waves was assessed. An Empirical Orthogonal Function (EOF) 1 and 2 for each wave evolution across the region of Indonesia, was then compared with daily precipitation anomalies and multilevel wind observations from seven locations in Indonesia to assess the interaction between local factors and CCEW. Results suggest there is evidence of local convection associated with Kelvin waves in the afternoon through to the evening in Tangerang, Surabaya and Makassar during WNP monsoon phases. Local convection associated with MRG waves only occurred in Makassar at the last evolution day during the same period, while there is no clear evidence for an interaction between local factors for ER waves. Low-level westerly winds appear to be significantly coupled with convection from Kelvin waves in Tangerang, Surabaya, and Makassar during the WNP monsoon phase, while the interaction is less significant for MRG-coupled convections (except in Makassar during the same monsoon phase) and absent for ER waves. This study suggests that the global scale phenomena of the Kelvin wave is associated with local scale factors in controlling convection, particularly during an extreme WNP phase in Indonesia.
EN
There are several springs with the large discharge around the Watuputih Karst Hills area that playing a crucial role in supplying water for both domestic and irrigation needs. The springs are located in the fault and fold zones of the Rembang anticlinorium system. This study was designed to determine the characteristics of karst aquifers from one year of monthly spatio-temporal data on discharge parameters and physico-chemical properties (temperature, pH, EC, Ca2+, Mg2+, HCO3–) of the four major springs, namely Brubulan Tahunan, Sumbersemen, Brubulan Pesucen, and Sendang Sayuran. It used statistical calculations to characterize spring discharge and hydrochemical variations, as well as bivariate correlation analysis and flow-duration curve (FDC). The variability index (Iv), variability (V), and spring coefficient of variation parameters (SCVP) classified Brubulan Tahunan and Sumbersemen as springs producing stable, fairly constant discharge with low variations but characterized Brubulan Pesucen as having unstable, varying discharge with moderate variations. The results showed gently sloping hydrograph, low variations in discharge and hydrochemical properties, a relatively prolonged response of discharge and CO2-H2O-CaCO3 interaction to rainfall, and slope changes in the FDC. In other terms, although the springs are controlled by faults and folds, they have diffuse groundwater storage system in the form of densely fractured and porous media. These findings also indicate a less developed interconnected conduit, although Brubulan Pesucen is relatively more developed than Sumbersemen and Brubulan Tahunan. The geological structure and hydraulic gradient formed between the groundwater recharge and discharge areas are proven to control the amount of spring discharge actively.
EN
The supply chain agility has emerged as one of the key areas of supply chain research. Therefore, the main purpose of the current study is to examine the role of agile supply chain management in enhancing the external supply chain. In addition to that, the current study is also interested in examining the moderating role of customer responsiveness in the relationship between agile supply chain and external supply chain performance of Indonesian firms. The SEM-PLS is used to analyze the data collected by mean of an adopted questionnaire from operation managers of Indonesian firms. The findings of the study have provided support to the theoretical foundation of the currents study. The direct and indirect relation through structural equation modeling appears significant and positive. In author knowledge this is among the pioneering study on this issue and will provide the policy guideline for policy makers and future research endeavors on the issues related to agile supply chain, customer response and external supply chain performance.
PL
Elastyczne łańcuchy dostaw stały się jednym z kluczowych obszarów badań łańcucha dostaw. Dlatego głównym celem artykułu jest zbadanie roli sprawnego zarządzania łańcuchem dostaw w zwiększaniu zewnętrznej elastyczności łańcucha dostaw. Ponadto, obecne badanie również dotyczy badania moderującej roli reagowania klientów w relacji między sprawnym łańcuchem dostaw a wydajnością łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach w Indonezji. SEM-PLS służy do analizy danych zebranych za pomocą przyjętego kwestionariusza od kierowników operacyjnych firm indonezyjskich. Wyniki badania dostarczyły wsparcia dla teoretycznych podstaw badania trendów. Relacja bezpośrednia i pośrednia poprzez modelowanie równania strukturalnego wydaje się istotna i pozytywna. Wiedza autora jest jednym z pionierskich badań w tej kwestii i zapewni wytyczne dla polityków i przyszłych badań w kwestiach związanych ze zwinnym łańcuchem dostaw, reakcją klientów i wydajnością zewnętrznego łańcucha dostaw.
EN
In the current study, the authors are interested in examining the relationship between team efficiency and supply chain management. In addition to that the mediating role of knowledge sharing is also examined. The study is of the view that the insights of human factors are vital in these areas of organizations for the effective progress of global procedure networks. If organizations are successful in creating and establishing organizational structure that is appropriate, the employees of the organization can create pleasant atmosphere to adjust, educate and achieve organizational goals. In case of failing in creating such environment, unable to make self-decisions, unpleasant work place, and affirmation result in decline in profit, high turnover of employees and dissatisfaction. The data is collected from the operation managers, production managers of manufacturing firms listed in Indonesian Stock Exchange. The results of the study have shown a great deal of agreement with our proposed hypothesis. The study which is among pioneering studies on the issue will be helpful for policy makers and managers in understanding the role of team theory in supply chain management.
PL
W przedstawionym badaniu autorzy byli zainteresowani związkiem między wydajnością zespołu a zarządzaniem łańcuchem dostaw. Oprócz tego badana była także mediacyjna rola dzielenia się wiedzą. Wynik badania wskazuje, że uwzględnienie w czynników ludzkich jest niezbędne dla skutecznego postępu globalnych sieci procedur. Jeśli organizacjom uda się stworzyć i ustanowić odpowiednią strukturę organizacyjną, pracownicy organizacji mogą stworzyć sprzyjajace warunki do dostosowania, edukacji i osiągania celów organizacyjnych. W przypadku niepowodzenia w tworzeniu takiego środowiska, niezdolności do samodzielnego podejmowania decyzji, niewłaściwej atmosfery w miejscu pracy i skutkuje spadkiem zysku, dużą rotacją pracowników i niezadowoleniem. Dane są gromadzone wśród kierowników operacyjnych, kierowników produkcji firm produkcyjnych notowanych na indonezyjskiej giełdzie papierów wartościowych. Wyniki badania wykazały dużą zgodność z proponowaną przez autorów hipotezą. Badanie to jest jednym z pionierskich badań w tym obszarze i będzie pomocne dla decydentów i menedżerów w zrozumieniu roli teorii zespołu w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
EN
The prime objective of the present study is to examine the role of Green HRM, training and development and Eco-Friendly policies on Environmental Sustainability. Moreover the mediating role of green behavior of employees and moderating role of individual green values is examined as well. The data is collected from the employees who are associated with the mining sector of Indonesia. For analysis, PLS-SEM 3.0 is used because this is latest software helps in graphical path modeling of unobserved constructs in a simultaneous way. The total useable questionnaires are 385 and the response rate is 70.90. The findings of the study revealed that Green training and development are not important predictor of environmental sustainability. Rest of the all hypothesis are proved significant. The findings of the study bridge the limited knowledge of environmental sustainability.
PL
Głównym celem niniejszego badania jest zbadanie roli Zielonego HRM, szkoleń i rozwoju oraz ekologicznych polityk w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska. Ponadto badana jest także mediacyjna rola zielonych zachowań pracowników i moderująca rola poszczególnych zielonych wartości. Dane są gromadzone od pracowników związanych z sektorem wydobywczym Indonezji. Do analizy wykorzystywany jest PLS-SEM 3.0, ponieważ jest to najnowsze oprogramowanie, które pomaga w graficznym modelowaniu ścieżki nieobserwowanych konstrukcji równoczesnie. Całkowita liczba ankiet wynosi 385, a wskaźnik odpowiedzi wynosi 70,90%. Wyniki badania wykazały, że zielone szkolenia i rozwój nie są ważnym predykatorem zrównoważonego rozwoju środowiska. Reszta wszystkich hipotez okazała się znacząca. Wyniki badania wypełniają ograniczoną wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju środowiska.
EN
The prime objective of the study is to investigate the impact of culture and human resource practices on the supply chain management strategies in the Indonesian manufacturing sector. The investigation of supply chain management literature through the lenses of human resource practices and role of culture. The study revealed the fact that the culture and human resource practices of the supply chain brings the improvement and the change within the organization. As a result, the productivity and the performance of the organization are increased. In order to achieve high performance, it is important to change every aspect of supply chain including processes design which helps. The study revealed the fact that the human resource and supply chain management (HRSCM) system has evolved to play an integrated supporting role in the creation of value chain system of an organization. Human resource and supply chain management importance has been recognized as a means of competitive advantage in industry. Hence integration of HR and SCM functions enable organizations to craft a unique strategy and will increase the firm's performance. The findings of the study have shown an agreement with the proposed findings of the study. In author knowledge this is among few pioneering studies on this issue and will be helpful for future policy makings.
PL
Głównym celem artykułu jest zbadanie wpływu praktyk kulturowych i zasobów ludzkich na strategie zarządzania łańcuchem dostaw w indonezyjskim sektorze produkcyjnym. Badanie literatury dotyczącej zarządzania łańcuchem dostaw polegało na analizie praktyk zasobów ludzkich i roli kultury. Badanie ujawniło, że praktyki kulturowe i kadrowe w łańcuchu dostaw przynoszą poprawę i zmianę w organizacji. W rezultacie zwiększa się produktywność i wydajność organizacji. Aby osiągnąć wysoką wydajność, ważne jest, aby zmienić każdy aspekt łańcucha dostaw, w tym projektowanie procesów, które stanowią dużą pomoc. Badanie ujawniło, że system zarządzania zasobami ludzkimi i łańcuchem dostaw (HRSCM) ewoluował, aby odgrywać zintegrowaną rolę wspierającą w tworzeniu systemu łańcucha wartości organizacji. Znaczenie zasobów ludzkich i zarządzania łańcuchem dostaw zostało uznane za środek przewagi konkurencyjnej w przemyśle. Stąd integracja funkcji HR i SCM umożliwia organizacjom tworzenie unikalnej strategii i zwiększa wydajność firmy. Wyniki badania wykazały zgodność z przewidywanymi wynikami. Niniejsze badanie jest jednym z niewielu pionierskich badań w tej kwestii i będzie pomocne w przyszłych działaniach zarządczych.
EN
This study has examined the effect of teacher’s engagement along with shared values, teaching quality, and working condition for knowledge management in the region of Indonesia. Primary data is collected through structural questionnaire from the sample of teaching community in various educational institutes. For better understanding of developed framework, confirmatory factor analysis and structural equation modelling techniques are applied. Findings through CFA indicates that all items for teacher’s engagement, shared values, teaching quality and working condition have reasonable factor loading for next level consideration in SEM. In addition, findings through SEM indicates that all exogenous factors are significantly and positively affecting the knowledge management of teachers in Indonesia. However, through teacher’s engagement, highest causal effect on knowledge management is observed with standardized coefficients. These empirical facts are useful for both teachers and managerial staff in education sector of Indonesia. Yet, this study is limited to some points as well. At first, sample size could be expanded for in depth analysis and more generalization of the facts. At second, study has not conducted any cross-sectional analysis to compare the findings for the schools, colleges and universities. Future studies can be conducted through addressing these limitations for more robust findings and better generalization.
PL
W artykule przedstawiono wpływ zaangażowania nauczyciela wraz z wartościami, które ono niesie, jakością nauczania i warunkami pracy w zakresie zarządzania wiedzą w Indonezji. Dane pierwotne zgromadzono za pomocą kwestionariusza strukturalnego z próby społeczności dydaktycznej w różnych instytucjach edukacyjnych. Aby lepiej zrozumieć opracowane ramy, zastosowano potwierdzające analizy czynnikowe i techniki modelowania równań strukturalnych. Ustalenia dokonane za pośrednictwem CFA wskazują, że wszystkie elementy dotyczące zaangażowania nauczyciela, wspólnych wartości, jakości nauczania i warunków pracy mają uzasadnione obciążenie czynnikowe do rozważenia na kolejnym poziomie w SEM. Ponadto ustalenia dokonane za pomocą SEM wskazują, że wszystkie czynniki egzogenne mają znaczący i pozytywny wpływ na zarządzanie wiedzą nauczycieli w Indonezji. Jednak dzięki zaangażowaniu nauczyciela najwyższy wpływ przyczynowy na zarządzanie wiedzą obserwuje się przy standardowych współczynnikach. Te fakty wynikajace z badań empirycznych są przydatne zarówno dla nauczycieli, jak i kadry kierowniczej w sektorze edukacji w Indonezji. Jednakże badanie ogranicza się również tylko do niektórych punktów. Początkową wielkość próby można rozszerzyć w celu dogłębnej analizy i większego uogólnienia faktów. Po drugie, nie przeprowadzono żadnej analizy przekrojowej w celu porównania wyników dla szkół, szkół wyższych i uniwersytetów. Przyszłe badania można przeprowadzić przez wyeliminowanie tych ograniczeń, aby uzyskać bardziej wiarygodne ustalenia i uogólnienia.
EN
Managing organizational knowledge and employee’s competency is observed as key towards success. However, significance of intellectual capital for strategic management of knowledge and organizational competency has got limited attention in the literature. The aim of present study is to examine the impact of intellectual capital on strategic management of knowledge and competency from the context of Indonesia. A sample of 242 respondents is collected through developed questionnaire. From methodological context, study has followed descriptive and regression analysis. It is observed that significant association exists between various items of Intellectual capital and strategic management of knowledge and competency. Findings are significantly suggested to policy makers and strategic decision takers in the business and relevant industry. Key limitations includes limited sample and non-application of cross-sectional analysis.
PL
Zarządzanie wiedzą organizacji i kompetencjami pracowników jest postrzegane jako klucz do sukcesu. Jednak znaczenie kapitału intelektualnego w strategicznym zarządzaniu wiedzą i kompetencjami organizacyjnymi ma ograniczoną uwagę w literaturze. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie wpływu kapitału intelektualnego na strategiczne zarządzanie wiedzą i kompetencjami z kontekstu Indonezji. Próbę 242 respondentów zebrano za pomocą opracowanego kwestionariusza. Z kontekstu metodologicznego wynika, że w badaniu zastosowano analizę opisową i regresyjną. Zauważono, że istnieje znaczący związek między różnymi elementami kapitału intelektualnego i strategicznym zarządzaniem wiedzą i kompetencjami. Ustalenia są w znacznym stopniu sugerowane decydentom i decydentom strategicznym w biznesie i danej branży. Kluczowe ograniczenia obejmują ograniczoną próbkę i niestosowanie analizy przekrojowej.
EN
The fashion industry is one of the dynamic industries, which undergoes rapid transformation in both the demand and flexibility. The prime objective of the current study is to investigate the relationship between strategic flexibility, manufacturing flexibility, supply chain flexibility and firm performance. In addition to that the mediating role of supply chain agility in relationship between strategic flexibility, manufacturing flexibility and firm performance is observed. The firms operating in the fashion industry of Indonesia are chosen as the sample of the study. Employing the survey-based methodology, the SEM-PLS technique is used to test the hypothesized relationships. So, current study has used SEM-PLS as statistical tool to answer the research questions raised in this study and research objectives envisaged in the current study. The findings of the study have provided support to the theoretical foundation and proposed hypothesis of the current study. Current study will be helpful for policymakers and practitioners in understanding the issues related to supply chain risk, supply chain integration and supply chain performance. In author knowledge this is among very few pioneering studies on this issue.
PL
Branża modowa jest jedną z dynamicznych gałęzi przemysłu, która podlega szybkiej transformacji zarówno pod względem popytu, jak i elastyczności. Głównym celem obecnego badania jest zbadanie związku między strategiczną elastycznością, elastycznością produkcji, elastycznością łańcucha dostaw i wydajnością firmy. Oprócz tego obserwuje się mediacyjną rolę elastyczności łańcucha dostaw w relacji między strategiczną elastycznością, elastycznością produkcji i wydajnością firmy. Firmy działające w branży mody w Indonezji są wybierane jako próba badania. Wykorzystując metodologię opartą na ankietach, technika SEM-PLS jest wykorzystywana do testowania hipotetycznych relacji. W związku z tym w bieżącym badaniu wykorzystano SEM-PLS jako narzędzie statystyczne do odpowiedzi na pytania badawcze poruszone w niniejszym badaniu i cele badawcze przewidziane w bieżącym badaniu. Wyniki badania dostarczyły wsparcia teoretycznej podstawie i zaproponowały hipotezę obecnego badania. Obecne badania będą pomocne dla decydentów i praktyków w zrozumieniu problemów związanych z ryzykiem łańcucha dostaw, integracją łańcucha dostaw i wydajnością łańcucha dostaw. W wiedzy autora jest to jedna z niewielu pionierskich badań w tej kwestii.
EN
Servant leadership, a concept developed in the West which means being servants at heart who also lead, is still in debate whether it exists in the East especially Indonesia which is a highly diverse country. The study examines the differences in servant leadership among Indonesian managers with different ethnicities. Respondents were asked to rate the practice of servant leadership of their direct superiors measured by Ehrhart’s questionnaires which composed of 7 dimensions. By using 370 superiors with Javanese, Sundanese, Batak, Minang, and Chinese ethnicities, this study found all ethnic groups practiced servant leadership but only Minang and Javanese managers had significant difference. Minang managers practiced higher degree of servant leadership than Javanese managers. This finding suggests that although servant leadership is applicable in Indonesia, cultural values of ethnic groups influence the practice of servant leadership. It is confirmed that servant leadership is universally practiced but cultural values have an influence on its practice.
PL
Przywództwo w służbie, koncepcja rozwinięta na Zachodzie, która oznacza bycie sługami w sercu, którzy również przewodzą, jest wciąż w debacie, czy istnieje na Wschodzie, szczególnie w Indonezji, która jest krajem bardzo zróżnicowanym. Badanie bada różnice w kierowaniu sługami wśród indonezyjskich menedżerów o różnych grupach etnicznych. Respondenci zostali poproszeni o ocenę praktyki kierowania sługami przez swoich bezpośrednich przełożonych, mierzonej kwestionariuszami Ehrharta, które składały się z 7 wymiarów. Korzystając z 370 przełożonych pochodzących z Jawajczyków, Sundańczyków, Bataków, Minangów i Chińczyków, badanie wykazało, że wszystkie grupy etniczne praktykowały sługę przywódczą, ale tylko menadżerowie z Minang i Jawajczyków mieli znaczącą różnicę. Menedżerowie z Minang ćwiczyli wyższy stopień przywództwa w służbie niż menedżerowie jawajscy. To odkrycie sugeruje, że chociaż przywództwo w służbie ma zastosowanie w Indonezji, wartości kulturowe grup etnicznych wpływają na praktykę przywództwa w służbie. Potwierdza się, że przywództwo sług jest powszechnie praktykowane, ale wartości kulturowe mają wpływ na jego praktykę.
EN
The purpose of this study is to examine the impact of strategic management, preferred strategies, core competencies and strategic management processes for business development in banking sector of Indonesia. To address this objective, primary data is collected from banking employees in Indonesia, working at different private and public sector banks. A sample of 272 respondents is finally collected for confirmatory factor analysis and multivariate techniques. Findings through CFA indicate that all items are significant to add in structural model through reasonable factor loadings. In the next step, structural model of the study is developed for better understating of relationship between the variables. It is observed that SM, PS, CC, and SMP are significantly and positively impacting on business development in banking sector of Indonesia. In addition, strategic policy makers like top level management in banks are also suggested to consider this document as an evidence for the development of any business plan while keeping the exogenous factors as main predictors to impact on their decision-making process. However, as per the limitations, this study should be reconsidered with better sample size, targeting higher level management for better understanding of strategic management and business development in coming future.
PL
Celem artykułu jest zbadanie wpływu zarządzania strategicznego, preferowanych strategii, kluczowych kompetencji i procesów zarządzania strategicznego na rozwój biznesu w sektorze bankowym w Indonezji. Aby osiągnąć ten cel, zgromadzono podstawowe dane od pracowników bankowości w Indonezji, pracujących w różnych bankach sektora prywatnego i publicznego. Próba wynosząca 272 respondentów została ostatecznie zebrana w celu potwierdzenia analizy czynnikowej i technik wielowymiarowych. Wyniki uzyskane za pomocą CFA wskazują, że wszystkie elementy są na tyle istotne, że należy dodać je do modelu strukturalnego poprzez rozsądne zastosowanie czynników. W następnym kroku opracowano model strukturalny badania w celu lepszego zrozumienia zależności między zmiennymi. Zauważono, że SM, PS, CC i SMP znacząco i pozytywnie wpływają na rozwój biznesu w sektorze bankowym w Indonezji. Ponadto twórcom polityki strategicznej, takim jak kierownictwo najwyższego szczebla w bankach, sugeruje się również, aby uznać ten dokument za dowód na opracowanie biznesplanu, przy jednoczesnym zachowaniu czynników egzogenicznych jako głównych determinant wpływających na proces podejmowania decyzji. Jednakże, zgodnie z ograniczeniami, niniejsze badanie powinno zostać ponownie zrealizowane przy zastosowaniu większej próby badawczej i ukierunkowane na kierownictwo wyższego szczebla w celu lepszego zrozumienia zarządzania strategicznego i rozwoju biznesu w nadchodzącej przyszłości.
EN
Participatory budgeting is widely promoted as a new reform in finance management. However, regardless of its acknowledged effectiveness, the model also produces managers’ moral hazard known as budgetary slack that is a propensity to underestimate the revenue but overestimate the cost. The objective of this article is to examine the relationships of human factors in budgeting process in terms of personality, budget participation, and the propensity of managers to create budgetary slack. Using the HEXACO model (Honesty-Humility, Emotionality, eXtraversion, Agreeableness, Conscientiousness, and Openness to Experience), Structural Equation Model is employed to prove the existence of the traits which is commonly associated with dark traits leading to unethical behavior in the workplace. A survey data from 150 respondents were used to conduct a structural equation modelling analysis. The results indicate that budget participation incrementally affects the propensity to create budgetary slack making the reform strategy to encourage manager participation to eliminate budgetary slack might not be relevant.
PL
Budżetowanie partycypacyjne jest szeroko promowane jako nowa reforma zarządzania finansami. Jednak niezależnie od potwierdzonej skuteczności, model wytwarza także pokusę nadużycia menedżerów zwaną zastojem budżetowym, czyli skłonność do niedoszacowania przychodów i przeszacowaniem kosztów. Celem tego artykułu jest zbadanie relacji czynników ludzkich w procesie budżetowania pod względem osobowości, udziału w budżecie i skłonności menedżerów do tworzenia luki budżetowej. Używając modelu HEXACO (Uczciwość, pokora, emocjonalność, ekstrawersja, ugodowość, sumienność i otwartość na doświadczenie), model równania strukturalnego jest wykorzystywany do udowodnienia istnienia cech, które są powszechnie związane z ciemnymi cechami prowadzącymi do nieetycznego zachowania w miejscu pracy. Dane ankietowe od 150 respondentów wykorzystano do przeprowadzenia analizy modelowania równania strukturalnego. Wyniki wskazują, że udział budżetu stopniowo wpływa na skłonność do tworzenia luki budżetowej, co sprawia, że strategia reform zachęcająca menedżerów do wyeliminowania zastoju budżetowego może nie mieć znaczenia.
EN
The phenomenal growth of e-learning in the developed countries makes Indonesia going with the trend by investing massively in Information Technology and Communication (ICT) to push the country into a knowledge economy. However, e-learning - as the implementation of ICT in higher education - is not without challenges and failures as the technology cannot be perceived as a panacea. Many researchers and practitioners have acknowledged that e-learning as a future prospective medium of instruction encounters difficulties and challenges to implement successfully. The objective of study is to investigate the influential adoption factors to adopt new technologies drawn from recent technology adoption theories. Further, the present study examines the moderating impact of one Hofstede’s national culture dimensions (individualism-collectivism) toward adoption factors in adopting e-learning technology. The empirical data, which consists of 200 valid datasets, were collected from lecturers in Indonesia via self-administered paper-based questionnaire, and Structural Equation Modeling (SEM) was employed. The finding of this research advances our understanding of the dynamics of e-learning technologies and refines existing conclusions about perspectives of educators towards the adoption process of e-learning technologies. Further, the current gap between developed and developing countries on the effects of cultural dimensions provide an original reference on how the culture side influences the individuals’ behaviors when adopting new technology.
PL
Fenomenalny rozwój e-learningu w krajach rozwiniętych sprawia, że Indonezja podąża za tym trendem, inwestując masowo w technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), aby pchnąć kraj w gospodarkę opartą na wiedzy. Jednak e-learning podobnie jak wdrażanie ICT w szkolnictwie wyższym - nie jest pozbawiony wyzwań i porażek, ponieważ technologii nie można postrzegać jako panaceum. Wielu badaczy i praktyków przyznało, że e-learning jako przyszłe przyszłe medium nauczania napotyka trudności i wyzwania, które należy skutecznie wdrożyć. W artykule przedstawiono badania wpływowych czynników akceptacji w celu przyjęcia nowych technologii zaczerpniętych z najnowszych teorii adaptowania technologii. Ponadto w badaniu przeanalizowano moderujący wpływ jednego z narodowych wymiarów kultury Hofstede (indywidualizm-kolektywizm) na czynniki adaptacyjne przy wdrażaniu technologii e-learningu. Dane empiryczne, które składają się z 200 ważnych zestawów danych, zostały zebrane wśród wykładowców w Indonezji za pomocą kwestionariusza w formie papierowej i zastosowania modelowania równań strukturalnych (SEM). Wyniki tych badań przyspieszą nasze zrozumienie dynamiki technologii e-learningu i udoskonalą istniejące wnioski dotyczące perspektyw nauczycieli w zakresie procesu wdrażania technologii e-learningu. Ponadto obecna luka między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się w zakresie wpływu wymiarów kulturowych stanowi oryginalne odniesienie do tego, w jaki sposób kultura wpływa na zachowania jednostek podczas przyjmowania nowych technologii.
EN
To realize the vision and mission of a company, human resources, especially managers have a very important role. Effectiveness, efficiency, and good performance must be owned by managers. Therefore, understanding and controlling the behavior of managers is something that must be done. With this requirement as a formal system in the company, management control systems are functioning to control a wide range of business activities, and it can be used to influence the behavior of managers. Organizational citizenship will encourage managers to do more business and in turn organizational citizenship is expected to reduce negative behaviors of employees such as turnover intention. This study examines: (1) the influence of organizational citizenship, 2) the role of organizational citizenship on turnover intention; and 3) the role of organizational citizenship as a mediating variable in the relationship between management control systems and turnover intention. This study has used the primary data analysis through questionnaire technique and applied descriptive and structural models to examine the relationship between variables. The results show that management control systems have a positive influence on organizational citizenship behavior, while organizational citizenship behavior has a negative influence on turnover intention. Further analysis shows that organizational citizenship behavior controls turnover intention.
PL
Aby zrealizować wizję i misję firmy, bardzo ważną rolę odgrywają zasoby ludzkie, zwłaszcza menedżerowie. Menedżerowie muszą się charakteryzować skutecznością, wydajnością i dobrymi wynikami. Dlatego zrozumienie i kontrolowanie zachowań menedżerów jest czymś, co należy zrobić. Dzięki temu wymogowi w firmie funkcjonują systemy kontroli zarządzania, które kontrolują szeroki zakres działań biznesowych i mogą być wykorzystywane do wpływania na zachowania menedżerów. Obywatelstwo organizacyjne zachęci menedżerów do prowadzenia większej działalności, a z kolei obywatelstwo organizacyjne ma zmniejszyć negatywne zachowania pracowników, takie jak zamiary zakupowe. Niniejsze badanie analizuje: 1) wpływ obywatelstwa organizacyjnego, 2) rolę obywatelstwa organizacyjnego w intencjach zakupowych; oraz 3) rolę obywatelstwa organizacyjnego jako zmiennej pośredniczącej w związku między systemami kontroli zarządzania a intencją zakupową. W badaniu wykorzystano analizę danych pierwotnych za pomocą techniki kwestionariuszowej i zastosowano modele opisowe i strukturalne do zbadania zależności między zmiennymi. Wyniki pokazują, że systemy kontroli zarządzania mają pozytywny wpływ na zachowanie obywatelstwa organizacyjnego, podczas gdy zachowanie obywatelstwa organizacyjnego ma negatywny wpływ na zamiar obrotu. Dalsza analiza pokazuje, że zachowanie obywatelstwa organizacyjnego kontroluje zamiar obrotu.
EN
Corporate social responsibility disclosure (CSRD) research trends shows a growing absence of information thoroughness and a decline in its trustworthiness, creating apprehension about the whole practice in reporting. The objective of this study is to determine the quality of the current CSRD on environmental and social information disclosure of Indonesian public listed companies (PLC) in the 2017 annual report, according to the latest GRI standards which is effective in 2018 as a guideline comprised of 25 items which is comply in Indonesia. The data collected were based on the environment and social items disclosed in annual reports published by all sectors of the company excluding banking and financial firms and companies with missing data of the year 2017. Descriptive analysis and multiple regression model are applied in this study and estimated using SPSS version 22. We found that the score of CSRD quality among the Indonesian PLC is mediocre. The average score of CSRD quality indicates that Indonesian PLC struggle to satisfy stakeholders’ expectation.
PL
Badania w zakresie ujawniania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSRD) wskazują na rosnący brak rzetelnej informacji, co wiąże się z utratą wiarygodności, a to budzi obawy dotyczące całej praktyki raportowania. Celem tego artykułu jest określenie jakości obecnego CSRD w zakresie ujawniania informacji środowiskowych i społecznych indonezyjskich spółek giełdowych (PLC) w raporcie rocznym za 2017r., Zgodnie z najnowszymi standardami GRI, które obowiązują w 2018 r. Zebrane dane oparto na środowisku i grupach społecznych ujawnionych w rocznych raportach publikowanych przez wszystkie sektory firm, wyłączeniem firm bankowych i finansowych oraz firm z brakującymi danymi za 2017r. W niniejszym badaniu zastosowano analizę opisową i model regresji wielokrotnej używając SPSS w wersji 22. Stwierdzono, że wynik jakości CSRD wśród indonezyjskich spółek giełdowych jest niezadawalający. Średni wynik jakości CSRD wskazuje, że indonezyjskie spółki giełdowe starają się przede wszystkim zaspokoić oczekiwania interesariuszy.
EN
The main objective of the present research is to explore the impact of green satisfaction, green product quality, green trust on purchase intention of the customers. Moreover, the moderating role of pricing of the product and mediating role of customer attitude between independent variables and dependent variables is examined as well. The survey data is employed in the present study and data is gathered from the palm oil customers in the form of questionnaires. For the analysis of the data, SEM (Structural equation modelling) is used. The results of the study revealed that there exists significant relationship among the mentioned relationships. But the green trust is not important to develop intentions among the customers. The findings of the study are important for the academicians of the marketing and strategy makers of the palm oil sector of Indonesia.
PL
Głównym celem obecnych badań jest zbadanie wpływu zielonej satysfakcji, jakości zielonego produktu, zielonego zaufania na zamiary zakupowe klientów. Ponadto badana jest również moderująca rola wyceny produktu i mediacyjna rola postawy klienta między zmiennymi niezależnymi i zmiennymi zależnymi. Dane z ankiety są wykorzystywane w niniejszym badaniu, a dane są zbierane od klientów oleju palmowego w formie kwestionariuszy. Do analizy danych stosuje się SEM (modelowanie równań strukturalnych). Wyniki badania ujawniły, że istnieje znaczący związek między wymienionymi związkami. Ale zielone zaufanie nie jest ważne dla rozwijania intencji wśród klientów. Wyniki badań są ważne dla naukowców zajmujących się marketingiem i opracowywaniem strategii w sektorze oleju palmowego w Indonezji.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.